Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Moyiz: Yon moun ki te gen lanmou

Moyiz: Yon moun ki te gen lanmou

KI SA LANMOU YE?

Lanmou se lè yon moun gen gwo afeksyon pou lòt moun. Yon moun ki gen lanmou pou yon lòt moun ap montre sa nan pawòl li, nan fason l aji, menm lè sa ka mande pou l fè sakrifis.

KÒMAN MOYIZ TE DEMONTRE LI GEN LANMOU?

Moyiz te montre l renmen Bondye. Ki sa l te fè pou l montre sa? Bon, sonje pawòl nou jwenn nan 1 Jan 5:3: “Men sa lanmou pou Bondye vle di: se pou nou obeyi kòmandman l yo.” Etandone Moyiz te renmen Jewova, li te obeyi kòmandman l yo. Moyiz te obeyi tout sa Bondye te mande l fè, kit sa te mande anpil kouraj tankou fè fas ak Farawon ki te gen anpil pouvwa, kit se te yon senp aksyon tankou lonje baton l sou lanmè Wouj la. Menm lè sa Bondye te mande a te fasil pou Moyiz, menm lè l te difisil pou li, li te obeyi Bondye kanmenm. Men sa Bib la fè nou konnen: “Wi, li fè tout bagay jan [Jewova] te mande l la.” — Egzòd 40:16.

Moyiz te montre l gen lanmou pou Izrayelit parèy li yo. Izrayelit yo te rekonèt Jewova t ap itilize Moyiz pou l gide yo. Konsa, yo te vin devan Moyiz ak tout kalite pwoblèm yo te genyen. Men sa nou li: “Depi maten jouk aswè, moun t’ap pase devan Moyiz.” (Egzòd 18:13-16). Imajine jan sa te dwe fatigan pou Moyiz k ap koute Izrayelit yo k ap rakonte l tètchaje yo depi nan maten rive nan aswè, san pran souf! Ak tout sa, Moyiz te kontan ede pèp la paske l te renmen yo.

Anplis koute Moyiz t ap koute pèp la li te renmen an, li te konn priye pou yo. Li te menm priye pou moun ki te pale l mal! Pa egzanp, lè Miryam, sè Moyiz la, te pale kont Moyiz, Jewova te lage lèp sou Miryam. Olye Moyiz te kontan paske Jewova te pini Miryam, li te pito kouri mande Bondye pou l padone Miryam. Men priyè li te fè: “Bondye, tanpri, geri l non!” (Nonb 12:13). Ki sa ankò ki te ka pouse l fè yon priyè konsa si se pa t lanmou l te genyen?

KI LESON NOU KA APRANN?

Nou ka imite egzanp Moyiz la lè n fè efò pou n vin gen yon gwo lanmou pou Bondye. Yon lanmou konsa pouse n pou n obeyi kòmandman l yo “ak tout kè nou”. (Women 6:17.) Lè n obeyi Jewova ak tout kè n, nou fè l kontan (Pwovèb 27:11). Anplis de sa, nou jwenn anpil byenfè. An reyalite, lè n sèvi Bondye ak tout kè n, nou pap sèlman ap fè sa ki dwat, men n ap pran plezi pou n fè yo! — Sòm 100:2.

Yon lòt fason nou ka imite Moyiz se lè n demontre nou renmen lòt moun e nou dispoze fè sakrifis pou yo. Lè zanmi n oubyen fanmi n vin rakonte n pwoblèm yo, lanmou nou gen pou yo ap pouse n 1) ba yo tout atansyon nou, 2) mete nou nan po yo oubyen eseye konprann santiman yo, e 3) fè yo konnen nou gen sousi pou yo.

Menm jan ak Moyiz, nou ka priye pou moun nou renmen yo. Sa ka rive, apre yo fin fè n konnen tout tètchaje y ap rankontre yo, nou ka santi nou pa ka fè anyen pou yo. Avèk tristès, nou ka di moun nan: “Sèl sa m ka fè pou ou se priye.” Men, pa bliye: “Lè yon moun ap viv dwat devan Bondye, lapriyè moun sa a gen anpil pouvwa.” (Jak 5:16, Bib la). Priyè n fè pou moun nan ka pouse Jewova fè yon bagay pou moun sa a, yon bagay petèt Jewova pa t ap fè si n pa t fè priyè sa a. An reyalite, ki sa n ta ka fè ki te ka pi bon pase priye pou moun nou renmen yo *?

Èske w pa dakò nou ka aprann anpil bagay nan egzanp Moyiz kite pou nou? Malgre li te yon moun tankou tout moun, li kite yon bèl egzanp pou n suiv nan domèn lafwa, imilite ak lanmou. Plis nou fè efò pou n imite egzanp li kite, se plis n ap jwenn byenfè pou tèt nou e n ap fè lòt moun jwenn byenfè tou. — Women 15:4.

^ § 8 Pou Bondye koute priyè nou, nou bezwen fè tout efò nou pou n fè sa li mande yo. Pou plis enfòmasyon, gade chapit 17 nan liv Ki sa Labib anseye toutbonvre? a. Se Temwen Jewova ki pibliye l.