Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Reflechi sou jan de moun ou dwe ye

Reflechi sou jan de moun ou dwe ye

“Reflechi sou jan de moun nou dwe ye: Nou dwe gen yon konduit ki sen e nou dwe montre nan aksyon nou nou gen atachman pou Bondye.” — 2 PYÈ 3:11.

1, 2. Ki “jan de moun nou dwe ye” pou n gen apwobasyon Bondye?

PIFÒ moun ta renmen konnen ki sa lòt moun panse de yo. Sepandan, antanke kretyen, èske n pa ta dwe anvi konnen plis toujou ki sa Jewova panse de nou? Dayè, li se Pèsonaj ki pi enpòtan ki gen nan linivè, e li se “sous lavi a”. — Sòm 36:9.

2 Pou apot Pyè te met aksan sou “jan de moun nou [ta] dwe ye” nan je Jewova, li te ankouraje nou pou n ‘montre nou gen yon konduit ki sen e pou n montre nan aksyon nou nou gen atachman pou Bondye’. (Li 2 Pyè 3:11.) Pou nou gen apwobasyon Bondye, nou dwe gen “yon konduit ki sen”, sa vle di nou dwe pwòp ni nan domèn moral ni nan domèn espirityèl e nou dwe kenbe panse nou pwòp tou. Anplis de sa, nou bezwen “montre nan aksyon nou nou gen atachman pou Bondye”, sa vle di nou dwe gen gwo respè pou li, e nou dwe ba l yon atachman san pataj. Kidonk, chèche jwenn apwobasyon Bondye gen rapò nonsèlman ak konduit nou, men, ak moun nou ye pa anndan an tou. Etandone Jewova se Sila a ki konn “egzamine kè” a, li konn ki lè konduit nou pwòp toutbon ak ki lè nou vwe lavi n toutbon ba li. — 1 Kwo. 29:17, NW.

3. Ki kesyon nou pral egzamine ki gen rapò ak relasyon nou ak Bondye?

3 Satan Ledyab pa vle nou jwenn apwobasyon Bondye. An reyalite, l ap fè tout sa l kapab pou l pouse nou abandone relasyon nou gen ak Jewova a. Satan pa pè sèvi ak manti pou l twonpe nou epi pou l mennen nou lwen Bondye n ap adore a (Jan 8:44; 2 Kor. 11:13-15). Se sa k fè, li saj pou nou mande tèt nou: ‘Ki fason Satan twonpe moun? Ki sa m ka fè pou m pwoteje relasyon m gen ak Jewova a?’

 KI FASON SATAN TWONPE MOUN?

4. Nan efò Satan ap fè pou l kraze relasyon nou gen ak Bondye a, ki sa l vize, e poukisa?

4 Men sa disip Jak te ekri: “Chak moun pase anba eprèv lè l kite pwòp dezi l mennen l, lè l kite pwòp dezi l sedui l. Epi dezi a, lè yo nouri l, li bay peche, e peche a li menm, lè l fin fèt, li bay lanmò.” (Jak 1:14, 15). Nan efò Satan ap fè pou l kraze relasyon nou gen ak Bondye a, li vize kè nou ki se kote tout sa n anvi soti.

5, 6. a) Ki sa Satan itilize pou l vize kè nou? b) Ki metòd Satan itilize nan efò l ap fè pou l kòwonp kè nou, e jis nan ki pwen li maton nan fason l sèvi ak metòd sa yo?

5 Ki sa Satan itilize pou l vize kè nou? Labib di: “Lemonnantye anba pouvwa Mechan an.” (1 Jan 5:19). “Bagay ki nan monn nan” fè pati zam Satan itilize yo. (Li 1 Jan 2:15, 16.) Pandan plizyè milye ane, Dyab la te pran san l pou l byen ranje monn ki toutotou nou an. Piske n ap viv nan monn nan, nou bezwen pwoteje tèt nou kont taktik Satan itilize anba anba yo. — Jan 17:15.

6 Satan sèvi ak plizyè metòd pou l kòwonp kè nou. Apot Jan te idantifye twa bagay Satan itilize pou l tante nou: 1) “dezi lachè”, 2) “dezi je”, epi 3) “egzibisyon yon moun ap fè ak mwayen l genyen pou l viv”. Satan te sèvi ak toule twa bagay sa yo pou l tante Jezi nan dezè a. Etandone Satan gen plizyè ane depi l ap sèvi ak pyèj sa yo, jodi a, li itilize yo yon fason ki efikas, e l konn ki pyèj ki mache ak tandans chak moun. Anvan nou egzamine ki sa n ka fè pou n pwoteje tèt nou nan sans sa a, annou wè kòman Dyab la te sèvi ak kèk nan metòd li yo pou l rive twonpe Èv e kòman li te echwe nan efò l te fè pou l twonpe Pitit gason Bondye a.

“DEZI LACHÈ”

“Dezi lachè” te fè Èv tonbe nan tantasyon. (Gade paragraf 7.)

7. Ki fason Satan te sèvi ak “dezi lachè” pou l tante Èv?

7 Tout moun bezwen manje pou yo ka ret an sante. Kreyatè a te fè tè a yon fason pou l pwodui anpil manje. Satan kapab eseye sèvi ak dezi nou gen lakay nou pou n manje a pou l fè n sispann fè volonte Bondye. Ann wè kòman l te rive twonpe Èv nan fason sa a. (Li Jenèz 3:1-6.) Satan te di Èv li kapab manje nan fwi “pyebwa ki fè moun konnen sa ki byen ak sa ki mal la” san l pa mouri, e l te di Èv lejou Èv manje fwi a, l ap vin tankou Bondye (Jen. 2:9). Konsa, Dyab la te fè Èv konprann li pa t bezwen obeyi Bondye pou l kontinye viv. Ala yon manti kri sa te ye! Yonfwa pawòl Satan te di a te fin antre nan lespri Èv, Èv te vin gen de chwa devan l: Li te kapab swa rejte sa Satan te di l la oswa kontinye panse avè l, e konsa li t ap kite anvi l te gen pou fwi a vin pi plis. Byenke Èv te gen posiblite pou l manje nan tout lòt fwi ki te nan jaden an, li te chwazi ret  ap panse ak sa Satan te di l konsènan pyebwa ki te nan mitan jaden an, e l te “pran nan fwi [pyebwa a] epi li manje l”. Donk, Satan te fè Èv vin anvi yon bagay Moun ki te kreye Èv la te entèdi l manje.

Jezi pa t kite anyen fè l distrè. (Gade paragraf 8.)

8. Ki jan Satan te sèvi ak “dezi lachè” pou l eseye tante Jezi, e ki sa k fè l pa t reyisi?

8 Satan te sèvi ak menm taktik la lè l t ap eseye tante Jezi nan dezè a. Apre Jezi te fin pase 40 jou ak 40 nuit san manje, Satan te eseye sèvi ak anvi Jezi genyen pou l manje a. Men sa Satan te di l: “Si w se yon pitit Bondye, di wòch sa a pou l tounen yon pen.” (Lik 4:1-3). Jezi te gen de chwa devan l: Li te ka swa sèvi ak pouvwa l te genyen pou l fè mirak la pou l satisfè anvi l genyen pou l manje a oswa l te ka pa sèvi avè l. Jezi te konnen li pa t dwe sèvi ak pouvwa l te genyen an pou l satisfè dezi egoyis li. Byenke Jezi te grangou, li pa t bay manje plis enpòtans pase relasyon l te gen ak Jewova a. Se sa k fè, li te di Satan: “Men sa ki ekri: ‘Lòm pa dwe viv ak pen sèlman, men li dwe viv ak tout pawòl ki soti nan bouch Jewova.’” — Mat. 4:4.

“DEZI JE”

9. Ki sa ekspresyon “dezi je” a fè konprann, e kòman Satan te sèvi ak dezi sa a nan ka Èv?

9 Jan te site “dezi je” tou pami bagay Satan itilize pou l tante nou yo. Ekspresyon sa a fè konprann yon moun ka kòmanse vin anvi yon bagay senpleman paske l ap gade l. Satan te sèvi ak dezi sa a ki te lakay Èv lè l te di l: “Je nou pap manke pa ouvri.” Tank Èv t ap gade fwi a, se tank fwi sa a, Bondye te entèdi l manje a, te vin bèl nan je l. Èv te wè pyebwa sa a te yon bagay ki “agreyab pou moun gade”.

10. Ki fason Satan te sèvi ak “dezi je” pou l tante Jezi, e ki jan Jezi te reponn li?

10 Ki sa n ka di konsènan Jezi? Bib la fè konnen: “Nan yon ti moman, [Satan] montre [Jezi] tout wayòm ki sou tè a. Epi li di l: ‘M ap ba w tout pouvwa sa a ak tout glwa wayòm sa yo genyen’.” (Lik 4:5, 6). Jezi pa t ap ka wè tout wayòm yo ak je l nan yon ti moman sèlman. Men, Satan dwe te panse glwa wayòm sa yo genyen an, jan l te fè yo parèt nan yon vizyon, te kapab parèt bèl nan je Jezi. San Satan pa menm wont, li di Jezi: “Si [...] ou fè yon jès pou w adore m, yo tout ap pou ou.” (Lik 4:7). Jezi pa t vle vin kalite moun Satan te vle l ye a nan okenn fason. Se sa k fè, menm kote a, li reponn Satan, li di l: “Men sa ki ekri: ‘Se Jewova, Bondye w la, ou dwe adore, e se li menm sèl ou dwe bay yon sèvis sakre.’” — Lik 4:8.

“EGZIBISYON YON MOUN AP FÈ AK MWAYEN L GENYEN POU L VIV”

11. Ki fason Satan te twonpe Èv?

11 Jan te site tou “egzibisyon yon moun ap fè ak mwayen l genyen pou l viv” pami bagay ki nan monn nan. Lè  Adan ak Èv te poukont yo sou tè a, li klè, yo pa t ka ‘fè egzibisyon ak mwayen yo genyen pou yo viv’ devan lòt moun. Sepandan, yo te montre yo gen ògèy. Lè Satan t ap tante Èv la, li te fè Èv konprann gen yon bèl bagay Bondye pa t vle l konnen. Dyab la te di l lejou li manje nan fwi “pyebwa ki fè moun konnen sa ki byen ak sa ki mal la”, li t ap “vin tankou Bondye, [e l t ap] konn sa ki byen ak sa ki mal”. (Jen. 2:17; 3:5.) Konsa, Satan te fè Èv konprann li te kapab viv san Jewova. Petèt se akoz Èv te gen ògèy ki fè l te aksepte manti sa a. Li te manje nan fwi Bondye te entèdi l manje a paske l te kwè li pa t ap mouri vre. Se pa ti erè l te fè!

12. Ki lòt fason Satan te eseye tante Jezi, e ki jan Jezi te reponn?

12 Kontrèman ak Èv, se pa ti bèl egzanp Jezi kite pou nou nan domèn imilite! Satan te eseye tante Jezi yon lòt fason, sepandan, Jezi pa t menm panse fè yon bagay enpresyonan ki te ka pase Bondye anba eprèv. Si l ta aji konsa, li t ap montre li gen ògèy! Olye de sa, Jezi te bay Satan yon repons ki klè e ki dirèk. Li te di l: “Men sa ki ekri tou: ‘Ou pa dwe pase Jewova, Bondye w la, anba eprèv.’” — Li Lik 4:9-12.

KI JAN NOU KA PWOTEJE RELASYON NOU GEN AK JEWOVA A?

13, 14. Esplike kòman Satan sèvi ak kèk tantasyon jodi a.

13 Jodi a, Satan sèvi ak tantasyon ki sanble ak sa l te sèvi pou l tante Èv ak Jezi a pou l eseye twonpe nou. Dyab la sèvi ak “dezi lachè” pou l pouse moun fè imoralite e pou l pouse yo fè eksè nan bwè ak manje. Dyab la ka sèvi ak “dezi je” pou l fè yon moun ki pa fè atansyon tonbe nan gade pònografi, sitou sou Entènèt. Mete sou sa, li sèvi ak ògèy ansanm ak anvi yon moun genyen pou l ‘fè egzibisyon ak mwayen l genyen pou l viv’ pou l fè moun sa a vin anvi gen pouvwa ak gwo renome epi vin materyalis.

Ki prensip biblik ki ta kapab vin nan lespri w si w ta nan sikonstans sa yo? (Gade paragraf 13 ak 14.)

14 “Bagay ki nan monn nan” sanble ak pyèj pechè pwason konn itilize. Yo parèt bèl, men, yo chak gen yon kwòk ki tache nan yo. Satan sèvi ak sa moun yo konsidere kòm bagay yo bezwen pou yo viv chak jou pou l fè yo aji yon fason ki kontrè ak lwa Bondye yo. Sepandan, objektif tantasyon sa yo, ki parèt anba anba, se enfliyanse dezi nou epi kòwonp kè nou. Vrèmanvre, yo se pyèj ki ka fè n kwè bezwen nou ak konfò nou gen plis enpòtans pase fè volonte  Bondye. Èske n ap kite Satan pran n nan pyèj sa yo?

15. Ki jan nou ka suiv egzanp Jezi lè n ap fè fas ak tantasyon Satan yo?

15 Byenke Èv te tonbe nan tantasyon Satan yo, Jezi li menm te rive kenbe tèt ak yo. Chak fwa Satan te tante Jezi, Jezi te ba l yon repons ki soti nan Ekriti yo, lè l te di: “Men sa ki ekri.” Si nou se bonjan etidyan Labib, n ap byen konnen Ekriti yo e n ap ka sonje kèk vèsè ki kapab ede nou lè n ap fè fas ak tantasyon (Sòm 1:1, 2). Lè n sonje egzanp Bib la bay konsènan kèk moun ki te kenbe fidelite yo devan Bondye, sa ap ede nou imite yo (Wom. 15:4). Si nou gen gwo respè pou Jewova, si nou renmen sa l renmen epi n rayi sa l rayi, sa ap pwoteje nou. — Sòm 97:10.

16, 17. Ki efè “kapasite nou genyen pou nou rezone” a kapab genyen sou jan de moun nou ye?

16 Apot Pòl te ankouraje nou pou n sèvi ak “kapasite nou genyen pou nou rezone” a yon fason pou n vin jan de moun ki pa kite panse monn nan modle l, men, ki kite panse Bondye modle l (Wom. 12:1, 2). Pou Pòl te montre jan sa nesesè pou n gen bonjan kontwòl sou sa n ap kite antre nan lespri nou, li te di: “N ap ranvèse rezònman ak tout obstak ki kanpe kont konesans Bondye, e n ap mete nenpòt ki lide sou kontwòl, pou nou fè l obeyi Kris.” (2 Kor. 10:5). Sa k nan panse nou gen gwo enfliyans sou jan de moun nou ye, se sa k fè nou bezwen “kontinye reflechi” sou bagay k ap bati nou. — Fil. 4:8.

17 Nou pa ka atann pou n pwòp si n ap plede panse ak bagay ki pa pwòp, e si nou gen move dezi. Nou dwe renmen Jewova ak “yon kè ki pwòp”. (1 Tim. 1:5.) Sepandan, kè a trèt e nou gendwa pa menm rann nou kont jis nan ki pwen “bagay ki nan monn nan” gen efè sou nou (Jer. 17:9). Pou rezon sa a, èske n pa ta dwe “kontinye verifye si nou nan lafwa, [epi] kontinye teste sa nou menm nou ye”, lè n sèvi ak sa nou etidye nan Bib la pou n egzamine tèt nou yon fason ki onèt? — 2 Kor. 13:5.

18, 19. Poukisa nou ta dwe pran detèminasyon pou n vin jan de moun Jewova vle nou ye a?

18 Yon lòt bagay k ap ede nou reziste devan “bagay ki nan monn nan”, se lè n kenbe pawòl Jan te di anba enfliyans lespri sen an nan lespri nou. Men sa l te di: “Se pase monn nan ap pase, e dezi li genyen ap pase tou, men moun ki fè volonte Bondye ap rete pou toutan.” (1 Jan 2:17). Monn Satan an sanble ak yon bagay k ap la pou toutan. Sepandan, li gen pou l detwi yon jou. Pa gen anyen monn Satan an ofri nou k ap la pou toutan. Lè n sonje sa, sa ap ede nou pou n pa tonbe nan tantasyon Dyab la.

19 Apot Pyè te egzòte nou pou nou vin jan de moun ki gen apwobasyon Bondye yo toutpandan “n ap tann jou Jewova a e pandan nou toujou kenbe l nan lespri nou”. Li te ajoute: “Pandan jou sa a, syèl la ap detwi nan dife, epi bagay ki konpoze syèl la ak tè a ap vin cho anpil e yo pral fonn tou.” (2 Pyè 3:12). Jou sa a toupre rive, e lè sa a, Jewova pral detwi tout monn Satan an nèt. Annatandan, Satan kontinye ap sèvi ak “bagay ki nan monn nan” pou l tante nou menm jan l te tante Èv ak Jezi a. Nou pa dwe vin menm jan ak Èv lè n chèche satisfè dezi egoyis nou. Si n ta fè sa, nou t ap montre nou aksepte Satan kòm dye nou. Nou dwe suiv egzanp Jezi, e nou dwe reziste devan tantasyon sa yo kèlkeswa fason yo ta parèt bèl epi atiran. Se pou nou chak pran detèminasyon pou nou vin jan de moun Jewova vle nou ye a!