Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad  |  Jiyè 2015

 SIJÈ KI SOU PAJ KOUVÈTI A | FASON POU NOU FÈ FAS AK ENKYETID NOU GENYEN

Enkyetid nou genyen lè gen malè

Enkyetid nou genyen lè gen malè

Men sa Alona di: “Lè m tande sirèn nan, kè m te kòmanse bat fò e mwen kouri abrite m nan yon kay ki fèt pou pwoteje moun kont bonm. Malgre sa, mwen te toujou pè. Sa te pi mal lè m deyò paske pa t gen kote pou m kache. Yon fwa, pandan m t ap mache nan lari a, mwen te kòmanse kriye e mwen pa t ka respire. Sa te pran plizyè èdtan pou m te vin kalm. Apre sa, sirèn nan te kòmanse ankò.”

Alona

Lagè se sèlman youn nan bagay ki lakòz malè. Pa egzanp, lè w dekouvri ou gen yon maladi grav, sa ka yon gwo chòk pou ou, se menm bagay la tou si sa ta rive yon moun ou renmen. Gen lòt moun ki pè paske yo pa konnen ki jan demen ap ye. Yo enkyè, y ap mande tèt yo ‘èske pitit nou yo oubyen pitit pitit nou yo ap oblije viv nan yon monn kote gen lagè, krim, polisyon, chanjman nan klima a ak epidemi maladi?’ Ki jan nou ka fè fas ak enkyetid sa yo?

Lefètke moun ki gen konprann nan konnen bagay mal ka rive, “lè li wè malè ap vin sou li, li wete kò l”. (Pwovèb 27:12.) Anplis de sa, menm jan nou fè efò pou nou pwoteje byennèt fizik nou, nou ka pran dispozisyon pou n pwoteje sante mantal nou ak sante afektif nou. Divètisman ki vyolan e menm nouvèl ki chaje ak imaj ki bay laperèz ka ajoute sou enkyetid nou menm ak pitit nou deja genyen. Lefètke nou pa chwazi gade imaj sa yo sa pa vle di n ap kouri pou  reyalite a. Bondye pa t fè lespri nou pou l ap reflechi sou sa ki mal. Olye de sa, nou dwe ranpli lespri nou ak ‘tout bagay ki vrè, ki jis, ki pwòp, ki merite pou nou renmen yo’. Si nou fè sa, “Bondye lapè a” ap fè nou gen lapè ni nan lespri nou ni nan kè nou. — Filipyen 4:8, 9.

ENPÒTANS LAPRIYÈ GENYEN

Vrè lafwa a ede nou fè fas ak enkyetid. Bib la ankouraje n pou n “vijilan pou nou pa neglije lapriyè”. (1 Pyè 4:7.) Nou ka mande Bondye pou l ede nou, pou l ban nou sajès ak kouraj pou nou ka fè tout sa nou kapab nan sitiyasyon nou ye a, toutpandan nou gen konfyans l ap “tande nou pou kèlkeswa sa nou mande l”. — 1 Jan 5:15.

ak mari l, Avi.

Bib la fè n konnen se Satan ki “chèf monn nan”, se pa Bondye, epi li di tou “lemonnantye anba pouvwa mechan an”. (Jan 12:31; 1 Jan 5:19.) Donk, se pa t yon langaj senbolik Jezi te itilize lè li te anseye nou pou nou priye Bondye pou l “delivre nou anba mechan an”. (Matye 6:13.) Men sa Alona di: “Chak fwa sirèn nan kanpe, mwen te mande Jewova pou l ede m kontwole santiman m genyen yo, mete sou sa, mari m te rele m e li te priye avè m. Lapriyè te vrèman ede m.” Se egzakteman sa Bib la di: “Jewova pre tout moun ki envoke li, wi, tout moun ki envoke l avèk senserite.” — Sòm 145:18, NW.

ESPERANS NOU GENYEN POU LAVNI

Nan Sèmon sou montay la Jezi te anseye disip li yo pou yo priye: “Se pou Wayòm ou an vini.” (Matye 6:10). Wayòm Bondye a pral elimine tout enkyetid k ap fè nou soufri yo, e l ap retire yo pou toutan. Grasa Jezi, “Prens lapè” a, Bondye pral “fè lagè sispann jis nan dènye bout tè a”. (Izayi 9:6; Sòm 46:9NW). “Li [Bondye ] pral rann jijman pami anpil pèp [...]. Nasyon yo pap pran epe pou yo atake youn lòt ankò, yo pap aprann fè lagè ankò [...]. Pap gen pèsonn k ap fè yo tranble.” (Mika 4:3, 4, NW). Fanmi yo ap gen kè kontan, “y ap bati kay e y ap abite nan yo, y ap plante jaden rezen e y ap manje fwi yo bay”. (Izayi 65:21, NW.) “Pa gen moun ki abite la k ap di: ‘Mwen malad.’” — Izayi 33:24, NW.

Jodi a, malgre tout prekosyon yon moun ka pran, li pa toujou posib pou l anpeche “evènman moun pa prevwa” rive ni pou l evite twouve l yon move kote yon move lè (Eklezyas 9:11, NW). Jan sa ye depi plizyè syèk, lagè, vyolans, maladi pa sispann touye bon moun. Ki espwa ki genyen pou inosan sa yo ki viktim?

Gen plizyè milyon moun ki pral reviv ankò e se sèl Bondye ki konnen ki kantite yo ye. Annatandan, y ap dòmi an sekirite, yo nan memwa pafè Bondye, jiskaske jou a rive kote “tout moun ki nan tonm yo [...] ap soti”. (Jan 5:28, 29.) Anpalan de rezirèksyon, men asirans Bib la ban nou: “Esperans sa a nou genyen an tankou yon lank batiman pou nanm nou, li sèten e anmenmtan li solid.” (Ebre 6:19). Mete sou sa, Bondye “bay tout moun yon garanti lefètke li resisite [Jezi] sot nan lanmò”. — Travay 17:31.

Pou kounye a, menm moun k ap fè efò pou yo fè Bondye plezi gen enkyetid. Lefètke Paul, Janet ak Alona te pran yon seri dispozisyon pratik, yo te pwoche bò kote Bondye nan lapriyè e yo te gen lafwa nan esperans Bib la bay pou lavni, sa te ede yo tout venk enkyetid yo te genyen. Menm jan sa te ye pou yo, se pou “Bondye ki bay esperans lan ranpli nou ak yon jwa ak yon lapè total poutèt nou kwè nan li”. — Women 15:13.