Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 LABIB CHANJE LAVI MOUN

“Mwen te yon jan sovaj”

“Mwen te yon jan sovaj”
  • ANE LI FÈT: 1960

  • PEYI KOTE L SOTI: FENLANN

  • ANVAN: LI TE KONN JWE MIZIK YO RELE HEAVY-METAL

VI MWEN T AP MENNEN:

Mwen te leve nan yon katye kote moun yo pa gen gwo mwayen ki nan vil Turku, yon vil ki gen yon waf ladan l. Papa m te yon chanpyon nan bòks. Mwen menm ak frè m nan te lage kò nou nan pratike bòks. Lè m te lekòl, souvan yo te konn ap chèche goumen avè m. Mwen pa t janm pè antre nan goumen avè yo. Lè m te adolesan, m te vin fè pati yon gang moun konn tande pale de li. Gang sa a te fè m vin ap fè zak ki pi vyolan. Anplis de sa, m te vin dekouvri stil mizik yo rele heavy-metal la e m te kòmanse anvi vin yon vedèt wòk.

Mwen te achte kèk tanbou e m te fòme yon gwoup mizik. Yon ti tan annapre, m te vin premye chantè gwoup la. Mwen te renmen fè nenpòt bagay lè m te sou sèn. Etandone gwoup nou an te gen yon konpòtman agresif e nou te parèt vyolan, tikras pa tikras moun te vin ap pale anpil de nou. Nou te kòmanse jwe devan gwo foul moun, nou te anrejistre kèk chante e moun yo te renmen dènye chante n te fè a. Nan ane 1980 yo, nou te vwayaje al Ozetazini pou n fè pwomosyon pou gwoup nou an. Nou te jwe kèk fwa nan vil Nouyòk ak nan vil Los Angeles, e nou te vin gen kontak ak kèk profesyonèl nan endistri mizik la anvan nou te retounen Fenlann.

Malgre m te kontan lefètke m te fè pati gwoup la, m te vrèman swete pou lavi m gen plis sans. Se te yon desepsyon pou mwen lè m te wè jan moun yo te nan konpetisyon e yo te agresif nan endistri mizik la. Anplis de sa, m pa t renmen jan de vi m t ap mennen an, yon vi ki pa t stab. Mwen te panse m pa t yon bon moun e m te pè pou m pa al boule nan lanfè. Mwen te eseye jwenn kèk repons nan tout kalite liv ki pale sou Bondye. Anplis de sa, m te priye Bondye anpil pou l ede m malgre m te santi m pa t ap janm ka fè l plezi.

FASON LABIB CHANJE LAVI M:

Pou m te ka pran swen tèt mwen, m te travay nan yon biwo lapòs ki te nan zòn nan. Yon jou, m te vin aprann youn nan kolèg travay mwen yo se Temwen Jewova. Mwen te poze l yon bann kesyon. Lefètke repons li yo te lojik e yo te baze sou Bib la, sa te fè m enterese koute sa l t ap di m yo. Konsa, m te dakò pou l etidye Labib  avè m. Kèk semèn apre m te kòmanse etid la, gwoup mwen an te vin jwenn yon bèl kontra pou n anrejistre mizik ak posiblite pou n fè yon albòm y ap kòmanse distribye Ozetazini. Mwen te panse se te pi bèl okazyon gwoup la te ka jwenn.

Mwen te di Temwen ki t ap etidye avè m nan m te anvi fè yon dènye albòm, e apre mwen fin fè albòm nan mwen t ap fè tout efò pou m aplike prensip ki nan Bib la. Li pa t di m sa l te panse, men pito li te mande m li pawòl Jezi te di yo nan Matye 6:24 ki di: “Pèsonn pa ka esklav de mèt anmenmtan.” Lè m vin konprann sa pawòl Jezi yo vle di, mwen te sezi. Men apre kèk jou, se te Temwen ki t ap etidye avè m nan ki te sezi. Mwen te fè l konnen, etandone m te vle suiv egzanp Jezi, m te kite gwoup mizik la.

Bib la te tankou yon glas ki te fè m wè defo m te genyen yo (Jak 1:22-25). Mwen te panse m te yon jan sovaj: m te ògeye e m te plen ak anbisyon. Mwen te konn di betiz, m te konn batay ak moun, m te konn fimen ak lage kò m nan bwè bwason ki gen alkòl. Lè m te wè jan lavi m dozado ak prensip ki nan Bib la, se kòmsi yo te touye m frèt. Malgre sa, m te dispoze fè chanjman ki nesesè yo. — Efezyen 4:22-24.

“Papa nou ki nan syèl la gen mizèrikòd e li vle padone moun ki repanti pou fot yo te fè.”

Okòmansman, m te santi m gen anpil pwoblèm lè m te vin rann mwen kont m t ap mennen yon move vi. Men, Temwen ki t ap etidye avè m nan te ede m anpil. Frè a te montre m sa Bib la di nan Izayi 1:18. Men sa vèsè sa a di: “Menm si peche nou yo ta tache wouj kou san sou tout kò nou, m’ap lave nou.” Vèsè sa a ak lòt vèsè ankò te ede m kwè Papa nou ki nan syèl la gen mizèrikòd e li vle padone moun ki repanti pou fot yo te fè.

Lè m te vin konnen Jewova e li te vin yon moun reyèl pou mwen, m te vle vwe lavi m ba li (Sòm 40:8). An 1992, mwen te batize nan yon kongrè entènasyonal Temwen Jewova yo te fè nan Saint-Pétersbourg, nan peyi Larisi.

BYENFÈ MWEN JWENN:

Mwen vin gen anpil bon zanmi pami moun k ap adore Jewova. Detanzantan, nou konn reyini ansanm pou n jwe mizik ki pwòp e nou konn pran plezi nou nan kado sa a Bondye ban nou (Jak 1:17). Yon benediksyon espesyal mwen jwenn se Kristina, madanm mwen. Mwen renmen l anpil. Avè l mwen viv anpil bagay: lajwa ki gen nan lavi a ak moman difisil yo. E mwen santi m alèz pou m di l sa k nan fon kè m.

Si m pa t vin Temwen Jewova, mwen panse m pa t ap la jodi a. Lontan, lavi m se te toujou soti nan yon pwoblèm antre nan yon lòt, soti nan tètchaje antre nan yon lòt. Men kounye a, mwen gen bonjan objektif nan lavi m e mwen santi tout bagay nan plas yo.