Yon ti apèsi sou liv Miche a, yon pwofesi ki denonse enjistis ki t ap fèt e ki pwomèt vrè adorasyon an t ap vin jan l te ye anvan sa.