Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 BYOGRAFI

Yon bagay ki pi bon pase selebrite

Yon bagay ki pi bon pase selebrite

An 1984, nan yon nuit, vi m te chanje nèt. Anvan sa, mwen te yon senp adolesan, men, nan nuit sa a, mwen te vin selèb. Yo te kouwone m Mis Ong Kong. Foto m te parèt nan premye paj jounal ak magazin. Mwen te vin ap chante, ap danse, mwen te vin ap bay diskou, mwen te vin animatris pwogram nan televizyon, mwen te vin ap met bèl rad, e mwen te konn parèt an piblik ansanm ak moun ki enpòtan, tankou gouvènè Ong Kong nan.

Nan ane apre a, mwen te kòmanse ap jwe nan fim. Plizyè fwa, se mwen ki te aktris prensipal la. Te gen jounalis ki te vle m rakonte yo istwa lavi m, te gen fotograf ki te konn vle pran foto m, e gen moun ki te konn vle m la lè se premye fwa yon fim ap parèt, lè y ap fè inogirasyon oswa lè y ap òganize dine oswa soupe. Tout moun te enterese nan mwen.

Nan yon fim aksyon.

Men, tikras pa tikras, mwen te vin dekouvri tout bagay sa yo pa t vrèman enteresan jan m te imajine a. Mwen te plis jwe nan fim ki gen anpil aksyon ladan yo, e sa te danjere. Nan Ong Kong, pafwa aktè yo te konn gen moun pou ranplase yo nan sèn ki danjere yo, men sa pa t fèt souvan, jan sa fèt nan Oliwoud. Se sa k fè se mwen menm ki te konn jwe sèn ki danjere yo, tankou fè motosiklèt pase anlè tèt machin. Anpil nan fim mwen te jwe yo te gen imoralite ak vyolans ladan yo. Gen nan yo ki te gen sèn ki gen rapò ak movèzespri.

An 1995, mwen te marye ak yon moun ki konn fè fim. Byenke m te sanble gen tout bagay ki te ka pèmèt mwen viv ak kè kontan, tankou selebrite, richès ak yon mari ki renmen m, mwen te dekouraje anpil e mwen te tris. Se sa k fè mwen te kite metye aktris la.

MWEN SONJE LAFWA M TE GEN LÈ M TE TIMOUN

Mwen te kòmanse sonje jan m te gen lafwa nan Bondye lè m te timoun, e sa te fè kè m kontan. Nan epòk sa a, chak samdi, mwen menm ak sè m nan te konn al lakay yon fanmi ki Temwen Jewova. Papa a, Joe McGrath, te konn etidye Labib avèk nou ansanm ak twa pitit fi l yo. Nan fanmi sa a, te gen lanmou e moun yo te akeyan. “Monnonk Joe” te konn demontre respè pou madanm li ak pitit li yo. Anplis de sa, mwen te renmen ale nan reyinyon ak yo. Pafwa, nou t al nan gwo rasanbleman ak yo. Moman sa yo se te bon ti moman. Mwen te konn santi m an sekirite bò kot Temwen Jewova yo.

Sepandan, gen plizyè move bagay ki te rive nan fanmi m. Fason papa m te konn ap viv te fè manman  m soufri anpil. Se sa k fè manman m te vin fè gwo depresyon. Lè m te gen anviwon dizan, manman m te sispann al nan reyinyon Temwen Jewova yo. Mwen te kontinye al nan reyinyon yo, men se pa t ak tout kè m. Mwen te batize lè m te gen 17 an. Yon ti tan apre sa, mwen te vin gen move konduit e mwen te sispann fè pati kongregasyon an.

MWEN DESIDE TOUNEN

Yon ti tan apre maryaj mwen, gen de ansyen ki nan kongregasyon nan zòn mwen te rete a ki te vin vizite m. Yo te esplike m sa m dwe fè pou m retounen vin jwenn Jewova. Yo te fè aranjman ak yon misyonè ki rele Cindy pou l te ka ede m. Nan epòk sa a, mwen pa t gen lafwa ankò nan Bondye. Se sa k fè mwen te mande sè a pou l pwouve m Labib se Pawòl Bondye toutbonvre. Li te montre m plizyè pwofesi nan Bib la ki deja reyalize. Ofiramezi, nou te vin bon zanmi, e li te ofri m pou l egzamine ansèyman de baz ki nan Bib la avè m. Mwen te aksepte. Se premye fwa mwen te vin konprann Jewova se yon Bondye ki gen lanmou, yon Bondye ki vle m viv ak kè kontan.

Lè m te rekòmanse asiste reyinyon yo, mwen te remake mwen te pi renmen lè m ansanm ak Temwen Jewova yo pase lè m te konn ansanm ak moun mwen te konn fè fim ak yo. Men, eksperyans mwen te fè lè m te timoun te fè m pa ka fè moun konfyans, e mwen pa t renmen tèt mwen. Te gen yon sè nan kongregasyon an ki te ede m lè l te sèvi ak Bib la pou l montre m fason pou m jere pwoblèm afektif mwen te genyen. Anplis de sa, mwen te vin aprann fason pou m gen bon zanmi.

YON BAGAY KI PI BON PASE SELEBRITE

An 1997, mwen menm ak mari m te demenaje pou n al viv Oliwoud, Kalifòni, nan peyi Etazini. Lè m te rive la, mwen te vin plis konsantre m sou ede moun jwenn byenfè nan sajès ki nan Pawòl Bondye a. Mwen te vin jwenn plis satisfaksyon nan ede moun konnen sa ki nan Bib la pase lè m te selèb e m t ap jwe nan fim kòm aktris prensipal. Pa egzanp, an 2002, mwen te rankontre Cheri, yon moun mwen te konnen lontan, lè m t ap viv Ong Kong. Nou te fè menm eksperyans nan plizyè domèn nan lavi a. Li te Mis Ong Kong yon ane anvan m. Anfèt, lè mwen te vin gen tit sa a, se li menm ki te mete kouwòn nan sou tèt mwen. Li menm tou, li te vin yon aktris k ap jwe nan fim. Apre sa, li te vin yon moun ki konn fè fim, e li t ap travay ak plizyè reyalizatè ki gen gwo renome. Li menm tou, li te vin abite Oliwoud.

Kè m te fè m mal pou Cheri lè m te aprann li te pèdi fiyanse l ki te mouri paske li te fè yon kriz kadyak sanzatann. Cheri pa t ka jwenn konsolasyon nan relijyon l lan, anpalan de relijyon boudis la. Menm jan avè m, li te selèb, bagay anpil moun ap chèche. Epoutan, li te tris e li pa t ka fè pèsonn konfyans. Mwen te kòmanse pataje sa m te aprann nan Bib la avè l. Men, lefètke li te boudis, li te difisil pou l apresye pawòl ki nan Bib la.

Cheri, zanmi m nan, pandan l t ap fè yon fim.

Yon jou, an 2003, Cheri telefone m detan li Vankouvè, nan peyi Kanada. Li t ap fè yon fim nan vil sa a. Li te chofe lè l t ap pale avè m nan. Li te di m, pandan li t ap kondui e li t ap admire peyizaj la, li te tonbe priye awotvwa. Li te di: “Di m non, kiyès vrè dye a ye? Ki jan w rele?” Se nan moman sa a li t ap pase devan yon Sal Wayòm e li te wè non Jewova a. Pou li menm, se Bondye ki  te reponn priyè l. Li te vle rankontre Temwen Jewova yo san pèdi tan. Mwen te fè aranjman pou yo etidye Labib avè l. Kèk jou annapre, li t al asiste reyinyon nan yon kongregasyon chinwa ki nan vil Vankouvè.

Kèk tan apre sa, Cheri te di m: “Moun sa yo vrèman enterese nan mwen. Mwen kapab di yo sa m santi.” Mwen te kontan tande sa, paske lè Cheri te konn ap fè fim, li pa t janm fè zanmi. Li te kontinye asiste reyinyon yo. Men, an 2005, li te siyen yon kontra pou l al fè de fim nan peyi Lachin. Sa te fè l oblije retounen Ong Kong. Erezman, Cheri te vwe lavi l bay Jewova an 2006, e li te batize nan yon asanble Temwen Jewova yo ki t ap fèt Ong Kong. Byenke li te vle pase plis tan nan sèvis l ap bay Jewova a, li te difisil pou l rive fè sa akoz travay li, e sa te fè l pa kontan.

GEN LAJWA NAN EDE LÒT MOUN

An 2009, lavi Cheri te chanje nèt. Li te deside sispann fè fim pou l te ka fè plis nan sèvis Jewova a. Li te vin gen anpil nouvo zanmi nan kongregasyon an. Li te vin yon sèvitè aplentan k ap preche bon nouvèl Wayòm nan e li te vrèman renmen ede moun jwenn yon pi bon fason pou yo mennen lavi yo. — Matye 24:14.

Apre sa, Cheri te deside aprann lang nepali pou l ede yon gwoup Temwen nan vil Ong Kong ki t ap preche nan lang sa a e ki te kontinye ap gen plis moun ladan l. Yon bagay m ap fè konnen sèke pifò Nepalè k ap viv Ong Kong yo se moun yo meprize oswa menm yo pa vle wè poutèt se apèn yo pale anglè oubyen chinwa e yo soti nan yon lòt kilti. Cheri te di m jan l renmen ede Nepalè yo konprann Bib la. Pa egzanp, yon jou, pandan li te nan predikasyon kay an kay, li te rankontre yon Nepalèz ki te konn kèk bagay sou Jezi, men ki pa t konn anyen sou Jewova, sèl vrè Dye a. Cheri te sèvi ak Bib la pou l montre l Jezi te konn priye Papa l ki nan syèl la. Lè dam nan te vin konprann li menm tou li ka priye vrè Dye a ki rele Jewova, li te ouvri kè l pou l koute bon nouvèl la. Yon ti tan apre sa, mari dam nan ansanm pitit fi l te vin ap etidye Labib tou. — Sòm 83:18; Lik 22:41, 42.

Cheri jodi a.

Lè m te wè jan Cheri te pran plezi pou l preche aplentan, mwen te di tèt mwen: ‘Ki sa k anpeche m fè menm jan avè l?’ Nan moman sa a, mwen menm tou, mwen te retounen ap viv Ong Kong. Mwen te deside fè chanjman nan fason m ap viv pou m ka pase plis tan ap anseye lòt moun verite ki nan Bib la. Mwen rann mwen kont, lè m koute moun e m ede yo konprann Pawòl Bondye a, sa fè kè m kontan toutbon.

Mwen rann mwen kont, lè m ede moun konprann Pawòl Bondye a, sa fè kè m kontan toutbon.

Pa egzanp, mwen te gen posiblite pou m etidye ak yon Vyetnamyèn ki te toujou tris, e souvan dlo te konn koule nan je l. Kounye a, kè l kontan, li wè lavi a yon lòt jan e li vrèman renmen lè l avèk frè ak sè yo nan kongregasyon an.

Ni Cheri ni mwen menm te jwenn yon bagay ki pi bon lontan pase selebrite. Byenke nou te pran plezi nan fè fim, e sa te fè nou vin selèb, nou te jwenn plis satisfaksyon nan aprann lòt moun konnen Jewova paske sa bay Jewova glwa. Se sèten sa Jezi te di a se verite: “Yon moun pi kontan lè l bay pase lè l resevwa.” — Travay 20:35.