Yon ti apèsi sou liv Aje a ki montre enpòtans sa genyen pou nou mete adorasyon n ap bay Bondye a anvan enterè pa nou.