Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Yon seri videyo sou liv ki nan Bib la

Enfòmasyon konsènan chak liv ki nan Bib la.

Kèk bagay nou ka aprann nan liv Esdras la

Jewova kenbe pwomès li te fè pou l libere pèp li a ki te ann egzil nan Babilòn e pou l retabli vrè adorasyon an nan Jerizalèm.

Kèk bagay nou ka aprann nan liv Neyemi an

Liv Neyemi an ki nan Bib la anseye tout vrè adoratè yo jodi a anpil leson enpòtan.

Kèk bagay nou ka aprann nan liv Estè a

Evènman frapan ki te pase nan epòk Estè a ap fè nou vin gen plis lafwa nan kapasite Jewova genyen pou l delivre pèp li jodi a lè gen malè.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Jòb la

Tout moun ki renmen Jewova ap jwenn eprèv. Istwa Jòb la ban nou asirans nou ka rete fidèl e nou ka soutni dwa Jewova genyen pou l dirije a.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Sòm nan

Sòm yo soutni dwa Jewova genyen pou l dirije a. Yo ede moun ki renmen Jewova yo e yo ba yo rekonfò. Epi yo montre ki jan Jewova pral chanje monn nan pa mwayen Wayòm li an.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Pwovèb la

Chèche direksyon Bondye bay nan prèske chak aspè nan lavi nou chak jou, soti nan kesyon biznis rive nan kesyon fanmi.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Eklezyas la

Wa Salomon fè nou wè ki bagay ki vrèman gen plis enpòtans nan lavi a e li konpare yo ak yon seri bagay ki an kontradiksyon ak sajès ki soti nan Bondye a.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Chante Salomon an

Yo pale de lanmou san fay yon fi Choulamit te gen pou yon bèje kòm yon ‘flanm ki soti nan Ja’. Poukisa?

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Ezayi a

Liv Ezayi a se yon liv pwofesi ki egzak ki ka fè nou gen plis konfyans nan Jewova antanke Sila a ki reyalize pwomès li yo e antanke Bondye delivrans lan.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Jeremi an

Jeremi te reyisi fè sa l te dwe fè antanke pwofèt malgre eprèv li te jwenn. Reflechi sou sa egzanp li ka aprann kretyen yo jodi a.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Lamantasyon an

Se pwofèt Jeremi ki te ekri liv sa a. Li pale konsènan tristès destriksyon Jerizalèm nan pote e li montre tou Bondye ap fè moun ki repanti mizèrikòd.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Ezekyèl la

Avèk imilite ak kouraj Ezekyèl te bay mesaj Bondye a malgre sa te difisil anpil. Li kite yon bèl egzanp pou nou jodi a.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Dànyèl la

Dànyèl ak konpayon l yo te rete fidèl ak Jewova kèlkeswa sikonstans lan. Egzanp yo ak reyalizasyon pwofesi yo ka fè nou menm k ap viv nan tan lafen an jwenn byenfè depi kounye a.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Oze a

Pwofesi Oze a gen anpil leson enpòtan ladan l ki ka itil nou jodi a anrapò ak fason Jewova demontre mizèrikòd anvè moun ki t ap fè sa ki mal men ki repanti, ak konsènan fason Bondye vle pou moun adore l.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Jowèl la

Jowèl te pwofetize konsènan “jou Jewova a” ki toupre e li te montre ki sa pou yon moun fè pou l ret vivan. Se pa ti ijan pwofesi l la ijan jodi a!

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Amòs la

Amòs te gen imilite, e Jewova te itilize l pou l fè yon travay enpòtan. Ki leson ki vrèman enpòtan nou ka aprann nan egzanp Amòs?

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Obadya a

Se pwofesi ki pi kout nan Liv ki te ekri ann ebre yo. Pwofesi sa a bay espwa e li pwomèt Jewova pral jistifye dwa li genyen pou l dirije a.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Jonas la

Pwofèt Jonas te aksepte disiplin, ranpli asiyasyon l, epi aprann yon gwo leson sou lanmou fidèl Bondye ak mizèrikòd li. Eksperyans li te viv ap touche kè w.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Miche a

Pwofesi sa a Bondye te fè pwofèt la ekri a ap fè n plis kwè toujou se sèlman sa ki rezonab e ki bon pou nou Jewova mande nou.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Nawoum nan

Pwofesi sa a fè nou gen konfyans Jewova toujou fè sa l di epi li rekonfòte tout moun k ap chèche lapè ak delivrans pa mwayen Wayòm li an.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Abakouk la

Nou mèt gen konfyans Jewova toujou konn pi bon moman ak pi bon fason pou l sove pèp li a.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Sofoni an

Poukisa nou dwe fè atansyon pou n pa panse jou jijman Jewova a pap vini?

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Aje a

Pwofesi a montre enpòtans sa genyen pou n mete adorasyon n ap bay Bondye a anvan enterè pa nou.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Zakari a

Nan tan lontan, gen anpil vizyon ak pwofesi Bondye te fè moun ekri ki te ankouraje pèp li a. Menm pwofesi sa yo kontinye ban nou asirans Bondye ap ede nou jodi a.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Malachi a

Se yon pwofesi ki montre jan prensip Jewova yo, mizèrikòd li ak lanmou l pa janm chanje. Epitou, li bay yon seri leson enpòtan ki ka ede n ak sitiyasyon n ap fè fas jodi a.

Kèk bagay nou ka aprann nan liv Matye a

Pran plezi pandan w ap aprann kèk enfòmasyon enpòtan konsènan liv sa a ki se premye liv nan kat Evanjil yo nan Bib la.

Kèk bagay nou ka aprann sou liv Mak la

Liv Mak la se Evanjil ki pi kout la, se yon istwa ki ban nou yon apèsi sou fason Jezi pral dirije nou antanke Wa nan Wayòm Bondye a.