Èske Bondye koute tout priyè?

Bondye koute priyè moun ki soti nan tout nasyon (Sòm 145:18, 19). Pawòl li a, Labib, ankouraje nou pou n pale avè l sou tout sijè ki enterese nou (Filipyen 4:6, 7). Men, gen priyè ki pa fè Bondye plezi. Pa egzanp, lè moun ap resite priyè yo aprann pakè, sa pa fè l plezi. — Li Matye 6:7.

Anplis de sa, Jewova rayi priyè moun ki chwazi dezobeyi lwa l yo (Pwovèb 28:9). Pa egzanp, nan tan biblik yo, Bondye te refize koute priyè kèk izrayelit te fè, paske yo te konn fè zak asasinay. Sa klè, pou Bondye koute priyè nou, nou dwe ranpli kèk kondisyon. — Li Izayi 1:15.

Ki sa nou dwe fè pou Bondye koute priyè nou?

Nou pa ka pwoche bò kote Bondye nan lapriyè si nou pa gen lafwa (Jak 1:5, 6). Nou dwe kwè li egziste e nou dwe sèten li gen sousi pou nou. Nou ka fè lafwa nou vin pi solid lè nou etidye Labib, paske vrè lafwa a baze sou prèv klè, sou asirans nou jwenn nan Pawòl Bondye a. — Li Ebre 11:1, 6.

Nou dwe priye Bondye ak tout kè nou e nou dwe fè sa avèk imilite. Menm Jezi, pitit Bondye a, te konn priye avèk imilite (Lik 22:41, 42). Olye nou di Bondye sa pou l fè, nou dwe chèche konprann sa l mande nou fè lè nou li Labib. Konsa priyè nou fè yo ap ann amoni ak volonte Bondye. — Li 1 Jan 5:14.