Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad  |  Me 2014

 ANNOU IMITE LAFWA YO | MARI

Li te andire anba yon gwo chagren

Li te andire anba yon gwo chagren

MARI met ajenou, soufrans lan tèlman rèd pou li, pa gen mo pou l ta esplike l. Dènye rèl Pitit li a te fè lè l t ap jemi sou poto a pandan plizyè èdtan anvan l mouri a te kontinye ap fè eko nan zòrèy li. Syèl la te fènwa alòske l te gwo midi. Kounye a, tè a pran tranble avèk fòs (Matye 27:45, 51). Sanble pou Mari se Jewova li menm ki t ap fè monn nan konnen lanmò Jezi Kris fè l mal anpil plis pase tout lòt moun.

Pandan limyè solèy aprèmidi a t ap chase fènwa ki te anvayi kote yo te rele Gòlgota oswa Plas Zo tèt la, Mari te nan gwo lapenn pou pitit gason l lan (Jan 19:17, 25). Petèt, gen anpil souvni ki te anvayi lespri l. Youn ladan yo se ka yon evènman ki te rive anviwon 33 an anvan sa. Lè li menm ak Jozèf te apèn fin prezante tibebe yo a, yon tibebe ki espesyal, nan tanp lan ki nan Jerizalèm, te gen yon granmoun gason ki rele Simeyon Bondye te enspire pou l bay yon pwofesi. Li te predi anpil gwo bagay sou Jezi. Anplis de sa, li te fè konnen yon jou, Mari t ap santi yon doulè ki tankou yon epe byen long k ap travèse zantray li (Lik 2:25-35). Se sèlman kounye a, nan moman trajik sa a, Mari te byen konprann verite ki te gen nan pawòl sa yo.

Chagren te anvayi kè Mari.

Yo di pi gwo doulè yon moun ka genyen se lè pitit li mouri. Lanmò se yon ènmi ki terib e li ka frape nou tout yon fason oswa yon lòt (Women 5:12; 1 Korentyen 15:26). Èske l posib pou n andire anba chagren lanmò bay? Toutpandan nou pral egzamine lavi Mari depi lè Jezi te kòmanse ministè l sou tè a jiskaske Jezi mouri e menm kèk tan apre sa, nou pral aprann anpil bagay sou lafwa Mari te genyen ki te ede l andire anba gwo chagren sa a ki te tankou yon kout epe.

‘FÈ TOUT SA L DI NOU’

Ann fè yon ti bak twazan edmi anvan lanmò Jezi. Mari te santi bagay yo t apral chanje. Menm nan ti vil ki rele Nazarèt la, moun yo t ap pale de Jan ki te konn batize moun nan e yo t ap pale de mesaj pisan li te konn bay sou repantans. Mari te ka wè jan pi gran pitit gason l lan te konsidere nouvèl sa yo kòm yon siy ki montre moman pou l kòmanse ministè l te rive (Matye 3:1, 13). Pou Mari ansanm ak moun lakay li, absans Jezi nan kay la t ap yon boulvèsman nan tout sans. Poukisa?

Sanble Jozèf ki te mari Mari te gentan mouri. Si se sa, Mari te gentan gen moun pa l ki mouri *. Depi lè sa a, yo pa t rele Jezi “pitit bòs chapant lan” sèlman, men yo te rele l “bòs chapant lan” tou. Li klè, se Jezi ki t ap dirije biznis papa l la e se li ki t ap pran swen fanmi an, yon fanmi ki te gen omwen sis timoun ki te fèt apre Jezi (Matye 13:55, 56; Mak 6:3). Petèt se Jak ki te vin apre Jezi. Menmsi Jezi te ba l fòmasyon pou l dirije biznis lan, absans Jezi ki te pi gran pa t ap fasil pou fanmi an. Mari te deja gen gwo responsablite sou do l. Èske l te pè chanjman sa a? Se sèlman imajine nou ka imajine jan sa te ye pou li. Men, gen yon kesyon ki pi enpòtan kounye a: Ki jan l t apral reyaji lè Jezi, moun Nazarèt la, te vin Jezi Kris, Mesi yo te pwomèt depi byen lontan an? Gen yon istwa nan Bib la ki ban nou detay sou pwen sa a. — Jan 2:1-12.

 Jezi t al jwenn Jan pou Jan te ka batize l, konsa, li te vin Moun Bondye te chwazi a oswa Mesi a (Lik 3:21, 22). Apre sa, li te kòmanse chwazi disip li yo. Byenke li t ap fè yon travay ki te ijan, li te toujou pran tan pou l pase bon moman ak fanmi l ansanm ak zanmi l. Li t al nan yon resepsyon maryaj ansanm ak manman l, ak disip li yo, e ak frè l yo nan vil Kana, yon vil ki sanble te sou tèt yon mòn nan yon distans anviwon 13 kilomèt parapò ak Nazarèt. Pandan resepsyon an, Mari te okouran te gen yon pwoblèm. Petèt li te remake gen kèk moun nan fanmi moun ki t ap marye yo ki panike, yo t ap pale tou ba epi youn t ap voye je gad lòt. Diven an te fini! Nan kilti juif yo, lè yon fanmi ap resevwa moun epi yon bagay konsa rive, se yon wont pou fanmi an, sa t ap gate fèt la anpil. Mari te pran pitye pou yo epi l t al kot Jezi.

Men sa Mari te di pitit gason l lan: “Yo pa gen diven ankò.” Ki sa l te atann Jezi t ap fè? Nou ka sèlman imajine sa l te atann. Sepandan, li te konnen pitit gason l lan se yon moun enpòtan ki t apral fè anpil gwo bagay. Petèt li te swete pou l kòmanse nan moman sa a. Anfèt, se kòmsi li te di Jezi: “Tanpri pitit gason m, fè yon bagay pou yo!” Repons Jezi te ba l la dwe te fè l etone. Men sa Jezi te di: “Ki sa mwen menm avè w gen pou wè nan sa?” Jezi pa t manke manman l respè nan fason l te reponn nan byenke gen moun ki mal entèprete sa l te di a. Sepandan, pawòl li te di yo se te yon reprimann li te ba li yon fason janti. Jezi te vle fè manman l sonje li pa gen anyen pou l di l nan fason l ap akonpli ministè l. Anfèt, se Jewova, Papa l, ki gen dwa di l sa pou l fè.

Mari te aksepte koreksyon sa a pitit gason l lan te ba li paske l se yon moun ki sansib e ki gen imilite. Se sa k fè, li t al kote moun ki t ap sèvi nan fèt la e li te annik di yo: “Tout sa l di nou fè, fè l.” Mari te rann li kont li pa t gen dwa dirije pitit gason l lan ankò. Okontrè, li menm ak lòt moun yo te dwe suiv direksyon Jezi ba yo. Menm jan ak manman l, Jezi te montre li gen konpasyon pou de moun sa yo ki te fèk marye. Li te fè premye mirak li lè l te fè dlo tounen bon diven. Ki rezilta sa te bay? “Disip li yo te mete lafwa nan li.” Mari tou te mete lafwa nan Jezi. Li pa t annik wè Jezi antanke pitit gason l, men antanke Seyè l ak Sovè l.

Jodi a, paran yo ka aprann anpil bagay konsènan lafwa Mari te genyen. Se vre, pa gen okenn lòt moun ki janm leve yon timoun ki tankou Jezi. Sepandan, lè yon timoun ki enpafè vin adilt, se yon chanjman ki ka reprezante yon gwo defi. Yon paran ka gen tandans kontinye trete pitit gason l oswa pitit fi l tankou yon timoun piti. Men, li ka pa apwopriye pou yo kontinye trete pitit yo konsa ankò (1 Korentyen 13:11). Ki jan yon paran ka ede pitit li ki vin adilt? Yon fason l ka fè sa se lè l fè l konnen li gen bonjan konfyans, antanke moun ki fidèl, l ap kontinye aplike prensip ki nan Bib la e konsa l ap jwenn benediksyon Jewova. Lè yon paran montre li kwè nan pitit li ki vin adilt e li gen konfyans nan li, sa ka bay bon rezilta. Pa gen dout nan sa, Jezi t ap apresye sipò Mari t ap ba li pandan ane ki t apral vini yo ki t ap chaje ak evènman.

“FRÈ L YO PA T DEMONTRE YO GEN LAFWA NAN LI”

Evanjil yo pa di anpil bagay sou Mari pandan twazan edmi ministè Jezi te dire a. Sepandan, nou bezwen sonje li posib pou l te vèv nan moman sa a, e li te gen timoun piti sou kont li toujou nan kay la. Nou ka konprann li pa t kapab suiv Jezi pandan Jezi t ap preche nan peyi kote l te fèt la (1 Timote 5:8). Sepandan, li te kontinye medite sou bagay espirityèl li te aprann sou Mesi a e l te kontinye asiste reyinyon nan sinagòg ki te nan zòn nan jan fanmi l te gen abitid fè sa. — Lik 2:19, 51; 4:16.

 Lè Jezi t ap pale nan sinagòg ki te Nazarèt la, li posib pou Mari te pami moun ki te chita ki t ap koute l yo. Se pa ti kontan Mari dwe te kontan lè l tande pitit gason l lan ki fè konnen gen yon pwofesi sou Mesi a ki gen plizyè syèk ki akonpli sou li nan moman an! Sepandan, Mari dwe te soufri anpil lè l wè moun Nazarèt yo pa t aksepte Jezi. Yo te menm chèche touye pitit li a! — Lik 4:17-30.

Mete sou sa, Mari te soufri anpil lè l te wè jan lòt pitit gason li te genyen yo te reyaji devan mesaj Jezi t ap preche a. Nan Jan 7:5, nou aprann kat frè Jezi te genyen yo pa t gen lafwa nan li menm jan manman yo te gen lafwa. Men sa nou li: “Frè l yo pa t demontre yo gen lafwa nan li.” Jezi te gen de sè pou pi piti, men Bib la pa di anyen sou yo *. Kèlkeswa jan sa te ye, Mari te aprann difikilte ki genyen lè yon moun ap viv nan yon fanmi kote moun yo pa gen menm pwennvi nan domèn relijye. Li te dwe fè anpil efò pou l rete fidèl ak verite li te aprann sou Bondye toutpandan li t ap travay pou l ede rès moun nan fanmi an aksepte verite sa yo san l pa t fòse yo, ni li pa t enpoze yo volonte l. Konsa, li te bezwen gen ekilib.

Yon lè, gen yon gwoup moun ki fanmi Jezi ki te deside al “pran” Jezi. Pa gen dout nan sa, frè l yo te pami moun sa yo tou. Anfèt, men sa yo t ap di: “Tèt li pati.” (Mak 3:21, 31). Se sèten, Mari pa t panse konsa, men li t ale ak pitit gason l yo, petèt, paske l te espere yo t ap aprann kèk bagay ki t apral ede yo vin gen lafwa nan Jezi. Èske se sa k te rive vre? Malgre Jezi te kontinye fè anpil mirak e li te kontinye anseye yon seri verite ki estrawòdinè, lòt pitit gason Mari yo potko kwè nan Jezi. Èske Mari te fache epi l t ap mande tèt li ki sa l pral fè pou l rive touche kè yo?

Èske w ap viv nan yon kay kote moun yo pa nan menm relijyon? Lafwa Mari te genyen an ka aprann ou anpil bagay. Li pa t bay fanmi l te genyen ki pa kwayan yo vag. Olye de sa, li te chwazi kite yo wè jan lafwa l te genyen an te ba l kè kontan, e jan sa te fè espri l anpè. Yon lòt bò, li te toujou soutni pitit li a ki te fidèl. Èske l te sonje Jezi lè Jezi te kite kay la? Èske pafwa li te swete pou Jezi rete nan kay la avè l ansanm ak fanmi an pito? Si l te gen anvi sa yo, li te rive kontwole yo. Li te konsidere se te yon privilèj pou l soutni Jezi e pou l ankouraje l. Menm jan ak Mari, èske w ka ede pitit ou yo mete Bondye an premye nan lavi yo?

“YON EPE BYEN LONG PRAL TRAVÈSE ZANTRAY OU”

Èske Mari te jwenn benediksyon paske l te gen lafwa nan Jezi? Jewova toujou rekonpanse moun ki fidèl, e se sèten, li te rekonpanse Mari tou (Ebre 11:6). Jis imajine ki jan l te santi l lè l te tande pitit li a k ap fè diskou oswa lè l te tande lòt moun k ap pale de diskou Jezi te fè yo te tande ak de zòrèy yo.

Anpil egzanp Jezi te pran montre enfliyans fòmasyon li te resevwa nan men Jozèf ak Mari a te gen sou li.

Nan egzanp Jezi te konn pran yo, èske Mari te remake kèk bagay ki te fè l sonje lè Jezi te timoun ak lè l t ap grandi nan vil Nazarèt? Lè Jezi t ap pale konsènan yon fi ki te bale kay li pou l chèche yon pyès monnen li te pèdi, oubyen yon moun ki t ap moulen farin pou l fè pen, oswa yon moun ki te limen yon lanp epi l mete l sou yon etajè, èske Mari te sonje tigason sa a ki te bò kote l pandan l t ap fè travay sa yo chak jou (Lik 11:33; 15:8, 9; 17:35)? Lè Jezi te di jouk li a fasil pou moun pote e chay li bay la lejè, èske Mari te sonje kèk bèl aprèmidi kote li t ap gade Jozèf ki t ap anseye Jezi, ki te jèn lè sa a, fason pou l fè yon jouk ak fason pou l mete l sou yon bèt pou bèt la ka pote l byen alèz (Matye 11:30)? Se sèten, Mari te kontan anpil lè l ap reflechi ak privilèj Jewova te ba l nan lavi a, tankou privilèj li te genyen pou l leve tigason ki t ap vin Mesi a e pou l ba l  fòmasyon. Li dwe te gen anpil jwa pou l koute Jezi, pi gran anseyan ki te ka genyen pami lèzòm nan. Gran Anseyan sa a te konn sèvi ak kèk bagay òdinè ansanm ak kèk egzanp pou l anseye yon seri leson ki pwofon anpil!

Malgre sa, Mari te kontinye montre l gen imilite. Pitit gason l lan pa t janm prezante l kòm yon moun pou yo fè lwanj pou li, ni kòm yon moun pou yo adore. Pandan ministè Jezi, gen yon dam ki te nan yon foul moun ki te di Jezi byen fò manman l dwe kontan anpil paske l te fè l. Men sa Jezi te reponn dam nan: “Now, di pito: Byennere moun ki tande pawòl Bondye e ki pratike l!” (Lik 11:27, 28). Lè kèk moun nan yon foul te di Jezi manman l ak frè l yo la, li te di yo se moun ki kwè nan li ki vrèman manman l ak frè l. Olye pou Mari te fache pou sa, se sèten, li te konprann sa Jezi te vle di, sètadi lyen espirityèl yo pi enpòtan lontan pase lyen ki ini moun ki nan menm fanmi. — Mak 3:32-35.

Kounye a, ki mo nou ta ka itilize pou n esplike doulè Mari te santi lè l te wè pitit li a k ap soufri sou yon poto e ki pral mouri yon fason terib? Kèk tan apre, apot Jan, yon moun ki te la lè yo t ap egzekite Jezi, te ajoute yon detay enteresan nan Evanjil ki pote non l lan. Li te fè konnen pandan egzekisyon an Mari te kanpe ‘toupre poto kote Jezi te ye a’. Pa gen anyen ki te ka anpeche manman sa a ki fidèl, e ki renmen pitit li pou l ret kanpe bò kote l jiska lafen. Jezi te wè manman l, epi menmsi chak souf li te pran te yon gwo soufrans pou li e chak pawòl li te di te fè l mal anpil, li te pale kanmenm. Li te kite manman l nan men Jan, yon apot li te renmen anpil, pou l te pran swen l. Etandone frè chanèl Jezi yo potko vin kwayan, Jezi pa t kite manman l nan men yo, men li te kite l nan men yon disip li ki te fidèl. Konsa, Jezi te montre jan l enpòtan pou yon moun ki gen lafwa pran swen moun ki sou kont li yo, sitou nan domèn espirityèl. — Jan 19:25-27.

Anfen, lè Jezi mouri, Mari te santi gwo chagren yo te predi byen lontan an, yon chagren ki tankou yon epe byen long k ap travèse zantray li. Si l difisil pou n konprann jan li te chagren, l ap pi difisil toujou pou n konprann jan l te kontan twa jou apre! Mari te aprann pi gwo mirak ki te ka fèt la, Jezi te resisite! Jwa Mari te genyen an te vin pi plis toujou paske Jezi te parèt devan Jak, yon frè l bò kot manman, kèk tan apre. Sandout li te fè sa an prive (1 Korentyen 15:7). Reyinyon sa a te gen efè sou Jak ak sou lòt frè Jezi yo tou. Annapre, nou aprann yo te vin kwè nan Jezi antanke Kris la. Byen vit, yo te kòmanse asiste reyinyon ansanm ak manman yo e yo te “pèsevere nan lapriyè”. (Travay 1:14.) Te gen de nan frè l yo, Jak ak Jid, ki te ekri liv nan Bib la.

Mari te kontan lè l wè lòt pitit gason l yo te vin kretyen ki fidèl.

Dènye fwa Bib la pale de Mari se nan reyinyon li te asiste ak pitit gason l yo kote yo t ap priye a. Ala yon bèl fason istwa Bib la rapòte sou Mari a fini, e ala yon bèl egzanp Mari kite pou nou! Grasa lafwa li te genyen, li te andire anba yon gwo chagren ki te tankou yon epe byen long ki t ap travèse zantray li, e alafen li te resevwa yon bèl rekonpans. Nou menm tou, si nou imite lafwa Mari te genyen an, n ap ka andire anba kèlkeswa chagren monn difisil sa a ka ban nou, e n ap jwenn rekonpans ki pi gwo pase sa nou ta ka imajine.

^ § 8 Apre yo fin pale de Jozèf nan yon evènman ki te rive lè Jezi te gen 12 an, yo pa janm pale de Jozèf ankò nan Evanjil yo. Apre sa, yo pale de manman Jezi ak lòt timoun manman Jezi te genyen yo, men yo pa pale de Jozèf. Yon lè, yo te rele Jezi “pitit gason Mari a” san yo pa fè referans ak Jozèf. — Mak 6:3.

^ § 16 Piske Jozèf pa t vrè papa Jezi, kidonk, frè ak sè Jezi te genyen yo se te bò kot manman. — Matye 1:20.