Imajine w ap viv nan yon monn ki pa gen okenn bagay ki pou fè moun soufri. Yon monn ki pa gen krim, pa gen lagè, pa gen maladi e pa gen katastwòf natirèl. Imajine lè w leve chak maten ou pa bezwen ap enkyete w akoz diskriminasyon, moun k ap toupizi moun, enjistis oubyen akoz pwoblèm ekonomik. Èske yon lavi konsa pa twò bèl pou l ta yon reyalite? Se vre, pa gen okenn moun ni okenn òganizasyon moun fè ki ka retire bagay sa yo. Men Bondye pwomèt l ap elimine tout bagay ki fè lèzòm ap soufri. Pami bagay sa yo gen sa nou te pale nan atik anvan an. Gade kèk pwomès nou jwenn nan Bib la, Pawòl Bondye a:

AP GEN YON BON GOUVÈNMAN

“Nan rèy dènye chèf sa yo, Bondye nan syèl la pral fè yon lòt chèf parèt, l’ap pran gouvènman an nan men yo pou tout tan. Li p’ap janm pase yon lòt li. Men, l’ap kraze tout lòt pèp yo, l’ap detwi yo. Li menm l’ap kanpe la pou tout tan.” — Dànyèl 2:44.

Wayòm Bondye a se yon gouvènman ki nan syèl la. Jezi Kris, Wa Bondye chwazi a, pral ranplase tout gouvènman lèzòm yo. Li pral veye pou volonte Bondye fèt sou tè a tou menm jan li fèt nan syèl la (Matye 6:9, 10). Pa gen okenn gouvènman lèzòm ki pral pran plas gouvènman sa a, paske li se “wayòm etènèl Seyè nou an, Sovè nou an, Jezi Kris”. Se sèten lè sa a ap gen lapè pou toutan. — 2 Pyè 1:11.

PAP GEN FO RELIJYON ANKÒ

“Satan li menm toujou ap fè tèt li pase pou zanj limyè. Donk, se pa yon bagay ki estrawòdinè si sèvitè l yo tou toujou ap fè tèt yo pase pou moun k ap travay pou ladwati. Men, y ap fini nan pye travay yo.” — 2 Korentyen 11:14, 15.

Yo pral montre aklè fo relijyon an se travay Dyab la e yo pral elimine fo relijyon sou tè a. Li pap fè moun gen prejije ankò ni li pap fè san koule ankò. Sa ap pèmèt tout moun ki renmen “Dye ki vivan e ki reyèl” la adore Bondye “avèk lespri ak laverite” e y ap fè sa ak “yon sèl lafwa”. Se pa ti lapè ak inite ki pral genyen lè sa a! — 1 Tesalonisyen 1:9; Efezyen 4:5; Jan 4:23.

PAP GEN ENPÈFEKSYON ANKÒ

“Bondye li menm ap avèk yo. L ap siye tout dlo nan je yo, pap gen lanmò ankò, e moun pap gen chagren ankò akoz moun pa yo ki mouri. Pap gen ni rèl, ni doulè ankò. Ansyen bagay yo disparèt.” — Revelasyon 21:3, 4.

Jewova ap fè sa posib grasa Jezi, Pitit li a, ki te bay lavi l pou monn nan (Jan 3:16). Anba direksyon Jezi, lèzòm ap vin pafè. Pap gen anyen k ap fè moun soufri ankò, paske “Bondye li menm ap  avèk yo” e l ap “siye tout dlo nan je yo”. Ni enpèfeksyon ni soufrans pral bagay pase. “Moun ki mache dwat gen pou pran peyi a pou yo. Y’ap rete nan peyi a tout tan tout tan.” — Sòm 37:29.

MOVÈZESPRI YO PAP LA ANKÒ

“Li [Jezi] met men sou dragon an, premye sèpan an, li menm ki Dyab la e ki Satan an, li mare l pou 1 000 an. Epi, li pimpe l nan twou san fon an, li fèmen l ladan l, e li poze sele sou twou a, dekwa pou dragon an pa twonpe nasyon yo ankò.” — Revelasyon 20:2, 3.

Apre yo fin mare Satan ak demon yo epi yo lage yo nan “twou san fon an”, sa vle di y ap nan yon eta kote yo pap ka fè okenn aktivite, yo pap ka enfliyanse moun ankò. Yo pap ka dirije afè lèzòm ankò. Ala yon gwo soulajman moun pral jwenn lè yo pral viv nan yon monn ki pap anba enfliyans Satan ak movèzespri yo!

“DÈNYE JOU” YO AP FINI

“Dènye jou yo” ap rive nan bout yo, lè evènman Jezi te rele “gwo tribilasyon an” kòmanse. Men sa Jezi te di: “Pral gen yon gwo tribilasyon, yon tribilasyon ki potko janm rive depi monn nan egziste pou jiska prezan, non, e ki pap janm rive ankò.” — Matye 24:21.

Se ap yon gwo tribilasyon nan sans kalamite ki pral genyen lè sa a ap san parèy. Sa pral abouti nan “lagè ki gen pou fèt nan gran jou Bondye a, li menm ki Toupisan an,” yo pi byen konnen lagè sa a sou non “Amagedòn”. — Revelasyon 16:14, 16.

Moun tout kote ki renmen ladwati ap tann avèk enpasyans pou sistèm sa a fini. Ann egzamine kèk benediksyon nou pral jwenn anba dominasyon Wayòm Bondye a.

BONDYE PRAL FÈ PLIS BAGAY TOUJOU!

Gen “yon gwo foul moun” k ap rete vivan e yo pral viv nan yon monn kote ap gen lapè: Pawòl Bondye a fè nou konnen ap gen yon “gwo foul moun” pèsonn pa ka konte ki pral chape “anba gwo tribilasyon an” e yo pral viv nan yon monn nouvo kote ap gen jistis (Revelasyon 7:9, 10, 14; 2 Pyè 3:13). Y ap rekonèt se grasa Jezi Kris yo sove, li menm ki “Timouton Bondye a k ap retire peche monn nan!” — Jan 1:29.

Nou pral jwenn anpil byenfè grasa ansèyman Bondye bay la: Nan monn nouvo a, “kè tout moun nan peyi a pral plen konesans Bondye”. (Izayi 11:9.) Nan ansèyman sa a Bondye pral bay la, nou pral aprann fason pou n viv anpè ak tout moun e n ap jwenn enstriksyon sou fason pou n trete anviwònman an. Men pwomès Bondye fè: “Se mwen menm ki [Jewova], Bondye nou an. Se mwen menm k’ap moutre nou sa ki pou byen nou. Se mwen menm k’ap mennen nou nan chemen pou nou swiv la.” — Izayi 48:17.

Moun pa nou yo ki mouri pral leve nan tonm yo: Lè Jezi te sou tè a, li te resisite Laza, zanmi li (Jan 11:1, 5, 38-44). Konsa li te montre sa li pral fè pou plis moun toujou anba dominasyon Wayòm Bondye a. — Jan 5:28, 29.

Ap gen lapè ak jistis pou toutan: Anba dominasyon Kris la, pap gen moun k ap fè sa ki mal. Ki jan nou fè konn sa? Paske Jezi anmezi pou l li nan kè moun e l ap sèvi ak kapasite sa a li genyen an pou l fè diferans ant moun ki jis ak moun ki mechan. Yo pap kite moun ki refize chanje move fason y ap aji viv nan monn nouvo Bondye a. — Sòm 37:9, 10; Izayi 11:3, 4; 65:20; Matye 9:4.

Nou sot egzamine kèk pwofesi nan Bib la ki atire atansyon nou sou bèl epòk k ap vini an. Lè Wayòm Bondye a pral dirije tè a, lèzòm ap “viv ak kè poze nèt ale”. (Sòm 37:11, 29.) Tout bagay ki fè lèzòm nan lapèn, tout sa ki lakòz y ap soufri yo pral disparèt. Nou ka sèten bagay sa yo ap fèt vre paske se Bondye ki fè nou pwomès la. Men sa l di: “Gade! Kounye a, m ap fè tout bagay vin tounèf. [...] Pawòl sa yo, moun ka fè yo konfyans, e yo se laverite.” — Revelasyon 21:5.