Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad ki gen atik etid yo  |  Avril 2013

Yo te ofri tèt yo volontèman nan peyi Meksik

Yo te ofri tèt yo volontèman nan peyi Meksik

SA VRÈMAN touche kè nou pou n wè jan kantite jèn Temwen k ap senplifye vi yo pou yo ka fè plis nan ministè a pa sispann ogmante (Mat. 6:22). Ki chanjman jèn sa yo fè? Ki difikilte yo jwenn? Pou nou reponn kesyon sa yo, annou fè konesans ak kèk nan yo k ap sèvi aktyèlman nan peyi Meksik.

“NOU TE DWE FÈ YON CHANJMAN”

Dustin ak Jassa.

Dustin ak Jassa, ki soti nan peyi Etazini, te marye an janvye 2007. Yon ti tan apre yo te fin marye, yo te reyalize yon bagay yo t ap reve depi lontan: Yo te achte yon bato e yo te viv ladan l pandan tout ane a. Yo te kochte bato a toupre yon bèl vil ki rele Astoria, nan Oregon, Ozetazini. Vil sa a antoure ak mòn ki chaje ak pyebwa ansanm ak montay ki kouvri ak nèj e li toupre Oseyan Pasifik. Men sa Dustin fè konnen: “Tout kote yon moun gade vil la, li bèl!” Li menm ak madanm li te panse yo konte sou Jewova e yo te santi y ap mennen yon vi senp. Men sa yo te di: ‘N ap viv nan yon bato ki mezire 7 mèt 90, nou pap travay aplentan, nou nan yon kongregasyon kote yo pale yon lòt lang e detanzantan nou pran sèvis pyonye oksilyè.’ Men, yon ti tan annapre, yo te vin rann yo kont yo t ap bay tèt yo manti. Men sa Dustin di: “Olye pou n te soutni kongregasyon an, nou te pase pifò tan nou nan repare bato nou an. Nou te konnen si nou te vle met  Jewova an premye toutbon nan lavi nou, nou te dwe fè yon chanjman.”

Men sa Jassa ajoute: “Anvan m te marye, mwen t ap viv nan peyi Meksik e mwen te nan yon kongregasyon ki pale anglè. Mwen te pran plezi soutni kongregasyon sa a e mwen te vrèman swaf tounen ladan l.” Pou Dustin ak Jassa te vin gen plis anvi deplase al sèvi aletranje, lè yo t ap fè adorasyon an fanmi, yo te konn li istwa frè ak sè ki te deplase al sèvi nan peyi kote ki te gen jaden ki pare pou rekòlte (Jan 4:35). Men sa Dustin di: “Nou te vle jwenn menm jwa sa a.” Yo te deside aji lè kèk zanmi yo gen nan peyi Meksik te fè yo konnen gen yon gwoup ki fèk fòme ki bezwen bra. Yo te kite travay yo, yo te vann bato a e yo te deplase al viv Meksik.

“SE PI BÈL EKSPERYANS NOU TE KA FÈ”

Dustin ak Jassa te kontinye abite toupre Oseyan Pasifik la nan vil Tecomán, ki a anviwon 4 345 kilomèt nan sid Astoria. Men sa Dustin fè konnen: “Nou pa t jwenn bon ti van fre e nou pa t gen bèl montay pou n te gade. Okontrè, li te fè cho anpil e tout kote nou te gade se pye sitwon ase nou te wè.” Okòmansman, yo pa t ka jwenn travay. Etandone ti kòb yo te rete a pa t anpil, pandan plizyè semèn, yo te konn manje diri ak pwa de fwa pa jou. Men sa Jassa di: “Nan moman menm nou te kòmanse panse nou pa t ka kontinye manje konsa, etidyan nou yo te kòmanse ban nou mango, fig, papay san konte yon pakèt sache sitwon.” Annapre, yo te jwenn yon travay ki te mande pou yo bay kou sou Entènèt pou yon lekòl nan peyi Taywann. Lajan yo touche a pèmèt yo byen pran swen tèt yo chak jou.

Ki jan Dustin ak Jassa twouve fason y ap viv kounye a? Men sa yo di: “Se pi bèl eksperyans nou te ka fè! Relasyon nou ak Jewova vin pi solid pase sa nou te imajine e nou vin pi pwòch youn ak lòt. Chak jou nou fè anpil aktivite ansanm tankou preche ansanm, chèche wè ki jan nou ka ede etidyan nou yo e nou prepare reyinyon yo ansanm tou. Mete sou sa, nou pa gen presyon nou te konn gen anvan yo.” Men sa yo ajoute: “Se kounye a nou konprann tout sans pwomès nou jwenn nan Sòm 34:8 la ki di ‘goute, n’a wè jan Senyè a bon’. ”

KI SA K MOTIVE PLIZYÈ MILYE MOUN SA YO K AP TRAVAY VOLONTÈMAN?

Gen plis pase 2 900 frè ak sè, ki marye e ki selibatè, ki deplase al sèvi divès kote nan peyi Meksik, yon kote yo bezwen plis pwoklamatè Wayòm nan toujou. Plizyè nan frè ak sè ki deplase yo nan ventèn oswa nan trantèn yo. Poukisa Temwen sa yo chwazi fè travay difisil sa a? Lè yo te poze kèk nan yo kesyon sa a yo te bay twa gwo rezon ki te pouse yo fè sa. Ki rezon sa yo?

Leticia ak Hermilo

 Pou nou demontre lanmou pou Jewova ak pwochen nou. Men sa Leticia, ki te gen 18 an lè l te batize, fè konnen: “Lè m te vwe lavi m bay Jewova, mwen te konnen sa siyifi pou m te sèvi l ak tout kè m e ak tout nanm mwen. Donk, pou m te montre Jewova jan m renmen l ak tout kè m, mwen te vle pase plis tan e bay plis enèji nan sèvis m ap ba li a.” (Mak 12:30). Hermilo, ki marye ak Leticia kounye a, te nan kòmansman ventèn li lè l te deplase al sèvi kote ki gen bezwen plis pwoklamatè. Men sa Hermilo di: “Mwen te vin rann mwen kont, pi bon fason pou m montre mwen renmen pwochen m, se lè m ede yo satisfè bezwen yo nan domèn espirityèl.” (Mak 12:31). Li te kite Monterrey, yon vil ki rich kote li t ap travay nan yon bank e li t ap viv alèz, pou l te deplase al viv nan yon ti vil.

Essly

Pou nou ka konnen ki sa kè kontan toutbon e ki dirab la ye. Yon ti tan apre Leticia te batize, li te akonpaye yon sè, ki gen lontan depi l pyonye, nan yon ti vil ki andeyò nèt e yo te fè yon mwa ap preche. Men sa Leticia di: “Se pa ti sezi m te sezi wè jan moun yo te byen reyaji lè nou te pataje mesaj Wayòm nan avèk yo e sa te fè kè m kontan anpil! Nan fen mwa a, mwen te di tèt mwen ‘se sa m vle fè ak lavi m’!” Menm jan an tou, Essly, yon sè ki selibatè e ki nan kòmansman ventèn li kounye a, te di se lajwa li te remake lakay frè ak sè sa yo ki te pouse l al sèvi kote ki gen bezwen plis pwoklamatè Wayòm nan. Lè l te nan klas segondè, li te rankontre plizyè Temwen ki te zele e ki t ap sèvi kote ki gen bezwen plis pwoklamatè. Men sa l di: “Lè m te wè jan frè ak sè sa yo te gen kè kontan, sa te fè m anvi viv menm jan ak yo.” Gen anpil sè ki fè menm jan ak Essly. An reyalite, gen plis pase 680 sè selibatè, nan peyi Meksik, k ap sèvi kote ki bezwen plis pwoklamatè. Se pa ti bèl egzanp sè sa yo bay ni moun ki jèn ni moun ki aje!

Pou nou ka mennen yon vi ki gen sans e ki bay satisfaksyon. Lè Essly te fini lekòl, yo te ofri l yon bous pou l al nan inivèsite. Lòt jèn ki te gen menm laj avè l te ankouraje l pou l aksepte bous la epi mennen yon swadizan vi ki nòmal, sa vle di, chèche gen yon diplòm, yon machin, fè karyè epi vwayaje. Essly pa t suiv konsèy yo a. Men sa l di: “Anpil nan zanmi m yo ki kretyen te chwazi pousuiv bagay sa yo e mwen te remake yo te sispann konsantre yo sou objektif ki gen rapò ak relasyon yo ak Jewova. Mwen te remake tou, afòs yo t ap antre pi fon nan aktivite ki gen nan monn nan, pwoblèm te fè yo vin egri. Mwen te vle itilize jenès mwen pou m sèvi Jewova san limit.”

Racquel ak Phillip

Essly te pran kèk kou yon fason pou l te ka jwenn yon travay ki t ap ede l pran swen tèt li toutpandan l  te nan sèvis pyonye. Annapre, li te deplase al sèvi kote ki bezwen pwoklamatè Wayòm nan prese prese. Li te menm aprann lang pèp Otomi ak Tlapaneco yo pale yo, yon bagay ki pa t fasil menm. Lè l reflechi sou twa ane li genyen depi l ap preche nan tèritwa ki andeyò nèt yo, men sa l di: “Lefètke m ap sèvi kote ki gen bezwen plis pwoklamatè, mwen santi lavi m gen sans toutbon e mwen jwenn satisfaksyon. Sa k pi enpòtan an, mwen vin gen yon pi bon relasyon ak Jewova.” Phillip ak madanm li Racquel nan kòmansman trantèn yo e yo soti nan peyi Etazini. Men sa yo di: “Monn nan tèlman ap chanje rapid, sa fè anpil moun santi lavi yo pa stab. Men, lefètke nou toujou jwenn anpil moun pou koute mesaj ki soti nan Bib la kote n ap sèvi a, lavi nou gen anpil sans. Nou vrèman satisfè!”

FASON POU W RIVE FÈ FAS AK DIFIKILTE YO

Verónica

Nòmalman, bagay yo pa toujou fasil pou frè ak sè ki deplase al sèvi kote ki gen bezwen plis pwoklamatè Wayòm nan. Youn nan difikilte yo konn jwenn se rive pran swen tèt yo nan domèn ekonomik. Pou w rive fè sa, ou dwe dispoze adapte w ak kondisyon zòn kote w ap sèvi a. Men sa Verónica, yon sè ki gen lontan depi l pyonye, di: “Nan youn nan kote m t ap sèvi yo, mwen te konn prepare manje ki pa t mande anpil tan pou kuit e m pa t konn vann yo chè. Nan yon lòt zòn, mwen te konn koupe cheve pou moun epi vann rad. Kounye a, mwen fè menaj nan yon kay e m ap aprann kèk paran ki fèk gen timoun ki jan pou yo kominike ak pitit yo.”

Yon lòt bagay ki kapab difisil anpil lè w ap viv pami endijèn nan tèritwa ki andeyò yo, se adapte w ak kilti ansanm ak tradisyon endijèn sa yo. Se te ka pa Phillip ak Racquel lè yo t ap sèvi nan tèritwa ki pale lang Nahuatl. Men sa Phillip di: “Kilti yo vrèman diferan!” Ki sa ki te ede yo adapte yo? Men sa yo di: “Nou te konsantre nou sou bèl kalite pèp Nahuatl la gen lakay yo. Pa egzanp, yo renmen fanmi yo e yo pwòch avèk yo, yo sensè nan relasyon yo youn ak lòt e yo renmen bay.” Racquel ajoute: “Nou te aprann anpil bagay lè nou t ap viv la e nou aprann anpil bagay tou nan travay kòtakòt ak frè ak sè ki nan kominote sa a.”

FASON POU W PREPARE W

Si w ta renmen deplase al sèvi nan zòn andeyò kote ki bezwen èd, ki sa w kapab fè pou w prepare w depi kounye a? Men sa frè ak sè ki gen eksperyans nan domèn nan fè konnen: Anvan w deplase, senplifye vi w epi aprann kontante w ak sa w genyen (Fil. 4:11, 12). Ki lòt bagay ou kapab fè? Men sa Leticia fè konnen: “Mwen te evite pran travay ki t ap mande pou m pase anpil tan nan yon zòn. Mwen te vle pou m lib pou m deplase nenpòt ki moman, nenpòt ki lè e pou m al nenpòt ki kote yo te bezwen m.” Men sa Hermilo di: “Mwen te aprann fè manje, lave epi pase.” Verónica di: “Lè m t ap viv kay paran m ansanm ak frè ak sè m yo, mwen te konn patisipe nan netwayaj kay la e mwen te aprann fè manje ki pa koute anpil kòb e ki gen vitamin. Mwen te aprann fè ekonomi tou.”

Amelia ak Levi

Levi ak Amelia ki soti nan peyi Etazini e ki marye depi uit an, fè konnen lefètke yo te di Jewova egzakteman sa yo te bezwen, sa te ede yo prepare yo pou yo sèvi nan peyi Meksik. Men sa Levi di: “Nou te reflechi sou kantite kòb nou t ap gen bezwen pou n sèvi aletranje pandan ennan. Apre sa, nou te priye Jewova e nou te mande l pou l ede nou jwenn egzakteman kòb nou te bezwen an.” Yo te reyisi ekonomize kòb yo te mande nan priyè yo a nan kèk mwa, annapre, yo te deplase san pèdi tan. Men sa Levi di: “Nou te fè Jewova konnen egzakteman sa nou bezwen e li te reponn nou. Donk, se te tou pa nou pou nou aji.” Men sa Amelia di: “Nou te panse nou t ap ka rete la pandan ennan sèlman, kounye a, nou gen setan depi nou la e nou pa anvizaje kite! Viv isit la ede nou wè men Jewova. Se chak jou nou wè jan Jewova bon.”

Adam ak Jennifer

Adam ak Jennifer, yon koup ki soti nan peyi Etazini e k ap sèvi nan chan anglè a nan peyi Meksik, fè konnen lapriyè te ede yo anpil tou. Men ki konsèy yo bay: “Pa ret ap tann yon sitiyasyon pafè. Fè Jewova konnen ou gen anvi al sèvi aletranje epi aji ann amoni ak priyè ou fè yo. Senplifye vi w, ekri biwo filyal peyi kote ou ta renmen al sèvi ladan l lan, e apre w fin kalkile konbyen sa ap koute w, deplase! *” Si w fè sa, gen yon bèl vi ki chaje ak benediksyon nan domèn espirityèl k ap tann ou.

^ § 21 Pou plis enfòmasyon, gade atik ki gen tit “Èske w ka ‘vin Masedwàn’?” ki nan Ministè Wayòm out 2011 lan.