Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

“Se pou nou vijilan pou nou pa neglije lapriyè”

“Se pou nou vijilan pou nou pa neglije lapriyè”

“Se pou nou gen bonsans, e se pou nou vijilan pou nou pa neglije lapriyè.” — 1 PYÈ 4:7.

1, 2. a) Poukisa li enpòtan pou nou “vijilan pou nou pa neglije lapriyè”? b) Anrapò ak lapriyè, ki kesyon enpòtan li t ap bon pou n poze tèt nou?

GEN yon mesye ki te konn travay lannuit ki fè konnen “moman ki pi difisil pou yon moun rete je klè se lè l pral jou”. Sandout, lòt moun ki abitye travay lannuit ap dakò ak sa mesye sa a di a. Jodi a, kretyen yo ap fè fas ak yon sitiyasyon konsa piske fènwa sistèm mechan Satan an ladan l depi lontan an vin pi pwès pase tout lòt lè (Wom. 13:12). Ala sa ta tris pou se lè l pral jou a pou n ta kite dòmi pran nou! Li enpòtan anpil pou nou gen “bonsans” e pou n suiv konsèy sa a ki soti nan Ekriti yo ki di: “Se pou nou vijilan pou nou pa neglije lapriyè!” — 1 Pyè 4:7.

2 Etandone n ap viv yon moman kote monn Satan an prèt pou l rive nan bout li, l ap bon pou n poze tèt nou kesyon tankou: ‘Èske m montre m vijilan nan fason m ap priye? Èske m fè tout kalite priyè, epi, èske m kontinye priye? Èske m abitye priye pou lòt moun oubyen èske se pou sa m bezwen sèlman mwen priye? Poukisa li enpòtan pou m priye pou m ka sove?’

KONTINYE FÈ TOUT KALITE PRIYÈ

3. Bay kèk lòt kalite priyè nou kapab fè.

3 Nan lèt apot Pòl te ekri kretyen Efèz yo, li te pale de “tout kalite priyè”. (Efe. 6:17, 18.) Lè n ap lapriyè, byen souvan, nou gendwa mande Jewova pou l ede nou jwenn sa n bezwen pou n viv e pou l ede nou fè fas ak pwoblèm. Sila “ki konn tande priyè” a tande n lè n rele l pou n mande l sekou paske l renmen nou (Sòm 65:2, NW). Sepandan, nou dwe fè efò pou n konsantre n sou lòt kalite priyè tankou: priyè nou fè pou n louwe Bondye, pou n di l mèsi ansanm ak siplikasyon.

4. Poukisa, byen souvan, nou ta dwe bay Jewova louwanj nan priyè nou yo?

 4 Gen anpil rezon ki fè nou ta dwe bay Jewova louwanj nan priyè n ap fè yo. Pa egzanp, lè nou panse ak “bèl bagay li fè” e ak jan “li gen anpil anpil fòs” sa fè n anvi louwe l. (Li Sòm 150:1-6.) Dayè, pandan 13 fwa, sis premye vèsè ki nan Sòm 150 lan ankouraje n pou n bay Jewova louwanj. Men ki sa yon lòt salmis, ki te gen anpil respè pou Bondye, te ekri nan yon chante li te konpoze: “Sèt fwa pa jou mwen louwe w poutèt desizyon jidisyè ou yo ki jis.” (Sòm 119:164, NW). Pa gen dout nan sa, Jewova merite pou nou louwe l. Kidonk, lè n ap priye Jewova, èske nou pa ta dwe louwe l “sèt fwa pa jou”, sa vle di plizyè fwa?

5. Ki jan lè yon moun priye Jewova pou l di l mèsi, sa kapab pwoteje l?

5 Priyè nou fè pou n di Jewova mèsi, se yon lòt kalite priyè ki enpòtan. Men ki ankourajman Pòl te bay kretyen ki t ap viv nan vil Filip yo: “Pa enkyete nou pou anyen, men fè Bondye konnen demann nou yo nan tout bagay, pa mwayen lapriyè ak siplikasyon ansanm ak remèsiman.” (Fil. 4:6). Lè nou di Jewova mèsi ak tout kè nou sa kapab pwoteje nou. Li sitou enpòtan pou n fè sa piske n ap viv nan dènye jou yo, yon epòk kote moun yo “engra”. (2 Tim. 3:1, 2.) Vrèmanvre, moun nan monn nan engra, e si nou pa veye, li fasil pou nou vin menm jan ak moun sa yo. Lè nou di Bondye mèsi nan priyè nou yo, kè n ap kontan e sa ap anpeche n vin tankou moun ki “toujou ap bougonnen, [e ki] toujou ap plenyen sò yo nan lavi a”. (Jid 16.) Mete sou sa, lè chèf fanmi yo di Jewova mèsi lè y ap priye ak madanm yo e ak pitit yo, sa ap ankouraje moun sa yo pou yo aprann demontre rekonesans tou.

6, 7. Ki sa yon siplikasyon ye, e pou ki bagay konsa yon moun kapab sipliye Jewova?

6 Yon moun fè siplikasyon lè l ouvri tout kè l bay Jewova nan lapriyè. Pou ki bagay konsa nou kapab sipliye Jewova? Pa gen dout nan sa, nou kapab fè sa lè n ap fè fas ak pèsekisyon oswa ak yon maladi ki mete lavi nou an danje. Nan moman sa yo, li nòmal pou priyè nou yo vin tounen priyè siplikasyon. Men, èske se sèlman nan sitiyasyon sa yo nou kapab sipliye Jewova?

7 Egzamine priyè Jezi te bay kòm modèl la epi note sa l te di konsènan non Bondye, Wayòm Bondye a ansanm ak volonte Bondye. (Li Matye 6:9, 10.) Monn nan ap benyen nan mechanste e gouvènman yo pa menm ka bay moun yo sa yo bezwen pou yo viv. Kidonk, se sèten nou dwe priye pou non Papa nou ki nan syèl la vin sen, pou Wayòm li an elimine gouvènman Satan an sou tè a. Se moman tou pou n sipliye Jewova pou n mande l pou volonte l fèt sou tè a menm jan l fèt nan syèl la. Se sa k fè, nou dwe rete vijilan, epi nou dwe toujou pare pou n fè tout kalite priyè.

“KONTINYE PRIYE”

8, 9. Poukisa nou pa ta dwe kouri jije Pyè ak lòt apot yo poutèt yo te kite dòmi pran yo nan jaden Jetsemane a?

8 Byenke apot Pyè te ankouraje kretyen yo pou yo ‘vijilan pou yo pa neglije lapriyè’, li te neglije fè sa omwen yon fwa pou pi piti. Li te pami disip ki te kite dòmi pran yo lè Jezi t ap priye nan jaden Jetsemane a. Menm lè Jezi te fin di yo pou yo “kontinye veye e [pou yo] kontinye priye”, dòmi te pran yo pi rèd. — Li Matye 26:40-45.

9 Olye pou n kouri jije Pyè ak lòt apot yo poutèt yo te kite dòmi pran yo, l ap bon pou n sonje, jou sa a, yo te fatige anpil paske yo te gen anpil bagay pou yo fè. Yo te fè preparasyon pou fèt Pak la e yo te selebre fèt la nan menm sware a. Apre sa, Jezi te etabli Soupe Seyè a, e konsa,  li te tou kite yon modèl pou disip li yo ki t ap gen pou yo komemore lanmò l alavni (1 Kor. 11:23-25). Bib la fè konnen “lè yo fin chante pou yo louwe Bondye, yo soti al sou mòn Oliv” la e yo fè yon bon distans ap mache nan ti wout jennen Jerizalèm yo (Mat. 26:30, 36). Li dwe te gentan minui lontan lè yo te rive nan jaden Jetsemane a. Si se te nou ki te nan jaden an jou swa sa a, li posib pou dòmi te pran nou tou. Olye pou Jezi te kritike apot yo ki te fatige anpil, avèk lanmou, li te rekonèt “lespri a byen dispoze, men chè a fèb”.

Aktout Pyè te bite, li te aprann pou l ‘vijilan pou l pa neglije lapriyè’. (Gade paragraf 10, 11.)

10, 11. a) Ki leson Pyè te aprann nan eksperyans li te fè nan jaden Jetsemane a? b) Ki efè eksperyans Pyè te fè a gen sou ou?

10 Pyè te aprann anpil bagay nan eksperyans li te fè nan jaden Jetsemane a. Lefètke li pa t rete vijilan, li te aprann yon leson ki te fè l mal anpil. Yon ti tan anvan sa, Jezi te di: “Aswè a, nou tout pral kite m poutèt sa k pral rive m nan.” Lè sa a Pyè te reponn li: “Menmsi tout lòt yo kite w poutèt sa k pral rive w la, mwen menm, mwen pap janm kite w!” Jezi te fè konnen Pyè t ap nye l twa fwa. Men, sa pa t briding Pyè! Men sa l te reponn Jezi: “Menmsi m ta dwe mouri avè w, pa gen anyen k ap fè m nye w.” (Mat. 26:31-35). Epoutan, Pyè te bite jan Jezi te predi sa. Apre l fin nye Jezi twazyèm fwa a, sa te tèlman fè l mal, li te tonbe “kriye ak anpil lapenn”. — Lik 22:60-62.

11 Se sèten, Pyè te aprann yon leson nan eksperyans sa a e sa te fè l wè enpòtans pou l pa twò kwè nan tèt li. Nòmalman, lapriyè te ede Pyè nan sans sa a. Anfèt, n ap remake se li ki bay konsèy ki mande pou nou “vijilan pou nou pa neglije lapriyè” a. Èske nou suiv konsèy sa a Bondye te pouse l ekri a? Mete sou sa, èske n “kontinye priye” yon fason pou n montre nou depann de Jewova (Sòm 85:8)? Nou pa dwe janm bliye konsèy apot Pòl te ban nou an ki di: “Se pou moun ki panse li kanpe a fè atansyon pou l pa tonbe.” — 1 Kor. 10:12.

JEWOVA TE REPONN PRIYÈ NEYEMYA TE FÈ YO

12. Ki sa k fè Neyemya se yon bon egzanp pou nou?

12 Ann konsidere egzanp Neyemya, yon moun ki t ap viv nan senkyèm syèk anvan epòk nou an, e ki te konn sèvi Atakzèksès, wa peyi Pès la, bwason. Neyemya kite yon bèl egzanp kòm moun ki te konn priye Jewova ak tout kè l. Pandan plizyè jou, ‘li te kontinye priye Jewova san manje’ konsènan tribilasyon Juif ki te Jerizalèm yo t ap sibi (Ney. 1:4). Lè wa Atakzèksès te mande l poukisa li tris konsa, “la menm, [Neyemya] priye  Bondye nan syèl la”. (Ney. 2:2-4, NW.) Ki rezilta sa te bay? Jewova te reponn priyè l la e li te dirije bagay yo yon fason ki te pwofitab pou pèp Li a (Ney. 2:5, 6). Sa dwe te fè lafwa Neyemya vin pi solid!

13, 14. Ki sa n bezwen fè pou lafwa nou kapab ret djanm e pou n ka reziste anba efò Satan ap fè pou l dekouraje nou?

13 Si nou kontinye priye menm jan Neyemya te fè sa, sa ap ede nou kontinye gen yon lafwa ki solid. Satan san pitye, e souvan li atake nou nan moman nou fèb. Pa egzanp, si n ap fè fas ak yon maladi oswa n ap goumen ak depresyon, nou gendwa kòmanse santi tan nou pase nan ministè a chak mwa a pa gen anpil enpòtans pou Bondye. Gen nan nou ki gendwa ap panse ak yon bagay nou te fè ki kontinye ap toumante n. Petèt se kèk move eksperyans. Satan vle fè nou kwè nou pa vo anyen. Byen souvan, li atake nou nan objektif pou l jwe sou santiman nou yon fason pou l ka minen lafwa nou. Men, si nou rete “vijilan pou nou pa neglije lapriyè”, lafwa nou ap ret djanm. Vrèmanvre, ‘gwo boukliye lafwa a ap ede n etenn tout flèch Mechan an ap voye tou limen sou nou yo’. — Efe. 6:16.

Lè nou rete “vijilan pou nou pa neglije lapriyè”, sa ede n fè fas ak divès kalite pwoblèm. (Gade paragraf 13, 14.)

14 Si nou “vijilan pou nou pa neglije lapriyè”, nou pap pantan sou eprèv yo lè yo vin sou nou sanzatann, e konsa, n ap rete fidèl anvè Jewova. Lè nou devan eprèv, nou bezwen sonje egzanp Neyemya e nou dwe priye Bondye lapoula. Se sèlman si Jewova ede n n ap kapab reziste devan tantasyon, e n ap kapab jwenn fòs pou n andire lè lafwa nou ap pase anba eprèv.

PRIYE POU LÒT MOUN

15. Ki kesyon nou dwe poze tèt nou anrapò ak priye pou lòt moun?

15 Jezi te fè siplikasyon pou apot Pyè yon fason pou lafwa apot la pa t febli (Lik  22:32). Epafras, yon kretyen ki te fidèl ki t ap viv nan premye syèk la, te imite Jezi nan sans sa a. Li te toujou ap lite nan priyè l pou frè ki te nan vil Kolòs yo. Men sa apot Pòl te ekri frè sa yo konsènan Epafras: “Se yon sèvitè Kris k ap redi tout tan pou nou nan lapriyè, dekwa pou nou ka kanpe fèm, pou nou ka total, epi pou nou ka ranpli ak volonte Bondye a tout jan.” (Kol. 4:12, Bib Kreyòl La). L ap bon pou n poze tèt nou kesyon ki vin apre yo: ‘Èske m fè anpil efò pou m priye pou frè ak sè yo ki toupatou sou tè a? Konbyen fwa mwen priye pou frè ak sè k ap soufri akoz yon katastwòf natirèl? Ki dènye fwa mwen te fè efò pou m priye pou moun ki gen gwo responsablite nan òganizasyon Jewova a? Èske sa pa gen twò lontan depi m te priye pou moun ki nan kongregasyon an k ap fè fas ak pwoblèm?’

16. Èske li vrèman enpòtan pou n priye pou lòt moun? Esplike.

16 Lè nou priye Jewova Dye pou lòt moun sa kapab ede yo toutbon. (Li 2 Korentyen 1:11.) Se vre, Jewova pa oblije reponn yon priyè senpleman paske plizyè nan sèvitè l yo pa sispann mande l sa, men, li note enterè yo genyen youn pou lòt e li pran bonjan sousi yo genyen youn pou lòt la an konsiderasyon toutpandan l ap reponn priyè yo. Kidonk, nou dwe pran privilèj ak responsablite nou genyen pou n priye pou lòt moun nan oserye. Menm jan ak Epafras, nou dwe montre bonjan lanmou ak sousi pou frè ak sè nou yo lè nou fè efò pou n priye pou yo. Si nou fè sa, n ap gen plis kè kontan paske “yon moun pi kontan lè l bay pase lè l resevwa”. — Tra. 20:35.

‘DELIVRANS NOU TOUPRE’

17, 18. Si nou rete “vijilan pou nou pa neglije lapriyè”, ki jan sa ap ede nou?

17 Anvan apot Pòl te di “nou fon nan nuit lan, li prèt pou l jou”, men sa l te ekri: “Nou rekonèt epòk la, nou konnen li deja lè pou nou leve nan dòmi, piske kounye a, delivrans nou pi pre pase lè nou te vin kwayan an.” (Wom. 13:11, 12). Monn nouvo Bondye pwomèt la toupre, e delivrans nou pi pre pase sa nou gendwa panse. Nou pa dwe kite dòmi pran nou nan domèn espirityèl e nou pa dwe kite aktivite ki nan monn nan anpeche nou jwenn tan pou n pale ak Jewova. Okontrè, annou rete “vijilan pou nou pa neglije lapriyè”! Si nou fè sa, sa ap ede nou pou n gen ‘yon konduit ki sen epi pou n montre nan aksyon nou nou gen atachman pou Bondye’ toutpandan n ap tann jou Jewova a (2 Pyè 3:11, 12). Konsa, fason n ap viv ap montre nou rete je klè nan domèn espirityèl e nou kwè toutbon sistèm mechan sa a toupre rive nan bout li. Kidonk, se pou nou “priye toutan”. (1 Tes. 5:17.) Se pou nou imite Jezi lè n chèche jwenn tan pou n pale ak Jewova an prive. Si nou pran tan pou n priye Jewova, n ap vin pi pwòch avè l (Jak 4:7, 8). E se pa ti beni Jewova ap beni nou!

18 Men sa Ekriti yo fè konnen: “Pandan Kris t ap viv sou tè a, se avèk gwo rèl, ak dlo nan je, li te fè siplikasyon ansanm ak demann nan pye Sila a ki te ka sove l anba lanmò a. E Bondye te tande l paske li te gen lakrentif pou Li.” (Ebre 5:7). Jezi te sipliye Jewova, li te mande l anpil bagay, e l te rete fidèl anvè Jewova pandan tout tan l te fè sou tè a. Se sa k fè, Jewova te resisite Pitit gason li renmen anpil la, e li ba l lavi imòtèl nan syèl la. Nou menm tou, nou kapab rete fidèl anvè Papa nou ki nan syèl la kèlkeswa tantasyon oswa eprèv nou kapab rankontre alavni. Vrèmanvre, si nou rete “vijilan pou nou pa neglije lapriyè”, n ap kapab resevwa pri a ki se lavi ki pap janm fini an.