ANPIL moun konnen Jezi te gen 12 apot. Sepandan, petèt yo pa konnen si te gen kèk fi pami disip li yo ki te pwòch li anpil. Jàn se te youn nan medam sa yo. — Mat. 27:55; Lik 8:3.

Ki wòl Jàn te jwe nan ministè Jezi, e ki sa n ka aprann nan egzanp li?

KIYÈS JÀN TE YE?

Jàn se te “madanm Chouza, yon mesye ki te responsab kay Ewòd”. Petèt, Chouza se te entandan ki te konn jere travay ki te konn fèt kay Ewòd Antipas. Jàn te youn nan plizyè medam Jezi te geri anba maladi. Jàn ansanm ak kèk lòt medam te konn vwayaje ak Jezi ak apot li yo. — Lik 8:1-3.

Raben Juif yo te fè konnen medam yo pa dwe gen amitye ak gason ki pa fanmi yo, alewè pou yo ta vwayaje avèk yo. Anfèt, Juif yo pa t dwe nan plede pale ak medam yo. Kontrèman ak tradisyon sa yo, Jezi te pèmèt Jàn ansanm ak lòt medam ki te kwayan yo vin fè pati gwoup li a.

Jàn te prè pou l sibi kritik lè l te chwazi vin zanmi Jezi ak apot li yo. Tout moun ki t ap mache ak Jezi yo te dwe prepare yo pou yo fè chanjman nan fason y ap viv. Men sa Jezi te di konsènan moun ki t ap suiv li yo: “Se moun ki tande pawòl Bondye a e ki obeyi l ki manman m e ki frè m.” (Lik 8:19-21; 18:28-30). Èske sa pa ankourajan pou w konnen Jezi pwòch anpil ak moun ki fè sakrifis pou suiv li yo?

LI TE ITILIZE SA L GENYEN POU L RANN SÈVIS

Jàn ansanm ak plizyè lòt medam te itilize “sa yo te genyen” pou yo te soutni Jezi ak douz disip li yo nan ministè a (Lik 8:3). Men sa yon ekriven fè konnen: “Lik pa di si medam yo te konn fè manje, lave veso epi koud rad. Petèt yo te konn fè sa..., men se pa sa Lik di.” Sanble, medam yo te konn itilize lajan yo, byen yo oswa sa yo posede pou yo soutni konpayon yo.

Ni Jezi ni apot yo pa t konn fè travay pwofàn pandan travay predikasyon an. Kidonk, li pwobab pou yo pa t gen ase mwayen pou peye manje ansanm ak lòt bagay ki nesesè pou yon gwoup petèt ki te gen 20 moun ladan l. Byenke petèt gen moun ki te konn byen akeyi yo, lefètke Jezi ak apot li yo  te gen yon “kès lajan” sa montre yo pa t konn toujou konte sou èd lòt moun (Jan 12:6; 13:28, 29). Petèt, Jàn ak lòt medam yo te konn kontribye pou kouvri kèk depans.

Gen kèk moun ki di medam juif yo te ka pa t konn gen okenn lajan oswa byen materyèl. Sepandan, gen kèk tèks yo te ekri nan menm epòk la ki fè konnen, pami Juif yo, yon fi te ka vin gen byen materyèl plizyè fason: 1) tankou yon eritaj si papa l mouri e l pa t gen pitit gason, 2) yon byen yo fè l kado, 3) lajan yo dwe ba li nan ka kote gen divòs dapre kontra yo te siyen nan maryaj la, 4) byen mari l mouri kite l ap jere oswa 5) byen pèsonèl li.

Sandout, disip Jezi yo te konn kontribye jan yo te kapab. Li posib pou te gen anpil medam ki te rich pami yo. Lefètke Jàn se te madanm yon mesye ki te responsab kay Ewòd oswa l te madanm li yon lè, gen kèk moun ki fè konnen Jàn dwe te gen gwo mwayen. Sanble se yon moun tankou Jàn ki te bay Jezi rad ki te chè anpil li te konn mete pa anba rad ki te sou li a. Gen yon ekriven ki fè konnen “madanm pechè pwason yo pa t ka bay” yon moun yon rad konsa. — Jan 19:23, 24.

Ekriti yo pa di si Jàn te konn bay lajan kòm kontribisyon. Sepandan, li te fè sa l kapab e nou ka aprann yon leson nan egzanp li. Sa n bay pou n soutni enterè Wayòm nan oswa sa n chwazi bay depann de nou. Sa k enpòtan pou Bondye se pran plezi pou n fè sa n kapab. — Mat. 6:33; Mak 14:8; 2 Kor. 9:7.

NAN LANMÒ JEZI EPI APRE LANMÒ L

Sanble Jàn ansanm ak anpil lòt medam ki te “konn suiv Jezi e [ki] te konn rann li sèvis lè l te Galile” te la lè yo t ap egzekite Jezi. “Gen anpil lòt medam ki te monte Jerizalèm ansanm [ak Jezi] ki te la tou.” (Mak 15:41). Lè yo te desann kò Jezi sou poto a pou yo t al mete l nan tonm nan, gen kèk “medam ki te soti Galile ansanm avèk Jezi [ki] te ale tou, yo [te] wè tonm nan e yo [te] wè fason yo depoze kò li. Epi, yo [te] tounen pou y al prepare fèy santi bon ansanm ak luil santi bon”. Selon sa Lik fè konnen, medam sa yo se te “Mari, moun Magdala, ak Jàn ak Mari, manman Jak”. Apre Saba a, yo te retounen nan tonm nan e yo te wè zanj yo ki te pale avèk yo konsènan rezirèksyon Jezi. — Lik 23:55–24:10.

Jàn ak lòt medam kretyen yo te fè tout sa yo kapab pou Seyè a.

Li posib pou Jàn te pami disip, san wete manman ak frè Jezi yo, ki te rasanble nan Jerizalèm nan fèt Pannkòt ane 33 epòk nou an (Tra. 1:12-14). Piske Jàn te gen kontak nan palè Ewòd la, li posib pou se li menm ki te bay Lik kèk detay pèsonèl sou Ewòd Antipas, sitou lefètke Lik se sèl nan moun ki ekri Evanjil yo ki site non Jàn. — Lik 8:3; 9:7-9; 23:8-12; 24:10.

Nou aprann kèk gwo leson nan istwa Jàn. Li te fè tout sa l kapab pou l sèvi Jezi. Li dwe te kontan anpil lefètke l te ka kontribye pou ede Jezi, douz apot yo ansanm ak lòt disip yo nan vwayaj yo e pou yo preche ansanm. Jàn te rann Jezi sèvis e l te rete fidèl avè l malgre anpil eprèv. L ap bon pou medam kretyen yo imite bèl atitid Jàn te genyen.