“Se pou nou veyatif. Advèsè nou an, Dyab la, ap sikile tankou yon lyon k ap gwonde, l ap chèche devore moun.” — 1 PYÈ 5:8.

1. Esplike ki fason yon kreyati espirityèl te vin tounen Satan.

PANDAN yon tan, li te gen bon relasyon ak Jewova. Sepandan, rive yon lè, kreyati espirityèl sa a te kòmanse gen anvi pou lèzòm adore l. Olye pou l te rejte move dezi sa a, li te nouri l e l te kite l grandi jiskaske l fè l peche (Jak 1:14, 15). Nou konnen kreyati sa a se Satan, li menm ki “pa t kenbe fèm nan laverite” a. Li te rebele kont Jewova e l te vin tounen “papa manti”. — Jan 8:44.

2, 3. Ki sa mo “Satan”, “Dyab”, “sèpan” ak mo “dragon” an aprann nou sou pi gwo ènmi Jewova a?

2 Depi apre Satan te fin rebele a, li te montre l se pi gwo ènmi Jewova e yon bagay ki sèten li pa t zanmi lèzòm. Tit yo bay Satan yo montre jis nan ki pwen li kòwonpi. Satan vle di “opozan”, sa ki montre kreyati espirityèl mechan sa a pap soutni dwa Jewova genyen pou l dirije a, olye de sa, li rayi dwa sa a e l ap goumen kont li avèk raj. Sa k pi mal la, Satan vle met fen nan dwa Jewova genyen pou l dirije a.

3 Jan nou wè sa nan Revelasyon 12:9 la, yo rele Satan Dyab tou ki vle di “Medizan”. Tit sa a fè n sonje Satan te lage vèni sou Jewova lè l te di Jewova se yon mantè. Ekspresyon “premye sèpan an” fè n sonje jou terib sa a kote Satan te sèvi ak yon sèpan  pou l twonpe Èv. Ekspresyon “gwo dragon an” fè n panse ak yon mons ki fè moun pè anpil e l byen mache ak gwo anvi Satan genyen pou l kontrekare objektif Jewova epi pou l detwi pèp Jewova a.

4. Ki sa nou pral konsidere nan atik sa a?

4 Vrèmanvre, se Satan ki pi gwo menas pou entegrite nou. Bib la gen bonjan rezon lè l ankouraje nou konsa: “Kenbe tèt nou anplas. Se pou nou veyatif. Advèsè nou an, Dyab la, ap sikile tankou yon lyon k ap gwonde, l ap chèche devore moun.” (1 Pyè 5:8). Anrapò ak avètisman sa a, nan atik sa a nou pral konsidere twa karakteristik Satan gen lakay li ki montre jan l nesesè pou n pwoteje nou kont ènmi san pitye sa a ki kanpe kont Jewova ak pèp Jewova a.

SATAN GEN ANPIL PISANS

5, 6. a) Bay kèk egzanp ki montre kreyati espirityèl yo gen ‘anpil fòs e yo pisan’ anpil. b) Nan ki sans Satan “gen mwayen pou l lakòz lanmò”?

5 Kreyati espirityèl yo rele zanj yo gen ‘anpil fòs e yo pisan’ anpil. (Sòm 103:20NW.) Yo siperyè lèzòm lontan, e konsa, yo pi entèlijan e yo gen plis fòs pase yo. Nòmalman, zanj fidèl yo sèvi ak fòs yo genyen an pou yo fè sa ki byen. Pa egzanp, yon lè, gen yon zanj Jewova ki te touye 185 000 sòlda asiryen ki te ènmi pèp Bondye a. Li t ap enposib pou yon moun ta fè yon aksyon konsa e l menm difisil pou yon lame ann antye ta fè sa (2 Wa 19:35). Yon lòt lè, gen yon zanj ki te sèvi ak kokennchenn pisans ak kapasite l genyen an pou l libere apot Jezi yo nan prizon. Dispozisyon yo te pran anrapò ak kesyon sekirite pa t vle di anyen pou kreyati espirityèl sa a. Li te ouvè pòt yo, li met apot yo deyò, e apre sa li fèmen pòt yo. Li te fè tout bagay sa yo aktout te gen gad toupre a! — Tra. 5:18-23.

6 Toutpandan kreyati espirityèl ki fidèl yo ap sèvi ak pisans yo genyen an pou fè sa k byen, Satan bò kote pa l ap sèvi ak pisans li a pou l fè sa k mal. E se pa ti pisans ak enfliyans li genyen! Ekriti yo pale de li kòm “chèf monn nan” e kòm “dye sistèm sa a”. (Jan 12:31; 2 Kor. 4:4.) Satan Ledyab menm “gen mwayen pou l lakòz lanmò”. (Ebre 2:14.) Sa pa vle di se li menm menm ki touye tout moun. Sepandan, espri kriminèl li genyen an gaye nan monn nan. Anplis de sa, etandone Èv te kwè nan manti Satan an epi Adan te dezobeyi Bondye, sa vin lakòz peche ak lanmò blayi sou tout moun (Wom. 5:12). Nan sans sa a, Dyab la vin “gen mwayen pou l lakòz lanmò”. Se li menm Jezi te rele “asasen” an (Jan 8:44). Vrèmanvre, Satan se yon veritab ènmi pou nou!

7. Ki fason demon yo montre yo gen anpil pisans?

7 Lè nou opoze ak Satan, se pa kont li sèlman nou opoze, men, nou opoze tou ak tout moun ki pran pozisyon pou Satan nan kesyon ki gen rapò ak dwa Bondye genyen pou l dirije linivè a. Pami moun sa yo gen yon bon kantite lòt kreyati espirityèl ki rebèl anpalan de demon yo (Rev. 12:3, 4). Byen souvan, demon yo konn montre kokennchenn pisans yo genyen an lè yo fè moun y ap toumante yo soufri anpil (Mat. 8:28-32; Mak 5:1-5). Nou pa dwe janm souzestime pisans ni zanj mechan sa yo ni “chèf demon yo” genyen an (Mat. 9:34). Nou pap janm ka genyen batay n ap fè kont Satan an si Jewova pa ede nou.

SATAN SAN PITYE

8. a) Ki objektif Satan? (Gade foto ki nan kòmansman atik la.) b) Dapre sa w remake, ki fason monn sa a reflete etadespri san pitye Satan genyen an?

8 Apot Pyè te konpare Satan ak “yon  lyon k ap gwonde”. Selon sa yon liv referans fè konnen, mo grèk lè yo tradui l yo mete “gwonde” pou li a bay ide “bri yon bèt ki grangou anpil ap fè”. Deskripsyon sa a tonbe daplon ak tandans Satan gen lakay li pou l aji san pitye a! Aktout Satan deja gen lemonnantye anba pouvwa l, li bezwen manje plis moun toujou (1 Jan 5:19). Pou li menm, monn nan gendwa jis “leve grangou” l. Anfèt, Satan konsantre l sou “pla prensipal” la ki se rès moun Bondye chwazi pou al nan syèl la ki gen “lòt mouton” yo kòm konpayon yo (Jan 10:16; Rev. 12:17). Entansyon Satan se devore pèp Jewova a. Kokennchenn pèsekisyon li lage dèyè disip Jezi yo depi nan premye syèk la pou rive jis jounen jodi a bay prèv ki montre l san pitye.

9, 10. a) Ki jan Satan te eseye kontrekare objektif Bondye anrapò ak nasyon Izrayèl la? (Bay kèk egzanp.) b) Ki sa k fè Satan te gen yon rezon espesyal pou l konsantre l sou nasyon Izrayèl tan lontan an? c) Ki jan w panse Dyab la santi l lè youn nan sèvitè Jewova yo fè yon peche grav jodi a?

9 Nan efò Satan ap fè pou l kontrekare objektif Bondye a, li montre l san pitye yon lòt fason ankò. Yon lyon ki grangou anpil pa gen okenn pitye pou bèt l ap pousuiv la. Li pap gen okenn konpasyon pou bèt la anvan l touye l e l pap regrèt anyen apre l fin touye l. Nan menm sans lan, Satan montre l pa gen okenn pitye pou moun l ap chèche devore yo. Pa egzanp, fè yon ti reflechi ak kantite fwa Satan Ledyab dwe te konn ap veye pou l fè Izrayelit yo tonbe nan kèk peche tankou fònikasyon ak ava. Lè w li sa Bib la di konsènan konsekans terib imoralite Zimri te fè a te lakòz ak sa k te rive lefètke Geyazi te ava, nan yon sans, èske w pa wè fason lyon k ap gwonde a te kontan pou viktwa sa yo li te ranpòte a? — Nonb 25:6-8, 14, 15; 2 Wa 5:20-27.

Satan kontan lè youn nan sèvitè Jewova yo peche. (Gade paragraf 10.)

10 Satan te gen yon rezon espesyal ki fè l te konsantre l sou nasyon Izrayèl tan lontan an. Rezon an sèke se nan nasyon sa a Mesi a t ap soti, li menm ki se sila a ki t apral kraze tèt Satan e ki t apral jistifye dwa Jewova genyen pou l dirije a (Jen. 3:15). Satan pa t vle Izrayelit yo reyisi e l te  montre l san pitye nan efò l t ap fè pou l fè yo peche a. Pa panse Satan te gen pitye pou David lè David te fè adiltè a epi pa panse l te gen okenn konpasyon pou Moyiz lè pwofèt sa a te pèdi posiblite pou l antre nan Latè pwomiz la. Okontrè, se sèten Satan kontan lè youn nan sèvitè Bondye yo fè yon peche grav. Anfèt, petèt viktwa sa yo fè pati bagay Dyab la itilize pou l pwovoke Jewova yo. — Pwo. 27:11.

11. Ki enterè Satan te genyen pou l te fè Sara vin sib li?

11 Se sitou liy fanmi kote Mesi a t ap soti a Satan pa t vle wè. Pa egzanp, ann wè sa k te pase yon ti tan apre Jewova te fin di Abraram li t ap fè l tounen “yon gwo nasyon”. (Jen. 12:1-3, NW.) Pandan Abraram ak Sara te nan peyi Ejip, Farawon te fè yo mennen Sara lakay li sandout yon fason pou Sara te ka vin madanm li. Sepandan, Jewova te foure bouch nan koze a e l te sove Sara nan sitiyasyon difisil sa a. (Li Jenèz 12:14-20.) Gen yon lòt sitiyasyon menm jan an ki te rive nan vil Gera yon ti tan anvan Izarak te fèt (Jen. 20:1-7). Èske se Satan ki te kache dèyè sitiyasyon sa yo? Èske l te espere bèl palè Farawon an ak palè Abimelèk la t ap atire Sara ki te kite vil rich ki rele Ou a pou l al abite anba tant? Èske Satan te panse Sara t ap trayi mari l ak Jewova epi l t ap dakò fè yon maryaj adiltè? Bib la pa di anyen sou sa, men, nou gen bonjan rezon pou n kwè Dyab la t ap kontan si l ta wè Sara pa kalifye ankò pou desandans yo te pwomèt la soti nan fanmi l. Satan pa t ap gen okenn remò pou l ta wè maryaj yon bon madan marye kraze, pou l ta wè repitasyon madanm sa a vin sal epi pou l ta wè madanm sa a pèdi relasyon l te gen ak Jewova a. Sa klè, Satan pa gen okenn pitye!

12, 13. a) Ki fason Satan te montre l san pitye apre Jezi fin fèt? b) Ki jan w panse Satan santi l konsènan jèn ki renmen Jewova e k ap fè efò pou sèvi Jewova jodi a?

12 Jezi te vin fèt plizyè syèk apre Abraram. Pa panse Satan te met nan tèt li tibebe sa a te bèl, li atiran oswa l gen anpil valè. Okontrè, li te konnen tibebe sa a ki fèt la t apral grandi pou l vin tounen Mesi yo te pwomèt la. Donk, Jezi se pati prensipal desandans Abraram nan, Sila a ki t apral “kraze travay Dyab la” pi devan (1 Jan 3:8). Èske Satan te di tèt li touye yon tibebe t ap yon bagay ki egzajere? Satan pa janm jennen pou l fè yon seri bagay. Epi, Satan pa t ezite aji nan ka Jezi ki te timoun. Ki fason?

13 Wa Ewòd te an kòlè anpil lè astwològ yo te poze l kesyon konsènan “wa Juif yo ki fèk fèt la” e l te detèmine pou l touye l (Mat. 2:1-3, 13). Pou l te asire l travay la t ap fèt, li te bay lòd pou yo touye tout tigason ki te gen dezan oswa mwens ki t ap viv nan Betleyèm ak nan distri Betleyèm yo. (Li Matye 2:13-18.) Se vre Jezi te chape anba masak terib sa a, men, ki sa sa aprann nou konsènan Satan, ènmi nou an? Sa klè, Dyab la pa bay lavi moun regle anyen pou li. Li pa gen okenn konsiderasyon pou timoun. Vrèmanvre, Satan se “yon lyon k ap gwonde”. Pinga nou janm souzestime tandans li genyen pou l aji san pitye a!

SATAN AP TWONPE MOUN

14, 15. Ki fason Satan “bouche lespri moun ki pa kwayan yo”?

14 Satan konn twonpe moun pou l fè yo vire do bay Jewova, Bondye lanmou an (1 Jan 4:8). Pa mwayen taktik sa a, Satan anpeche moun yo “rann yo kont yo bezwen Bondye”. (Mat. 5:3.) Konsa, li “bouche lespri moun ki pa kwayan yo, dekwa pou limyè bon nouvèl ki gen glwa a, bon  nouvèl sou Kris la ki pòtre Bondye, pa rive klere yo”. — 2 Kor. 4:4.

15 Youn nan pi gwo mwayen Satan itilize pou l twonpe moun se fo relijyon. Se pa ti kontan Satan dwe kontan lè l wè moun k ap adore zansèt, lanati, zannimo oubyen kèlkeswa moun oswa bagay la depi se pa Jewova, Sila a ki “egzije yon atachman san pataj” la (Egz. 20:5)! Menm gen anpil moun ki panse y ap adore Bondye kòmsadwa ki ret atache ak fo kwayans oswa koutim ki san valè. Moun sa yo nan yon eta mizerab, yo sanble ak moun Jewova t ap sipliye yo lè l te di: “Poukisa nou kontinye peye lajan nou pou bagay ki pa manje vre? E poukisa n ap depanse lajan nou pou bagay ki pap fè anyen pou nou? Koute m byen, epi manje sa ki bon, e n ap jwenn anpil plezi nan manje bon kalite manje.” — Iza. 55:2, NW.

16, 17. a) Poukisa Jezi te di Pyè: “Pase dèyè m Satan”? b) Anrapò ak kesyon ijans lan, ki jan Satan kapab twonpe nou?

16 Satan kapab twonpe menm sèvitè Jewova ki zele yo. Pa egzanp, ann wè sa k te pase lè Jezi te di disip li yo li pral mouri a. Se sèten apot Pyè te gen bon entansyon lè l te pran Jezi apa epi l te di l: “Pa di bagay konsa non Seyè. Sa pa gendwa janm rive w.” Jezi te reponn Pyè yon fason fèm, li te di l: “Pase dèyè m Satan!” (Mat. 16:22, 23). Poukisa Jezi te rele Pyè “Satan”? Se paske Jezi te konprann sa k t apral pase a. Lè pou l te mouri yon fason pou l bay lavi l an sakrifis kòm ranson epi pou l pwouve Dyab la se yon mantè a t ap pwoche. Nan moman enpòtan sa a nan listwa limanite, se pa t moman pou Jezi t ap panse ak tèt li. Si Jezi te sispann veye, li t ap fè egzakteman sa Satan te vle a.

17 Etandone nou toupre fen sistèm sa a, nou menm tou n ap viv nan yon epòk ki difisil. Satan vle pou n sispann veye, pou n panse ak tèt nou lè n chèche viv alèz nan monn sa a, e konsa, pou n bliye si gen ijans. Pa kite sa rive n! Olye de sa, annou “kontinye veye”. (Mat. 24:42.) Pa janm kwè nan pwopagann Satan ap gaye yo ki fè konnen lafen an poko prèt pou l rive oswa menm li pap vini ditou.

18, 19. a) Ki jan Satan gendwa eseye twonpe nou anrapò ak fason nou konsidere tèt nou? b) Ki fason Jewova ede n rete nan bonsans nou epi pou n kontinye veye?

18 Satan ap eseye twonpe nou yon lòt fason ankò. Li vle fè n kwè nou pa merite pou Bondye renmen nou epi l vle fè n kwè Bondye pap padone peche nou yo. Tout bagay sa yo fè pati pwopagann Satan ap fè pou l twonpe moun. Dayè, ki moun sitou ki plis merite pou Jewova pa renmen l ditou? Se Satan. Ki moun ki pap jwenn padon ditou? Yon lòt fwa ankò, se Satan. Sepandan, Bib la ban nou asirans: “Bondye pa enjis pou l ta bliye travay nou fè ak lanmou nou demontre pou non l.” (Ebre 6:10). Jewova bay efò n ap fè pou n fè l plezi yo anpil valè epi se pa pou granmesi n ap sèvi l. (Li 1 Korentyen 15:58.) Kidonk, ann pa kite Satan twonpe nou ak pwopagann li yo.

19 Jan nou sot wè sa, Satan gen anpil pisans, li san pitye e l ap twonpe moun. Ki jan n ka rive genyen nan lit n ap mennen kont ènmi terib sa a? Jewova pa kite nou san defans. Pawòl Jewova a fè n konnen taktik Satan yo e “nou konn entansyon l”. (2 Kor. 2:11.) Lè n rive konprann taktik Satan yo, n ap plis anmezi pou n rete nan bonsans nou epi pou n kontinye veye. Men, annik konn entansyon Satan sèlman pa sifi. Bib la di nou: “Opoze ak Dyab la, e l ap kouri kite nou.” (Jak 4:7). Atik ki vin apre a pral pale konsènan twa domèn kote nou kapab lite ak Satan epi pou n ranpòte laviktwa.