Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Rezirèksyon Jezi a: Sa l vle di pou nou

Rezirèksyon Jezi a: Sa l vle di pou nou

“Li leve sot nan lanmò.” — MAT. 28:6.

1, 2. a) Ki sa kèk chèf relijye te vle konnen, e ki jan Pyè te reponn yo? (Gade foto ki nan kòmansman atik la.) b) Ki sa k te pèmèt Pyè demontre kalite kouraj sa a nan moman an?

KÈK jou sèlman apre lanmò Jezi, apot Pyè te fè fas ak yon gwoup moun ki te fache anpil. Mesye sa yo se te yon seri chèf relijye Juif ki pisan anpil e se yo menm menm ki te fè konplo pou touye Jezi a. Apre Pyè te fèk fin geri yon mesye ki te enfim nan pye depi l fèt, mesye yo te mande Pyè pou l ba yo esplikasyon paske yo te vle konnen ak ki pouvwa oswa nan non kiyès Pyè te fè mirak sa a. Avèk kouraj, apot la te reponn yo: “Se nan non Jezi Kris, moun Nazarèt nou te kloure sou poto a, li menm Bondye te leve sot nan lanmò a, se grasa li mesye sa a kanpe enganm devan nou la a.” — Tra. 4:5-10.

2 Yon ti tan anvan sa, Pyè te tèlman pè, li te nye Jezi twa fwa (Mak 14:66-72). Kounye a, ki sa k te fè l demontre kalite kouraj sa a devan chèf relijye yo? Sa klè, lespri sen te jwe yon wòl enpòtan nan sa, men tou, Pyè te gen konviksyon Jezi te leve sot nan lanmò. Ki sa k te fè apot la gen konviksyon Jezi te byen vivan? E ki sa k fè n ka gen menm konviksyon sa a?

3, 4. a) Ki rezirèksyon ki te fèt anvan apot Jezi yo te fèt? b) Ki moun Jezi te resisite?

3 Zafè pou moun mouri retounen viv ankò a pa t yon bagay  ki nouvo pou apot Jezi yo paske gen kèk moun ki te resisite anvan apot yo te fèt. Yo te konnen se Bondye ki te bay pwofèt Eliya ak pwofèt Elicha pouvwa pou yo te fè mirak sa yo (1 Wa 17:17-24; 2 Wa 4:32-37). Gen yon moun ki te menm rejwenn lavi apre yo te fin jete kò l nan yon tonm epi kò a te touche zo Elicha (2 Wa 13:20, 21). Premye kretyen yo te kwè nan istwa sa yo ki parèt nan Ekriti yo menm jan nou menm nou kwè Pawòl Bondye a se laverite.

4 Pa gen dout nan sa, nou tout konn santi n touche lè n ap li istwa rezirèksyon Jezi te fè yo. Lè Jezi te resisite sèl pitit gason vèv la, vèv la dwe te sezi anpil (Lik 7:11-15). Nan yon lòt okazyon, Jezi te resisite yon tifi ki te gen 12 an. Imajine jan paran tifi a ki te nan gwo lapenn te kontan lè yo te wè pitit fi yo a vivan ankò (Lik 8:49-56)! E se pa ti kontan moun ki t ap gade yo te kontan lè yo te wè Laza k ap soti nan tonm nan tou vivan! — Jan 11:38-44.

REZON KI FÈ REZIRÈKSYON JEZI A TE ESPESYAL

5. Ki fason rezirèksyon Jezi a diferan ak rezirèksyon ki te fèt anvan yo?

5 Apot yo te konnen rezirèksyon Jezi a te diferan ak rezirèksyon ki te fèt anvan yo. Moun ki te resisite anvan yo te retounen viv nan yon kò fizik epi finalman yo te mouri ankò. Jezi te resisite nan yon kò espirityèl ki pa ka detwi. (Li Travay 13:34.) Pyè te fè konnen yo te “touye [Jezi] nan lachè, men li te jwenn lavi antanke espri”. Mete sou sa, “li adwat Bondye, paske se nan syèl la li ale. E Bondye fè ni zanj, ni otorite, ni pisans soumèt devan l”. (1 Pyè 3:18-22.) Se vre rezirèksyon ki te fèt anvan yo te bèl e pa t gen tankou yo, men, youn nan yo pa ka parèt devan kokennchenn mirak sa a.

6. Ki efè rezirèksyon Jezi a te gen sou disip li yo?

6 Rezirèksyon Jezi a te gen yon gwo efè sou disip li yo. Li pa t ap dòmi nan lanmò ankò jan ènmi l yo te kwè sa. Jezi te retounen viv antanke yon espri ki pisan, yon espri pèsonn pa t ka fè anyen. Rezirèksyon l lan te bay prèv li se Pitit gason Bondye a, e lefètke disip yo te konn sa, sa te fè yo kontan anpil e yo te bliye gwo tristès yo te genyen an. Anplis de sa, yo te vin gen kouraj e yo pa t pè ankò. Rezirèksyon Jezi a te okipe yon plas santral nan objektif Jewova ak nan bon nouvèl disip yo te preche avèk kran jis nan pati ki pi lwen sou tè a.

7. Ki sa Jezi ap fè jodi a, e ki kesyon sa soulve?

7 Antanke sèvitè Jewova, nou byen konnen Jezi pa t sèlman yon moun enpòtan. Li vivan Jodi a e l ap dirije yon travay ki konsène tout moun k ap viv sou tè a. Antanke Wa k ap dirije nan Wayòm Bondye a ki nan syèl la, talè konsa Jezi Kris pral retire tout mechanste k ap fèt sou tè a epi l pral fè l tounen yon paradi kote moun pral viv pou toutan (Lik 23:43). Pa gen youn nan bagay sa yo ki t ap ka fèt si Jezi pa t resisite. Kidonk, nan ka sa a, ki rezon nou genyen ki fè n kwè li te leve sot nan lanmò? Anplis de sa, ki sa rezirèksyon l lan vle di pou nou?

JEWOVA MONTRE L GEN POUVWA SOU LANMÒ

8, 9. a) Poukisa chèf relijye Juif yo te mande pou yo siveye kavo Jezi a? b) Ki sa k te rive lè medam yo t al nan kavo a?

8 Apre yo te fin egzekite Jezi a, prèt an chèf yo ansanm ak Farizyen yo t al kot Pilat epi yo di l: “Gouvènè, nou sonje lè blofè sa a te vivan, li te di: ‘Apre twa jou m gen pou m leve.’ Kidonk, bay lòd pou yo met sekirite devan kavo a rive jis  nan twazyèm jou a, pou disip li yo pa vin vòlè kò a, apre sa pou y al di pèp la: ‘Li leve sot nan lanmò!’ Blòf sa a ap pi rèd pase premye a.” Kòm repons, Pilat te di yo: “Men sòlda. Al met sekirite devan kavo a jan nou vle a.” Se egzakteman sa yo te fè. — Mat. 27:62-66.

9 Yo te met kò Jezi nan yon kavo yo te fouye nan yon gwòt e yo te woule yon gwo wòch devan bouch kavo a. Se nan kavo sa a chèf relijye Juif yo te vle pou Jezi rete pou toutan, sa vle di pou l te rete san vi nan kavo a. Men, fason Jewova te wè bagay yo te konplètman diferan. Lè Mari, moun Magdala a, ansanm ak lòt Mari a te rive nan kavo a nan twazyèm jou a, yo te jwenn wòch la woule sou kote epi yon zanj chita sou li. Zanj lan te mande medam yo pou yo gade pou yo wè jan kavo a vid. Men sa zanj lan te di: “Li pa isit la, paske li leve sot nan lanmò.” (Mat. 28:1-6). Jezi te vivan!

10. Ki sa Pòl te di ki te bay prèv Jezi te resisite?

10 Evènman ki te vin pase 40 jou annapre yo te bay bonjan prèv ki montre Jezi te resisite. Men sa apot Pòl te ekri Korentyen yo pou l rezime sa k te pase yo: “Pami bagay ki pi enpòtan yo, mwen transmèt nou sa mwen menm tou mwen te resevwa: Kris te mouri pou peche nou, ann amoni ak Ekriti yo, yo te antere l, e li te leve sou twazyèm jou a, ann amoni ak Ekriti yo. E li te parèt devan Sefas, ansuit devan douz apot yo. Apre sa, li te parèt devan plis pase 500 frè anmenmtan. Pifò nan yo avèk nou jiska prezan, men gen kèk nan yo k ap dòmi nan lanmò. Apre sa, li te parèt devan Jak, ansuit devan tout apot yo. Men, apre yo tout, li te parèt devan m tou, tankou se ta devan yon moun ki fèt anvan tèm.” — 1 Kor. 15:3-8.

REZON KI FÈ N KONNEN JEZI TE RESISITE

11. Nan ki sans Jezi te resisite “ann amoni ak Ekriti yo”?

11 Youn nan rezon ki fè n konnen Jezi te leve sot nan lanmò sèke l te resisite “ann amoni ak Ekriti yo”. Pawòl Bondye a te gentan predi rezirèksyon an. Pa egzanp, David te fè konnen Bondye pa t ap kite moun ki te pi “fidèl” anvè l la rete nan kavo a. (Li Sòm 16:10.) Nan jou Pannkòt ane 33 epòk nou an, apot Pyè te aplike vèsè sa a nan ka Jezi lè l te di: “[David] te wè rezirèksyon Kris la davans e li te pale de sa. Li te fè konnen yo pa t kite Kris nan adès ni kò l pa t gentan dekonpoze.” — Tra. 2:23-27, 31.

12. Kiyès ki te wè Jezi apre rezirèksyon l?

12 Yon dezyèm rezon ki fè n konnen Jezi te leve sot nan lanmò sèke gen anpil moun ki bay temwayaj sou sa. Nan yon peryòd ki dire anviwon 40 jou, Jezi ki resisite te parèt devan disip li yo nan jaden kote yo te antere l la, sou wout ki mennen nan bouk Emayis la ansanm ak lòt kote ankò (Lik 24:13-15). Nan okazyon sa yo, li te pale pèsonèlman ak kèk nan yo, tankou Pyè, e l te pale avèk yo an gwoup tou. Yon lè, Jezi ki resisite te parèt devan yon foul ki te gen plis pase 500 moun. Piske tout moun sa yo te temwen sa ak je yo, nou pa ka gen dout sou sa.

13. Ki fason zèl disip yo te demontre a te bay prèv yo gen konviksyon Jezi te resisite?

13 Yon twazyèm rezon ki fè n konnen Jezi te resisite se fason disip li yo te pwoklame sa avèk zèl. Gwo zèl disip yo te demontre nan bay yon temwayaj konplè konsènan rezirèksyon Kris la te fè yo jwenn pèsekisyon, soufrans ak lanmò. Si Jezi pa t leve sot nan lanmò, sa vle di si se te yon manti kri, pou ki rezon Pyè ta riske lavi l pou l pale konsènan  rezirèksyon Kris la ak chèf relijye yo, yon seri moun ki te rayi Jezi e ki te fè konplo pou touye l? Rezon an se paske Pyè ansanm ak lòt disip yo te gen konviksyon Jezi te leve sot nan lanmò epi l t ap dirije travay Bondye te ba yo fè a. Mete sou sa, rezirèksyon Jezi a te bay disip li yo asirans yo menm tou yo t ap gen pou yo resisite. Pa egzanp, menm pandan Etyèn t apral mouri li te gen konviksyon moun ki mouri yo ap resisite. — Tra. 7:55-60.

14. Ki sa k fè w kwè Jezi vivan?

14 Yon katriyèm rezon ki fè n konnen Jezi te resisite se paske n gen bonjan prèv ki montre kounye a l ap dirije kòm Wa epi l ap sèvi kòm Chèf kongregasyon kretyen an. Kòm rezilta, vrè krisyanis la kontinye ap pwogrese. Si Jezi pa t leve sot nan lanmò, èske sa t ap rive fèt? Anfèt, petèt nou pa t ap janm tande pale de li si l pa t resisite. Men, nou gen bonjan rezon ki fè n kwè Jezi vivan epi kounye a l ap gide n e l ap dirije n toutpandan n ap preche bon nouvèl la jis nan pati ki pi lwen sou tè a.

SA REZIRÈKSYON JEZI A VLE DI POU NOU

15. Ki sa k fè rezirèksyon Jezi a ban nou kouraj pou n preche?

15 Rezirèksyon Kris la ban nou kouraj pou n preche. Pandan 2 000 an, ènmi Bondye yo te sèvi ak tout kalite zam pou fè n sispann preche bon nouvèl la. Yo sèvi ak apostazi, yo pase n nan rizib, yo fè gwo vyolans sou nou, yo met entèdiksyon, yo matirize nou epi yo touye nou. Sepandan, pa gen anyen sa vle di ‘pa gen okenn zam yo fòje kont nou’ ki rive kanpe travay predikasyon Wayòm nan ak travay fè disip la (Iza. 54:17, NW). Nou pa pè sèvitè Satan yo oswa esklav li yo. Jezi avèk nou, l ap soutni nou egzakteman jan l te pwomèt sa a (Mat. 28:20). Nou gen tout rezon pou n pa pè paske kèlkeswa sa ènmi nou yo eseye fè, yo pap janm rive fè n fèmen bouch nou!

Rezirèksyon Jezi a ban nou kouraj pou n preche. (Gade paragraf 15.)

16, 17. a) Ki fason rezirèksyon Jezi a montre tout sa l te anseye yo se laverite? b) Selon Jan 11:25, ki pouvwa Bondye bay Jezi?

16 Rezirèksyon Jezi a montre tout sa l te anseye yo se laverite. Pòl te fè konnen si Kris pa t leve sot nan lanmò, se pou granmesi kretyen yo t ap gen lafwa e se pou granmesi yo t ap preche. Men sa yon biblis te ekri: “Si Kris pa leve sot nan lanmò [...] kretyen yo tounen yon bann moun k ap twonpe moun, yon seri moun k ap simaye yon kokennchenn manti.” Si Jezi pa t resisite, istwa Evanjil yo ap sèlman tounen yon istwa tris ki pale de yon bon moun ki saj ènmi l yo te touye. Men, Kris te retounen viv ankò, sa ki montre tout sa l te anseye yo se laverite san wete sa l te pale konsènan lavni yo. — Li 1 Korentyen 15:14, 15, 20.

17 Jezi te di: “Mwen se rezirèksyon an e mwen se lavi a. Yon moun ki demontre lafwa nan mwen, menmsi l mouri, l ap vin gen lavi ankò.” (Jan 11:25). Kokennchenn deklarasyon sa a pral reyalize san mank. Jewova bay Jezi pouvwa pou l pèmèt nonsèlman moun k ap resisite pou lavi espirityèl nan syèl la rejwenn lavi, men tou, pou l pèmèt plizyè milya moun resisite pou yo viv pou toutan sou tè a. Sakrifis Jezi a ansanm ak rezirèksyon l lan vle di lanmò gen pou l pa la ankò. Lefètke w konn sa, èske sa pa fè w pran plis detèminasyon pou w andire kèlkeswa eprèv la epi pou w menm met kouraj sou ou pou w fè fas ak lanmò?

18. Ki garanti rezirèksyon Jezi a bay?

18 Rezirèksyon Jezi a ban nou asirans Jewova pral jije tout moun sou tè a sou baz prensip li yo ki plen lanmou. Men sa Pòl te di pandan l t ap pale ak yon gwoup gason ak fi nan ansyen vil  Atèn nan: “[Bondye] pral sèvi ak yon moun li chwazi pou l jije tout tè a avèk jistis, e li bay tout moun yon garanti lefètke li resisite moun sa a sot nan lanmò.” (Tra. 17:31). Vrèmanvre, Jezi se Jij Bondye nome a e nou ka gen asirans li pral fè jijman l lan avèk jistis ak lanmou. — Li Izayi 11:2-4.

19. Lefètke n kwè nan rezirèksyon Jezi a, ki efè sa gen sou nou?

19 Lefètke n kwè nan rezirèksyon Jezi a, sa motive n pou n fè volonte Bondye. Si Jezi pa t bay lavi l kòm sakrifis epi l pa t resisite, nou t ap toujou anba kondanasyon peche ak lanmò a (Wom. 5:12; 6:23). Si Jezi pa t resisite, nou te kapab di: “Ann manje, ann bwè, paske demen n ap mouri.” (1 Kor. 15:32). Men, nou pa konsantre nou sou plezi ki gen nan lavi a. Olye de sa, nou bay esperans rezirèksyon an anpil valè e n gen tout rezon pou n suiv direksyon Jewova ap bay nan tout domèn.

20. Ki fason rezirèksyon Jezi a bay yon temwayaj konsènan grandè Bondye?

20 Rezirèksyon Kris la bay yon bèl temwayaj konsènan grandè Jewova e l montre Jewova se “sila a ki rekonpanse moun k ap chèche l toutbonvre” yo (Ebre 11:6). Se pa ti saj Jewova te montre l saj e se pa ti pouvwa l te demontre lè l te leve Jezi sot nan lanmò pou l ba l lavi imòtèl nan syèl la! Konsa, Bondye te montre l gen kapasite pou l reyalize tout sa l pwomèt. Sa ki gen ladan l pwomès Bondye fè anrapò ak pwofesi ki pale konsènan yon “desandans” espesyal ki pral jwe yon wòl enpòtan nan regle kesyon ki gen rapò ak moun ki gen dwa pou dirije linivè a. Pou pwomès sa a te ka akonpli, fòk Jezi te mouri e fòk li te leve sot nan lanmò. — Jen. 3:15, NW.

21. Ki sa esperans rezirèksyon an vle di pou ou?

21 Èske w pa rekonesan anvè Jewova, li menm ki bay esperans rezirèksyon an, yon esperans ki sèten? Men ki asirans Ekriti yo ban nou: “Gade! Tant Bondye a avèk lèzòm. Bondye pral abite avèk yo, e yo pral vin pèp li. E Bondye li menm ap avèk yo. L ap siye tout dlo nan je yo, pap gen lanmò ankò, e moun pap gen chagren ankò akoz moun pa yo ki mouri. Pap gen ni rèl, ni doulè ankò. Ansyen bagay yo disparèt.” Se apot Jan, yon apot fidèl ki te resevwa bèl pawòl sa yo e men sa yo te di l annapre: “Ekri sa, paske pawòl sa yo, moun ka fè yo konfyans, e yo se laverite.” Pa mwayen ki moun Jan te resevwa Revelasyon Bondye te pouse l ekri a? Li te resevwa l pa mwayen Jezi Kris ki te resisite! — Rev. 1:1; 21:3-5.