Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Pèp Jewova a “sispann fè sa ki mal”

Pèp Jewova a “sispann fè sa ki mal”

“Se pou tout moun k ap nonmen non Jewova sispann fè sa ki mal.” — 2 TIM. 2:19.

1. Ki sa k gen yon plas enpòtan nan adorasyon n ap bay Bondye a?

ÈSKE W te deja wè yon gwo bilding oswa kèk bagay nan yon mize ki gen non Jewova ekri sou yo? Si w te deja wè sa, se sèten w te kontan anpil, epi w te montre w enterese nan bagay sa yo. Dayè, non Bondye gen yon plas enpòtan nan adorasyon n ap ba li a paske nou se Temwen Jewova! Jodi a, pa gen okenn lòt gwoup moun sou tè a ki gen yon rapò sere sere ak non Bondye pase nou menm. Sepandan, nou konnen privilèj nou genyen pou n pote non Bondye a mache ak yon responsablite.

2. Ki responsablite ki mache ak privilèj nou genyen pou n pote non Bondye a?

2 Sèvi ak non Jewova sèlman pa sifi pou n jwenn favè l. Nou dwe viv ann amoni ak prensip moral li yo tou. Pou rezon sa a, Bib la fè n sonje pèp Jewova a dwe “vire do bay sa ki mal”. (Sòm 34:14, NW.) Yon fason klè, apot Pòl te pale de prensip sa a lè l te ekri: “Se pou tout moun k ap nonmen non Jewova sispann fè sa ki mal.” (Li 2 Timote 2:19.) Se vre, antanke Temwen, yo konnen nou kòm moun k ap nonmen non Jewova, men, ki jan nou ka sispann fè sa ki mal?

 “RETIRE KÒ” NOU BÒ SA KI MAL

3, 4. Ki vèsè biblis yo gen lontan depi y ap chèche konprann, e poukisa?

3 Ann fè yon ti pale sou sa k te fè Pòl di pawòl nou jwenn nan 2 Timote 2:19 la. Vèsè sa a pale de “yon fondasyon solid” Bondye poze, e annapre, li pale konsènan de pawòl ki ekri sou fondasyon sa a tankou yon so. Nòmalman, premye pawòl la ki se: “Jewova konnen moun ki pou li yo”, se yon pawòl nou jwenn nan Nonb 16:5. (Gade atik ki vin anvan an.) Dezyèm pawòl la ki se: “Se pou tout moun k ap nonmen non Jewova sispann fè sa ki mal”, se yon deklarasyon biblis yo gen lontan depi y ap chèche konprann. Sa k fè sa?

4 Pawòl sa yo Pòl te site a sanble te soti yon lòt kote. Sepandan, sanble pa gen okenn vèsè nan liv ki te ekri ann ebre yo ki mache ak pawòl sa yo. Kidonk, de ki sa apot la t ap pale lè l te di “se pou tout moun k ap nonmen non Jewova sispann fè sa ki mal”? Anvan Pòl te di pawòl sa a, li te site Nonb chapit 16 ki pale konsènan rebelyon Kora te fè a. Èske sa vle di dezyèm pawòl la gen rapò ak evènman ki te rive pandan rebelyon sa a tou?

5-7. Ki evènman ki te rive nan epòk Moyiz la ki ede n konprann rezon ki fè Pòl te di pawòl nou jwenn nan 2 Timote 2:19 la? (Gade foto ki nan kòmansman atik la.)

5 Bib la fè konnen Datan ak Abiram, de pitit gason Elyab, te met ansanm ak Kora pou yo rebele kont Moyiz ak Arawon (Nonb 16:1-5). Yon fason klè, yo te montre yo pa t gen okenn respè pou Moyiz ak otorite Bondye te bay Moyiz la. Etandone rebèl sa yo te kontinye ap viv pami pèp Jewova a, yo te vin reprezante yon danje pou espirityalite moun fidèl yo. Lè jou a te resi rive pou Jewova montre diferans ki genyen ant moun fidèl yo ak moun ki rebèl yo, Jewova te bay yon kòmandman ki byen klè.

6 Men sa istwa a fè konnen: “Epi, Jewova di Moyiz: ‘Pale ak pèp la, di yo: “Retire kò nou toutotou tant Kora, Datan ak Abiram yo!”’ Apre sa, Moyiz leve l al kot Datan ak Abiram, e ansyen ki pami Izrayelit yo t ale ansanm avè l. Epi, li di pèp la: ‘Tanpri, retire kò nou bò tant moun mechan sa yo e pa touche anyen ki pou yo, pou n pa detwi akoz tout peche yo fè yo.’ Menm moman an, yo retire kò yo toutotou tant Kora, Datan ak Abiram yo.” (Nonb 16:23-27, NW). Apre sa, Jewova te touye tout rebèl yo. Yon lòt bò, moun ki t ap sèvi Bondye fidèlman yo, anpalan de moun ki te retire kò yo pou yo sispann fè sa ki mal yo, te ret vivan.

7 Nòmalman, Jewova konn sa k ap pase nan kè nou! Li wè jan moun ki pou li yo ap sèvi l fidèlman. Sepandan, moun fidèl yo dwe aji san pèdi tan pou yo retire kò yo bò kot moun k ap fè sa k mal yo. Kidonk, li posib pou Pòl t ap fè referans ak istwa nou jwenn nan Nonb 16:5, 23-27 la lè l te ekri: “Se pou tout moun k ap nonmen non Jewova sispann fè sa ki mal.” Yon pawòl konsa t ap byen mache ak pawòl Pòl te di a ki se: “Jewova konnen moun ki pou li yo.” — 2 Tim. 2:19.

“REJTE VYE DISKISYON KI PA GEN SANS”

8. Ki sa k fè l pa sifi pou n annik nonmen non Jewova oswa pou n annik fè pati kongregasyon kretyen an?

8 Lè Pòl te fè referans ak sa k te rive nan epòk Moyiz la, se sonje li t ap fè Timote sonje li bezwen aji san pèdi tan yon fason pou l pwoteje bèl relasyon l te gen ak Jewova a. Kidonk, menm jan nan epòk Moyiz la sa pa t sifi pou yon moun te annik nonmen non Jewova, se konsa tou, sa pa t sifi pou yon moun te annik fè pati kongregasyon kretyen an. Moun ki t ap adore Jewova fidèlman yo te dwe aji san pèdi tan pou yo sispann fè sa ki mal. Ki sa sa te vle di pou Timote? Jodi a, ki leson pèp Jewova a ka aprann nan konsèy sa a Bondye te pouse Pòl ekri a?

9. Ki efè “diskisyon ki pa gen sans yo” te genyen sou kongregasyon kretyen an nan premye syèk la?

 9 Pawòl Bondye a ban nou bonjan avètisman konsènan ki kalite move bagay kretyen yo dwe sispann fè oswa yo dwe rejte. Pa egzanp, nan kontèks pawòl nou jwenn nan 2 Timote 2:19 la, Pòl te di Timote pou l “pa fè diskisyon sou mo”, e pou l “evite pawòl [ki] san valè”. (Li 2 Timote 2:14, 16, 23.) Gen kèk moun nan kongregasyon an ki t ap kore ansèyman aposta yo. Anplis de sa, sanble te gen kèk lòt moun ki te konn vin ak kèk ide ki fè moun fè diskisyon. Menm lè ide sa yo pa t depaman ak Ekriti yo dirèkteman, yo te lakòz divizyon. Kòm rezilta, sa te vin fè gen diskisyon sou yon seri mo ki lakòz moun fè kont, e sa te vin reprezante yon danje pou espirityalite moun yo nan kongregasyon an. Pou rezon sa a, Pòl te fè Timote wè jan l enpòtan pou l “rejte vye diskisyon ki pa gen sans yo”.

10. Ki jan n dwe reyaji lè n ap fè fas ak ansèyman aposta yo?

10 Jodi a, li ra pou pèp Jewova a fè fas ak apostazi anndan kongregasyon an. Sepandan, lè n jwenn yon ansèyman ki pa ann amoni ak Ekriti yo, nou dwe aji byen vit pou n rejte ansèyman sa a kèlkeswa kote l soti a. Nou pa t ap montre nou saj si n ta nan fè diskisyon ak aposta kit se lè n pale avè yo, kit se lè n reponn yo sou sit Entènèt yo genyen yo oswa nan nenpòt lòt fòm kominikasyon. Menm lè n ta gen entansyon ede moun sa yo, yon konvèsasyon konsa pa t ap ann amoni ak konsèy nou fèk sot egzamine yo ki soti nan Ekriti yo. Olye de sa, antanke pèp Jewova, nou evite tout kalite apostazi, wi nou rejte yo!

Nou pa dwe nan pale ak aposta! (Gade paragraf 10.)

11. Ki sa k ka mennen nan “vye diskisyon ki pa gen sans”, e ki jan ansyen yo ka bay yon bèl egzanp?

11 Se pa apostazi sèlman ki ka kraze lapè ki nan kongregasyon an, men gen lòt bagay ankò. Pa egzanp, lefètke chak moun pa wè zafè detant ak divètisman menm jan, sa ka mennen nan “vye diskisyon ki pa gen sans”. Nòmalman, si yon moun ap fè reklam pou yon divètisman k ap pase prensip moral Jewova yo anba pye, ansyen yo pa dwe tolere yon atitid konsa senpleman paske yo vle evite diskisyon (Sòm 11:5; Efe. 5:3-5). Sepandan, ansyen yo fè atansyon pou se pa opinyon pa yo y ap fè pase. Ansyen yo montre yo fidèl lè yo suiv konsèy apot Pòl te ekri tout siveyan kretyen yo. Men sa Pòl te di: “Pran swen twoupo Bondye ki sou kont nou an. [...] Pa fè sa tankou se domine n ap domine sou moun ki se eritaj Bondye konfye nou, men se pou nou tounen egzanp pou twoupo a.” — 1 Pyè 5:2, 3; li 2 Korentyen 1:24.

12, 13. a) Ki pwennvi Temwen Jewova yo genyen nan zafè chwa detant ak divètisman, e ki prensip biblik ki montre sa? b) Ki jan nou ka aplike prensip nou site nan paragraf 12 la pou kèk lòt bagay pèsonèl?

12 Nan zafè detant ak divètisman, òganizasyon nou an pa egzamine fim, jwèt videyo, liv oswa chante yon fason pou l di nou sa n ta dwe evite. Sa k fè sa? Se paske Bib la ankouraje chak moun pou yo antrene “kapasite yo genyen pou yo konprann nan” yon fason pou yo ka “distenge sa ki byen ak sa ki mal”. (Ebre 5:14.) Ekriti yo ban nou kèk prensip yon kretyen kapab suiv lè l ap chwazi detant ak divètisman. Nou ta dwe gen objektif pou n “kontinye verifye sa k ap fè Seyè a plezi” nan tout domèn nan lavi nou (Efe. 5:10). Bib la fè konnen chèf fanmi yo gen otorite tou, konsa, yo gendwa pa vle yon kalite detant oswa divètisman pou fanmi yo *. — 1 Kor. 11:3; Efe. 6:1-4.

 13 Prensip biblik nou sot pale de yo la a pa sèlman gen rapò ak chwa n ap fè nan zafè detant ak divètisman. Fason nou chak konsidere zafè abiman ak kwafi, zafè sante ak fason pou moun manje ansanm ak kèk lòt bagay pèsonèl ankò, tout sa ka mennen nan gwo diskisyon. Nan ka sa a, depi pèp Jewova a pa vyole yon prensip nan Ekriti yo, yo montre yo saj lè yo evite fè diskisyon sou sijè sa yo paske “yon esklav Seyè a pa dwe nan goumen, men li dwe dou ak tout moun”. — 2 Tim. 2:24.

EVITE MOVE FREKANTASYON!

14. Ki egzanp Pòl te pran pou l montre jan l enpòtan pou n evite move frekantasyon?

14 Ki lòt fason ankò moun “k ap nonmen non Jewova [yo ka] sispann fè sa ki mal”? Yo ka fè sa lè yo evite fè zanmi ak moun k ap fè sa k mal yo. Li enteresan pou n note tousuit apre Pòl te fin pran egzanp “fondasyon solid” Bondye a, li te pran yon lòt egzanp ankò. Li te fè konnen: “Nan yon gwo kay, se pa sèlman veso ki fèt annò ak veso ki fèt ann ajan ki genyen, men genyen tou ki fèt an bwa e genyen ki fèt an tè. Genyen ki la pou yon sèvis ki onorab, men gen lòt ki la pou yon sèvis ki pa onorab.” (2 Tim. 2:20, 21). Apre sa, li te ankouraje kretyen yo pou yo “rete lwen” oswa pou yo rete separe ak tout veso ki la pou yon sèvis “ki pa onorab” yo.

15, 16. Ki sa n ka aprann nan egzanp “gwo kay” la?

15 Ki sa egzanp sa a vle di? Nan egzanp sa a, Pòl te konpare kongregasyon kretyen an ak “yon gwo kay”, epi l te konpare chak moun nan kongregasyon an ak “veso” oswa materyèl pou kuizin. Gen kèk veso nan yon kay ki ka vin kontamine akoz yon seri pwodui ki danjere oswa paske yo pa nan bon kondisyon ijyèn. Nan ka sa a, mèt kay la ap bezwen separe veso sal sa yo ak veso ki pwòp yo, tankou veso yo itilize pou fè manje yo.

16 Menm jan an tou, jodi a, tout moun ki fè pati pèp Jewova a k ap fè gwo efò pou yo viv yon fason ki pwòp dwe evite fè zanmi ak tout moun nan kongregasyon an  ki kontinye ap meprize prensip Jewova yo. (Li 1 Korentyen 15:33.) Kidonk, si se konsa nou dwe aji anvè kèk moun ki anndan kongregasyon an, li pi enpòtan toujou pou n “evite” antre nan zanmitay ak moun ki pa nan kongregasyon an, yon seri moun anpil nan yo se moun ki ‘renmen lajan, k ap dezobeyi paran yo, ki pa fidèl, k ap pale moun mal, ki sovaj, ki pa renmen sa ki byen, ki trèt, e ki renmen plezi olye yo renmen Bondye’! — 2 Tim. 3:1-5.

JEWOVA BENI NOU LÈ N AJI SAN PÈDI TAN

17. Ki jan Izrayelit yo te fè anpil atansyon lè yo t ap pran pozisyon kont sa ki mal?

17 Bib la ban nou kèk detay byen presi sou fason Izrayelit yo te aji san pèdi tan lè yo te di yo pou yo “retire kò [yo] toutotou tant Kora, Datan ak Abiram yo”. Istwa a fè n konnen “menm moman an, yo retire kò yo”. (Nonb 16:24, 27.) Yo pa t ni ezite fè sa, ni yo pa t di y a gentan fè sa. Ekriti yo pale tou sou fason yo te fè anpil atansyon pandan y ap retire kò yo a. Bib la di “yo retire kò yo toutotou” tant yo. Moun fidèl sa yo pa t pran okenn risk. Yo te obeyi ak tout kè yo e yo te fè tout sa yo te mande yo fè. Yo te montre aklè yo pran pozisyon pou Jewova, e yo te kanpe kont sa ki mal. Ki leson nou ka aprann nan egzanp sa a?

18. Nan ki entansyon Pòl te di Timote pou l “kouri pou dezi ki natirèl lakay jèn yo”?

18 Lè n gen pou n pwoteje amitye nou gen ak Jewova a, nou dwe aji rapid rapid, san pèdi tan. Se nan entansyon sa a Pòl te ankouraje Timote lè l te di l pou l “kouri pou dezi ki natirèl lakay jèn yo”. (2 Tim. 2:22.) Nan moman sa a, Timote te gentan fin gran, petèt li te gentan nan trantèn li. Aktout sa, laj yon moun genyen pa toujou anpeche l gen vye “dezi natirèl ki lakay jèn yo”. Timote te bezwen “kouri” pou dezi sa yo lè l t ap fè fas ak yo. Sa vle di, li te bezwen “sispann fè sa ki mal”. Jezi te di yon pawòl ki sanble ak pawòl sa a lè l te di: “Si yon je w soti pou fè w peche, rache l, voye l jete lwen w.” (Mat. 18:9). Jodi a, kretyen ki suiv konsèy sa a ak tout kè yo aji san pèdi tan kont tout bagay ki ka met espirityalite yo an danje, yo pa ezite fè sa ni yo pa di y a gentan fè sa.

19. Jodi a, ki jan kèk moun aji san pèdi tan pou yo pwoteje tèt yo kont tout bagay ki se yon danje nan domèn espirityèl?

19 Gen kèk moun ki te gen pwoblèm ak alkòl anvan yo te vin Temwen, ki pran desizyon pou yo pa pran kontak ditou ak bwason ki gen alkòl. Gen lòt menm ki evite kèk detant ak divètisman ki pa gen anyen pou wè ak sa k mal, men, ki ka eksite move dezi lakay yo (Sòm 101:3). Pa egzanp, gen yon frè, anvan l te vin Temwen, ki te konn pran plezi nan anbyans imoral ki te genyen nan fèt li te konn ale kote moun ap danse. Men apre l te fin aprann laverite, li te sispann danse nèt. Li pa t fè sa menm nan fèt Temwen yo konn fè yo, paske l te pè pou l pa reveye move dezi oswa move panse l te genyen yo. Nòmalman, yo pa mande kretyen yo pou yo pa bwè alkòl menm, pou yo pa danse ditou oswa pou yo evite lòt bagay ki pa gen anyen ki mal ladan yo. Sepandan, nou tout dwe fè efò pou n aji san pèdi tan epi pou n pran bon desizyon pou n pwoteje tèt nou kont tout bagay ki se yon danje nan domèn espirityèl.

20. Byenke l gendwa pa toujou fasil pou w “sispann fè sa ki mal”, ki sa k ba w konfyans ak rekonfò?

20 Vrèmanvre, privilèj nou genyen pou n pote non Bondye a mache ak yon responsablite. Nou dwe “sispann fè sa ki mal”, e nou dwe “vire do bay sa ki mal”. (Sòm 34:14, NW.) Se vre, li pa toujou fasil pou n fè sa. Men, se pa ti rekonfòtan sa rekonfòtan pou n konnen Jewova ap toujou renmen “moun ki pou li yo” ansanm ak moun k ap viv ann amoni ak prensip li yo ki jis! — 2 Tim. 2:19; li 2 Kwonik 16:9a.

^ § 12 Gade atik “Èske gen kèk fim, kèk liv oswa kèk mizik nou entèdi?” a ki parèt sou sit jw.org la nan ribrik “ENFÒMASYON SOU NOU > KESYON MOUN POZE SOUVAN”.