Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Ann apresye kalite Jewova yo: Li fidèl e li konn padone

Ann apresye kalite Jewova yo: Li fidèl e li konn padone

“Ou menm, o Jewova, ou bon e ou dispoze padone. E bonte ki plen lanmou an, li ann abondans pou tout moun ki envoke w.” — SÒM 86:5, NW.

1, 2. a) Ki sa k fè n renmen gen zanmi ki fidèl e ki konn padone? b) Ki kesyon nou pral egzamine?

KI LÈ W t ap di yon moun se yon bon zanmi? Gen yon sè ki rele Ashley ki di: “Pou mwen menm, yon bon zanmi se yon moun ki toujou la pou ou e ki padone w lè w fè yon erè.” Nou tout renmen gen zanmi ki fidèl e ki konn padone. Yo fè n santi n an sekirite e yo renmen nou. — Pwo. 17:17.

2 Jewova se Zanmi ki pi fidèl e ki pi konn padone nou te kapab genyen. Li egzakteman jan yon salmis dekri l nan vèsè ki vin apre a: “Ou menm, o Jewova, ou bon e ou dispoze padone. E bonte ki plen lanmou an [oswa “lanmou fidèl”], li ann abondans pou tout moun ki envoke w.” (Sòm 86:5, NW). Ki sa sa vle di pou yon moun fidèl epi l konn padone? Ki jan Jewova demontre bèl kalite sa yo? E ki jan nou kapab imite egzanp li? Repons kesyon sa yo ap ede n vin gen plis lanmou pou Jewova, pi bon Zanmi nou an, e y ap ede n ranfòse amitye n tou youn ak lòt. — 1 Jan 4:7, 8.

JEWOVA FIDÈL

3. Ki sa sa vle di pou yon moun fidèl?

3 Fidelite se yon bèl kalite ki gen ladan l atachman pou yon moun, konfyans nou gen nan moun sa a ak sipò san fay nou ba li. Yon moun ki fidèl se pa yon moun k ap chanje toutan. Olye de sa, avèk lanmou, li atache ak yon moun (oswa yon bagay), li ret soude ak moun sa a (oswa bagay sa a) menm nan moman difisil yo. Li klè, se Jewova “ki fidèl” nan nivo ki pi wo a. — Rev. 16:5.

4, 5. a) Ki jan Jewova demontre l fidèl? b) Lè n reflechi sou fason Bondye aji ak fidelite, ki jan sa ka fè n vin gen plis fòs?

4 Ki jan Jewova demontre l fidèl? Jewova pa janm abandone adoratè fidèl li yo. Wa David, youn nan  adoratè sa yo, te jwenn prèv ki montre l jan Jewova fidèl. (Li 2 Samyèl 22:26.) Pandan David te anba eprèv, avèk fidelite, Jewova te gide l, li te pwoteje l e l te delivre l (2 Sam. 22:1). David te konnen se pa t nan pawòl sèlman Jewova te montre l fidèl. Poukisa Jewova te montre l fidèl anvè David? Se paske David te “yon moun ki fidèl” (NW). Jewova bay fidelite adoratè l yo anpil valè, e, anretou, li aji ak fidelite anvè yo. — Pwo. 2:6-8.

5 Nou kapab vin gen plis fòs lè n reflechi sou fason Jewova aji ak fidelite. Gen yon frè ki fidèl ki rele Reed ki di: “Lè m li fason Jewova te aji ak David nan moman David te nan detrès, sa vrèman ede m. Menm lè David te nan mawon, li t ap dòmi nan gwòt oswa nan seren, Jewova te toujou soutni l. Mwen twouve sa vrèman ankourajan! Sa fè m sonje, kèlkeswa jan bagay yo ta kapab ye, kèlkeswa jan sitiyasyon an ta ka parèt konplike, Jewova ap la pou mwen depi m kontinye ret fidèl anvè l.” Sandout, ou santi w menm jan an tou. — Wom. 8:38, 39.

6. Nan ki lòt domèn ankò Jewova demontre l fidèl, e kòman sa pwofitab pou adoratè l yo?

6 Nan ki lòt domèn ankò Jewova demontre l fidèl? Li toujou suiv prensip li yo. Men ki asirans li ban nou: “M’ap toujou aji konsa ak nou jouk n’a vye granmoun.” (Eza. 46:4). Li toujou pran desizyon ki baze sou prensip li yo konsènan sa ki byen ak sa ki mal, yon seri prensip ki pa chanje (Mal. 3:6). Anplis de sa, Jewova demontre l fidèl lè l kenbe pwomès li fè yo (Iza. 55:11). Konsa, tout adoratè fidèl Jewova yo ap jwenn byenfè grasa fidelite Jewova. Sa k fè sa? Se paske lè n fè tout sa n kapab pou n respekte prensip Jewova yo, nou gen konfyans l ap kenbe pwomès li fè pou l beni nou. — Iza. 48:17, 18.

ANN IMITE FIDELITE JEWOVA

7. Bay yon fason nou ka imite fidelite Jewova.

 7 Ki jan n ka imite fidelite Jewova? Yon fason nou ka fè sa se lè n ede moun k ap fè fas ak sitiyasyon difisil yo (Pwo. 3:27). Pa egzanp, èske w konn yon kwayan parèy ou ki dekouraje, petèt akoz pwoblèm sante, opozisyon l jwenn nan fanmi l oswa akoz yon feblès li gen lakay li? Poukisa w pa pran inisyativ pou w di moun sa a kèk “bon pawòl pou remoute kouray li” *? (Zak. 1:13.) Lè w fè sa, w ap montre w se yon moun ki fidèl e w se yon bon zanmi, yon ‘zanmi ki plis pase yon frè’. — Pwo. 18:24.

8. Kòman nou ka imite fidelite Jewova, pa egzanp, nan maryaj nou?

8 Nou kapab imite fidelite Jewova tou lè n toujou rete fidèl ak moun nou renmen yo. Pa egzanp, si n marye, nou konnen nou dwe rete fidèl anvè moun nou marye avè l la (Pwo. 5:15-18). Kidonk, nou pa dwe menm panse fè yon bagay ki kapab fè n tonbe nan adiltè (Mat. 5:28). Mete sou sa, nou montre nou fidèl anvè kwayan parèy nou yo lè n evite fè tripotay oswa medizans sou yo, lè n pa mache simaye move pawòl sou yo oswa lè n refize tande pawòl konsa. — Pwo. 12:18.

9, 10. a) Anvè kiyès sitou nou dwe ret fidèl? b) Ki sa k fè l pap toujou fasil pou n obeyi kòmandman Jewova yo?

9 Sa k pi enpòtan an sèke nou vle rete fidèl anvè Jewova. Ki jan n ap rive fè sa? N ap rive fè sa lè n fè efò pou n wè bagay yo menm jan avè l, sa vle di, lè n renmen sa Jewova renmen epi n rayi sa l rayi, e annapre, nou viv ann amoni ak sa l renmen. (Li Sòm 97:10.) Plis nou aprann panse menm jan ak Jewova e nou chèche  gen menm santiman avè l, se plis n ap anvi obeyi kòmandman l yo. — Sòm 119:104.

10 Sa klè, li pap toujou fasil pou n obeyi kòmandman Jewova yo. Nou gendwa bezwen goumen pou n ret fidèl. Pa egzanp, gen kèk frè ak sè selibatè ki ta byen renmen marye, men, y ap tann pou yo jwenn yon bon konjwen pami adoratè Jewova yo (1 Kor. 7:39). Yon sè selibatè gendwa wè, se toutan kòlèg travay li yo ki pa kwayan ap kare l ak kèk moun. Sè a gendwa vrèman santi l poukont li. Malgre sa, li pran bonjan detèminasyon pou l kontinye rete fidèl anvè Jewova. Èske n pa apresye kalite bèl egzanp fidelite sa yo? Pa gen dout nan sa, Jewova ap rekonpanse tout moun ki ret fidèl anvè l malgre difikilte y ap rankontre. — Ebre 11:6.

‘Gen zanmi ki plis pase yon frè.’ — Pwo. 18:24. (Gade  paragraf 7.)

“Se pou youn padone lòt ak tout kè l.” — Efe. 4:32. (Gade  paragraf 16.)

JEWOVA KONN PADONE

11. Ki sa padone vle di?

11 Pami pi bèl kalite Jewova gen lakay li, nou jwenn dispozisyon li pran pou l padone moun. Ki sa padone vle di? Anfèt, li vle di padone yon moun ki ofanse nou lè gen bonjan rezon pou sa. Sa pa vle di yon moun ki konn padone se yon moun ki fèmen je l sou sa yo fè l la oswa ki refize admèt sa k pase a. Olye de sa, se yon moun ki pa chwazi kite rankin pran rasin nan kè l. Ekriti yo fè n konnen Jewova “dispoze padone” moun ki repanti toutbon yo. — Sòm 86:5, NW.

12. a) Ki fason Jewova padone? b) Ki sa “efase” yon peche vle di?

12 Ki fason Jewova padone? Lè Jewova padone yon moun, li fè sa “lajman”, li padone l nèt pou toutan (Iza. 55:7, NW). Ki jan n fè konnen lè Jewova padone yon moun li padone l nèt? Ann konsidere asirans nou jwenn nan Travay 3:19 la. (Li vèsè a.) Apot Pyè te ankouraje moun ki t ap koute l yo pou yo “repanti, e [...] kase tèt tounen”. Lè yon moun ki te peche repanti toutbon, li regrèt bagay mal li te fè a anpil. Li pran detèminasyon tou pou l pa fè peche a ankò (2 Kor. 7:10, 11). Mete sou sa, vrè repantans lan pouse yon  moun ki te fè yon peche pou l “kase tèt tounen”, sa vle di, li abandone bagay mal li te fè a epi l chèche fè sa k fè Bondye plezi. Ki sa k t ap pase si moun ki t ap koute Pyè yo te demontre vrè repantans lan? Pyè te di peche yo t ap “efase”. Vèb sa a soti nan yon mo grèk ki vle di “siye”. Kidonk, lè Jewova padone yon moun, li siye peche moun nan tankou l t ap siye ekriti ki sou yon tablo, sa vle di, li padone l nèt. — Ebre 10:22; 1 Jan 1:7.

13. Ki asirans pawòl ki di “mwen p’ap chonje peche yo ankò” a ban nou?

13 Ki jan nou fè konnen lè Jewova padone li padone pou toutan? Ann konsidere pwofesi Jeremi te bay konsènan nouvo alyans lan, yon alyans ki pèmèt moun Bondye chwazi pou al nan syèl yo e ki egzèse lafwa nan ranson an benefisye vrè padon an. (Li Jeremi 31:34.) Men sa Jewova di: “M’a padonnen sa yo fè ki mal, mwen p’ap chonje peche yo ankò.” Konsa, Jewova ban nou asirans yonfwa l fin padone nou, li pap janm sèvi ak peche sa yo kont nou alavni. Li pap plede tounen sou peche nou yo pou l akize nou oswa pou l pini nou. Olye de sa, Jewova padone peche sa yo epi l voye yo jete byen lwen l pou toutan. — Wom. 4:7, 8.

14. Lè n medite sou fason Jewova padone, kòman sa ka rekonfòte nou? Bay yon egzanp.

14 Lè n medite sou fason Jewova konn padone sa kapab rekonfòte nou. Ann konsidere yon egzanp. Sa gen kèk ane, gen yon sè nou bay non Elaine ki te eskominye. Sè sa a te vin reyentegre plizyè ane annapre. Men sa l di: “Byenke m te di tèt mwen ansanm ak lòt moun mwen kwè Jewova padone m, mwen te toujou santi l lwen m oswa mwen te toujou santi lòt moun yo te pi pwòch avè l e l te pi reyèl pou yo.” Sepandan, Elaine te santi l rekonfòte apre l te fin li epi medite sou kèk ekspresyon Bib la itilize pou l dekri fason Jewova padone. Men sa Elaine ajoute: “Mwen te santi lanmou ak tandrès Jewova gen pou mwen yon fason mwen pa t janm santi anvan sa.” Se sitou panse ki vin apre a ki te rekonfòte l: “Lè Jewova padone peche nou, nou pa bezwen santi n ap pote tach peche sa yo sou nou pandan tout rès vi nou. *” Elaine fè konnen: “Mwen rann mwen kont mwen pa t kwè Jewova te kapab padone m nèt, e m te panse mwen t ap gen pou m pote chay sa a pandan tout rès vi m. Mwen konnen sa ap pran tan, men, mwen kòmanse santi m ka vin pi pwòch ak Jewova toutbonvre e m santi gen yon chay ki sot sou do m.” Ala yon Bondye ki gen lanmou e ki konn padone n ap sèvi! — Sòm 103:9.

ANN IMITE FASON JEWOVA PADONE

15. Kòman nou kapab imite fason Jewova padone?

15 Nou kapab imite fason Jewova padone lè n chwazi padone youn lòt depi gen rezon pou sa. (Li Lik 17:3, 4.) Sonje sa, lè Jewova padone nou, li bliye peche n te fè yo nan sans li pap sèvi avèk yo kont nou annapre. Nou menm tou, lè n padone lòt moun, nou kapab bliye peche yo fè lè n voye peche sa yo jete lwen nou epi n pa repete yo sa ankò alavni.

16. a) Èske padone vle di fèmen je sou sa lòt moun fè oswa kite yo pran pye sou nou? Esplike. b) Ki sa n dwe fè si n vle jwenn padon nan men Bondye?

 16 Padone pa vle di fèmen je n sou sa lòt moun fè n oswa kite yo pran pye sou nou. Anfèt, lè n padone, se chwazi n chwazi pa kite rankin pran rasin nan kè nou. Sepandan, li bon pou n note, si n vle jwenn padon nan men Bondye, nou dwe imite fason l padone nan relasyon nou ak lòt moun (Mat. 6:14, 15). Dayè, lefètke Jewova gen konpasyon, sa fè l sonje “se pousyè tè nou ye”. (Sòm 103:14.) Kidonk,  èske konpasyon pa ta dwe pouse n dispoze pase sou defo lòt moun, pou n padone yo ak tout kè n san grate tèt? — Efe. 4:32; Kol. 3:13.

Se pou priyè nou fè pou n padone lòt moun soti nan kè nou. (Gade  paragraf 17.)

17. Ki sa k ka ede n si yon kwayan parèy nou te blese santiman nou?

 17 Vrèmanvre, li pa toujou fasil pou n padone. Sanble menm kèk kretyen Bondye chwazi pou al nan syèl ki t ap viv nan premye syèk la te twouve l difisil pou yo rezoud pwoblèm yo te genyen (Fil. 4:2). Ki sa k ka ede n si yon kwayan parèy nou ta blese santiman nou? Ann pran egzanp Jòb. Lè swadizan zanmi l yo, anpalan de Elifaz, Bildad ak Tsofa, te lage anpil fo akizasyon sou do l, sa te fè l mal anpil (Jòb 10:1; 19:2). Finalman, Jewova te reprimande fo akizatè sa yo. Bondye te di yo al jwenn Jòb epi fè yon ofrann pou peche yo (Jòb 42:7-9). Men, Jewova te mande Jòb pou l fè yon bagay tou. Ki sa l te ye? Jewova te mande Jòb pou l priye pou mesye sa yo ki te akize l yo. Jòb te fè sa Jewova te di l fè a, e Jewova te beni Jòb dèske l te montre l dispoze padone. (Li Jòb 42:10, 12, 16, 17.) Ki leson nou aprann nan sa? Lè n priye ak tout kè n pou yon moun ki te blese santiman nou, sa kapab ede n pou n pa kite rankin pran rasin nan kè n.

ANN KONTINYE APRESYE KALITE JEWOVA YO PI PLIS

18, 19. Kòman nou ka kontinye vin gen plis apresyasyon pou bèl pèsonalite Jewova genyen an?

18 Se sèten, pandan n t ap egzamine plizyè aspè nan pèsonalite Jewova ki montre jan l gen lanmou, sa te ankouraje nou. Nou te aprann Jewova abòdab, li pa gen patipri, li renmen bay, li rezonab, li fidèl e l konn padone. Anfèt, se sèlman kèk nan kalite Jewova yo nou te egzamine. Nou ka jwenn lajwa pou n aprann plis bagay konsènan Jewova pandan tout letènite (Ekl. 3:11). Nou dakò ak pawòl apot Pòl te ekri yo ki di: “Ala anpil richès ak sajès ak konesans Bondye genyen yo anpil!” Nou ka di menm bagay la konsènan lanmou Bondye ak sis kalite nou te egzamine yo. — Wom. 11:33.

19 Annou tout pran detèminasyon pou n kontinye gen plis apresyasyon pou bèl pèsonalite Jewova genyen an. Nou kapab fè sa lè n chèche konnen kalite l yo pi byen, lè n reflechi sou yo, epi n imite yo (Efe. 5:1). Pa gen dout nan sa, tank n ap fè sa, se tank n ap vin pi dakò ak pawòl ki vin annapre yo salmis la te di nan yon chante: “Men kanta pou mwen, pwoche bò kote Bondye bon pou mwen.” — Sòm 73:28, NW.

^ § 7 Pou n jwenn plis enfòmasyon k ap ede nou nan sans sa a, gade atik “Avez-vous encouragé quelqu’un récemment?” ki te parèt nan Toudegad 15 janvye 1995 (fransè) ak atik “Comment nous inciter à l’amour et aux belles œuvres?” ki te parèt nan Toudegad 1ye avril 1995 (fransè).

^ § 14 Gade paragraf 10 ki nan chapit 26 liv Approchez-vous de Jéhovah a.