Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad ki gen atik etid yo  |  Mas 2014

Chèche touche kè manm fanmi w ki pa kwayan

Chèche touche kè manm fanmi w ki pa kwayan

MEN sa Jezi Kris te di yon moun ki te vle vin disip li: “Al lakay ou, al jwenn fanmi w, epi rakonte yo tout sa Jewova fè pou ou e ki jan li te gen pitye pou ou.” Lè sa a, petèt, Jezi te nan vil Gadara, yon vil ki te twouve l nan sidès lanmè Galile. Pawòl Jezi te di mesye sa a montre li te konprann yon santiman tout moun gen lakay yo, sètadi, anvi yo genyen pou yo fè manm fanmi yo konnen bagay ki enterese yo ak bagay ki gen enpòtans pou yo. — Mak 5:19.

Jodi a, byen souvan nou wè santiman sa a lakay moun yo, byenke, li parèt plis nan kèk kilti pase lòt. Se sa k fè, lè yon moun vin yon adoratè vrè Dye a, dabitid, li vle pataje nouvo kwayans li genyen an ak manm fanmi l. Men, ki jan l dwe fè sa? Ki jan l ka chèche touche kè moun nan fanmi l ki pa nan menm relijyon avè l, oswa ki pa nan yon relijyon ditou? Bib la ban nou kèk konsèy ki pozitif e ki reyèl.

“NOU JWENN MESI A”

Nan premye syèk la, Andre te pami premye moun ki te idantifye Jezi antanke Mesi a. Ki moun li te kouri fè konn sa san pèdi tan? Bib la di: “Dabò, li [Andre] jwenn frè li, Simon, e li di l: ‘Nou jwenn Mesi a’ (ki vle di Kris).” Andre te mennen Pyè kot Jezi, e konsa, Pyè te gen posiblite pou l vin youn nan disip Jezi yo. — Jan 1:35-42.

Anviwon sizan annapre, pandan Pyè te twouve l nan vil Jope, yo te vin chèche l pou l al Sezare, yon vil ki te nan nò Jope, yon fason pou l te ka vizite kay Kònèy ki te yon ofisye lame. Ki moun Pyè te jwenn rasanble nan kay la? Bib la di: “Natirèlman, Kònèy t ap tann yo [Pyè ansanm ak moun ki t ap vwayaje avè l yo], e li te rasanble fanmi l ak bon zanmi l.” Kidonk, Kònèy te bay manm fanmi l posiblite pou yo koute Pyè k ap pale yon fason pou yo te pran yon desizyon dapre sa yo te tande a. — Tra. 10:22-33.

 Ki sa nou ka aprann nan fason Andre ak Kònèy te aji ak manm fanmi yo a?

Andre ak Kònèy te kite bagay yo fèt poukont yo. Andre te mennen Pyè bay Jezi, e Kònèy te fè aranjman yon fason pou manm fanmi l te koute sa Pyè te gen pou l di yo. Men, ni Andre, ni Kònèy pa t fè presyon sou fanmi yo, ni yo pa t eseye yon seri taktik anba anba pou pouse yo vin disip Kris. Ki leson w ka aprann nan sa? L ap bon pou n aji menm jan an. Nou gendwa vle pataje kèk panse ak manm fanmi nou, nou gendwa vle ba yo opòtinite pou yo vin konn verite ki nan Bib la e pou yo vin konn kwayan parèy nou yo tou. Sepandan, nou dwe respekte libète yo genyen pou yo chwazi a, e nou dwe evite fè presyon sou yo, alòske sa pap itil anyen. Pou n montre fason nou ka ede manm fanmi nou, nou pral konsidere egzanp Jürgen ak Petra, yon koup marye k ap viv nan peyi Almay.

Petra te etidye Labib ak Temwen Jewova yo, epi, annapre, li te vin batize. Jürgen, mari l, te yon ofisye lame. Okòmansman, Jürgen pa t kontan pou desizyon madanm li te pran an. Men, pi devan, li te vin rann li kont Temwen yo ap preche laverite ki nan Bib la. Li menm tou te vin vwe lavi l bay Jewova, e kounye a, l ap sèvi antanke ansyen nan kongregasyon kote l ye a. Ki konsèy li bay kounye a anrapò ak chèche touche kè moun nan fanmi nou ki pa gen menm kwayans avè n?

Men sa Jürgen fè konnen: “Nou pa dwe janm fòse bagay yo, epi, pou n ap nui manm fanmi nou toutan ak bagay espirityèl. Sa kapab sèlman fè yo kanpe pi fèm sou desizyon yo pran an. Apre kèk tan, li kapab pi bon si w di yo kèk bèl ti pawòl avèk jantiyès tikras pa tikras. Li bon tou pou w fè manm fanmi w fè konesans ak kèk frè ak sè ki gen menm laj avè yo oswa ki enterese nan menm bagay avè yo. Si n fè sa, sa kapab konble vid ki genyen yo.”

“Nou pa dwe janm fòse bagay yo, epi, pou n plede ap nui manm fanmi nou toutan.” — Jürgen

Apot Pyè ansanm ak manm fanmi Kònèy yo te reyaji byen vit devan mesaj ki nan Bib la. Sepandan, gen lòt moun nan premye syèk la ki te bezwen plis tan pou yo pran yon desizyon apre yo te fin tande laverite.

KI SA N KA DI KONSÈNAN FRÈ JEZI YO?

Gen anpil moun nan fanmi Jezi ki te vin gen lafwa nan li pandan l t ap akonpli ministè l. Pa egzanp, li posib pou apot Jak ak apot Jan te kouzen Jezi, epi, pou Salome, manman yo, te matant Jezi. Petèt Salome te youn nan “medam ki te itilize sa yo te genyen pou yo rann Jezi ak disip li yo sèvis”. — Lik 8:1-3.

Sepandan, gen lòt moun nan fanmi Jezi ki te pran tan pou yo vin gen lafwa nan li. Pa egzanp, yon lè, apre Jezi te fin gen plis pase ennan depi l te batize, gen yon gwo foul moun ki te rasanble nan yon kay pou yo koute l. “Men, lè fanmi l aprann sa, yo deplase pou yo vin pran l pou y al avè l, paske yo t ap di: ‘Tèt li pati.’” Kèk tan apre, lè frè Jezi te gen bò kot manman yo t ap chèche konnen si Jezi t apral fè yon vwayaj, Jezi pa t reponn yo dirèkteman. Sa k fè sa? Se paske “frè l yo pa t demontre yo gen lafwa nan li”. — Mak 3:21; Jan 7:5.

Ki sa n ka aprann nan fason Jezi te aji ak manm fanmi l yo? Li pa t fache lè kèk nan yo te fè konnen tèt li pati. Menm apre Jezi te fin mouri epi l te resisite, li te kontinye bay manm fanmi l ankourajman lè l te parèt devan Jak, yon frè bò kot manman l.  Lefètke Jezi te parèt devan Jak, petèt, nonsèlman, sa te fè Jak kwè se Jezi ki te Mesi a toutbon, men, sa te konvenk lòt frè bò kot manman Jezi yo tou. Konsa, yo te la ak apot yo ansanm ak lòt disip yo nan chanmòt yon kay ki te Jerizalèm, e yo te resevwa lespri sen. Rive yon lè, Jak ak Jid, de lòt frè Jezi te gen bò kot manman, te vin resevwa gwo privilèj. — Tra. 1:12-14; 2:1-4; 1 Kor. 15:7.

GEN MOUN KI BEZWEN PLIS TAN

“Nou kapab reyalize anpil bon bagay si nou gen pasyans, pasyans ak plis pasyans toujou.” — Roswitha

Menm jan sa te ye nan premye syèk la, jodi a, gen kèk manm fanmi ki bezwen anpil tan anvan pou yo vin sou wout lavi a. Pa egzanp, ann fè yon ti pale de Roswitha. An 1978, lè mari Roswitha te batize pou l vin yon Temwen Jewova, Roswitha te zele anpil nan Legliz katolik women an. Etandone Roswitha te atache ak kwayans li yo anpil, okòmansman, li te opoze ak mari l. Men, rive yon lè, li pa t opoze menm jan an ankò epi l te vin konprann Temwen yo ap anseye laverite. Li te batize nan ane 2003. Ki sa k te kontribye nan chanjman sa a? Olye pou mari Roswitha te fache lefètke Roswitha te opoze avè l okòmansman, li te ba l posiblite pou l chanje opinyon. Ki konsèy Roswitha bay? Men sa l di: “Nou kapab reyalize anpil bon bagay si nou gen pasyans, pasyans ak plis pasyans toujou.”

Monika te batize an 1974, epi, de pitit gason l yo te vin batize anviwon dizan annapre. Aktout Hans, mari l, pa t janm opoze avè l, se jis nan ane 2006 li te vin batize. Ki konsèy fanmi an bay lè yo fè ti reflechi sou sa k te pase yo? Men sa yo di: “Toujou kenbe fidelite w anvè Jewova, epi pa fè konpwomi konsènan kesyon ki gen rapò ak lafwa w.” Nòmalman, li te enpòtan pou yo te kontinye bay Hans asirans yo renmen l. Epi, yo pa t janm pèdi espwa yon lè Hans t ap aksepte kwayans yo a.

DLO LAVERITE A PASE SWAF YO

Yon lè, Jezi te konpare mesaj verite a ak dlo ki bay lavi ki pap janm fini an (Jan 4:13, 14). Nou vle pou moun nan fanmi nou pase swaf yo lè yo bwè dlo laverite a ki fre e ki klè. Se sèten, nou pa vle bloke yo lè nou fòse yo bwè twòp dlo yon sèl kou. Se fason nou esplike yo kwayans nou ki ka fè yo pase swaf yo oubyen ki ka fè nou bloke yo. Men sa Bib la di: “Moun ki jis la medite nan kè l anvan li bay repons.” Bib la di tou: “Lè yon moun gen sajès, kè l pouse l pale avèk pridans, e sa fè pawòl k ap sot nan bouch li gen plis fòs pou konvenk moun.” — Pwo. 15:28; 16:23, NW.

Yon kretyèn ki marye gendwa vle esplike mari l kwayans li. Si li “medite nan kè l anvan li bay repons”, l ap kapab byen chwazi mo l yo lè l ap pale ak mari l, epitou li pap prese pale. Li pa dwe bay enpresyon li santi l pi jis pase mari l oswa li siperyè parapò ak li. Lè li byen pataje kwayans li ak mari l, sa ka pase swaf mari a e sa ka fè gen lapè. Ki lè mari a kalm, e ki lè li fasil pou moun pwoche kote l? Sou ki sijè li renmen pale oswa ki sijè li renmen li? Èske li enterese nan lasyans, politik oswa spò? Ki jan kretyèn nan ka fè mari l anvi konn sa k nan Bib la toutpandan li montre li respekte santiman l ak opinyon l yo? Lè kretyèn ki marye a reflechi sou kesyon sa yo, sa ka ede l pale epi aji avèk bon konprann.

Pou nou chèche touche kè manm fanmi nou ki pa Temwen, li pa sifi pou nou jis esplike yo kwayans nou detanzantan. Men, nou dwe toujou demontre bon konduit yon fason pou n kore sa n ap di yo.

TOUJOU GEN BON KONDUIT

Men sa Jürgen nou te pale de li pi wo a fè konnen: “Nou dwe toujou aplike prensip biblik yo nan lavi nou chak jou. Sa se yon bon mwayen pou n fè manm fanmi nou fè yon ti reflechi epi pran nòt sou sa n ap fè, menm lè yo gendwa pa dakò ak tout sa n fè.” Men sa Hans ki te vin batize prèske 30 an apre madanm li di: “Li enpòtan pou n gen bon konduit, yon fason pou manm fanmi nou wè bon efè laverite gen nan lavi nou.” Manm fanmi nou dwe anmezi pou yo wè se yon fason pozitif lafwa nou fè n diferan ak lòt moun, se pa yon fason negatif oswa yon fason moun pa renmen.

“Li enpòtan pou n gen bon konduit, yon fason pou manm fanmi nou wè bon efè laverite gen nan lavi nou.” — Hans

Apot Pyè te bay madanm ki gen mari ki pa kwayan yo bonjan konsèy. Men sa l te di: “Se pou nou soumèt devan mari nou, konsa, si gen ladan yo ki pa obeyi pawòl la, nou ka genyen yo san pawòl grasa konduit nou, paske yo temwen ak je yo nou gen yon konduit ki pwòp e nou gen yon gwo respè. Abiman nou, se pa dwe sa ki parèt pa deyò a, tankou trese cheve, met bijou annò oubyen met rad, men, se ta dwe moun nou ye nan fon kè nou an ki  abiye ak yon rad ki pa ka blaze, anpalan de yon lespri ki dou e ki pezib, sa ki gen anpil valè nan je Bondye.” — 1 Pyè 3:1-4.

Pyè te fè konnen bon konduit yon madanm ka fè mari l obeyi pawòl la. Konsèy sa a ki soti nan Ekriti yo te ede yon sè ki rele Christa kontinye fè efò pou l eseye touche kè mari l grasa konduit li depi lè sè sa a te fin batize nan ane 1972. Byenke mari l t ap etidye yon lè ak Temwen yo, li potko janm aksepte laverite. Li te konn asiste kèk reyinyon epi l te byen aji ak moun nan kongregasyon an. Konsa, frè ak sè yo te respekte pozisyon l. Ki fason Christa te eseye chèche touche kè mari l?

Men sa Christa di: “Mwen te detèmine pou m ret nan chemen Jewova vle m mache a. Anmenmtan tou, mwen te eseye chèche touche kè mari m ‘san pawòl’ grasa konduit mwen. Mwen te fè tout sa m kapab pou m satisfè dezi l depi sa pa vyole prensip biblik yo. Epi, nòmalman, mwen te respekte volonte l epi m te kite bagay yo nan men Jewova.”

Egzanp Christa montre jan l enpòtan pou nou fleksib. Li te kontinye kenbe abitid li te genyen nan domèn espirityèl, sa ki gen ladan l asiste reyinyon yo regilyèman ak bonjan patisipasyon nan travay predikasyon an. Sepandan, li te montre l gen bon konprann tou, e l te rann li kont mari l te gen tout dwa l pou l reklame lanmou, tan ak atansyon nan men l. Li saj pou nenpòt moun ki gen manm fanmi l ki pa kwayan montre l fleksib, epi pou l montre l gen bon konprann. Bib la fè konnen: “Gen yon lè pou chak bagay.” Sa ki vle di, gen yon lè pou n pase tan ak manm fanmi nou ki pa kwayan, sitou ak moun nou marye avè l la. Lè n pase tan ansanm sa ap pèmèt nou gen bon kominikasyon. Gen kèk eksperyans ki montre, bonjan kominikasyon anpeche risk ki genyen pou yon moun santi l poukont li, pou l santi yo lage l, oswa menm pou l ta jalou. — Ekl. 3:1.

PA JANM PÈDI ESPWA

Men sa Holger, yon frè papa l te vin batize 20 an apre lòt manm fanmi an te fin batize, fè konnen: “Li enpòtan pou n montre moun nan fanmi nou, nou renmen yo e n ap priye pou yo.” Christa, li menm, fè konnen li ‘pa janm pèdi espwa mari l ap pran pozisyon pou Jewova yon lè, epi l ap aksepte laverite’. Nou dwe toujou konpòte nou yon fason pozitif anvè moun nan fanmi nou ki pa pataje kwayans nou genyen an, e konpòtman sa a dwe montre nou gen espwa.

Objektif nou se kenbe yon bon relasyon ak manm fanmi nou, se ofri yo posiblite pou yo rekonèt laverite epi chèche touche kè yo ak mesaj ki nan Bib la. Kidonk, nou dwe aji “avèk dousè e avèk gwo respè” nan tout sa n ap fè. — 1 Pyè 3:15.