Liv Jenèz la, premye liv nan Bib la, sèvi ak kèk mo senp pou l esplike orijin linivè, men sa l di: “Nan [kòmansman], Bondye kreye syèl la ak latè.” (Jenèz 1:1). Lè Bondye te fin kreye plant yo ak bèt yo, li te kreye de premye moun yo, Adan ak Èv. Yo pa t menm ak bèt yo paske yo te gen kalite Bondye genyen yo nan yon sèten degre. Pami kalite sa yo, nou jwenn libète yo te genyen pou yo deside. Konsa, yo te responsab aksyon yo fè. Si yo te obeyi enstriksyon Bondye te ba yo, antanke premye paran tout fanmi ki sou latè, yo t ap patisipe nan reyalizasyon objektif Bondye genyen. Tout moun t ap viv pou toutan nan lapè e yo t ap pafè.

Men, te gen yon zanj oubyen yon kreyati espirityèl, ki te pwofite okazyon an pou l sèvi ak lèzòm nan enterè egoyis li. Konsa, li te vin tounen Satan, non sa a vle di “opozan”. Satan te itilize yon sèpan pou l pale ak Èv e li te twonpe Èv. Li te di Èv li t ap pi byen si l pa suiv direksyon Bondye ba li. Adan ak Èv te suiv Satan e yo te pèdi bon relasyon yo te genyen ak Kreyatè yo a. Lefètke premye paran nou yo te fè move chwa sa a, sa te lakòz yo pèdi lavi etènèl e yo te transmèt peche, enpèfeksyon ak lanmò bay desandan yo, yon lanmò moun pa ka evite.

San pèdi tan, Bondye te fè konnen desizyon l pran pou l korije sitiyasyon tris sa a e pou l bay desandan Adan yo posiblite pou yo gen lavi etènèl. Bondye te predi t ap gen yon “desandans”, yon moun espesyal, ki t ap gen pou l detwi Satan e li t ap retire tout soufrans ni Satan ni Adan ak Èv lakòz (Jenèz 3:15, NW). Ki moun ki t ap “desandans” sa a? Avèk letan nou t ap rive konnen kiyès li ye.

Antretan, Satan toujou ap fè efò pou l kontrekare bèl objektif Bondye genyen an. Rapidman peche ak mechanste te vin gaye toupatou sou tè a. Bondye te deside l ap detwi mechan yo nan yon delij dlo. Li te bay Noye, yon moun ki jis, enstriksyon pou l bati yon lach. Se yon gwo bwat ki te ka flote sou dlo. Konsa Noye t ap ka sove tèt li, fanmi l ansanm ak bèt Bondye te ba l enstriksyon pou l te fè antre nan lach la.

Yon ane apre delij la, Noye ak fanmi l te soti nan lach la. Yo te jwenn tè a pwòp. Men, “desandans” Bondye te pwomèt la potko vini toujou.

— Li baze sou Jenèz 1-11; Jid 6, 14, 15; Revelasyon 12:9.