“Kwè nan Seyè Jezi, e [...] [w] ap sove.” — Travay 16:31.

Se apot Pòl ak Silas ki te di yon gadyen prizon ki te Masedwàn nan vil Filip pawòl selèb sa yo. Ki sa pawòl sa yo vle di? Pou n ka konprann jan lafwa nou gen nan Jezi a gen rapò ak delivrans nou anba lanmò, toudabò, nou dwe konprann rezon ki fè moun mouri. Annou egzamine sa Bib la anseye sou sa.

Moun pa t fèt pou yo mouri

“Jewova Dye te pran lòm e li te mete l nan jaden Edenn nan pou l kiltive l e pou l pran swen l. Jewova Dye te bay gason an lòd sa a tou: ‘Nan tout pyebwa nan jaden an ou mèt manje jis ou rasazye. Men, kanta pou pyebwa konesans sa ki byen ak sa ki mal la, ou pa dwe manje ladan l, paske lejou w manje ladan l, w ap mouri san mank.’” — Jenèz 2:15-17, NW.

Bondye te mete Adan, premye gason an, nan jaden Edenn nan, yon jaden ki se yon paradi ki te sou tè a kote te gen anpil bèt ak anpil bèl plant. Te gen pyebwa ki bay fwi Adan te ka manje nan yo san pwoblèm. Sepandan, Jewova te fè Adan konnen aklè gen yon pyebwa byen presi li pa t dwe manje ladan l, li te avèti Adan si l manje nan pyebwa sa a l ap mouri.

Èske Adan te konprann entèdiksyon sa a? Li te konnen sa lanmò ye paske l te konn wè lè bèt yo mouri. Si Bondye te vrèman kreye Adan pou l mouri, avètisman l te bay la t ap prèske pa gen sans. Olye de sa, Adan te rann li kont si l te obeyi Bondye e li pa t manje nan pyebwa a, li t ap viv pou toutan, sa vle di li pa t ap mouri.

Gen kèk moun ki panse pyebwa a te reprezante relasyon seksyèl, men li pa ta ka sa. Dayè, Jewova te vle pou Adan ak madanm li Èv ‘fè pitit, pou yo vin anpil, pou yo ranpli tè a, e pou yo domine sou li’. (Jenèz 1:28, NW.) Entèdiksyon an te gen rapò ak yon vrè pyebwa. Jewova te rele pyebwa sa a “pyebwa konesans sa ki byen ak sa ki mal” paske pyebwa sa a te reprezante dwa Jewova genyen pou l detèmine sa ki byen ak sa ki mal pou lèzòm. Si Adan pa t manje fwi pyebwa sa a, nonsèlman li t ap montre li obeyisan, men tou, li t ap montre li renmen Moun ki te kreye l la e ki te beni l anpil.

 Adan mouri paske l te dezobeyi Bondye

“[Bondye] di Adan: ‘Piske [...] w al manje nan pyebwa mwen te ba w lòd sa a [...]. Se ak swè figi w w ap manje pen jiskaske w retounen nan tè a, paske se ladan l ou te soti. Paske ou se pousyè, e w ap retounen nan pousyè.’” — Jenèz 3:17, 19, NW.

Adan te manje nan pyebwa Bondye te entèdi l la. Aksyon dezobeyisans sa a te grav anpil. Se te yon rebelyon sa te ye, Adan te meprize totalman tout bon bagay Jewova te fè pou li yo. Lefètke Adan te manje fwi a, li te rejte Jewova, li te chwazi vin endepandan, yon bagay ki t ap gen gwo konsekans.

Jan Jewova te predi sa, finalman Adan te mouri. Bondye te fè Adan ak “pousyè tè” e li te di Adan ap “retounen nan tè”. Adan pa t al viv yon lòt kote sou yon lòt fòm. Lè l te mouri, li te vin san vi menm jan ak pousyè kote li te soti a. — Jenèz 2:7; Eklezyas 9:5, 10.

Moun mouri paske yo soti nan Adan

“Akoz yon sèl moun peche antre nan monn nan, e akoz peche lanmò antre, e konsa lanmò blayi sou tout moun paske yo tout te peche.” — Women 5:12.

Lefètke Adan te dezobeyi Bondye oswa li te peche, sa te gen gwo konsekans. Se pa t sèlman yon lavi ki t ap dire 70 an oswa 80 an Adan te pèdi lè l te peche a, men li te pèdi posiblite li te genyen pou l viv pou toutan. Mete sou sa, lè Adan te peche, li te pèdi lavi pafè li te genyen an e se enpèfeksyon sèlman li te transmèt bay tout desandan l yo.

Nou tout soti nan Adan. Se nan li nou eritye kò enpafè nou genyen an ki gen tandans fè peche e finalman k ap mennen nou nan lanmò, e nou pa gen lòt chwa. Pòl te byen esplike sitiyasyon deplorab nou ladan l lan. Men sa l te ekri: “Mwen fèt nan lachè, yo vann mwen bay peche. Ala mizè pou mwen! Kiyès ki pral delivre m anba kò sa a k ap mennen m nan lanmò a?” Apre sa, Pòl reponn kesyon li te poze a, li di: “Mèsi Bondye grasa Jezi Kris, Seyè nou an!” — Women 7:14, 24, 25.

 Jezi te bay lavi l pou nou ka viv pou toutan

“Papa a voye Pitit li a kòm Sovè monn nan.” — 1 Jan 4:14.

Jewova te pran dispozisyon pou l retire efè peche genyen e pou l libere nou anba kondanasyon lanmò etènèl la. Ki jan l te fè sa? Li te voye Pitit gason li renmen anpil la, ki te nan syèl la, vin fèt antanke yon moun ki pafè menm jan ak Adan. Men, kontrèman ak Adan, Jezi “pa t fè peche”. (1 Pyè 2:22.) Piske li te pafè, li pa t janm anba kondanasyon lanmò etènèl la e li te ka viv pou toutan antanke yon moun pafè.

Sepandan, olye de sa, Jewova te kite ènmi Jezi yo touye l. Twa jou apre, Jewova te resisite l antanke yon espri pou l te ka retounen nan syèl la atan. Lè Jezi te rive nan syèl la, li te prezante valè lavi pafè li te genyen antanke moun nan bay Bondye pou l te ka rachte sa Adan te pèdi pou tèt li ak pou desandan l yo. Jewova te aksepte sakrifis sa a, sa fè l vin posib pou moun ki gen lafwa nan Jezi yo resevwa lavi etènèl. — Women 3:23, 24; 1 Jan 2:2.

Konsa, Jezi te rachte sa Adan te pèdi a. Li te soufri jis li mouri pou nou pou n ka viv pou toutan. Men sa Bib la di: “Jezi [...] te soufri jis li mouri. Grasa favè san parèy Bondye a, li rive goute lanmò pou tout moun.” — Ebre 2:9.

Dispozisyon sa a aprann nou anpil bagay sou Jewova. Prensip jistis wo nivo li genyen yo te fè li enposib pou moun ki enpafè rachte tèt yo. Sepandan, lanmou ak mizèrikòd Jewova genyen te pouse l respekte pwòp prensip li yo e sa te koute l chè piske l te bay pwòp Pitit gason l lan pou l peye pri ki pou rachte nou an. — Women 5:6-8.

Bondye te resisite Jezi sot nan lanmò, e l ap resisite lòt moun ankò

“Kris leve sot nan lanmò, li menm ki resisite an premye pami moun k ap dòmi nan lanmò yo. Paske, etandone se yon moun ki fè gen lanmò, se yon moun tou ki fè gen rezirèksyon. Paske, menm jan nan Adan tout moun mouri, se konsa tou, nan Kris, yo tout pral retounen jwenn lavi.” — 1 Korentyen 15:20-22.

Pa gen dout, Jezi te viv e li te mouri, men ki prèv ki montre Bondye te leve l sot nan lanmò? Youn nan pi gwo prèv nou genyen sèke apre Jezi te fin resisite li te parèt devan anpil moun nan diferan okazyon e nan diferan andwa. Yon fwa, li te parèt devan plis pase 500 moun. Apot Pòl te ekri sou sa nan lèt li te voye bay Korentyen yo, li te fè konnen gen kèk nan moun sa yo ki te temwen ki t ap viv toujou, sa vle di yo te ka bay temwayaj sou sa yo te wè ak sa yo te tande. — 1 Korentyen 15:3-8.

Yon bagay enpòtan sèke lè Pòl te di Kris se “premye” pami moun ki te leve yo, li te montre gen lòt moun Bondye t apral resisite ankò. Jezi te di lè a ap rive kote “tout moun ki nan tonm yo [...] ap soti”. — Jan 5:28, 29.

 Pou nou viv pou toutan, nou dwe gen lafwa nan Jezi

“Bondye tèlman renmen monn nan, li bay sèl Pitit li fè a pou li, dekwa pou nenpòt moun ki demontre l gen lafwa nan li pa detwi, men pou l gen lavi ki pap janm fini an.” — Jan 3:16.

Nan Bib la, nan premye chapit yo, yo pale konsènan epòk kote lanmò te parèt ak epòk kote lèzòm te pèdi Paradi a. Nan dènye chapit yo, yo pale konsènan epòk kote Bondye pral elimine lanmò ak epòk kote li pral etabli Paradi a sou tè a. Lè sa a, moun pral ka viv ak kè kontan pou toutan, e y ap satisfè. Men sa Revelasyon 21:4 di: “Pap gen lanmò ankò.” Pou montre jan moun ka fè pwomès sa a konfyans, men sa vèsè 5 lan di: “Pawòl sa yo, moun ka fè yo konfyans, e yo se laverite.” Lè Jewova fè yon pwomès, li kapab reyalize l san mank.

Èske w kwè “pawòl sa yo, moun ka fè yo konfyans, e yo se laverite”? Nan ka sa a, chèche aprann plis bagay sou Jezi Kris, epi chèche gen lafwa nan li. Si w fè sa, w ap gen apwobasyon Jewova. Nonsèlman w ap jwenn anpil benediksyon kounye a, men tou, w ap gen espwa pou w viv pou toutan nan Paradi a sou tè a kote pap gen lanmò ankò, e “moun pap gen chagren ankò akoz moun pa yo ki mouri. Pap gen ni rèl, ni doulè ankò”.