Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad ki gen atik etid yo  |  Septanm 2015

“Kenbe fèm nan lafwa”

“Kenbe fèm nan lafwa”

“Kenbe fèm nan lafwa. [...] Vin djanm.” — 1 KOR. 16:13.

KANTIK: 60, 64

1. a) Ki eksperyans Pyè te fè pandan te gen yon gwo van sou lanmè Galile? (Gade foto ki nan kòmansman atik la.) b) Ki sa k fè Pyè te kòmanse koule?

APOT Pyè ansanm ak kèk lòt disip te gen anpil difikilte pou yo rame bato yo a sou lanmè Galile yon jou swa ki te gen yon gwo van. Bridsoukou, yo wè Jezi k ap mache sou lanmè a. Pyè rele Jezi epi l mande l si l ka mache sou dlo a pou l al jwenn li. Lè Jezi di l li mèt vini, Pyè desann bato a epi, grasa yon mirak, li kòmanse mache sou dlo a ki move anpil pou l al jwenn Jezi. Sepandan, yon ti tan annapre, Pyè te kòmanse koule. Sa k fè sa? Se paske l te wè jan van an fò epi l vin pè. Pyè rele Jezi byen fò, Jezi kouri kenbe l epi l di: “Ou manke lafwa. Poukisa w kite dout anvayi w?” — Mat. 14:24-32.

2. Ki sa n pral egzamine kounye a?

2 Ann konsidere twa aspè nan eksperyans Pyè te fè a ki gen rapò ak lafwa: 1) fason Pyè te montre l gen lafwa Bondye ap ede l okòmansman, 2) rezon ki te fè Pyè kòmanse pèdi lafwa epi 3) sa k te ede Pyè vin gen lafwa ankò. Lè n egzamine pwen sa yo sa ka ede n wè fason n ka “kenbe fèm nan lafwa.” — 1 Kor. 16:13.

 GEN LAFWA BONDYE AP EDE N

3. Ki sa k te pèmèt Pyè sot nan bato a, e nan ki sans nou te fè yon bagay ki sanble ak sa l te fè a?

3 Lè Pyè te sot nan bato a pou l mache sou dlo a, se lafwa ki te pouse l fè sa. Jezi te rele Pyè epi Pyè te gen konfyans Bondye t ap ede l grasa pisans li menm jan l te ede Jezi a. Menm jan an tou, lè n vwe lavi nou bay Jewova epi n batize, se lafwa ki pouse n fè sa. Jezi te rele n vin suiv li, pou n mache nan mak pye l. Nou te montre n gen lafwa ni nan Jezi ni nan Bondye, nou te gen konfyans yo t ap ede n plizyè fason. — Jan 14:1; li 1 Pyè 2:21.

4, 5. Ki sa k fè lafwa se yon byen ki gen anpil valè?

4 Vrèmanvre, lafwa se yon byen ki gen anpil valè. Menm jan lafwa te pèmèt Pyè mache sou dlo, lafwa nou pèmèt nou fè yon seri bagay ki parèt enposib selon pwennvi lèzòm (Mat. 21:21, 22). Pa egzanp, anpil nan nou te tèlman chanje konpòtman nou ak pratik nou yo opwen moun ki te konnen nou anvan yo vin prèske pa ka rekonèt nou. Jewova soutni efò n ap fè yo paske n rive franchi etap sa yo sou baz lafwa n gen nan li. (Li Kolosyen 3:5-10.) Yonfwa lafwa n pouse n vwe lavi n bay Jewova, nou vin tounen zanmi Jewova, yon bagay nou pa t ap janm ka rive fè ak pwòp fòs nou. — Efe. 2:8.

5 Lafwa nou kontinye fè n vin pi djanm. Grasa lafwa, nou anmezi pou n reziste kont atak Dyab la ki se yon advèsè ki gen anpil fòs (Efe. 6:16). Anplis de sa, lefètke n fè Jewova konfyans, sa pèmèt nou pa bay enkyetid nou genyen nan moman difisil yo twòp enpòtans. Jewova di lè lafwa n pouse n bay enterè Wayòm nan premye plas, li menm l ap fè n jwenn sa n bezwen nan domèn materyèl (Mat. 6:30-34). Sa k pi enpòtan an, grasa lafwa, n ap resevwa lavi ki pap janm fini an ki se yon kado okenn moun pap janm ka jwenn grasa fòs li. — Jan 3:16.

DISTRAKSYON KA FÈ N PÈDI LAFWA

6, 7. a) Ak ki sa n ka konpare van ak vag lanmè ki t ap frape Pyè yo? b) Ki sa k fè n bezwen vrèman reflechi ak posiblite pou lafwa n vin fèb?

6 Nou ka konpare van ak vag lanmè ki t ap frape Pyè pandan l t ap mache sou dlo a ak eprèv ansanm ak tantasyon n ap rankontre antanke moun ki vwe lavi n bay Bondye. Menm lè pwoblèm sa yo difisil anpil, nou kapab kanpe fèm grasa èd Jewova. Nou dwe sonje Pyè pa t koule nan dlo a akoz yon gwo van oswa yon gwo vag lanmè. Ann fè yon ti reflechi ankò ak dewoulman evènman yo. Bib la di: “Lè l ap gade jan van an fò, li vin pè.” (Mat. 14:30). Pyè pa t ret konsantre sou Jezi e konsa, lafwa l te vin febli. Nou menm tou nou ka kòmanse plonje si n vin “ap gade jan van an fò”, si n kite fòs van an fè n distrè epi n vin gen dout Jewova ap ede n.

7 Nou bezwen vrèman reflechi ak jan sa posib pou lafwa n vin fèb paske Bib la pale de lafwa yon moun k ap febli oswa lè l ap pèdi lafwa kòm “peche k ap jennen nou fasil la”. (Ebre 12:1.) Jan eksperyans Pyè te fè a montre sa, si n ret konsantre sou move bagay yo, lafwa n ka vin fèb byen rapid. Ki jan n ka rive konnen si lafwa n an danje oswa si l pa an danje? Ann konsidere kèk kesyon nou ka itilize pou n egzamine tèt nou.

8. Ki fason pwomès Bondye yo gendwa sanble parèt mwens reyèl pou nou pase jan yo te ye anvan?

8 Èske pwomès Bondye yo sanble parèt mwens reyèl pou mwen kounye a pase jan yo te ye anvan? Pa egzanp, Bondye te pwomèt l ap detwi sistèm ki la kounye a. Men,  èske n kite pakèt divètisman monn nan ofri yo fè n distrè sa ki fè lafwa n gen nan pwomès Bondye yo vin febli? Nou gendwa kòmanse gen dout lafen an pwòch toutbon (Aba. 2:3). Men yon lòt egzanp. Bondye pwomèt l ap padone peche nou sou baz ranson an. Sepandan, si n kòmanse santi n koupab akoz peche n te fè anvan yo opwen n kite yo pran tèt nou, nou ka kòmanse gen dout Jewova ap “efase” tout peche nou yo toutbon (Tra. 3:19). Kòm konsekans, nou ka pèdi jwa nou nan sèvis Bondye a epi n ka vin inaktif.

9. Ki sa k ka rive si n fikse lespri n sou pousuiv enterè pèsonèl?

9 Èske m chofe pou m sèvi Bondye menm jan m te konn fè sa anvan? Apot Pòl montre lè n travay di pou Jewova, sa pèmèt nou gen “yon asirans total nan esperans lan jiska lafen”. Sepandan, ki sa k ka rive si n kòmanse fikse lespri n sou pousuiv enterè pèsonèl tankou chèche gen yon djòb ki byen peye e ki pran pye sou adorasyon nou an? Lafwa nou ka vin fèb, nou ka “vin parese” e n ka fè mwens pou Jewova pase sa sikonstans nou pèmèt nou. — Ebre 6:10-12.

10. Nan ki sans nou montre n gen lafwa nan Jewova lè n padone lòt moun?

10 Èske l difisil pou m padone moun ki ofanse m? Lè lòt moun ofanse nou oswa yo blese santiman nou, nou ka konsantre n sèlman sou santiman k ap travèse nou an epi n ka gen tandans pale di ak yo oswa ba yo bwa long kenbe. Yon lòt bò, lè n padone, nou montre n gen lafwa nan Jewova. Sa k fè sa? Se paske moun ki peche kont nou yo gen yon dèt anvè n menm jan peche n yo fè n gen yon dèt anvè Bondye (Lik 11:4). Lè n ap padone lòt moun, nou dwe montre n kwè li pi bon lontan pou n aji yon fason k ap fè n jwenn favè Bondye  pase pou n fè lòt moun peye dèt yo. Disip Jezi yo te konprann sa mande lafwa pou yo padone lòt moun. Lè Jezi te mande yo pou yo padone moun ki peche kont yo detanzantan, yo te di l: “Ban nou plis lafwa.” — Lik 17:1-5.

11. Ki sa k ka fè n pa jwenn byenfè nan yon konsèy ki baze sou Ekriti yo?

11 Èske m fache lè yo ban m konsèy ki baze sou Bib la? Olye n chèche yon fason pou n jwenn byenfè nan konsèy la, nou gendwa fikse lespri n sou kèk pwoblèm ki gen nan konsèy la oswa sou moun k ap bay konsèy la (Pwo. 19:20). Konsa, nou gendwa pèdi yon okazyon pou panse nou yo vin ann amoni ak pa Bondye yo.

12. Lè yon moun ap plede plenyen kont moun Jewova ap itilize pou gide pèp li a, ki sa l montre?

12 Èske m ap plenyen kont frè nome nan kongregasyon an? Lè Izrayelit yo te fikse lespri yo sou move rapò dis espyon ki te manke lafwa yo, yo te kòmanse plenyen kont Moyiz ak Arawon. Pou rezon sa a, Jewova te mande Moyiz: “Pandan konbyen tan y ap refize mete lafwa nan mwen.” (Nonb 14:2-4, 11, NW). Vrèmanvre, plenyen Izrayelit yo t ap plenyen an te yon prèv ki montre yo pèdi konfyans nan Bondye ki te nome Moyiz ak Arawon an. Menm jan an tou, si n ap plede plenyen kont moun Bondye ap itilize pou gide pèp li a, èske sa se pa yon siy ki montre lafwa n gen nan Bondye a vin fèb?

13. Poukisa n pa dwe dekouraje si n wè n gen kèk feblès nan lafwa nou?

13 Sepandan, nou pa dwe dekouraje si egzamen n sot fè de tèt nou la a montre nou gen kèk feblès nan lafwa n. Menm Pyè, yon apot, te kite krent ak dout anvayi l. Anfèt, pafwa, Jezi te konn repwoche tout apot li yo lefètke yo “manke lafwa”. (Mat. 16:8.) Youn nan leson enpòtan nou ka aprann nan eksperyans Pyè te fè a gen rapò ak sa Pyè te fè apre lafwa l te fin febli epi l te kòmanse koule nan lanmè a.

FIKSE LESPRI N SOU JEZI POU N KA VIN GEN PLIS LAFWA

14, 15. a) Ki sa Pyè te fè lè l te kòmanse koule a? b) Etandone n pa ka wè Jezi ak je literal nou, ki jan n ka rive “fikse je” n sou li?

14 Lè Pyè t ap gade van an epi l te kòmanse koule a, li te ka eseye fè efò pou l retounen nan bato a. Piske l te konn naje byen, donk, se gendwa bagay ki te pi natirèl pou l fè (Jan 21:7). Sepandan, olye l te konte sou pwòp tèt li, li te fikse lespri l sou Jezi ankò epi l te aksepte pou Jezi ede l. Si n santi lafwa n vin fèb, nou dwe imite Pyè. Men, ki jan n ka fè sa?

15 Menm jan Pyè te fikse lespri l sou Jezi ankò a, nou menm tou nou dwe “fikse je nou sou Jezi, li menm ki se Gid prensipal k ap dirije lafwa nou” an. (Li Ebre 12:2, 3.) Nòmalman, nou pa ka wè Jezi ak je literal nou menm jan Pyè te wè l la. Olye de sa, nou “fikse je” nou sou Jezi lè n egzamine sa l te anseye ak sa l te fè yo epi n byen suiv yo annapre. Ann konsidere kèk etap nou ka franchi ki baze sou modèl Jezi kite a. Si n mete yo an pratik, n ap resevwa èd nou bezwen pou n fè lafwa n vin djanm.

Lè n fikse lespri n sou egzanp Jezi epi n suiv tras li pye pou pye, nou kapab vin fèm nan lafwa. (Gade paragraf 15.)

16. Ki jan n ka etidye Bib la yon fason k ap fè lafwa n vin pi solid?

16 Chèche gen plis konfyans nan Bib la. Jezi te gen konviksyon Bib la se Pawòl Bondye e se ladan l ki gen pi bon konsèy nan lavi a (Jan 17:17). Pou n suiv egzanp Jezi, nou dwe li Bib la chak jou, nou dwe etidye l epi medite sou sa n aprann nan. Anplis de etidye Bib la, fè bonjan rechèch sou sijè petèt ou konn poze kesyon. Pa egzanp, ou gendwa vin gen plis konviksyon fen sistèm sa a vrèman pre lè w etidye tout ti detay konsènan prèv nou jwenn nan Ekriti yo ki  montre n ap viv nan dènye jou yo. Chèche vin gen plis konviksyon nan pwomès Bib la bay konsènan lavni lè w etidye pakèt pwofesi ki deja reyalize yo. Chèche vin gen plis konfyans nan valè pratik ki gen nan Bib la lè w konsidere kèk egzanp ki montre fason Bib la amelyore lavi moun *. — 1 Tes. 2:13.

17. Ki sa k fè Jezi te ka ret fidèl malgre gwo eprèv, e ki jan n ka imite l?

17 Fikse lespri w sou benediksyon Jewova pwomèt yo. Lefètke Jezi te fikse je l sou “kè kontan ki te rezève pou li a”, li te ka ret fidèl malgre gwo eprèv li te sibi (Ebre 12:2). Li pa t janm kite bagay monn nan te ka ofri l yo fè l distrè (Mat. 4:8-10). Ou kapab imite Jezi lè w medite sou pakèt bèl pwomès Jewova fè w yo. Eseye imajine tèt ou nan monn nouvo a lè w ekri oswa w desine sa w espere fè yonfwa Bondye fin detwi sistèm mechan sa a. Fè yon lis moun w ap tann pou w rankontre lè yo resisite epi fè yon lis sijè w ta renmen pale avèk yo. Konsidere bagay sa yo kòm pwomès Bondye fè w pèsonèlman, men, pa sèlman tout moun.

18. Ki fason lapriyè ka ede w fè lafwa w vin pi solid?

18 Priye pou w gen plis lafwa. Jezi te anseye disip li yo pou yo mande Jewova lespri sen (Lik 11:9, 13). Toutpandan w ap fè sa, priye pou w gen plis lafwa paske l se yon aspè nan fwi lespri a. Ou bezwen presi nan demann ou an, mande Bondye pou l ede w retire nenpòt bagay ou ka jwenn lakay ou ki montre lafwa w ap febli, pa egzanp si w wè w pa renmen padone.

19. Ki sa n ta dwe chèche lakay yon zanmi?

19 Fè zanmi ak moun ki gen lafwa. Jezi te byen pran san l pou l chwazi zanmi l yo sitou moun li te envite pou vin zanmi pwòch li yo. Apot yo, ki te pwòch anpil avè l, te bay prèv yo gen lafwa e yo fidèl lefètke yo te obeyi kòmandman l yo. (Li Jan 15:14, 15.) Donk, lè w ap chwazi moun ki pou vin zanmi w, chèche moun ki montre yo gen lafwa lè yo obeyi Jezi. Epi, pa bliye, bon kominikasyon se yon siy ki montre si yon moun se yon bon zanmi menm lè sa mande pou l bay oswa aksepte konsèy. — Pwo. 27:9.

20. Ki byenfè n jwenn lè n ede lòt moun bati lafwa yo?

20 Ede lòt moun fè lafwa yo vin pi solid. Jezi te bati lafwa disip li yo ni nan pawòl li ni nan aksyon l (Mak 11:20-24). Nou dwe suiv egzanp li paske lè n ede lòt moun bati lafwa yo sa fè lafwa n vin pi solid tou (Pwo. 11:25). Lè w ap preche ak lè w ap anseye, met aksan sou prèv ki montre Bondye egziste, l ap pran swen nou epi Bib la se Pawòl Bondye te fè ekri. Ede frè ak sè w yo pou yo fè lafwa yo vin pi solid tou. Si nenpòt nan yo ta bay yon siy ki montre yo gen dout, petèt lè yo kòmanse ap plenyen kont frè nome yo, pa kouri abandone yo. Olye de sa, ofri yo èd ou avèk respè, ede yo franchi etap k ap pèmèt yo fè lafwa yo vin solid ankò (Jid 22, 23). Si w nan lekòl kote yo konn pale sou teyori evolisyon an, met kouraj sou ou pou w defann lafwa w gen nan kreyasyon an. Ou gendwa sezi pou w wè ki efè pawòl ou ka gen sou lòt moun.

21. Anrapò ak lafwa nou, ki pwomès Jewova fè nou chak?

21 Grasa èd Bondye te bay Pyè pa mwayen Jezi, Pyè te rive venk lakrentif ak dout li te genyen yo e l te vin yon moun ki gen anpil lafwa pami premye kretyen yo. Nan menm sans lan tou, Jewova ede nou tout kenbe fèm nan lafwa. (Li 1 Pyè 5:9, 10.) Sa vo lapenn pou n fè efò pou n bati lafwa nou paske pa gen anyen ki ka konpare ak rekonpans n ap jwenn pou lafwa nou.

^ § 16 Pa egzanp, gade ribrik “Labib chanje lavi moun” ki parèt nan Toudegad piblik la.