Petèt, nan atik ki vin anvan yo, ou te aprann Wayòm Bondye a gen anpil enpòtans pou Temwen Jewova yo. Atik sa yo te pale konsènan kèk benediksyon Wayòm Bondye a pral pote alavni e ou ka santi kèk ladan yo enterese w. Anmenmtan, ou ka ap mande tèt ou si pwomès sa yo pa twò bèl pou yo ta vre.

L ap bon pou w pran prekosyon olye pou w kwè tout sa w tande (Pwovèb 14:15). Nan yon sans, nou ka konpare prekosyon w pran an ak prekosyon Bereyen * yo te pran. Lè yo te tande bon nouvèl Wayòm nan pou premye fwa, yo te aksepte sa yo te tande yo, men se pa paske yo te annik vle pran sa yo te tande yo pou laverite. Olye de sa, yo te byen egzamine Ekriti yo “pou yo wè si se konsa bagay yo ye vre”. (Travay 17:11.) Sa vle di, Bereyen yo te konpare bon nouvèl yo te tande a ak sa Ekriti yo di. Rive yon lè, yo te vin gen konviksyon bon nouvèl la te vrèman baze sou Pawòl Bondye a.

Temwen Jewova yo kontan envite w fè menm bagay la tou. Grasa pwogram nou fè pou n etidye Labib gratis ak moun yo, nou ofri w posiblite pou w konpare kwayans Temwen Jewova yo genyen sou Wayòm Bondye a ak sa Bib la anseye.

Nonsèlman etid Labib w ap fè a ap ede w konnen Wayòm Bondye a, men tou, l ap ede w jwenn repons pou kèk nan pi gwo kesyon moun konn ap poze nan lavi a.

Mete sou sa, lè w etidye Labib sa ap ede w “pwoche bò kote Bondye”. (Jak 4:8.) Yon lòt bò, plis ou pwoche bò kote Bondye se plis w ap wè jan Wayòm Bondye a ka pwofitab pou ou, se pa pou kounye a sèlman, men se pou toutan. Men sa Jezi te di Papa l nan yon priyè: “Pou yo ka gen lavi ki pap janm fini an, se pou yo aprann konnen w, ou menm, sèl vrè Dye a, ak sila a ou te voye a: Jezi Kris.” — Jan 17:3.

 

^ § 4 Bere se yon vil ki te nan tèritwa ansyen Masedwàn.