IMAJINE Noye k ap ranje kò l tou dwat pou l detire do l ki t ap fè l mal. Li deside fè yon ti kanpe tou kout nan travay li t ap fè a e li chita sou yon kokenn bwa. Li leve je l pou l gade kokennchenn lach yo t ap bati a. Li pran sant goudwon cho yo t ap fè a ki t ap degaje yon vye sant nan lè a. Li te ka tande bri zouti yo t ap itilize pou travay bwa. Kote Noye te chita a, li te ka wè pitit gason l yo k ap travay di sou diferan pati nan chapant lach la. Sa fè plizyè dizèn ane depi Noye, madanm li, pitit gason l yo ak madanm yo ap travay di sou pwojè sa a. Yo te gentan fè yon bon valè travay, men te gen anpil travay toujou ki te rete pou yo fè.

Tout moun nan zòn nan te panse fanmi Noye te fou. Plis travay konstriksyon lach la t ap vanse, se plis moun yo t ap bat plezi sou ide kòmkwa t ap gen yon delij ki t apral kouvri tout tè a. Pou moun yo, delij Noye pa t sispann anonse a te sanble pawòl tafya, pawòl moun fou! Yo pa t ka kwè poukisa yon moun ta gaspiye lavi l ak lavi fanmi l pou l fè yon bagay moun fou konsa. Sepandan, Jewova, Bondye Noye a, pa t wè Noye jan lòt moun yo te wè Noye a.

Bib la di Noye te “mache byen ak Bondye”. (Jenèz 6:9.) Ki sa sa vle di? Sa pa vle di Bondye te mache sou tè a oubyen Noye te monte nan syèl la. Men pito, sa vle di Noye te obeyi Bondye, li te fè tout sa Bondye te mande l fè e li te renmen Bondye anpil. Se kòmsi Noye ak Jewova te mache ansanm tankou de bon zanmi. Plizyè syèk annapre, men sa Bib la di sou Noye: “Grasa lafwa li te genyen an, li te kondane monn nan.” (Ebre 11:7). Kòman li te fè sa? Ki leson nou ka aprann nan fason li te demontre lafwa?

YON MOUN SAN REPWÒCH KI TE VIV NAN YON MONN MECHAN

Noye te leve nan yon monn kote moun ki mechan yo t ap vin pi mal toujou. Moun yo te mechan depi nan epòk Enòk la, gran gran papa Noye, yon lòt moun ki te jis e ki te mache ak Bondye. Enòk te fè konnen t ap gen yon jou jijman pou moun mechan yo. Nan epòk Noye a, moun yo pa t montre yo gen okenn moral ditou. An reyalite, dapre Jewova, tè a te chaje ak moun k ap fè vyolans, li te fin pouri nèt (Jenèz 5:22; 6:11; Jid 14, 15). Ki sa k te pase ki fè bagay yo te vin malouk konsa?

Te vin gen yon gwo pwoblèm pami zanj yo, pitit Bondye yo, nan syèl la. Gen youn ladan yo ki te deja rebele kont Jewova. Lefètke li te bay manti sou Bondye e li te pouse Adan ak Èv peche, li te vin Satan Ledyab. Nan epòk Noye a, te vin gen lòt zanj ki te vire do bay Jewova tou. Yo te kite plas yo nan syèl la pou yo desann sou tè a, yo te pran fòm kò moun epi yo te pran bèl fi sou tè a pou madanm yo. Zanj ògeye sa yo, bann rebèl sa yo ki te wè tèt yo sèlman, te gen yon move enfliyans sou moun. — Jenèz 3:1-5; 6:1, 2; Jid 6, 7.

Anplis de sa, lefètke zanj sa yo te pran fi sou tè a pou madanm yo, sa ki pa t natirèl, yo te vin fè pitit ki pa t nòmal. Wotè ak fòs pitit sa yo te genyen pa t nòmal. Nan Bib la, yo rele pitit sa yo Nefilim. Non sa a vle di literalman “moun k ap vide moun atè”. Etandone Nefilim yo te renmen mache ap bat lòt moun, yo te fè bagay yo vin pi makawon sou tè a. Li pa difisil pou n konprann rezon ki fè Kreyatè a te di pawòl sa yo: “Lèzòm te mechan toupatou sou latè,  [...] tout lajounen se move lide ase ki te nan tèt yo.” Jewova te pran desizyon pou l detwi monn mechan sa a nan sanventan. — Jenèz 6:3-5.

Noye ak madanm li te pwoteje pitit yo kont move enfliyans.

Imajine jan sa te difisil pou moun leve yon fanmi nan yon monn konsa! Malgre tou, Noye te rive fè sa. Noye te jwenn yon bon madanm. Apre li te gen senksanzan, li te vin gen twa pitit gason ak madanm li. Men non pitit sa yo: Sèm, Kam ak Jafèt *. Paran sa yo te rive pwoteje pitit gason yo kont move enfliyans ki te genyen yo. An jeneral, tigason konn renmen admire gason ki “vanyan” ak gason anpil moun ap “nonmen non yo”. Nefilim yo se te gason konsa yo te ye. Li te ka pa posib pou Noye ak madanm li anpeche pitit yo tande tout nouvèl sou sa jeyan sa yo t ap fè, men yo te ka anseye pitit yo laverite sou Jewova Dye, Li menm ki rayi tout kalite mechanste. Yo te bezwen ede pitit gason yo konprann vyolans ak rebelyon ki t ap fèt sou tè a te fè Jewova mal anpil. — Jenèz 6:6.

Jodi a, paran yo ka byen konprann sa Noye ak madanm li te andire. Menm jan ak epòk Noye a, jodi a monn nan chaje ak vyolans ak rebelyon. Menm pwogram yo fè pou timoun ka chaje ak vyolans ak rebelyon ladan l. Paran ki saj yo fè tout sa yo kapab pou yo ede pitit yo goumen kont move enfliyans sa yo lè yo aprann pitit yo Jewova se yon Bondye lapè e li gen pou l detwi moun k ap fè vyolans (Sòm 11:5; 37:10, 11). Paran yo kapab reyisi fè sa menm jan Noye ak madanm li te reyisi fè sa! Pitit gason yo te vin bon moun e yo te marye ak fi ki te dispoze mete volonte Jewova, vrè Dye a, an premye nan lavi yo.

“FÈ YON [LACH] POU OU”

Yon jou, lavi Noye te chanje nèt. Jewova te pale ak Noye, sèvitè l renmen anpil la, e Jewova te esplike Noye objektif li genyen pou l detwi monn li t ap viv ladan l lan. Bondye te bay Noye lòd sa a: “Fè yon [lach] pou ou ak bwa pichpen.” — Jenèz 6:14.

Lach la se pa t yon gwo batiman jan kèk moun panse sa. Li pa t gen ni gouvènay, ni kal bato yo konn abitye genyen, ni anba l pa t won. Li te tankou yon gwo bwat. Jewova te di Noye egzakteman gwosè lach la t ap ye, jan l t ap fè lach la ak fason pou l te kouvri lach la ak goudwon anndan kou deyò. Poukisa li te mande l fè sa? Men rezon li te bay Noye: “Mwen pral voye yon [delij] sou latè [...] Tou sa ki sou latè pral peri.” Sepandan, Jewova te bay Noye enstriksyon sa a: “Antre nan [lach la], ou menm, pitit gason ou yo, madanm ou ansanm ak madanm pitit ou yo.” Noye te dwe antre nan lach la ak omwen yon mal ak yon femèl nan tout kalite bèt ki te genyen yo. Se sèlman moun ak bèt ki anndan lach la ki t ap ka sove! — Jenèz 6:17-20.

Noye te gen yon gwo travay pou l fè. Lach la t ap gwo anpil: li t ap mezire 133 mèt longè, 22 mèt lajè, 13 mèt wotè. Li te pi gwo lontan pase kèlkeswa gwo batiman ki egziste jodi a ki fèt an bwa. Èske Noye te rale kò l dèyè pou l pa fè travay la? Èske l t ap plenyen oswa li pa t fè travay la jan Jewova te mande l fè l la yon fason pou travay la te pi fasil pou li? Men repons Bib la bay: “Se konsa [Noye] fè tou sa Bondye te ba li lòd fè a. Wi, se sa menm li te fè.” — Jenèz 6:22.

 Travay sa a te dire plizyè dizèn ane, petèt ant karant e senkantan. Noye ak fanmi l te gen pyebwa pou yo koupe, gwo bout bwa pou yo rale e pou yo fann, e yo te gen pou travay bwa sa yo epi kole yo ansanm. Lach la te dwe gen twa etaj ak plizyè chanm ladan l. Li te dwe gen yon pòt sou kote. Sanble te gen fenèt pa anlè nan lach la. Do lach la te gen fòm dodàn, konsa dlo pa t ap ka ret dòmi sou li. — Jenèz 6:14-16.

Pandan ane yo t ap pase e lach la t ap pran fòm, ala kontan Noye dwe te kontan dèske fanmi l te ede l! Te gen yon lòt bagay ankò nan travay la ki te ka yon pi gwo defi pase bati yon lach. Bib la fè nou konnen Noye te yon “moun ki t ap preche sa ki jis”. (2 Pyè 2:5.) Donk, li te met kouraj sou li pou l te pran devan pou l anonse moun ki t ap viv nan epòk sa a, yon epòk ki te chaje ak mechanste, lavi yo te an danje. Kòman moun yo te reyaji? Plizyè ane annapre, Jezi Kris te pale de epòk sa a, li te di moun yo “pa t remake anyen”. Li fè konnen moun yo tèlman te okipe nan regle aktivite moun fè chak jou, tankou manje, bwè ak marye, yo pa t bay mesaj Noye a regle anyen pou yo (Matye 24:37-39). Sandout, te gen anpil moun ki te pase Noye ak fanmi l nan rizib. Petèt te ka gen kèk moun ki te menase lavi l oubyen ki te opoze avè l.

Malgre moun yo te wè Bondye beni Noye, yo te pase l nan rizib e yo pa t koute mesaj li t ap preche a.

Malgre tou, Noye ak fanmi l pa t janm bay legen. Moun nan epòk Noye a te okipe nan regle aktivite moun fè chak jou. Pou yo menm, bati yon lach se te yon travay ki raz, yon travay moun fou, yon travay ki san sans. Malgre sa, Noye ak fanmi l te toujou kontinye fè travay Bondye te bay yo fè a. Jodi a, fanmi ki kretyen ka aprann anpil bagay nan fason Noye ak fanmi l te demontre lafwa. Anfèt, n ap viv nan epòk Bib la rele “dènye jou” sistèm sa a (2 Timote 3:1). Jezi te di epòk pa nou an t ap menm jan ak epòk Noye te bati lach la. L ap bon pou kretyen yo jodi a sonje egzanp Noye lè moun ap meprize yo, lè y ap pase yo nan rizib oubyen menm pèsekite yo akoz mesaj y ap preche a. Yo pa premye moun ki rankontre pwoblèm sa yo.

“ANTRE NAN [LACH LA]”

Apre plizyè dizèn ane Noye ak fanmi l t ap travay pou yo bati lach la, lach la te prèske fin konstwi. Lè Noye te prèske gen sisanzan, te gen moun nan fanmi l ki te mouri. Papa l, Lamèk, te mouri *. Senkan annapre, Metouchela, papa Lamèk, granpapa Noye, te mouri lè l te gen nèfsanswasantnevan. Dapre Bib la, se te moun ki te viv plis tan sou tè a (Jenèz 5:27). Metouchela ak Lamèk te viv nan menm epòk ak Adan, premye moun ki te viv sou tè a.

Nan menm ane a, Bondye te pale ak Patriyach Noye e li te ba l nouvo mesaj sa a: “Antre nan [lach la], ou menm ansanm ak tout fanmi ou.” Lè sa a, Bondye te di Noye pou l mete tout kalite bèt nan lach la, pou l pran sèt nan chak bèt ki pwòp yo k ap itil nan adorasyon l ap ba li a e pou l pran de nan chak lòt bèt yo. — Jenèz 7:1-3.

Wè Noye te wè tout bèt sa yo k ap antre nan lach la te dwe yon bagay enpresyonan. Li te ka wè bèt yo k ap vini pa santèn depi byen lwen. Gen sa ki t ap mache, gen sa ki t ap vole, ranpe, gen lòt ki t ap balanse sou de bò, e gen sa ki t ap mache tou dousman. Te gen tout kalite bèt: yo pa t gen menm gwosè, yo pa t gen menm fòm, gen sa k te dou, e gen sa k pa t dou. Nou pa bezwen imajine jan Noye t ap goumen pou l mete bèt sovaj yo nan kaj, oubyen pou l chèche metrize yo oswa lolo yo pou yo ka antre nan espas ki anndan lach la. Istwa a fè konnen “yo tout yo vin jwenn [Noye] nan [lach la]”. — Jenèz 7:9.

 Gen moun ki pa kwè sa te fèt vre ki ka poze kesyon sa yo: ‘Ki jan yon bagay konsa te rive fèt? E ki jan tout bèt sa yo te rive viv anpè nan yon espas fèmen konsa?’ Fè yon ti reflechi: Èske se yon bagay ki vrèman enposib pou Kreyatè linivè a gen kontwòl sou bèt li kreye yo, e pou l menm donte yo ak fè yo vin dosil si sa nesesè? Sonje se Jewova ki te fann lanmè Wouj la an de e ki te fè solèy la rete an plas. Èske Bondye pa t ka fè tout sa yo rapòte nan istwa Noye a? Wi, li te kapab fè sa, e se sa l te fè!

Se vre, Bondye te ka chwazi sove bèt li te kreye yo yon lòt fason. Men, avèk sajès li te fè yon fason pou n sonje depi lontan se lèzòm li te bay responsab pran swen tout kreyati vivan sou tè a (Jenèz 1:28). Jodi a, anpil paran sèvi ak istwa Noye a pou anseye pitit yo Jewova bay moun ak bèt li te kreye yo anpil valè.

Jewova te di Noye nan sèt jou t ap gen yon delij sou tè a. Fanmi Noye te dwe gen anpil aktivite nan moman sa a. Imajine travay yo te gen pou yo fè tankou mete tout bèt yo nan lach la, byen stoke manje pou yo epi pou fanmi an antre ak tout sa yo ta bezwen. Petèt, madanm Noye ansanm ak bèlfi l yo, ki te marye ak Sèm, Kam ak Jafèt, te ka okipe nan mete nan lach la tout sa yo te bezwen pou yo viv.

E lòt moun ki te la yo menm? Malgre yo te wè aklè jan Jewova te beni Noye ak aktivite l t ap fè yo, yo te toujou “pa t remake anyen”. Moun yo pa t ka pa wè tout bèt sa yo ki t ap antre nan lach la. Men, sa pa ta dwe fè nou sezi lefètke yo pa t bay tout bagay sa yo regle anyen pou yo. Jodi a, moun yo pa remake prèv ki montre aklè n ap viv nan dènye jou yo. Jan apot Pyè te anonse sa, moun ap pase nou nan rizib, y ap pran moke moun k ap suiv avètisman Bondye bay yo (2 Pyè 3:3-6). Se sa moun yo te fè Noye ak fanmi l tou.

Ki lè moun te sispann pase Noye ak fanmi l nan rizib? Istwa a fè konnen apre Noye ak fanmi l te antre ansanm ak bèt yo nan lach la, “[Jewova] fèmen pòt la dèyè [Noye].” Si gen moun ki te konn pase Noye ak fanmi l nan rizib ki te la lè sa a, sandout aksyon sa a te fè yo fèmen bouch yo. E si yo pa t fè sa lè sa a, se sèten lè yo te wè lapli t ap tonbe yo te fèmen bouch yo. Lapli te tonbe san rete, e dlo te kouvri tè a, jan Jewova te di sa t ap fèt. — Jenèz 7:16-21.

Èske Jewova te pran plezi pou l detwi mechan sa yo? Non (Ezekyèl 33:11)! Okontrè, li te ba yo posiblite pou yo chanje fason y ap mennen lavi yo. Èske yo te ka rive fè sa? Fason Noye te mennen lavi l bay repons lan. Lefètke li te mache ak Jewova e li te fè tout sa Jewova te ba l lòd fè, li te montre li posib pou moun chape vivan anba delij la. Nan sans sa a, lafwa l te genyen an te kondane moun nan epòk pa l la e lafwa l te genyen te demontre aklè jis nan ki pwen jenerasyon sa a te mechan. Lafwa li te genyen an te ede li menm ak fanmi l sove. Si w imite lafwa Noye te genyen an, menm jan avè l, w ap rive sove ni tèt ou, ni moun ou renmen yo. Menm jan ak Noye, ou ka mache ak Jewova tankou yon bon zanmi. E amitye sa a ka dire pou toutan!

^ § 10 Nan epòk sa yo, moun te konn viv pi lontan pase jodi a. Li klè, rezon moun yo te viv lontan konsa se paske yo te pi pre pèfeksyon ak fòs Adan ak Èv te genyen anvan yo te peche.

^ § 20 Lamèk te rele pitit gason l lan Noye, non sa a petèt vle di “repo; konsolasyon” e li te pwofetize Noye t ap reyalize sa non l vle di a paske l t ava soulaje lèzòm anba tout travay di y ap fè sou tè Bondye te madichonnen an (Jenèz 5:28, 29). Lamèk te gentan mouri anvan pwofesi sa a te reyalize.