“Mwen bliye bagay ki dèyè yo e mwen lanse dèyè bagay ki devan yo.” — FIL. 3:13.

1-3. a) Ki jan yon moun santi l lè l regrèt yon bagay e ki efè sa kapab gen sou li? b) Ki jan egzanp apot Pòl kapab ede nou sèvi Bondye san n pa regrèt anyen?

GEN yon powèt ki rele J. G. Whittier ki te ekri: “Pami tout pawòl tris yon moun te ka di oswa ekri, pawòl ki pi tris la se: ‘Si m te konnen’ .” Lè powèt la te ekri pawòl sa yo, li t ap fè referans ak bagay yon moun regrèt li te fè, bagay li ta renmen swa korije, swa fè yon lòt jan. Yon moun kapab santi l “regrèt” paske li te fè yon bagay oswa li pa t fè yon bagay. Lè konsa, li santi lespri l toumante, sa fè l soufri e sa kapab menm fè l “kriye”. Se tout moun nèt ki ta renmen tounen dèyè swa pou yo korije yon bagay, swa pou yo fè l yon lòt jan. Ki bagay ou regrèt ou te fè?

2 Gen kèk moun ki te fè gwo erè nan lavi yo e ki te menm fè peche grav. Gen lòt menm ki pa t janm fè anyen grav, men, gen kèk desizyon yo te pran y ap mande tèt yo si se te pi bon desizyon an. Gen moun ki rive bliye sa yo te konn fè e ki kontinye viv lavi yo. Gen lòt menm ki kontinye ap bay tèt yo pwoblèm pou sa yo te fè e ki kontinye ap di “si m te konnen”. (Sòm 51:3.) Ak kiyès nan moun sa yo ou sanble? Èske, depi kounye a, ou pa ta renmen sèvi Bondye san w pa regrèt anyen? Èske gen yon moun ki kite bonjan egzanp ki kapab ede nou nan sans sa a? Wi, moun sa a se apot Pòl.

3 Pandan tout lavi Pòl, li te fè gwo erè, konsa tou, li te fè bon chwa. Li te regrèt erè l te fè yo anpil, men, li pa t kite sa anpeche l sèvi Bondye fidèlman. Annou wè kòman li kapab ede nou sèvi Bondye san n pa regrèt anyen.

PÒL TE REGRÈT SA L TE KONN FÈ YO

4. Ki bagay Pòl te regrèt li te konn fè?

4 Lè Pòl te jèn gason li te yon Farizyen. Li te fè anpil bagay li te vin regrèt annapre. Pa egzanp, li te lage  koukouwouj dèyè disip Kris yo pou l pèsekite yo avèk raj. Bib la fè konnen, tousuit apre yo te fin lapide Etyèn, Sòl, yo te vin konnen sou non apot Pòl, “te kòmanse fè ravaj nan kongregasyon an. Li [te konn] antre nan chak kay, li trennen ni gason ni fi met deyò, epi li fè mete yo nan prizon”. (Tra. 8:3.) Gen yon biblis ki rele Albert Barnes ki fè konnen, mo grèk lè yo tradui l yo mete “fè ravaj” pou li a, “se yon ekspresyon ki fò anpil ki montre jis nan ki pwen e ak ki raj [Sòl] t ap pèsekite moun yo”. Men sa Barnes te di ankò: “Sòl te pèsekite Legliz tankou yon bèt sovaj.” Etandone Sòl te yon Juif ki zele, li te met nan tèt li se Bondye ki te ba l misyon pou l elimine kretyen yo. Se sa k fè, li te pèsekite yo avèk raj. Bib la fè konnen: ‘Li te menase gason kou fi, e li te vle touye yo ak tout fòs.’ — Tra. 9:1, 2; 22:4 *.

5. Esplike ki jan Sòl, ki te konn pèsekite disip Jezi yo, te vin ap preche antanke disip Kris.

5 Sòl te gen entansyon al Damas pou l mache pran disip Jezi yo lakay yo epi trennen yo Jerizalèm devan Sanedren an pou yo te ka pini yo. Sepandan, Sòl pa t gentan fè sa paske Chèf kongregasyon an te met bouch nan koze a (Efe. 5:23). Pandan Sòl te sou wout pou l al Damas, Jezi te rankontre l, e yon limyè ki te sot nan syèl la te frape Sòl ki te vin avèg. Apre sa, Jezi te voye Sòl Damas pou l al tann plis enstriksyon. Nou konnen sa k te pase annapre. — Tra. 9:3-22.

6, 7. Ki sa k montre Pòl te rekonèt li te konn fè move aksyon?

6 Tousuit apre Pòl te vin kretyen, li te kòmanse wè bagay yo yon lòt jan. Li te sispann aji antanke ènmi jire krisyanis la, e li te kòmanse defann li avèk fòs. Byenke li te vin chanje, li te di: “An reyalite, nou te tande jan m te konn aji lontan lè m te nan jidayis la, jan m te konn fè eksè nan pèsekite kongregasyon Bondye a, e jan m te eseye detwi l.” (Gal. 1:13). Annapre, li te montre jan l te regrèt fason l te konn aji a lè l t ap ekri Timote, kretyen Korent yo ansanm ak kretyen Filip yo. (Li 1 Korentyen 15:9; Fil. 3:6; 1 Tim. 1:13.) Pòl pa t santi l fyè pou l te ekri pwòp erè li te fè, ni li pa t eseye aji kòmsi anyen pa t rive vre. Okontrè, li te rann li kont li te fè erè ki te grav anpil. — Tra. 26:9-11.

7 Gen yon biblis ki rele Frederic W. Farrar ki te pale konsènan wòl Sòl te jwe nan yon “pèsekisyon ki te terib anpil”. Farrar te fè konnen se sèlman lè nou rive konprann jan peryòd sa a nan lavi Pòl te fè l tris anpil, n ap “konprann jan Pòl dwe te santi l regrèt sa l te fè yo toutbonvre e n ap konprann tou jis nan ki pwen ènmi l yo dwe te pase l nan rizib”. Petèt, gen kèk frè nan kongregasyon Pòl t ap vizite yo ki potko konnen l, ki te konn di: ‘Ki fè, se ou menm ki Pòl la! Se ou k te konn pèsekite nou an!’ — Tra. 9:21.

8. Ki jan Pòl te santi l dèske Jewova ak Jezi te renmen l e yo te fè l mizèrikòd, e ki leson nou aprann nan sa?

8 Sepandan, Pòl te vin rann li kont se grasa favè san parèy Bondye te fè l la ki fè l te rive akonpli ministè l. Se sa k fè, li te pale konsènan kalite sa a Bondye gen lakay li a anviwon 90 fwa nan 14 lèt li te ekri yo, e li fè sa plis pase nenpòt lòt moun ki te patisipe nan ekri Bib la. (Li 1 Korentyen 15:10.) Pòl te gen anpil rekonesans dèske Bondye te fè l mizèrikòd, e li te vle montre se pa t pou granmesi Bondye te fè l favè san parèy sa a. Se sa k fè, li te “travay pi di” pase tout lòt apot yo. Egzanp Pòl montre aklè Jewova dispoze padone peche grav yon moun fè sou baz sakrifis ranson Jezi a, depi moun sa a repanti e li chanje. Ala yon bèl leson sa ye pou kèlkeswa moun ki ta twouve sa difisil pou yo kwè sakrifis Kris la ka pote anpil byenfè pou yo  pèsonèlman! (Li 1 Timote 1:15, 16.) Malgre Pòl te yon moun ki t ap pèsekite Kris toutbonvre, li te kapab di: ‘Pitit Bondye a renmen m e li livre tèt li pou mwen.’ (Gal. 2:20; Tra. 9:5). Vrèmanvre, Pòl te aprann sa sa vle di pou yon moun sèvi Bondye san l pa regrèt anyen. E ou menm, èske w aprann sa tou?

Pòl te aprann kòman pou l sèvi Bondye san l pa regrèt anyen.

ÈSKE GEN YON BAGAY OU REGRÈT?

9, 10. a) Poukisa kèk sèvitè Jewova konn regrèt yon bagay yo te fè? b) Poukisa li pa bon pou yon moun toujou ap enkyete l pou sa k te pase?

9 Èske gen kèk bagay ou te fè, kounye a, ou regrèt ou te fè yo? Èske w te gaspiye tan w ak enèji w nan kouri dèyè bagay ki pa itil anyen? Èske w te fè yon bagay ki fè moun lapenn? Petèt gen lòt rezon ki fè w regrèt kèk bagay ou te fè. Kesyon ou bezwen poze tèt ou kounye a se: Ki sa w ka fè nan sitiyasyon sa a?

10 Gen anpil moun ki pa janm sispann enkyete yo. Yon moun ki pa sispann enkyete l se yon moun ki santi l boulvèse, k ap bay tèt li pwoblèm e ki santi l antò. Se yon moun ki toujou gen yon bagay k ap wonyen l pa anndan. Èske lè yon moun ap plede enkyete l sa ap ede l rezoud pwoblèm li? Menm youn li pap ka rezoud! Moun sa a tankou yon moun ki pase plizyè èdtan ap balanse yon dodin li chita sou li pou l fè l avanse men, malgre tout efò l fè, dodin nan pa fè yon pa. Se sa k fè, olye pou w ap plede enkyete w, gen kèk bon bagay ou kapab fè ki ka bay bon rezilta. Ou kapab retounen vin gen bon relasyon ak yon moun ou te blese lè w mande l padon. Lè w reflechi sou rezon ki fè w te aji jan w te aji a, sa ka ede w pou w pa fè menm erè a ankò. Konsa tou, ou ka oblije aksepte sibi konsekans sa w te fè a. Sepandan, lè w enkyete w twòp, sa kapab anpeche w sèvi Bondye ak tout kè w. Epitou, sa pap rapòte w anyen!

11. a) Ki jan nou kapab benefisye mizèrikòd ak bonte ki plen lanmou Jewova genyen an? b) Ki prensip Bondye ban nou ki kapab ede nou viv anpè ak tèt nou malgre nou te fè move aksyon?

11 Gen moun ki tèlman ap bay tèt yo  pwoblèm pou sa yo te fè, yo menm rive panse yo pa gen valè nan je Bondye. Yo gendwa panse Bondye pap janm padone yo paske yo te fè yon bagay ki te grav anpil oswa paske yo te fè twòp move bagay. An reyalite, kèlkeswa sa yo te fè ki pa bon an, yo kapab repanti, yo kapab fè chanjman nan lavi yo epi mande Bondye padon (Tra. 3:19). Konsa, menm jan Jewova te fè anpil lòt moun mizèrikòd, l ap fè yo mizèrikòd tou e l ap demontre bonte ki plen lanmou li genyen an anvè yo. Moun ki gen imilite yo, ki sensè e ki montre yo repanti toutbonvre, Jewova ap trete yo avèk jantiyès. Jewova te fè sa pou Jòb ki te di: “Mwen kouche sou sann ak nan pousyè, m’ap mande padon.” (Jòb 42:6). Tout moun ki ta renmen anpè ak tèt yo dwe suiv prensip ki annapre a: “Moun k’ap kache peche p’ap janm wè zafè yo mache. Men, Bondye va gen pitye pou moun ki rekonèt peche yo, pou moun ki chanje lavi yo.” (Pwo. 28:13; Jak 5:14-16). Kidonk, nou kapab konfese peche nou devan Bondye, nou kapab mande l padon e nou kapab travay pou nou korije move aksyon nou te fè yo (2 Kor. 7:10, 11). Si nou fè tout bagay sa yo, n ap kapab jwenn padon nan men Sila a ki “padone” peche a. — Iza. 55:7, NW.

12. a) Ki jan egzanp David kapab montre nou pi bon fason pou nou viv ak yon konsyans k ap boulvèse nou? b) Nan ki sans Jewova konn regrèt e ki jan sa ede nou? (Gade kare a.)

12 Lapriyè se yon bon mwayen pou Jewova ede nou. David te ouvri kè l bay Jewova nan yon bèl priyè li te fè avèk lafwa nou jwenn nan liv Sòm nan. (Li Sòm 32:1-5.) David te fè konnen konsyans li t ap kale l lè l t ap eseye kache peche li te fè yo. Piske li pa t konfese peche l yo, sanble li te pèdi jwa l e sanble tou sa te fè l soufri anpil ni moralman ni fizikman. Ki sa k te ka fè David jwenn padon ak soulajman? Li t ap jwenn bagay sa yo akondisyon li te konfese peche l yo bay Bondye. Jewova te reponn priyè David la e li te ba l fòs pou l kontinye ak lavi a epi fè sa ki byen. Menm jan an tou, si w ouvri kè w bay Jewova nan lapriyè, ou mèt gen konfyans l ap koute priyè w la avèk anpil atansyon. Si w te fè kèk bagay ki mal e sa ap boulvèse w, fè tout sa w kapab pou w repare sa w te fè yo epi ou mèt gen konfyans Jewova ap padone w. — Sòm 86:5.

GADE DWAT DEVAN W

13, 14. a) Ki sa k dwe plis enterese nou depi kounye a? b) Ki kesyon ki kapab ede nou egzamine tèt nou?

13 Gen moun ki fè konnen, pou yon moun konprann lavi a, li bezwen sonje bagay li te fè, men, pou l kontinye viv, fò l gade devan. Kidonk, olye pou n ap plede enkyete nou pou sa nou te fè ki pa t bon, nou dwe konsantre nou sou sa n ap fè kounye a ansanm ak sa k ap tann nou. Ki bagay n ap fè kounye a n ap regrèt nou te fè yo pi devan oswa n ap regrèt nou pa t fè yo yon lòt jan? Ki bagay nou pa fè kounye a, n ap regrèt nou pa t fè yo pi devan?  Èske fason n ap viv montre nou fidèl e nou pap regrèt anyen pi devan?

14 Etandone gwo tribilasyon an ap pwoche, l ap bon pou nou poze tèt nou kesyon tankou: ‘Èske m pa ta ka fè plis nan sèvis Bondye a? Poukisa m pa t pran sèvis pyonye lè m te gen posiblite a? Ki sa k te anpeche m kalifye pou m sèvi kòm asistan ministeryèl? Èske m te fè bonjan efò pou m abiye ak nouvo pèsonalite a? Èske se moun tankou m Jewova vle nan monn nouvo a?’ Olye pou n ap plede bay tèt nou pwoblèm konsènan kesyon sa yo, l ap bon pou n sèvi avèk yo pito pou n egzamine tèt nou epi asire n nou fè tout sa n kapab nan sèvis Jewova a. Si w pa fè sa, sa ka fè w kontinye viv yon fason k ap fè w regrèt plis toujou. — 2 Tim. 2:15.

PA JANM REGRÈT SÈVIS SAKRE W AP BAY JEWOVA A

15, 16. a) Ki sakrifis anpil moun te fè pou yo te bay sèvis Jewova a premye plas nan lavi yo? b) Ki sa k fè nou pa ta dwe regrèt kèlkeswa sakrifis nou te fè pou nou te ka mete enterè Wayòm nan an premye?

15 Ki sa n ka di konsènan moun ki te fè anpil sakrifis pou yo te ka sèvi Jewova aplentan? Petèt ou te abandone yon bèl karyè oswa yon biznis ki te rapòte w anpil pou w te ka senplifye lavi w yon fason pou w bay enterè Wayòm nan plis jarèt. Petèt, ou te chwazi rete selibatè oswa si w marye, ou te deside pa fè timoun pou w te ka antre nan sèvis aplentan, yon bagay ou pa t ap ka fè si w pa t fè chwa sa yo. Petèt ou te fè efò pou w te ka vin Betelit, volontè entènasyonal nan sèvis konstriksyon, siveyan sikonskripsyon oswa misyonè. Èske w ta dwe regrèt ou te pran desizyon sa yo etandone kounye a w ap granmoun nan sèvis Jewova a? Èske w ta dwe panse li pa t nesesè pou w te fè sakrifis sa yo oswa se tan w ou t ap pèdi? Non, ou pa dwe panse konsa!

16 Se kokennchenn lanmou w gen pou Jewova ansanm ak gwo anvi w genyen pou w ede lòt moun ki vle sèvi l ki te pouse w pran desizyon sa a. Pa panse lavi w t ap pi bon si w te chwazi viv yon lòt fason. Ou kapab jwenn anpil satisfaksyon lè w rekonèt ou te fè sa w konnen ki te pi bon an. Ou mèt kontan dèske w te fè tout sa w kapab nan sèvis Jewova a. Jewova pap janm bliye sakrifis ou te fè yo! Nan lavi toutbon an ki gen pou vini an, li pral rekonpanse w paske l pral vide plis benediksyon sou ou lontan pase nenpòt sa w te ka imajine kounye a! — Sòm 145:16; 1 Tim. 6:19.

FASON POU N SÈVI BONDYE SAN N PA REGRÈT ANYEN

17, 18. a) Ki prensip ki te ede Pòl sèvi Bondye san l pa regrèt anyen? b) Ki detèminasyon w pran konsènan sa w kite dèyè yo, sa w ap fè kounye a ak sa w pral fè nan sèvis Jewova a?

17 Ki prensip Pòl te aprann ki te ede l sèvi Bondye san l pa t gen remò? Jan sa parèt nan tradiksyon Labib J. B. Phillips la, Pòl te ekri: “Mwen bliye bagay mwen kite dèyè yo e m ap pousuiv objektif mwen byen dwat pou m ka met men m sou tout sa k ap tann mwen pi devan.” (Li Filipyen 3:13, 14.) Pòl pa t ret ap panse ak move bagay li te konn fè nan jidayis la. Olye de sa, li te fè tout sa l kapab pou l te vin kalifye pou l resevwa pri Bondye te pwomèt li a, ki se lavi etènèl.

18 Nou tout ka aplike prensip sa a nou jwenn nan pawòl Pòl yo. Olye pou n ap plede bay tèt nou pwoblèm pou bagay nou te fè nou pa ka chanje, nou dwe konsantre nou pito sou bagay k ap tann nou pi devan. Se vre, nou gendwa pa janm ka bliye erè nou te fè yo, men, nou pa dwe plede ap bay tèt nou pwoblèm pou yo. Wi, depi kounye a, nou kapab fè bonjan efò pou nou bliye bagay nou kite dèyè yo, pou nou sèvi Bondye ak sa n genyen ki pi bon yo epi fikse je nou sou bèl avni k ap tann nou an!

^ § 4 Lefètke, pandan plizyè fwa, yo site kèk medam pami moun Sòl te konn pèsekite yo, sa montre nan premye syèk la, medam yo te jwe yon gwo wòl nan simaye verite a. Se menm bagay la tou jodi a. — Sòm 68:11.