Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 Anseye pitit ou

Samyèl te kontinye fè sa ki byen

Samyèl te kontinye fè sa ki byen

ÈSKE w janm wè moun k ap fè sa ki mal ? —  * Samyèl te konn wè sa. Kote l t ap viv la se dènye kote yon moun ta ka imajine l ap wè moun k ap fè sa ki mal. Se te nan tabènak Bondye a, kote yo te konn adore l la, nan vil Chilo. Ann al wè kòman Samyèl te fè ap viv nan tabènak la, sa gen plis pase 3 000 an.

Anvan Samyèl te fèt, Ana, manman l, te anvi gen yon pitit anpil. Yon lè, pandan Ana t ap vizite tabènak la, li te priye Bondye sou sa. Li te tèlman ap priye ak tout kè l, bouch li t ap tranble. Se sa k fè Eli, gran prèt la, te panse li sou. Men, lè Eli te vin konnen nan ki gwo lapenn li te ye, Eli te beni l. Li te di l : “ Mwen mande Bondye pèp Izrayèl la pou l’ ba ou sa ou mande l’ la. ” — 1 Samyèl 1:17.

Apre sa, Samyèl vin fèt. Ana te sitèlman kontan, li di Elkana, mari l : ‘ Yonfwa mwen sevre Samyèl, m ap pote l nan tabènak la pou l rete la pou l sèvi Bondye. ’ E li te fè sa vre ! Lè sa a, Samyèl dwe te gen ant kat a senk an.

Eli te vin granmoun e pitit gason l yo, Ofni ak Fineyas, pa t ap adore Jewova kòrèkteman. Yo te menm konn gen relasyon seksyèl imoral ak yon seri medam ki te konn vin nan tabènak la ! Ki sa w panse Eli te dwe fè nan sitiyasyon sa a ? — Li te dwe disipline pitit li yo, li pa t dwe kite yo ap fè move bagay sa yo.

Ti Samyèl t ap grandi nan tabènak la e petèt li te okouran move konduit pitit Eli yo te genyen. Èske Samyèl te suiv move egzanp yo a ? — Non, li te kontinye fè sa ki byen, jan paran l te anseye l pou l fè sa. Sepandan, nou pa sezi lefètke Jewova te fache kont Eli. Li te menm voye yon pwofèt  di l ki jan l ap pini fanmi l, sitou de pitit gason l yo ki t ap fè sa ki mal. — 1 Samyèl 2:22-36.

Samyèl te kontinye sèvi nan tabènak la avèk Eli. Yon jou swa, pandan Samyèl t ap dòmi, li tande yon vwa ki rele l. Samyèl kouri al jwenn Eli, men Eli di l li pa t rele l. Menm bagay la fèt ankò yon lòt fwa. Lè Eli wè sa fèt ankò yon twazyèm fwa, men sa li di Samyèl pou l di Jewova : “ Pale non, Seyè ! Sèvitè ou la ap koute ou ! ” Lè Samyèl fin di sa, Jewova pale avè l. Èske w konnen sa Jewova te di Samyèl ? —

Bondye te di Samyèl objektif li genyen pou l pini fanmi Eli. Nan demen maten, Samyèl te pè di Eli sa Jewova te di l la. Men, Eli te sipliye l konsa : “ Tanpri pa kache m’ anyen. ” Finalman, li te di Eli tout sa Jewova te di l ap fè, menm jan yon pwofèt Jewova te deja fè Eli konn sa. Men ki repons Eli te bay : “ Se Seyè a li ye, l’a fè tou sa li wè ki bon. ” Finalman, yo te touye Ofni ak Fineyas e Eli te mouri tou. — 1 Samyèl 3:1-18.

Yon lòt bò, ‘ Samyèl te kontinye ap grandi e Seyè a te avèk li ’. Lè Eli ak pitit li yo te mouri, sandout Samyèl te gentan nan peryòd adolesans li, yon peryòd enpòtan nan lavi jèn yo. Èske w panse li te fasil pou l kontinye fè sa ki byen menm lè lòt moun t ap fè sa ki mal ? — Malgre sa pa t fasil, Samyèl te sèvi Jewova fidèlman pandan tout rès vi l. — 1 Samyèl 3:19-21.

E ou menm ? Èske pandan w ap grandi ou ta renmen tankou Samyèl ? Èske w ap toujou kontinye fè sa ki byen ? Èske w ap kontinye obeyi ansèyman w jwenn nan Bib la e èske w ap kontinye fè sa paran w te aprann ou ? Si w fè sa, w ap fè ni Jewova ni paran w kontan.

^ § 3 Si w ap li atik sa a ansanm ak pitit ou, tirè yo la pou fè w sonje pou w kanpe e pou w poze l kesyon an.