“Rekonèt bagay ki pi enpòtan yo.” — FIL. 1:10.

1, 2. Ki pwofesi konsènan dènye jou yo ki dwe te enterese disip Jezi yo anpil, e poukisa?

FINALMAN, Pyè, Jak, Jan ak Andre te resi poukont yo ansanm ak Mèt yo a. Pawòl Jezi te fèk sot di konsènan destriksyon tanp lan te fè yo reflechi anpil (Mak 13:1-4). Se sa k fè, yo te poze l kesyon sa a: “Di nou non: Ki lè bagay sa yo ap fèt, e ki siy k ap siy prezans ou e k ap siy fen sistèm nan?” (Mat. 24:1-3). Kòm repons, Jezi te kòmanse site yon seri evènman, oswa sitiyasyon, ki t apral lakòz gwo chanjman nan lavi a, e ki t apral montre n ap viv nan dènye jou sistèm mechan Satan an. Gen youn nan evènman Jezi te site yo ki dwe te enterese disip li yo anpil. Apre Jezi te fin pale de evènman terib tankou gè, rate manje ak mechanste ki t apral ogmante, li te anonse yon bagay pozitif ki t ap gen pou rive nan dènye jou yo. Men sa l te di: “Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan wayòm nan sou tout tè a, kòm yon temwayaj pou tout nasyon. Apre sa, lafen an ap vini.” — Mat. 24:7-14.

2 Disip Jezi Kris yo te renmen preche bon nouvèl Wayòm nan ansanm avè l (Lik 8:1; 9:1, 2). Yo dwe te sonje pawòl sa a li te di yo: “Rekòt la vrèman anpil, men se yon tikras travayè ki genyen. Kidonk, priye Mèt rekòt la pou l voye travayè nan rekòt la.” (Lik 10:2). Men, ki jan yo t ap fè rive preche “sou tout tè a” epi bay “yon temwayaj pou tout nasyon”? Ki kote travayè yo t ap soti? Si disip yo te ka wè lavni nan moman yo t ap pale ak Jezi a, pa gen dout, yo t ap sezi wè jan pawòl nou li nan Matye 24:14 la ap akonpli.

3. Ki fason Lik 21:34 ap akonpli jodi a, e ki kesyon nou dwe poze tèt nou?

3 N ap viv nan epòk kote pwofesi Jezi te bay la ap akonpli. Plizyè milyon moun met ansanm pou yo simaye bon nouvèl Wayòm nan sou tout tè a  (Iza. 60:22). Sepandan, Jezi te di gen kèk moun ki t ap gen anpil difikilte pou yo rete konsantre nan dènye jou yo. Yo t ap vin distrè e yo t ap vin “lou”. (Li Lik 21:34.) Pawòl sa yo ap akonpli devan je nou tou. Gen kèk moun ki fè pati pèp Bondye a ki vin distrè. Nou ka wè sa nan desizyon y ap pran anrapò ak travay pwofàn, fè gwo etid, posede byen materyèl ansanm ak kantite tan yo pase nan spò ak divètisman. Gen lòt moun ki vin fatige akoz presyon ak enkyetid lavi a. Mande tèt ou: ‘Ki jan m santi m? Ki jan desizyon m pran yo montre sa k pi enpòtan pou mwen nan lavi a?’

4. a) Ki sa Pòl te mande nan priyè l pou kretyen ki t ap viv nan vil Filip yo, e poukisa? b) Ki sa nou pral egzamine nan atik sa a ak nan atik ki vin apre a, e poukisa?

4 Kretyen ki t ap viv nan premye syèk la te dwe fè anpil efò pou yo kontinye mete bagay espirityèl yo an premye nan lavi yo. Se sa k fè, apot Pòl te wè l enpòtan pou l te priye pou kretyen ki te nan vil Filip yo pou yo te ka “rekonèt bagay ki pi enpòtan yo”. (Li Filipyen 1:9-11.) Menm jan ak apot Pòl, pifò kretyen nan premye syèk la te “montre yo gen plis kouraj toujou pou yo pale pawòl Bondye a san yo pa pè”. (Fil. 1:12-14.) Menm jan an tou, jodi a, pifò nan nou ap preche Pawòl Bondye a avèk kouraj. Men, si n konsidere sa òganizasyon Jewova a ap akonpli kounye a, èske sa ap ede n konsantre n plis toujou sou travay ki pi enpòtan an, anpalan de travay predikasyon an? Anfèt, sa ap ede nou vre. Nan atik sa a, nou pral egzamine dispozisyon Jewova pran pou Matye 24:14 la ka akonpli. Ki objektif òganizasyon Jewova a, e lè nou konnen objektif sa a, kòman sa kapab motive nou menm ak fanmi nou? Nan atik ki vin apre a, nou pral egzamine sa k kapab ede n andire epi kontinye mache pazapa ak òganizasyon Jewova a.

PATI ÒGANIZASYON JEWOVA A KI NAN SYÈL LA AP BOUJE

5, 6. a) Poukisa Jewova te bay sèvitè l yo kèk vizyon sou pati òganizasyon l lan ki nan syèl la? b) Ki sa Ezekyèl te wè nan vizyon l te fè a?

5 Gen anpil bagay Jewova te chwazi pa mete nan Pawòl li te fè ekri a. Pa egzanp, li pa t bay detay sou fason sèvo a oswa linivè fonksyone, byenke enfòmasyon sa yo te kapab enterese nou anpil. Olye de sa, Jewova ban nou enfòmasyon nou bezwen pou n ka konprann objektif li e pou n ka viv ann amoni ak yo (2 Tim. 3:16, 17). Se pa ti enteresan sa enteresan dèske Bib la ban nou yon apèsi sou pati envizib òganizasyon Jewova a! Nou pran plezi li esplikasyon nou jwenn nan liv Izayi, Ezekyèl, Dànyèl ak Revelasyon an konsènan dispozisyon Jewova pran pou pati nan òganizasyon l lan ki nan syèl la (Iza. 6:1-4; Eze. 1:4-14, 22-24; Dàn. 7:9-14; Rev. 4:1-11). Se kòmsi Jewova te ouvri yon rido pou l ka pèmèt nou wè sa k ap pase nan syèl la. Poukisa li te ban nou enfòmasyon sa a?

6 Jewova vle pou nou pa janm bliye nou fè pati òganizasyon inivèsèl li a. Sa nou wè yo pa anyen devan sa k ap fèt pou soutni objektif Jewova yo. Pa egzanp, Ezekyèl te wè yon gwo cha selès ki reprezante pati envizib òganizasyon Jewova a. Cha sa a te kapab deplase byen vit epi chanje direksyon nan yon bat je (Eze. 1:15-21). Etandone wou cha a t ap vire, li te kapab kouri sou yon distans ki byen long. Nan vizyon sa a tou, Ezekyèl te rive wè yon apèsi sou Moun k ap kondui cha a. Men sa l te di: “Li te klere nan je m tankou kwiv yo poli. [...] Ou ta di li te nan mitan yon gwo dife ki te klere tout kote l te ye a [...]  Gwo bèl limyè sa a te fè m konprann se Senyè a ki te parèt devan m.” (Eze. 1:25-28). Se pa ti enpresyone vizyon sa a dwe te enpresyone Ezekyèl! Li te wè Jewova gen kontwòl tout bagay nan òganizasyon l lan, e li t ap dirije l grasa lespri sen l. Ala yon bèl imaj ki montre nou jan pati òganizasyon Jewova a ki nan syèl la ap bouje!

7. Ki jan vizyon Dànyèl te resevwa a fè nou gen plis konfyans?

7 Dànyèl te fè yon vizyon tou ki ban nou anpil konfyans. Li te wè Jewova, “Moun ki la pi lontan an”, ki chita sou yon twòn ki fèt ak flanm dife. Twòn nan te gen wou anba l (Dàn. 7:9, NW). Jewova te vle Dànyèl wè òganizasyon L lan k ap bouje, e k ap akonpli objektif Li. Dànyèl te wè “yon moun ki sanble ak yon pitit gason lòm” (NW), anpalan de Jezi, ki t ap resevwa otorite sou pati òganizasyon Jewova a ki sou tè a. Se pa pou kèk ane sèlman Kris ap gen pou l dirije. Okontrè, dominasyon l lan pral “yon dominasyon ki la pou toutan, ki pap janm pase, e wayòm li an, se yon wayòm ki pap kraze”. (Dàn. 7:13, 14, NW.) Vizyon sa a ankouraje n pou n mete konfyans nou nan Jewova e pou n idantifye sa l ap reyalize yo. Li te bay Jezi, Pitit li a ki te pase anba eprèv e ki te ret fidèl la, “dominasyon, diyite ak wayòm” (NW). Jewova gen konfyans nan Pitit gason l lan. Se sa k fè, nou kapab gen konfyans nan fason Jezi ap dirije a tou.

8. Ki efè vizyon Jewova te bay Ezekyèl ak Izayi a te gen sou yo, e ki efè yo dwe gen sou nou tou?

8 Ki efè vizyon konsènan pati envizib òganizasyon Jewova a ta dwe gen sou  nou? Menm jan ak Ezekyèl, nou vrèman enpresyone e nou vin gen imilite lè n wè bagay Jewova ap akonpli yo (Eze. 1:28). Lè nou medite sou òganizasyon Jewova a sa kapab fè n aji menm jan ak Izayi. Lè Izayi te jwenn opòtinite pou l fè lòt moun konnen sa Jewova ap reyalize, li te pwofite okazyon sa a san grate tèt. (Li Izayi 6:5, 8.) Izayi te gen konfyans, lefètke Jewova t ap ede l, li t ap rive fè fas ak nenpòt difikilte li t apral rankontre. Menm jan an tou, lefètke nou gen yon apèsi sou pati envizib òganizasyon Jewova a, sa ta dwe fè n gen plis respè pou òganizasyon sa a, e sa ta dwe fè n aji. Se pa ti ankourajan sa ankourajan pou n wè jan òganizasyon sa a kontinye ap bouje pi plis toujou ak jan l konsantre l nèt sou akonplisman objektif Jewova yo!

PATI ÒGANIZASYON JEWOVA A KI SOU TÈ A

9, 10. Poukisa òganizasyon Jewova a te dwe gen yon pati sou tè a?

9 Jewova te pran dispozisyon, pa mwayen Pitit li a, pou gen yon pati nan òganizasyon l lan sou tè a k ap travay ann amoni ak pati ki envizib la. Poukisa li nesesè pou òganizasyon Jewova a gen yon pati vizib dekwa pou Matye 24:14 la ka akonpli? Ann konsidere twa rezon ki fè sa nesesè.

10 Premyèman, Jezi te fè konnen travay sa a t ap fè disip li yo preche “nan zòn ki pi lwen sou tè a”. (Tra. 1:8.) Dezyèmman, te dwe gen dispozisyon ki pran pou bay moun k ap fè travay sa a manje espirityèl e pou pran swen yo (Jan 21:15-17). Twazyèmman, moun k ap preche bon nouvèl la te dwe reyini ansanm pou yo adore Jewova e pou yo jwenn fòmasyon sou fason pou yo fè travay la (Ebre 10:24, 25). Pou disip Kris yo te kapab reyisi, yo te bezwen byen òganize travay la.

11. Ki jan nou ka montre n ap soutni dispozisyon òganizasyon Jewova a pran yo?

11 Ki jan nou ka montre n ap soutni dispozisyon òganizasyon Jewova a pran yo? Youn nan fason enpòtan nou ka fè sa se lè nou toujou mete konfyans nou nan moun Jewova ak Jezi fè konfyans pou dirije nou nan travay predikasyon an. Gen anpil aktivite oswa pwoblèm nan monn nan jodi a ki te ka distrè moun ki pran latèt pami nou yo. Malgre sa, sou ki sa pati vizib òganizasyon Jewova a te toujou konsantre l?

YO KONSANTRE YO SOU “BAGAY KI PI ENPÒTAN YO”

12, 13. Ki fason ansyen yo ranpli responsablite yo, e poukisa sa ankouraje nou?

12 Sou tout tè a, gen ansyen ki gen eksperyans ki te nome pou sipèvize e pou bay travay predikasyon Wayòm nan jarèt nan peyi kote y ap sèvi yo. Lè frè sa yo ap pran desizyon, yo chèche direksyon nan Pawòl Bondye a, yo fè l tounen ‘yon lanp pou pye yo, ak yon limyè pou wout yo’, e yo priye Jewova ak tout kè yo pou l ka gide yo. — Sòm 119:105, NW; Mat. 7:7, 8.

13 Jodi a, menm jan ak gason ki te pran latèt nan premye syèk la, ansyen k ap sipèvize travay predikasyon an bay tout yo menm nan “anseye pawòl la”. (Tra. 6:4.) Yo rejwi anpil lè yo wè pwogrè k ap fèt nan travay predikasyon bon nouvèl la nan zòn yo a ak nan monn nan (Tra. 21:19, 20). Yo pa plede fè yon bann règ ak metòd pou moun suiv. Okontrè, yo suiv sa Bib la di ansanm ak direksyon lespri sen Bondye ba yo toutpandan y ap pran dispozisyon ki nesesè pou travay predikasyon an ka ale pi lwen.  (Li Travay 15:28.) Lè frè ki responsab yo aji konsa, yo kite yon bèl egzanp pou tout moun suiv nan kongregasyon yo. — Efe. 4:11, 12.

14, 15. a) Ki dispozisyon ki pran pou soutni travay predikasyon k ap fèt sou tout tè a? b) Ki jan w santi w lefètke w ap soutni travay predikasyon Wayòm nan?

14 Pakèt travay k ap fèt pou prepare manje espirityèl nou jwenn nan piblikasyon nou yo, reyinyon yo ak kongrè yo, se bagay anpil moun pa wè. Gen plizyè milye volontè k ap travay di pou yo tradui manje espirityèl la nan anviwon 600 lang yon fason pou plis moun posib ka aprann “bagay estrawòdinè Bondye fè” yo nan lang pa yo (Tra. 2:7-11). Gen jèn frè ak sè k ap travay pou enprime piblikasyon yo epi relye yo grasa machin k ap woule ak tout vitès. Apre sa, yo distribye piblikasyon sa yo nan kongregasyon yo e menm nan zòn ki pi lwen sou tè a.

15 Gen plizyè dispozisyon ki pran yon fason pou nou ka konsantre n sou preche bon nouvèl la ak kongregasyon nou. Pa egzanp, gen plizyè milye frè ak sè k ap travay kòm volontè nan konstriksyon Sal Wayòm ak Sal asanble, ki ede moun ki viktim anba katastwòf natirèl oswa ki gen ijans nan domèn medikal, ki òganize asanble ak kongrè nou yo e ki anseye nan lekòl teyokratik yo. Tout aktivite nou sot site la yo se kèk nan bagay k ap fèt san anpil moun pa wè. Nan ki objektif yo fè tout travay sa yo? Yo fè yo yon fason pou travay predikasyon bon nouvèl la ka fèt pi fasil, pou ede moun k ap fè travay sa a amelyore relasyon yo ak Bondye, e pou ede plis moun vin adore Jewova. Èske pati òganizasyon Jewova a ki sou tè a rete konsantre sou bagay ki pi enpòtan yo? Wi, li fè sa!

SUIV EGZANP ÒGANIZASYON JEWOVA A

16. Ki sijè ki t ap bon pou n etidye pandan adorasyon an fanmi oswa etid pèsonèl nou?

16 Èske nou pran tan pou n reflechi detanzantan sou travay òganizasyon Jewova a ap fè yo? Gen kèk moun ki chwazi fè rechèch sou sijè sa yo epi medite sou yo lè y ap fè adorasyon an fanmi oswa etid pèsonèl. Li vrèman enteresan pou n etidye vizyon Bondye te bay Izayi, Ezekyèl, Dànyèl ansanm ak Jan yo! Liv Les Témoins de Jéhovah: Prédicateurs du Royaume de Dieu a ansanm ak lòt piblikasyon oswa DVD ki disponib nan lang pa nou aprann nou anpil bagay ki enteresan sou òganizasyon Jewova a.

17, 18. a) Ki jan atik sa a te ede w? b) Ki kesyon nou dwe poze tèt nou?

17 Li bon pou n medite sou sa Jewova ap akonpli grasa òganizasyon l lan. Menm jan ak bèl òganizasyon sa a, se pou nou pran detèminasyon pou nou rete konsantre sou bagay ki pi enpòtan yo. Konsa, n ap vin gen plis fòs pou n pran menm detèminasyon ak Pòl ki te fè konnen: “Piske nou gen sèvis sa a pou n akonpli selon mizèrikòd Bondye fè nou, nou pap abandone.” (2 Kor. 4:1). Li te ankouraje kwayan parèy li yo tou, lè l te di yo: “Annou pa sispann fè sa ki byen, paske lè lè a rive, n ap rekòlte, si nou pa kite fatig pote n ale.” — Gal. 6:9.

18 Èske ou menm oswa fanmi w bezwen fè chanjman nan aktivite nou fè chak jou yon fason pou n ka rekonèt bagay ki pi enpòtan yo? Èske n ka senplifye lavi nou oswa diminye sou aktivite ki kapab distrè n yon fason pou n ka bay plis atansyon ak travay ki pi enpòtan an, anpalan de travay predikasyon an? Nan atik ki vin apre a, nou pral konsidere senk bagay ki pral ede n mache pazapa ak òganizasyon Jewova a.