Temwen Jewova yo kwè “tout sa ki nan Ekriti yo se Bondye ki enspire yo, e yo itil”. (2 Timote 3:16.) Nou itilize Bib la kòm yon gid pou ede nou aprann konnen Kreyatè a e pou nou mennen yon vi ki gen sans.

Bib la di: “Se pou moun konnen ou menm, ki rele Jewova, ou se Sila a ki nan pi gwo pozisyon an e ki gen pouvwa sou tout tè a.” (Sòm 83:18, NW). Se sa k fè se Jewova Dye sèlman nou adore, e antanke Temwen l, nou fè tout sa n kapab pou n ede lòt moun konnen non l. — Izayi 43:10-12.

Antanke kretyen, nou kwè Jezi se “Pitit Bondye *”, li te vin sou tè a e li te vin Mesi a (Jan 1:34, 41; 4:25, 26). Apre Jezi te fin mouri, Bondye te leve l sot nan lanmò e li te fè l monte nan syèl la (1 Korentyen 15:3, 4). Annapre, li te vin Wa nan Wayòm Bondye a (Revelasyon 11:15). Wayòm sa a se yon gouvènman reyèl ki pral fè tè a tounen yon paradi (Dànyèl 2:44). Dapre sa Bib la di, “moun ki gen imilite yo ap posede tè a, e y ap kontan anpil akoz yo pral viv nan yon lapè total”. — Sòm 37:11, 29, NW.

“Lè yo li Bib la, yo kwè se avèk yo Bondye ap pale. Lè yo gen pwoblèm nan lavi yo, yo pran Pawòl Bondye a epi yo chèche solisyon ladan l. [...] Pou yo menm, Pawòl Bondye a vivan.”— Benjamin Cherayath, manm klèje Legliz katolik, nan jounal Münsterländische Volkszeitung, Almay.

Temwen Jewova yo kwè prensip ki nan Bib la kapab itil moun, menm jodi a (Izayi 48:17, 18). Se sa k fè nou aplike prensip sa yo nan lavi nou. Pa egzanp, Bib la mande pou nou pa sal tèt nou ak tout sa ki ka sal kò a ak lespri a. Se sa k fè nou pa ni fimen ni pran dwòg (2 Korentyen 7:1). Mete sou sa, nou evite fè kèk lòt bagay byen presi Bib la pale de yo, tankou bwè pou sou, imoralite seksyèl, ak vòlè. — 1 Korentyen 6:9-11.

^ § 5 Bib la pale de Jezi tou antanke “sèl Pitit Bondye fè a” paske se li menm Jewova te kreye anvan tout lòt bagay e se li menm sèl Jewova te kreye pèsonèlman. — Jan 3:18; Kolosyen 1:13-15.