Aprann konnen liv Pwovèb la, yon gid k ap ede nou konte sou sajès Bondye olye nou konte sou pwòp sajès pa nou.