“POUKISA se mwen sa rive? Poukisa Bondye kite sa rive m?” Se kesyon sa yo ki t ap trakase Sidnei, yon jèn ki gen 24 an, k ap viv nan peyi Brezil. Apre l te fin fè yon aksidan, li te kondane pou l pase tout rès vi l sou yon chèz woulant.

Lè yon moun ap soufri akoz yon aksidan, maladi, lanmò yon moun pa l, akoz katastwòf natirèl oswa akoz lagè, byen fasil, sa ka fè l santi li desi paske li panse Bondye lage l. Anpil moun konn gen santiman sa a. Nan tan lontan, te gen yon seri malè ki te tonbe sou yon patriyach ki te rele Jòb. Li te rann Bondye responsab, men li te nan erè. Men sa l te di: “Mwen rele nan pye w pou m mande w sekou, men ou pa reponn, mwen kanpe, men se gade w annik gade m. Ou vire kont mwen san pitye, ou atake m ak tout fòs ponyèt ou.” — Jòb 30:20, 21, NW.

Jòb pa t konnen ni kiyès ki te responsab malè ki te rive l la, ni pou ki rezon malè sa yo te rive l oswa pou ki rezon Bondye te pèmèt yo rive l. Erezman, Bib la fè nou konnen rezon ki fè malè sa yo te rive Jòb, e li montre tou fason pou n reyaji lè yon seri malè rive nou.

ÈSKE BONDYE VLE POU MOUN SOUFRI?

Men sa Bib la di konsènan Bondye: “Tout chemen l yo se jistis. Se yon Bondye ki fidèl, ki pa janm fè enjistis, se yon Bondye ki dwat e ki jis.” (Detewonòm 32:4, NW). Piske se konsa, èske li nòmal pou yon Bondye “ki dwat e ki jis” ta vle pou moun soufri oswa pou l ta fè malè rive moun dekwa pou l pini yo oswa pou l fè yo vin pi bon moun?

Yon lòt bò, Bib la di nou: “Pèsonn pa fèt pou l di, lè l nan eprèv: ‘Se Bondye k ap pase m anba eprèv.’ Paske, pèsonn pa ka pase Bondye anba eprèv ak bagay ki mal, e li menm li pa pase pèsonn anba eprèv ak bagay ki mal.” (Jak 1:13). Anfèt, Bib la fè nou konnen, grasa Bondye, lòm te byen kòmanse. Bondye te bay de premye mesyedam yo, Adan ak Èv, yon bèl kote pou yo rete, tout sa yo te bezwen pou yo viv ak yon travay ki te enteresan. Bondye te di yo: “Fè pitit, fè anpil pitit, plen tè a ak moun, epi se pou nou gen pouvwa sou tè a.” Se sèten Adan ak Èv pa t gen okenn rezon pou yo santi Bondye fè yo desi. — Jenèz 1:28, NW.

Men, jodi a, kondisyon moun yo ap viv pa menm ak kondisyon ki te egziste nan epòk anvan Adan ak Èv te peche a. Anfèt, nan tout listwa, lèzòm jwenn anpil pwoblèm, jan Bib la montre sa byen klè. Bib la di: “Tout kreyasyon an kontinye ap plenn ansanm e yo kontinye ap soufri ansanm jiska prezan.” (Women 8:22). Ki sa k te pase?

POUKISA GEN SOUFRANS?

Pou n konprann pou ki rezon gen soufrans nan monn nan, l ap bon pou n retounen nan epòk kote lòm te fèk kòmanse ap viv sou tè a. Akoz move enfliyans yon zanj rebèl yo te vin rele Satan Ledyab, Adan ak Èv te meprize sa Bondye te di yo konsènan sa ki byen ak sa ki mal lè l te ba yo lòd pou yo pa manje nan “pyebwa konesans sa ki byen ak sa ki mal la”. Dyab la te di Èv yo pa t ap mouri si yo ta dezobeyi Bondye. Konsa, li te fè konprann Bondye te ba yo manti. Satan te vle fè konprann tou Bondye t ap anpeche yo jwi dwa yo genyen pou yo deside sa ki byen ak sa ki mal pou tèt yo (Jenèz 2:17, NW; 3:1-6). Satan te vle fè konprann lèzòm t ap pi byen si yo pa t gen Bondye k ap di yo sa pou yo fè. Sa te soulve yon kesyon ki enpòtan anpil. Èske Bondye gen kapasite pou l byen dirije lèzòm?

Dyab la te soulve yon lòt kesyon ankò. Li te fè konnen lèzòm sèvi Bondye pou yo ka jwenn avantaj nan men l. Men sa Dyab la te di Bondye konsènan Jòb, yon nonm ki te fidèl : “Èske w pa fè yon lantouray pou pwoteje ni li menm, ni fanmi l, ni tout sa l genyen? [...] Men, kounye a, fè yon chanjman, lonje men w, detwi tout sa l genyen, e san mank, l ap ret nan figi w li manke w dega.” (Jòb 1:10, 11, NW). Byenke Satan t ap pale de Jòb, li te vle di tout moun k ap sèvi Bondye fè sa pou yo ka jwenn avantaj nan men l.

FASON BONDYE REZOUD PWOBLÈM NAN

Ki fason ki t ap pi bon pou Bondye bay yon repons yon fwa pou tout pou sa Dyab la te vle fè konprann  yo? Lefètke Bondye gen plis sajès pase tout moun, se li menm ki gen pi bon solisyon an, yon solisyon ki pa fè pèsonn desi (Women 11:33). Li te deside l ap kite lèzòm dirije tèt yo poukont yo pandan yon tan pou l pwouve kiyès ki kapab dirije lèzòm pi byen.

Move kondisyon ki egziste sou tè a kounye a montre aklè lèzòm pa ka dirije tèt yo. Nonsèlman gouvènman yo nan monn nan pa rive bay lapè, sekirite ak kè kontan, men tou yo prèske fin depafini tè a. Sa montre aklè sa Bib la di a se verite: “Se pa lòm ki pou deside ki kote l ap met pye l.” (Jeremi 10:23, NW). Se anba dominasyon Bondye sèlman lèzòm ap jwenn lapè pou toutan ak kè kontan e y ap kapab kontinye jwenn tout sa yo bezwen, paske se sa Bondye vle. — Izayi 45:18.

Ki jan Bondye pral reyalize objektif li gen pou lèzòm? N ap sonje Jezi te ankouraje disip li yo pou yo priye konsa: “Se pou wayòm ou an vini. Se pou volonte w fèt sou tè a kou nan syèl la.” (Matye 6:10). Wi, lè lè a rive, Bondye pral sèvi ak Wayòm li an pou l retire tout sa ki fè lèzòm ap soufri (Dànyèl 2:44). Povrete, maladi ak lanmò pap la ankò. Men sa Bib la di Bondye pral fè pou pòv yo: “L ap delivre pòv k ap rele pou l mande sekou a.” (Sòm 72:12-14, NW). Kanta pou moun ki malad yo, men sa Bib la di: “Pa gen yon moun nan peyi a k ap di: ‘Mwen malad.’” (Izayi 33:24, NW). Men sa Jezi te di konsènan moun mouri ki nan memwa Bondye yo: “Lè a ap rive kote tout moun ki nan tonm yo pral tande vwa l, e y ap soti.” (Jan 5:28, 29). Ala bèl pwomès Bondye fè nou!

Si nou fè sa n kapab pou nou vin gen plis lafwa nan pwomès Bondye yo, sa ap ede nou jere santiman nou ta ka genyen kòmkwa Bondye fè nou desi.

FASON POU W FÈ FAS AK DESEPSYON

Anviwon 17 an apre aksidan Sidnei a, jèn nou te pale de li nan kòmansman atik la, Sidnei te di: “Mwen pa t janm panse se Jewova ki responsab aksidan ki te rive m nan, men mwen dwe admèt okòmansman li te fè m desi. Gende jou mwen santi m dekouraje anpil e m kriye lè m reflechi sou jan m enfim kounye a. Bib la ede m konprann aksidan m nan se pa yon pinisyon Bondye te ban mwen. Anfèt, Bib la di: ‘Move moman ak malè rive sou nou tout sanzatann.’ Lefètke mwen priye Jewova e gen kèk vèsè mwen toujou li, sa ede m gen plis lafwa e sa ede m rete pozitif.” — Eklezyas 9:11, NW; Sòm 145:18; 2 Korentyen 4:8, 9, 16.

Si nou pa bliye rezon ki fè Bondye pèmèt soufrans, e si nou pa bliye pap gen soufrans ankò talè konsa, sa ap ede nou byen jere santiman nou ta ka genyen kòmkwa Bondye fè nou desi. Nou gen garanti Bondye se “sila a ki rekonpanse moun k ap chèche l toutbonvre”. Moun ki met lafwa nan li ak nan Pitit Gason l lan pap desi. — Ebre 11:6; Women 10:11.