SANDOUT ou remake kòman pifò òganizasyon relijye yo bay bèl kote pou moun lapriyè anpil enpòtans e yo bay lè fiks pandan jounen an pou moun priye. Èske Labib di ki kote pou n priye e ki lè pou n fè sa?

Labib montre gen moman ki apwopriye pou nou priye. Pa egzanp, anvan Jezi te manje ak disip li yo, li te konn priye pou l di Jewova mèsi (Lik 22:17). Lè disip Jezi yo te konn reyini pou yo adore Jewova, yo te konn priye ansanm nan moman sa yo. Konsa, yo te kontinye suiv yon abitid Juif yo te genyen pou yo priye nan sinagòg yo ak nan tanp lan ki Jerizalèm. Bondye te vle pou tanp lan se “yon kay priyè pou tout nasyon”. —Mak 11:17.

Lè sèvitè Bondye yo reyini e yo priye, Bondye tande priyè yo. Sa fè Bondye plezi lè gwoup moun ki reyini an gen menm panse e priyè ki fèt la ann amoni ak prensip ki nan Bib la. Priyè a kapab pouse Jewova fè yon bagay li te ka pa fè si yo pa t priye l pou sa (Ebre 13:18, 19). Temwen Jewova yo priye regilyèman nan reyinyon yo fè yo. Temwen Jewova ki nan zòn bò lakay ou yo ap byen kontan akeyi w nan Sal Wayòm nan kote w ap ka tande priyè sa yo ak de zòrèy ou.

Sepandan, Labib pa di ni a ki lè, ni ki kote yon moun dwe priye. Nan Labib, nou jwenn egzanp sèvitè Bondye ki te konn priye nenpòt ki lè e nenpòt ki kote. Jezi te di: “Lè w ap priye, antre nan chanm ou, epi lè w fin fèmen pòt ou, priye Papa w moun pa ka wè a, e Papa w ki wè sa k fèt an sekrè a ap rekonpanse w.” —Matye 6:6.

Nou ka priye nenpòt ki lè e nenpòt ki kote.

Ala yon bèl envitasyon! Ou kapab pwoche bò kote Jewova, Souvren linivè a, nenpòt ki lè, poukont ou, san pèsonn pa ka tande sa w ap di, e ou ka gen asirans l ap tande w. Nou ka konprann sa k fè, byen souvan, Jezi te chèche yon kote apa poukont li pou l priye! Yon lè, Jezi te pase tout yon nuit ap priye Bondye, paske li t ap chèche direksyon pou l te ka pran yon gwo desizyon. —Lik 6:12, 13.

Labib pale de yon pakèt lòt gason ak fi ki te priye lè yo te gen gwo desizyon pou yo pran oswa lè yo t ap fè fas ak gwo eprèv. Pafwa yo te priye awotvwa e pafwa tou yo te konn fè sa an silans. Yo te konn priye ni lè yo ak gwoup moun, ni lè yo poukont yo. Sa k te enpòtan sèke yo te priye. Bondye menm envite sèvitè l yo pou yo “priye toutan”. (1 Tesalonisyen 5:17.) Jewova toujou dispoze tande priyè moun k ap fè volonte l. Èske envitasyon sa a pa montre ki jan Jewova renmen nou?

Nan monn sinik n ap viv ladan l lan, anpil moun ap mande tèt yo ki valè lapriyè genyen. Petèt ou konn mande tèt ou: ‘Ou kwè lapriyè ap ede m?’