Bib la se liv yo pibliye plis pase tout lòt liv. Poukisa? Youn nan rezon yo, se paske lè moun li l, li fasil pou yo jwenn ladan l kèk sitiyasyon moun t ap viv nan tan lontan ki sanble ak sitiyasyon pa yo. Li rakonte istwa moun ki te egziste toutbon. Li pale sou fason moun sa yo te konn boule ak lòt moun e li bay detay sou relasyon yo te gen ak Bondye. Istwa sa yo aprann nou anpil bagay ki itil. Yo itilize mo ki senp e ki dirèk, mo yo ka tradui nan plizyè santèn lang. Kèlkeswa kote yon moun ap viv sou tè a e kèlkeswa epòk la li ka konprann yo. E prensip ki nan Bib la toujou itil.

Sa ki pi enpòtan, sèke Bib la pa di li se yon liv ki annik pale de Bondye men li di pawòl ki ladan l yo se pawòl Bondye. Li fè nou konnen non Bondye, pèsonalite l ak objektif li te genyen lè l te kreye tè a ak lèzòm. Objektif sa a pa janm chanje. Anplis de sa, Bib la pale de yon konba ki egziste depi byen lontan ant sa ki byen ak sa ki mal: yon istwa enteresan ki konsène tout linivè e k ap byen fini. Si w ouvri kè w lè w ap li Bib la, w ap poze baz pou w vin gen bonjan lafwa e w ap viv ak espwa.

Bib la bay yon seri enfòmasyon nou pap jwenn okenn lòt kote. Pa egzanp, Bib la fè nou konnen laverite sou yon seri sijè tankou:

  • Kote nou soti e poukisa n ap soufri

  • Dispozisyon Bondye pran pou l delivre limanite

  • Sa Jezi fè pou nou

  • Sa k pral rive ni tè a ni lèzòm alavni

Pran yon ti tan pou w li sijè ki vin apre yo pou w ka wè sou ki sa Bib la pale.