Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 KONVÈSASYON AK YON MOUN NAN VWAZINAJ LA

Poukisa nou dwe egzamine Bib la?

Poukisa nou dwe egzamine Bib la?

Konvèsasyon ki vin apre a se stil konvèsasyon yon Temwen Jewova te ka genyen avèk yon moun nan vwazinaj li. Ann imajine gen yon Temwen Jewova ki rele Bètran ki abòde yon mesye ki rele Erik.

BIB LA — ISTWA L RAKONTE YO EGZAK

Erik: Mwen dwe di w mwen pa yon moun ki vrèman enterese nan relijyon. Kidonk, m pa kwè nou gen anpil bagay pou n di.

Bètran: Mwen apresye lefètke w di m sa. Anfèt, mwen rele Bètran. E ou menm?

Erik: Mwen rele Erik.

Bètran: Mwen byen kontan konnen w Erik.

Erik: Mwen menm tou.

Bètran: Si w pèmèt mwen, mwen ta renmen mande w si w te leve nan yon fanmi ki enterese nan relijyon.

Erik: Wi. Men, lè m te kite kay la pou m al nan inivèsite, mwen te sispann pratike relijyon m te genyen an.

Bètran: M konprann. Ki sa w te etidye nan inivèsite?

Erik: Mwen te etidye syans sosyal ak istwa. Ou konnen, mwen toujou renmen istwa, sètadi fason sosyete a devlope avèk letan.

Bètran: Istwa kapab vrèman enteresan. Petèt ou ka konn sa, Bib la se yon liv ki gen istwa ladan l. Èske w te janm fè rechèch sou Bib la?

Erik: Pa vrèman. M konnen se yon bon liv li ye, men mwen pa t janm konsidere Bib la kòm yon liv istorik.

Bètran: Sanble ou se yon moun ki konn koute opinyon lòt moun. Si w gen kèk minit, m ta renmen montre w kèk istwa ki egzak nou jwenn nan Bib la.

Erik: Oke. Men, m pa gen Bib non.

Bètran: Pa gen pwoblèm. M ka suiv avè w nan bib pa m nan. Premye istwa a, nou jwenn li nan 1 Kwonik chapit 29, vèsè 26 ak vèsè 27 (NW). Men sa vèsè yo di: “Konsa, David, pitit gason Jese a, te dirije tout peyi Izrayèl. Kantite tan li te fè ap dirije Izrayèl se 40 an. Li te dirije Ebwon pandan 7 an, epi li te dirije Jerizalèm pandan 33 an.”

Erik: Ki sa k fè istwa sa a se yon istwa ki egzak?

Bètran: Ebyen, se paske pandan yon tan moun k ap fè kòmantè sou Bib la te fè konnen wa David pa t janm egziste.

Erik: Vrèman? Poukisa yo pa t fin kwè li te egziste vre?

Bètran: Se paske, apa Bib la, pa t gen anpil prèv ki montre David te yon moun ki egziste vre. Sepandan, an 1993, gen yon gwoup akeyològ ki te dekouvri yon wòch ki vrèman ansyen ki gen yon pawòl sou li lè yo tradui l ki vle di: “Kay David.”

Erik: Sa enteresan.

Bètran: Yon lòt moun Bib la pale de li yo te gen dout sou egzistans li se te Pons Pilat, yon gouvènè ki te dirije nan epòk Jezi a. Nan Lik chapit 3, vèsè 1, yo mansyone non l pami anpil lòt gwo fonksyonè gouvènman ki te gen nan epòk la.

Erik: Oke, m konprann. Men sa l di: “Lè Pons Pilat  te gouvènè Jide, lè Ewòd te chèf distri Galile.”

Bètran: Byen. Pandan plizyè ane, gen kèk biblis ki te gen dout Pons Pilat te yon moun ki egziste vre. Ansuit, sa gen anviwon 50 an, yo te jwenn yon wòch nan Mwayenn Oryan ki gen non Pilat ki grave sou li yon fason byen klè.

Erik: Hmm. M pa t janm tande enfòmasyon sa yo anvan sa.

Bètran: Mwen byen kontan pataje yo avè w.

Erik: Pou m onèt avè w, m toujou respekte Bib la antanke yon bon liv, men, m pa janm vrèman santi li gen yon rapò kèlkonk ak epòk nou an. Li ka gen istwa ki egzak ladan l, men, m pa panse li gen okenn itilite.

BIB LA — YON LIV KI ANSYEN MEN KI AJOU

Bètran: Gen anpil moun k ap dakò ak pawòl sa yo. Men, m wè bagay yo yon fason ki diferan. Rezon an sèke: Bezwen prensipal lèzòm genyen yo pa janm chanje depi okòmansman. Pa egzanp, nou toujou bezwen manje, rad ak yon kote pou n rete. Nou toujou gen bezwen pou n kominike youn ak lòt e pou n gen yon fanmi ki gen kè kontan. Nou tout bay bagay sa yo anpil valè, pa vre?

Erik: Wi.

Bètran: Bib la ka ede nou nan tout domèn sa yo. Se sa nou te ka rele yon liv ki ansyen men ki ajou.

Erik: Ki sa w vle di?

Bètran: Ban m esplike w sa yon lòt fason: Bib la gen prensip ki vrèman enpòtan jodi a menm jan yo te enpòtan nan epòk yo te ekri yo a sa gen plizyè syèk.

Bib la gen prensip ki vrèman enpòtan jodi a menm jan yo te enpòtan nan epòk yo te ekri yo a sa gen plizyè syèk.

Erik: Oke. Nan ki domèn konsa?

Bètran: Prensip ki nan Bib la kapab gide nou nan domèn tankou gen yon pwennvi ekilibre sou lajan, gen yon fanmi ki gen kè kontan oubyen vin yon bon zanmi. Liv sa a tankou yon kat k ap montre nou wout nou dwe pran pou n reyisi a. Pa egzanp, èske w pa t ap dakò sa ka yon defi pou yon moun vin yon bon mari oswa yon bon chèf fanmi nan epòk nou an?

Erik: Mèwi, se vre, mwen oblije dakò avè w sou pwen sa a. Mwen gen anviwon ennan depi mwen marye ak madanm mwen, e li pa toujou fasil pou nou wè bagay yo menm jan.

Bètran: Egzakteman. Sepandan, Bib la gen prensip ki tou senp ki ka ede w. Pa egzanp, ann konsidere Efezyen chapit 5 lan. Annou li vèsè 22 ak vèsè 23 a, epi vèsè 28 lan. Si w vle, ou ka li vèsè sa yo.

Erik: Dakò. Li di: “Se pou madanm yo soumèt devan mari yo, tankou yo soumèt devan Seyè a, paske, yon mari se chèf madanm li, menm jan Kris se chèf kongregasyon an ki se kò li, e li se yon sovè pou li.” Ansuit, vèsè 28 la di: “Konsa tou, mari yo dwe renmen madanm yo tankou pwòp kò yo. Yon moun ki renmen madanm li, se tèt li l renmen.”

Bètran: Byen. Mèsi. Si toule de konjwen yo te aplike konsèy senp sa a lavi fanmi an t ap amelyore, pa vre?

Erik: Wi, m panse sa. Men, di yon bagay se youn, fè l se yon lòt.

Bètran: Se vre, pa gen moun ki pafè. Anfèt, nan menm chapit sa a nan Bib la gen yon vèsè ki ankouraje nou pou nou rezonab *. Nan kèlkeswa relasyon an, konjwen yo dwe ekilibre e yo dwe fleksib. Mwen menm ak madanm mwen, nou rann nou kont Bib la ka ede n jwenn ekilib sa a.

Erik: Sa fè sans.

Bètran: Temwen Jewova yo gen yon sit Entènèt ki bay bonjan enfòmasyon sou maryaj ak sou lavi fanmi. Si w gen kèk minit, m te ka montre w kèk bagay ki sou sit la.

Erik: Oke. M ka fè kèk minit ankò.

Bètran: Byen. Adrès sit Entènèt nou an se www.jw.org/ht. Men paj Akèy la.

Erik: M renmen foto yo.

Bètran: Foto sa yo se kèk sèn ki montre travay predikasyon nou fè nan lemonnantye a. Gen yon ribrik ki rele “Piblikasyon”. Anba ribrik sa a, w ap jwenn nouvo peryodik yo ak lòt piblikasyon ankò ki pale sou  diferan sijè, san wete sijè ki pale sou lavi fanmi. Pa egzanp, ann fè yon ti gade bwochi ki gen tit: Bon nouvèl Bondye bay la! Nan bwochi sa a, gen youn nan leson yo ki gen tit: “Ki jan fanmi w ka viv ak kè kontan?

Erik: Sijè sa a enteresan. M ta renmen konn repons lan!

Bètran: Leson sa a bay plizyè bagay ki ka ede w gen kè kontan nan maryaj ou. Gade paragraf sa a ki anba kesyon 2 a. Èske w ta renmen li de dènye fraz yo pou mwen Erik?

Erik: Dakò. Men sa l di: “Mari ak madanm dwe renmen youn lòt e yo dwe gen respè youn pou lòt. Etandone tout mari ak madanm enpafè, pou yo gen kè kontan nan maryaj yo, li trèzenpòtan pou yo aprann padone.” Hmm, m dakò ak sa yo di la.

Bètran: Mèsi pou lekti a. Efezyen 5:33 se youn nan vèsè nan Bib la yo site yo. Ou ka ouvri vèsè a lè w touche l.

Erik: Dakò. Li di: “Se pou nou chak renmen madanm nou menm jan ak tèt nou. Madanm nan, bò kote pa l, dwe gen yon gwo respè pou mari l.”

Bètran: Èske w remake nan vèsè a yo mete aksan sou nesesite pou chak moun bay sa li ta renmen resevwa?

Erik: M pa tèlman konprann sa w vle di a.

Bètran: Ebyen, yon mari vle pou madanm li respekte l, pa vre? Anretou, byen souvan, madanm nan t ap renmen pou mari l ba l asirans li vrèman renmen l, pa vre?

Erik: Wi. M ap dakò avè w sou pwen sa a.

Bètran: Si yon mari ap chèche mwayen pou l montre madanm li li renmen l, èske li pap pi fasil pou madanm nan demontre respè pou li?

Erik: M dakò.

Bètran: Byenke vèsè nou sot li a se yon vèsè ki gen prèske 2 000 an depi yo te ekri l, li pale sou bezwen chak konjwen genyen nan maryaj la e li ba yo bonjan konsèy. Si yo aplike konsèy sa yo, sa ap byen mache pou yo.

Erik: Mwen dwe admèt gen plis bagay nan Bib la pase sa mwen te panse.

Bètran: Mwen byen kontan tande sa Erik. M ta renmen tounen pou m konnen opinyon w sou kesyon 3 a ki gen tit: “Èske w ta dwe kite moun ou marye avè l la si pa gen kè kontan nan maryaj la *?”

Erik: Pa gen pwoblèm. M ap gade l ansanm ak madanm mwen.

Èske gen yon sijè ou konn ap poze tèt ou kesyon sou li? Èske w ta renmen konnen kèk nan kwayans Temwen Jewova yo oubyen èske w ta renmen konnen relijyon yo a pi byen? Si se sa, pa ezite poze yon Temwen Jewova kesyon w genyen yo. L ap byen kontan pale avè w sou sijè sa yo.

^ § 63 Pou w jwenn plis enfòmasyon, gade chapit 14 nan liv Ki sa Labib anseye toutbonvre? a. Se Temwen Jewova ki pibliye l.