“Annou voye je youn sou lòt, pou youn pouse lòt gen lanmou, pou youn pouse lòt fè bèl aksyon.” — EBRE 10:24.

1, 2. Ki sa k te ede 230 Temwen Jewova chape nan mach lanmò ki te fèt nan fen Dezyèm Gè mondyal la?

NAN fen Dezyèm Gè mondyal la, pandan rejim Nazi a t ap rive nan bout li, yo te bay lòd pou touye plizyè milye moun ki te rete nan kan konsantrasyon yo. Yo te mennen prizonye ki te nan kan Sachsenhausen nan sou yon seri waf kote yo t apral mete yo sou bato epi koule bato sa yo nan lanmè. Sa te vin fè pati yon estrateji yo te vin rele mach lanmò.

2 Te gen 33 000 prizonye ki te oblije mache sou yon distans 250 kilomèt soti nan kan konsantrasyon Sachsenhausen nan pou y al Lübeck, yon vil nan peyi Almay ki te gen yon waf. Pami prizonye yo, te gen 230 Temwen Jewova ki te soti nan sis peyi, e yo te ba yo lòd pou yo mache ansanm. Tout prizonye yo nèt te vin fèb paske yo pa t jwenn manje e yo te malad. Ki jan frè nou yo t ap fè chape nan mach sa a? Men sa youn nan yo te di: “Nou youn te kontinye ankouraje lòt pou l kontinye mache.” Lanmou youn te gen pou lòt ak “pisans ki depase [...] pisans nòmal” Bondye bay la te ede yo chape anba eprèv sa a. — 2 Kor. 4:7.

3. Ki sa k fè nou youn bezwen ankouraje lòt?

3 Jodi a, nou pa nan yon mach lanmò, men, n ap fè fas ak anpil difikilte. Apre Wayòm Bondye a te fin etabli an 1914, yo te met Satan deyò nan syèl la e yo te pimpe l ozalantou tè a. Se sa k fè, li vin “an kòlè anpil, paske li konnen se yon tikras tan li rete”. (Rev. 12:7-9, 12.) Toutpandan monn sa a ap pwoche pi pre Amagedòn, Satan ap sèvi ak eprèv ansanm ak presyon pou l fè nou vin fèb nan domèn espirityèl. Anplis de sa, nou jwenn strès nan lavi a chak jou (Jòb 14:1; Ekl. 2:23). Pafwa, konsekans pwoblèm yo konn gen sou nou konn tèlman fè n vin fèb, sa konn fè kèlkeswa èd nou jwenn nan domèn afektif ak espirityèl pa ase pou ede n fè fas ak dekourajman.  Ann konsidere egzanp yon frè ki te konn ede kèk moun nan domèn espirityèl pandan plizyè dizèn ane. Lè l te vin granmoun, li menm ak madanm li te gen anpil pwoblèm sante, e sa te fè l kòmanse santi l dekouraje. Menm jan ak frè sa a, nou tout bezwen jwenn “pisans ki depase [...] pisans nòmal” Jewova ap bay la e nou youn bezwen ankouraje lòt tou.

4. Ki konsèy apot Pòl te bay nou dwe pran an konsiderasyon si n vle ankouraje lòt moun?

4 Si nou vle toujou ankouraje lòt moun, nou dwe pran konsèy apot Pòl te bay kretyen ebre yo an konsiderasyon. Men sa l te di: “Annou voye je youn sou lòt, pou youn pouse lòt gen lanmou, pou youn pouse lòt fè bèl aksyon, san nou pa abandone reyinyon nou, jan se abitid kèk moun, men annou youn ankouraje lòt, e n ap fè sa plis toujou, vin jwenn nou wè se pwoche jou a ap pwoche.” (Ebre 10:24, 25). Ki jan nou ka aplike konsèy nou jwenn nan pawòl sa yo ki enpòtan?

“ANNOU VOYE JE YOUN SOU LÒT”

5. Ki sa “voye je youn sou lòt” vle di, e ki efò sa mande?

5 Ekspresyon “voye je youn sou lòt” la vle di “pran bezwen lòt moun an konsiderasyon, panse ak yo”. Èske n ap ka rive pran bezwen lòt moun an konsiderasyon si sèl konvèsasyon nou gen ak yo se yon senp salitasyon byen rapid nan Sal Wayòm nan oswa yon ti pale tou kout sou yon bagay ki pa enpòtan? Nou pa kwè sa. Se vre, nou bezwen fè atansyon pou n “okipe pwòp zafè nou”, e pou n pa “mele nan zafè moun”. (1 Tes. 4:11; 1 Tim. 5:13.) Sepandan, si nou vle ankouraje frè ak sè nou yo, nou bezwen aprann konnen yo toutbon, sa vle di, nou bezwen konnen nan ki sitiyasyon y ap viv, ki kalite yo gen lakay yo, kòman yo ye nan domèn espirityèl, ki pwen fò yo ak feblès yo. Yo dwe wè nou tankou zanmi yo, e yo dwe gen asirans nou renmen yo. Nou bezwen pase tan ak yo. Nou pap fè sa sèlman lè yo gen pwoblèm epi yo dekouraje, men, n ap fè sa tou nan lòt okazyon. — Wom. 12:13.

6. Ki sa k ap ede yon ansyen “voye je” sou moun ki sou kont li yo?

6 Ansyen yo nan kongregasyon an jwenn ankourajman pou yo ‘pran swen twoupo Bondye ki sou kont yo a’, pou yo fè sa ak tout kè yo e avèk anpresman (1 Pyè 5:1-3). Ki jan y ap ka rive byen fè travay yo genyen pou yo pran swen twoupo a si yo pa byen konnen timouton ki sou kont yo a? (Li Pwovèb 27:23.) Si ansyen yo rann tèt yo disponib pou kwayan parèy yo e yo renmen konpayi yo, l ap pi fasil pou timouton yo mande yo èd lè sa nesesè. L ap pi fasil tou pou frè ak sè yo di yo sa yo santi toutbon epi rakonte yo pwoblèm yo, sa k ap pèmèt ansyen yo “voye je” sou moun ki sou kont yo epi ba yo èd ki nesesè.

7. Ki jan nou ta dwe konsidere “pawòl anlè” moun ki dekouraje yo konn di?

7 Nan yon lèt Pòl te ekri kongregasyon Tesalonik la, li te di yo pou yo “soutni moun ki fèb yo”. (Li 1 Tesalonisyen 5:14.) Nan yon sans, “moun ki tris yo” ak moun ki dekouraje yo se moun ki fèb. Men sa nou li nan Pwovèb 24:10 (NW): “Èske w montre w dekouraje nan jou detrès? Fòs ou ap piti.” Lè yon moun vrèman dekouraje, sa kapab fè l di “pawòl anlè”. (Jòb 6:2, 3, NW.) Lè n ap “voye je” sou moun sa yo, nou bezwen sonje pawòl yo di yo gendwa pa sot nan kè yo toutbon. Rachelle, yon sè ki gen manman l ki te fè yon gwo depresyon, te aprann sa nan eksperyans li te fè. Men sa Rachelle di: “Byen souvan, manman m konn di m pawòl ki fè m mal anpil. Nan moman sa yo, mwen fè efò pou m sonje ki kalite moun manman m ye toutbon, yon moun ki gen lanmou, ki janti e ki renmen bay. Mwen konnen moun ki fè depresyon yo konn di anpil bagay san reflechi. Pi move bagay yon moun te ka fè nan ka sa yo se reponn mal oswa reyaji mal.” Pwovèb 19:11 di: “Yon moun ki gen bon konprann pa fè kòlè fasil. Tout kalite li, se pa okipe moun ki fè mal.”

8. Ki moun sitou nou dwe ‘fè santi’ nou renmen yo, e poukisa?

 8 Ki jan nou kapab “voye je” sou yon moun ki dekouraje akoz li toujou santi l wont epi l santi l pa gen espwa l ap jwenn padon poutèt yon peche l te fè malgre l te fè tout sa ki nesesè pou l rezoud pwoblèm nan? Men sa Pòl te ekri kongregasyon Korent lan konsènan yon moun ki te peche e ki te repanti: “Nou ta dwe dispoze padone l kounye a, e nou ta dwe konsole l, dekwa pou gwo tristès pa fini avè l yon fason oswa yon lòt. Se sa k fè, m ap ankouraje nou pou nou fè l santi nou renmen l.” (2 Kor. 2:7, 8). Dapre yon diksyonè, ekspresyon “fè l santi” a vle di “ratifye, valide, legalize yon akò.” Nou pa dwe annik panse moun nan konnen nou renmen l epi nou gen sousi pou li. Li dwe santi sa nan pawòl nou ak nan aksyon nou.

“POU YOUN POUSE LÒT GEN LANMOU, POU YOUN POUSE LÒT FÈ BÈL AKSYON”

9. Ki sa sa vle di “pou youn pouse lòt gen lanmou, pou youn pouse lòt fè bèl aksyon”?

9 Men sa Pòl te ekri: “Annou voye je youn sou lòt, pou youn pouse lòt gen lanmou, pou youn pouse lòt fè bèl aksyon.” Nou dwe ankouraje kwayan parèy nou yo pou yo montre yo gen lanmou e pou yo fè bèl aksyon. Lè yon dife pral mouri, nou gendwa ranje bwa dife yo epi soufle yo yon fason pou dife a pa mouri (2 Tim. 1:6). Menm jan an tou, avèk lanmou, nou kapab pouse frè ak sè nou yo montre yo gen lanmou pou Bondye ak pwochen yo. Pou n pouse lòt moun fè bèl aksyon, li enpòtan pou n ba yo bonjan felisitasyon.

Preche ak lòt moun.

10, 11. a) Kiyès pami nou ki bezwen felisitasyon? b) Bay yon egzanp ki montre kòman, lè yon moun ‘ki te fè yon fo pa’ jwenn felisitasyon, sa kapab ede l.

10 Kit nou dekouraje, kit nou pa dekouraje, nou tout bezwen yo felisite nou. Men sa yon ansyen te ekri: “Papa m pa t janm di m mwen byen fè yon bagay menm yon fwa. Se sa k fè, toutpandan m t ap grandi, mwen te santi m pa vo anyen. [...] Aktout mwen gen 50 an kounye a, mwen toujou renmen lè zanmi m yo di m m ap fè yon bon travay antanke ansyen. [...] Eksperyans mwen fè montre m jan li enpòtan pou m ankouraje lòt moun, e m ap fè  efò pou sa.” Bonjan felisitasyon ka ankouraje tout moun, san wete pyonye yo, moun aje yo ak moun ki gendwa dekouraje yo. — Wom. 12:10.

11 Lè ‘moun ki gen matirite yo ap eseye redrese yon moun ki te fè yon fo pa’, konsèy ki plen lanmou ak felisitasyon ki apwopriye yo bay kapab pouse moun ki te peche a retounen fè bèl aksyon (Gal. 6:1). Se sa k te rive nan ka yon sè ki rele Miriam. Men sa l di: “Lè kèk bon zanmi m te genyen te kite kongregasyon an, e anmenmtan, papa m te vin gen yon emoraji nan sèvo, sa te fè m travèse yon moman ki difisil anpil nan lavi m. Mwen te vin deprime anpil. Pou m pa t santi m deprime ankò, mwen te vin renmen ak yon gason nan monn nan.” Sa te fè sè a santi l pa merite pou Jewova renmen l, e l te vin anvi kite laverite. Lè yon ansyen te fè sè a sonje jan l te konn sèvi Jewova fidèlman, sa te touche kè l. Li te bay ansyen yo opòtinite pou yo fè l santi jan Jewova renmen l, e konsa, li te vin gen lanmou pou Jewova ankò. Li te kraze renmen an ak moun ki pa kwayan an e l te kontinye sèvi Jewova.

Ankouraje lòt moun pou yo gen lanmou e pou yo fè bèl aksyon.

12. Ki sa n ka di konsènan yon moun k ap fè lòt moun wont, k ap kritike yo oswa k ap fè yo santi yo koupab nan entansyon pou l ankouraje yo?

12 Lè n ap konpare yon moun ak lòt moun, yon fason ki pa rezonab, pou n fè l wont, lè n kritike l sou baz yon seri prensip ki di oswa nou fè l santi l koupab dèske l pa fè plis pase sa l ap fè yo, sa kapab pouse l aji, men, se ap sèlman pou yon ti tan. Yon lòt bò, lè n felisite yon kwayan parèy nou epi n pouse l demontre lanmou pou Bondye, sa kapab gen yon efè pozitif pandan lontan sou li. — Li Filipyen 2:1-4.

“ANNOU YOUN ANKOURAJE LÒT”

13. Ki sa sa mande pou n ankouraje lòt moun? (Gade foto ki nan kòmansman atik la.)

13 Nou dwe ‘ankouraje youn lòt plis toujou, vin jwenn nou wè se pwoche jou a ap pwoche’. Pou n ankouraje lòt moun sa mande pou n motive yo pou yo kontinye rete nan sèvis y ap bay Bondye a. Lè youn pouse lòt gen lanmou epi youn pouse lòt fè bèl aksyon, sa kapab sanble ak yon moun k ap soufle yon dife ki t apral mouri. Menm jan an tou, lè youn ankouraje lòt, sa kapab sanble ak yon moun k ap vide gaz sou yon dife pou pèmèt li ret limen oswa pou fè l vin pi limen. Ankouraje lòt moun vle di fòtifye moun ki dekouraje yo epi rekonfòte yo. Lè n jwenn opòtinite pou n ankouraje yon moun ki dekouraje, nou dwe pale ak antouzyas e yon fason ki janti (Pwo. 12:18). Mete sou sa, nou “dwe prese koute” e nou “pa dwe prese pale”. (Jak 1:19.) Si n aprann met tèt nou nan plas moun n ap koute yo, n ap rive idantifye rezon ki fè yon kretyen parèy nou dekouraje, e n ap rive jwenn pawòl pou n di l pou l rive fè fas ak pwoblèm li.

Pase tan ak frè n yo pou n aprann konnen yo.

14. Ki fason yon ansyen te ede yon frè ki dekouraje?

14 Ann wè kòman yon ansyen ki gen konpasyon te rive ede yon frè ki te inaktif  depi plizyè ane. Toutpandan ansyen an t ap koute frè a, li te vin remake frè a te toujou gen yon gwo lanmou pou Jewova. Frè a te konn pran san l pou l etidye tout atik ki nan Toudegad yo, e l te fè efò pou l asiste reyinyon yo regilyèman. Sepandan, fason kèk moun nan kongregasyon an te aji te dekouraje l, e l te vin an kòlè. Toutpandan ansyen an t ap koute frè a, li te eseye mete l nan plas li, e l pa t jije l. Ansyen an te montre l gen bonjan sousi pou frè a ak fanmi l. Tikras pa tikras, frè a te vin rann li kont li te kite move eksperyans li te fè anpeche l sèvi Bondye li renmen an. Ansyen an te envite frè a preche avè l. Èd ansyen an te bay frè a te pèmèt li rekòmanse preche ankò, e finalman, frè a te vin kalifye pou l sèvi kòm ansyen ankò.

Pran tan pou w koute yon moun ki bezwen ankourajman. (Gade paragraf 14 ak 15.)

15. Ki sa n ka aprann nan egzanp Jewova bay anrapò ak fason pou n ede moun ki dekouraje yo?

15 Yon moun ki dekouraje gendwa pa santi l byen menm kote li jwenn ankourajman an oswa li gendwa pa reyaji byen vit lè yo ede l. Nou kapab bezwen kontinye ede l. Men sa Pòl te di: “Kenbe men ak moun ki fèb yo, montre nou pasyan ak tout moun.” (1 Tes. 5:14, An American Translation). Olye nou kouri lage moun ki fèb yo, nan yon sans, annou “kenbe men” ak yo pito, epi annou kontinye ede yo. Nan tan lontan, Jewova te konn montre l pasyan ak sèvitè l yo ki te konn dekouraje pafwa. Pa egzanp, Bondye te demontre anpil bonte nan fason l te aji ak Eliya, e l te gen konsiderasyon pou sa Eliya te santi. Jewova te bay pwofèt la sa l te bezwen pou l te kontinye nan sèvis li (1 Wa 19:1-18). Avèk bonte, Jewova te padone David paske David te repanti toutbon (Sòm 51:7, 17). Moun ki te ekri Sòm 73 la te prèske sispann sèvi Bondye, men, Bondye te ede l (Sòm 73:13, 16, 17). Jewova demontre bonte ak pasyans anvè nou sitou lè n santi n bouke epi n dekouraje (Egz. 34:6). Jewova fè nou mizèrikòd “chak maten”, e “l ap toujou” fè nou mizèrikòd. (Lam. 3:22, 23, NW.) Jewova vle pou n suiv egzanp li e l vle pou n ede moun ki deprime yo avèk tandrès.

ANNOU YOUN ANKOURAJE LÒT RETE SOU WOUT LAVI A

16, 17. Etandone monn sa a ap rive nan bout li, ki detèminasyon nou dwe pran, e poukisa?

16 Nan 33 000 prizonye ki te kite kan konsantrasyon Sachsenhausen nan, te gen plizyè milye ladan yo ki te mouri. Sepandan, tout 230 Temwen Jewova ki te kite kan an te soti vivan anba eprèv sa a. Ankourajman ak èd youn te jwenn nan men lòt te jwe yon wòl enpòtan ki te pèmèt mach sa a, ki te yon mach lanmò, tounen yon mach lavi pou yo.

17 Jodi a, n ap mache nan “wout ki mennen nan lavi a”. (Mat. 7:14.) Talè konsa, tout adoratè Jewova yo pral mache ansanm pou yo antre nan monn nouvo a, yon kote ki pral gen jistis (2 Pyè 3:13). Annou pran detèminasyon pou nou youn ede lòt kontinye mache sou wout ki mennen nan lavi ki pap janm fini an.