SA ANPIL MOUN KWÈ:

Relijyon kretyen yo gen “twa pati prensipal: katolik, òtodòks ak potestan. Yo tout di gen yon Bondye an twa pèsòn: Papa a, Pitit la ak lespri sen an. Selon teyoloji kretyen yo, doktrin sa a pa fè yo kwè gen twa dye men yo kwè twa pèsòn sa yo fè yon sèl.” — The New Encyclopædia Britannica.

VERITE KI NAN BIB LA:

Jezi, Pitit Bondye a, pa t janm di li egal ak Papa l oubyen li se menm moun avè l. Olye de sa, li te di: “Mwen pral jwenn Papa a, paske Papa a gen pi gwo pozisyon pase m.” ​(Jan 14:28). Anplis de sa, li te di youn nan disip li yo: “M ap monte kot Papa m, ki Papa nou tou, kot Bondye m, ki Bondye nou tou.” — Jan 20:17.

Lespri sen pa yon moun. Kretyen nan premye syèk yo te “vin ranpli ak lespri sen”. E Jewova te di: “M ap vide yon pòsyon nan lespri m sou tout kalite moun.” ​(Travay 2:1-4, 17). Lespri sen pa fè pati yon trinite. Se fòs aktif Bondye li ye.

POUKISA SA ENPÒTAN:

Karl Rahner ak Herbert Vorgrimler se de teyolojyen katolik. Men sa yo fè konnen: “Yon moun pa ka konnen doktrin trinite a si yo pa fè l yon revelasyon e menm apre yo fin fè l yon revelasyon li pap rive konprann li nèt.” Si l enposib pou w konnen yon moun e pou w konprann li, èske w ka renmen moun sa a vre? Donk, doktrin trinite a se yon baryè ki anpeche moun konnen Bondye e ki anpeche yo renmen l.

Marco, nou te pale de li nan premye atik la, te konsidere doktrin trinite a kòm yon baryè. Men sa l di: “M te panse Bondye t ap kache m pèsonalite l. E sa te fè l vin pi lwen m toujou, li te vin pi yon mistè pou mwen e li te vin pi enposib pou m pwoche kote l.” Sepandan, “Bondye pa yon Bondye ki lage moun nan konfizyon”. (1 Korentyen 14:33, American Standard Version.) Li pa kache nou idantite l. Li vle nou konnen l. Jezi te di: “N ap adore sa nou konnen.” — Jan 4:22.

Marco di: “Finalman m te vin anmezi pou m gen relasyon pèsonèl ak Bondye lè m te aprann li pa fè pati yon trinite.” Si nou wè Jewova kòm yon Pèsòn reyèl olye nou konsidere l kòm yon etranje ki se yon mistè, l ap pi fasil pou nou gen lanmou pou li. Labib di: “Yon moun ki pa gen lanmou pa rive konn Bondye, paske Bondye se lanmou.” — 1 Jan 4:8.