Imajine w al vizite yon peyi etranje pou premye fwa. Lè w rive, ou wè yon seri moun, yon seri manje ak yon kalite lajan ou pa abitye wè. Natirèlman, ou ka santi w kontrarye.

Ou ka santi w menm jan an premye fwa w ap li Bib la. Anfèt, se bak ou fè nan yon monn ansyen ki sanble etranj pou ou. Nan monn sa a, w ap jwenn yon pèp yo te rele Filisten, w ap tonbe sou yon seri koutim etranj tankou moun ki gen abitid “chire rad” ki sou yo oubyen w ap aprann gen yon manje yo te rele lamàn e gen yon kòb yo te rele drak (Egzòd 16:31; Jozye 13:2; 2 Samyèl 3:31; Lik 15:9). Tout bagay sa yo ka lage w nan konfizyon. Men, èske w pa t ap kontan mande yon moun ki ka esplike w bagay yo èd menm jan w t ap fè sa si w t ap vizite yon peyi etranje?

ÈD MOUN YO TE JWENN NAN TAN LONTAN

Depi lè yo te fèk ekri premye liv sakre yo, nan 16yèm syèk anvan epòk nou an, yo te bay moun yo èd pou yo konprann tèks la. Pa egzanp, Moyiz premye chèf nasyon Izrayèl la te “pran esplike” nasyon an sa ki te ekri ladan yo. — Detewonòm 1:5.

Anviwon dis syèk apre, te toujou gen moun kalifye ki te la pou yo anseye moun Ekriti yo. Nan ane 455 anvan epòk nou an, te gen yon pakèt Juif ki te rasanble sou yon plas piblik nan vil Jerizalèm, te gen anpil timoun pami yo. Moun kalifye ki te la pou yo anseye moun yo Bib la te “li [menm liv sakre yo] byen fò”. Men, yo te fè plis pase sa. “Yo te ede pèp la konprann sa yo te sot li a.” — Neyemi 8:1-8.

Senk syèk apre sa, Jezi Kris te patisipe nan yon travay ansèyman menm jan an. Anfèt, moun yo te sitou konnen l kòm yon anseyan (Jan 13:13). Li te konn anseye ni gwo foul moun, ni yon moun ki poukont li. Yon lè, Jezi te pale ak yon gwo foul moun, lè l t ap bay Sèmon sou montay la, yon sèmon anpil moun byen konnen, e ‘foul moun yo te rete bouch ouvè devan fason l anseye’. (Matye 5:1, 2; 7:28.) Nan prentan ane 33 epòk nou an, Jezi te pale ak de nan disip li yo pandan yo te nan wout y ap mache pou y al nan yon ti vil ki toupre Jerizalèm, ‘li te byen esplike yo Ekriti yo’. — Lik 24:13-15, 27, 32.

Disip Jezi yo se moun ki te konn anseye Pawòl Bondye a tou. Yon lè, gen yon mesye ki te nan gwo pozisyon nan peyi Etyopi ki t ap li yon pati nan Ekriti yo. Gen yon disip Jezi ki te rele Filip ki te pwoche bò kote l epi li mande l: “Èske w vrèman konprann sa w ap li a?” Etyopyen an reponn: “Ki jan m ka rive byen konprann si pa gen yon moun ki ede m?” Konsa, Filip te esplike Etyopyen an sans pati li t ap li a. — Travay 8:27-35.

ÈD KI DISPONIB JODI A

Menm jan ak moun ki t ap anseye moun Bib la nan tan lontan yo, jodi a, Temwen Jewova yo ap fè yon travay kote y ap anseye moun Bib la nan 239 peyi nan lemonnantye (Matye 28:19, 20). Semèn apre semèn, yo ede plis pase nèf milyon moun konprann Bib la. Anpil nan moun k ap etidye Labib yo pa t gen konesans sou krisyanis la. Etid sa yo gratis e Temwen yo ka fè yo lakay moun nan oswa yon lòt kote ki bon pou moun nan. Gen moun ki menm kontan fè etid la nan telefòn oswa yo sèvi ak videyo, gen lòt moun ki itilize yon òdinatè oubyen yon aparèy mobil.

Tanpri, mande nenpòt Temwen Jewova plis enfòmasyon sou fason w ka pwofite dispozisyon sa a. W ap wè Bib la pa yon liv moun pa ka konprann, okontrè, li se yon liv ki “itil pou anseye, pou reprimande, pou fè bagay yo vin dwat, pou bay disiplin selon prensip Bondye yo ki jis” yon fason pou w ka ‘vin kalifye nèt, pou w vin gen tout sa w bezwen pou w fè tout bon travay’. — 2 Timote 3:16, 17.