Kòman w t ap reponn kesyon sa a? Anpil moun panse Bondye dakò ak lagè. Yo panse sa paske Bib la montre Bondye te konn bay kèk nan sèvitè l yo ki t ap viv nan tan lontan lòd pou yo fè lagè. Sepandan, gen lòt moun ki remake Jezi, Pitit Bondye a, te anseye disip li yo pou yo renmen ènmi yo (Matye 5:43, 44). Kidonk, dapre yo menm, rive yon lè, fason Bondye konsidere lagè te vin chanje, konsa jodi a, li pa dakò ak lagè.

Ki sa w panse? Èske Bondye dakò ak lagè? Si repons lan se wi, nan ki kan li ye nan lagè k ap fèt jodi a? Lè nou jwenn repons kesyon sa yo, sa ka gen efè sou jan nou konsidere lagè. Pa egzanp, si w ta konnen nonsèlman Bondye dakò ak lagè, men tou, li pran pati pou kan pa w la nan yon lagè, sandout ou t ap santi w byen nan pozisyon ou ye a, ou t ap gen konfyans kan pa w la ap gen laviktwa. Yon lòt bò, ki jan w t ap santi w si w ta aprann Bondye ap soutni lòt kan an? Petèt, ou t ap reegzamine pozisyon w sou kesyon an.

Gen yon bagay ki pi enpòtan toujou nou bezwen konsidere. Lè nou konnen fason Bondye konsidere lagè, sa ka gen efè sou fason nou konsidere Bondye. Si w se youn pami plizyè milyon moun ki soufri anpil akoz lagè lèzòm fè, pa gen dout, ou vle konnen repons kesyon sa yo: Jan kèk moun kwè sa, èske Bondye se yon moun ki renmen lagè, ki kite moun ap fè lagè pou yo fè lòt moun soufri oswa ki menm ankouraje yo fè lagè? Oubyen, èske sa pa di l anyen e li pa enterese nan byennèt moun y ap fè soufri yo?

Ou ka sezi aprann jan repons Bib la bay diferan anpil parapò ak tout opinyon sa yo. Anplis de sa, depi nan tan lontan pou rive jodi a, fason Bondye konsidere lagè pa chanje. Ann egzamine sa Bib la di sou fason Bondye te konsidere lagè ki te konn fèt nan tan lontan ak nan premye syèk la, lè Jezi te sou tè a. Sa ap ede nou wè ki jan Bondye konsidere lagè jodi a e si alavni lèzòm ap toujou fè lagè.