Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Ansyen yo ‘se konpayon travay nou pou nou ka gen lajwa’

Ansyen yo ‘se konpayon travay nou pou nou ka gen lajwa’

“Nou se konpayon travay nou pou nou ka gen lajwa.” — 2 KOR. 1:24.

1. Poukisa kretyen Korent yo te fè Pòl rejwi anpil?

NAN ane 55 epòk nou an, pandan apot Pòl te nan vil Twowas, yon vil ki te toupre lanmè, li pa t ka sispann panse ak frè ki nan vil Korent yo. Kèk mwa anvan sa, li te aprann gen chirepit nan mitan frè sa yo e sa te fè l lapenn anpil. Donk, piske l te renmen yo menm jan yon papa renmen pitit li, li te ekri yo yon lèt pou l disipline yo (1 Kor. 1:11; 4:15). Li te voye Tit, yon konpayon travay li, al kote yo tou e l te fè aranjman pou Tit pote repons ba li pandan l Twowas. Kounye a, Pòl ap tann Tit retounen Twowas paske l vrèman anvi konnen ki jan kretyen Korent yo te reyaji. Sepandan, Pòl te vin desi anpil piske Tit pa t janm retounen. Ki sa Pòl te fè? Li te pran bato l al Masedwàn, e l te vin kontan piske l te jwenn Tit nan vil sa a. Tit te fè l konnen frè nan vil Korent yo te byen reyaji apre yo te fin resevwa lèt li a e yo te anvi wè l anpil. Lè Pòl te tande bon nouvèl sa a, li te “rejwi plis toujou”. — 2 Kor. 2:12, 13; 7:5-9.

2. a) Ki sa Pòl te ekri Korentyen yo konsènan lafwa ak lajwa? b) Ki kesyon nou pral egzamine?

2 Yon ti tan apre sa, Pòl te ekri kretyen Korent yo yon dezyèm lèt. Nan lèt sa a, li te di yo: “Sa pa vle di n ap domine sou lafwa nou, men nou se konpayon travay nou pou nou ka gen lajwa, paske se lafwa nou ki fè nou kanpe.” (2 Kor. 1:24). Lè Pòl te di pawòl sa yo, ki sa l te vle di? Ki efè pawòl sa yo dwe genyen sou ansyen yo jodi a?

LAFWA AK LAJWA NOU GENYEN AN

3. a) Ki sa Pòl te vle di lè l te ekri: “Se lafwa nou ki fè nou kanpe”? b) Jodi a, kòman ansyen yo suiv egzanp Pòl?

3 Pòl te pale konsènan lafwa ak lajwa ki se de kalite ki enpòtan anpil nan adorasyon n ap bay Jewova a. Men sa l te di konsènan lafwa: “Sa pa vle di n ap domine sou lafwa nou [...] paske se lafwa nou ki fè nou kanpe.”  Pawòl sa yo montre Pòl te rekonèt se pa grasa li menm oswa nenpòt lòt moun ki fè frè Korent yo te rete fèm, men, se paske yo te gen lafwa nan Bondye. Pou rezon sa a, Pòl te rann li kont li pa t nesesè pou l ap chèche domine sou lafwa frè l yo, e li pa t anvi fè sa nonplis. Li te gen konfyans kretyen sa yo te fidèl e yo te vle fè sa ki dwat (2 Kor. 2:3). Jodi a, ansyen yo suiv egzanp Pòl kite pou yo a lè yo montre yo gen konfyans frè yo gen lafwa e yo gen bon rezon ki fè y ap sèvi Bondye (2 Tes. 3:4). Olye ansyen yo etabli yon bann règ byen strik anndan kongregasyon an, yo konte pito sou prensip ki nan Bib la ak direksyon òganizasyon Jewova a ba yo. Dayè, menm jan ak Pòl, ansyen yo nan epòk nou an pa domine sou lafwa frè yo nan kongregasyon an. — 1 Pyè 5:2, 3.

4. a) Ki sa Pòl te vle di lè l te ekri: “Nou se konpayon travay nou pou nou ka gen lajwa”? b) Jodi a, kòman ansyen yo imite atitid Pòl te genyen an?

4 Pòl te di tou: “Nou se konpayon travay nou pou nou ka gen lajwa.” Pawòl sa yo montre Pòl t ap pale konsènan li menm ansanm ak moun ki t ap travay kòtakòt avè l yo. Poukisa nou di sa? Se paske, nan menm lèt la, Pòl te fè Korentyen yo sonje de nan moun sa yo lè l te di: “Jezi [...] mwen menm ak Silven ak Timote te preche nou an.” (2 Kor. 1:19). Mete sou sa, chak fwa Pòl te sèvi ak ekspresyon “konpayon travay” la nan lèt li yo, li te toujou ap pale konsènan moun ki te travay kòtakòt avè l tankou Apolòs, Akila, Prisil, Timote, Tit ansanm ak lòt moun ankò (Wom. 16:3, 21; 1 Kor. 3:6-9; 2 Kor. 8:23). Donk, lè Pòl te di “nou se konpayon travay nou pou nou ka gen lajwa” a, li te bay kretyen Korent yo asirans li menm ansanm ak konpayon travay li yo te vle fè tout sa yo kapab pou tout moun nan kongregasyon an vin gen plis lajwa. Jodi a, se sa ansyen yo vle tou. Yo vle fè tout sa yo kapab pou ede frè yo “sèvi Jewova avèk jwa”. (NW.) — Sòm 100:2; Fil. 1:25.

5. Repons ki kesyon nou pral egzamine, e sou ki sa nou dwe reflechi?

5 Sa pa gen twò lontan, yo te mande yon gwoup frè ak sè ki zele, ki soti plizyè kote nan monn nan, pou yo reponn kesyon sa a: “Ki pawòl yon ansyen te di w oswa ki aksyon yon ansyen te fè ki te fè w vin gen plis lajwa?” Kounye a, toutpandan nou pral egzamine repons gwoup frè ak sè sa yo te bay yo, gade pou w wè si se konsa w t ap reponn tou. Mete sou sa, se nou tout ki dwe reflechi pou nou wè kòman nou ka kontribye pou gen plis lajwa nan kongregasyon nou ladan l lan *.

“SALYE PÈSIS, BYENNEME NOU AN”

6, 7. a) Bay youn nan fason ansyen yo kapab imite egzanp Jezi, Pòl ak lòt sèvitè Bondye yo. b) Poukisa frè ak sè yo gen plis lajwa lè nou sonje non yo?

6 Gen anpil nan frè ak sè nou yo ki fè konnen lè ansyen yo montre yo enterese pèsonèlman nan yo sa fè yo vin gen plis lajwa. Youn nan fason ansyen yo fè sa, se lè yo suiv egzanp David, Eliyou ak Jezi. (Li 2 Samyèl 9:6; Jòb 33:1; Lik 19:5.) Sèvitè Jewova sa yo te rele moun yo nan non yo sa ki montre yo te enterese toutbonvre nan lòt moun. Pòl tou te konnen jan sa enpòtan pou l sonje non kwayan parèy li yo epi pou l sèvi ak non yo. Pou l te fini youn nan lèt li yo, li te salye plis pase 25 frè ak sè nan non yo. Pami yo te gen Pèsis, yon sè Pòl te pale de li lè l te di: “Salye Pèsis, byenneme nou an.” — Wom. 16:3-15.

7 Gen kèk ansyen ki gen anpil difikilte pou yo sonje non moun. Sepandan, lè yo fè bonjan efò nan sans sa a, se kòmsi yo te di frè ak sè yo: ‘Ou gen anpil enpòtans  pou mwen.’ (Egz. 33:17). Youn nan fason ansyen yo kapab fè frè ak sè yo gen plis lajwa, se lè yo site non yo pou ba yo kòmantè pandan etid Toudegad la oswa pandan lòt reyinyon yo. — Konpare ak Jan 10:3.

“SE YON DAM KI FÈ ANPIL TRAVAY NAN SÈVIS SEYÈ A”

8. Bay youn nan fason Pòl te montre l ap suiv egzanp Jewova ak Jezi.

8 Yon lòt fason Pòl te montre l enterese toutbonvre nan lòt moun, se lè l te ba yo bonjan felisitasyon. Se yon lòt fason tou nou ka ede kwayan parèy nou yo vin gen plis lajwa. Se sa k fè, nan menm lèt Pòl te ekri frè ak sè yo pou l montre yo jan l te anvi travay pou yo vin gen plis lajwa a, li te di: “Mwen fè anpil lwanj pou nou.” (2 Kor. 7:4). Pawòl sa yo Pòl te di frè Korent yo pou l te felisite yo, dwe te touche kè yo anpil. Pòl te felisite lòt kongregasyon yo tou (Wom. 1:8; Fil. 1:3-5; 1 Tes. 1:8). Apre l te fin pale konsènan Pèsis nan lèt li te ekri kongregasyon Wòm nan, li te ajoute: “Se yon dam ki fè anpil travay nan sèvis Seyè a.” (Wom. 16:12). Felisitasyon Pòl te fè sè sa a, yon sè ki te fidèl, dwe te touche l anpil! Pòl te suiv egzanp Jewova ak Jezi nan fason l te konn felisite moun. — Li Mak 1:9-11; Jan 1:47; Rev. 2:2, 13, 19.

9. Ki sa k fè lè nou felisite youn lòt, sa fè vin gen plis lajwa nan kongregasyon an?

9 Jodi a tou, ansyen yo konnen li enpòtan anpil pou yo pale yon fason ki fè frè ak sè yo santi yo apresye yo (Pwo. 3:27; 15:23). Lè yon ansyen aji konsa, se di l di frè ak sè yo: ‘Mwen wè efò w ap fè. Mwen gen sousi pou ou.’ Vrèmanvre, frè ak sè nou yo bezwen ansyen yo di yo pawòl ankourajan. Gen yon sè ki gen anviwon 55 an ki t ap pale konsènan plizyè ansyen, men sa l te di: “Nan travay mwen, se yon lè konsa mwen jwenn yon moun felisite m. Moun yo frèt ak moun e yo toujou ap fè konpetisyon. Donk, lè yon ansyen felisite m pou yon bagay mwen te fè pou kongregasyon an, sa ankouraje m anpil, sa fè m rejwenn fòs! Sa fè m santi Papa m ki syèl la renmen m.” Gen yon frè k ap leve de timoun poukont li ki santi l menm jan an. Sa pa gen twò lontan depi yon ansyen te felisite l ak tout kè l. Ki efè sa te gen sou frè nou an? Men sa l di: “Pawòl ansyen an te di m yo te ankouraje m anpil!” Kidonk, lè yon ansyen felisite yon frè oswa yon sè ak tout kè l, sa fè frè sa a oswa sè sa a vin gen yon pi bon etadespri e li vin gen plis lajwa. Konsa, frè ak sè yo vin jwenn plis kouraj pou yo kontinye mache sou wout lavi a san yo pa “janm febli”. — Eza. 40:31.

“PRAN SWEN KONGREGASYON BONDYE A”

10, 11. a) Kòman ansyen yo ka suiv egzanp Neyemya? b) Ki sa k ap ede yon ansyen pou l pataje yon benediksyon ki soti nan Bondye pandan l ap fè vizit pastoral?

10 Ki pi bon fason ansyen yo ka montre yo enterese toutbon nan frè ak sè yo epi kontribye pou gen plis lajwa nan kongregasyon an? Pi bon fason yo kapab fè sa se lè yo pran inisyativ pou y al vizite moun ki bezwen ankourajman yo. (Li Travay 20:28.) Lè ansyen yo aji konsa, yo imite bèje espirityèl nan tan lontan yo. Pa egzanp, gade ki sa yon bèje fidèl ki te rele Neyemya te fè lè l te wè gen kèk Juif parèy li ki te vin fèb nan domèn espirityèl. Labib fè konnen, menm kote a li leve epi li ankouraje yo (Ney. 4:14). Jodi a, ansyen yo fè menm jan an. Yo “leve”, sa vle di yo pran inisyativ pou ede kwayan parèy yo vin fèm nan lafwa. Pou yo rive fè sa, yo vizite frè ak sè yo lakay yo lè sa posib. Pandan vizit pastoral sa yo, ansyen yo pataje “kèk benediksyon ki soti nan Bondye” avèk yo (Wom. 1:11). Ki sa k ede ansyen yo fè travay sa a?

11 Toudabò, pou yon ansyen fè yon vizit pastoral, li bezwen pran tan pou l  panse ak moun li pral vizite a. Ki pwoblèm moun sa a ap rankontre? Ki sa k kapab ankouraje l? Ki vèsè oswa ki egzanp nan Bib la ki kapab ede l fè fas ak sitiyasyon l ap rankontre a? Enfòmasyon sa yo ap ede yon ansyen pou l gen yon konvèsasyon enteresan ak moun nan olye pou l ret ap pale sou bagay ki pa twò enpòtan. Pandan vizit pastoral yo, ansyen yo dwe ankouraje frè ak sè yo pou yo di sa yo santi toutpandan yo menm y ap koute avèk atansyon (Jak 1:19). Men sa yon sè te di: “Lè yon ansyen pran san l pou l koute, sa bay anpil rekonfò.” — Lik 8:18.

Bonjan preparasyon ap ede yon ansyen ‘pataje yon benediksyon ki soti nan Bondye’ lè l ap fè vizit pastoral.

12. Ki moun nan kongregasyon an ki bezwen jwenn ankourajman, e pou ki rezon?

12 Ki moun ansyen yo dwe bay yon vizit pastoral? Pòl te ankouraje ansyen menm jan avèk li yo pou yo “veye sou tout twoupo” Bondye a. Kidonk, se tout moun nan kongregasyon an ki bezwen ankourajman, san n pa bliye pwoklamatè ak pyonye ki gen plizyè ane depi yo fidèl. Pou ki rezon moun sa yo bezwen èd espirityèl nan men ansyen yo? Se paske, byen souvan, menmsi moun sa yo djanm nan domèn espirityèl, presyon ki gen nan monn mechan sa a konn prèske kraze yo. Ann egzamine yon evènman ki te pase nan lavi wa David pou nou ka wè sa k fè menm yon sèvitè Bondye ki djanm ka bezwen èd nan men lòt moun.

‘ABICHAYI VIN POTE L SEKOU’

13. a) Ki moman Ichbibenòb te chwazi pou l touye David? b) Ki sa k fè Abichayi te ka vin pote David sekou?

13 Jewova te chwazi David, ki te yon jèn gason, pou l vin wa. Yon ti tan apre, David te fè fas ak Golyat, yon nonm ki te soti nan ras moun Refayim yo, yon ras jeyan. David te met kouraj sou li e l te touye jeyan sa a (1 Sam. 17:4, 48-51; 1 Kwo. 20:5, 8). Kèk ane annapre, pandan Izrayelit yo t ap batay ak Filisten yo, David te fè fas ak yon lòt jeyan. Jeyan sa a te rele Ichbibenòb e li menm tou te soti nan ras moun Refayim yo (2 Sam. 21:16). Men, fwa sa a, pa t manke anyen pou jeyan an te touye David. Ki sa k te fè sa?  Se pa paske David te pèdi kouraj ki fè sa te rive l, men, se paske l te pèdi fòs li te genyen lè l te jèn gason an. Labib fè konnen: “David [te] santi l bouke.” Piske Ichbibenòb te remake David kòmanse pèdi fòs, menm kote a li “fè lide pou l touye David”. Men, li pa t gentan fè sa, paske “Abichayi, pitit gason Sewouja a, [gentan] vin pote [David] sekou. Li atake moun Filisti a, li touye l”. (2 Sam. 21:15-17.) David te pase toupre lanmò! Se pa ti kontan David dwe te kontan lefètke Abichayi t ap veye sou li epi l te aji vit pou l vin ede l nan moman lavi l te an danje! Ki leson nou kapab aprann nan istwa sa a?

14. a) Ki sa k fè nou kapab fè fas ak pwoblèm ki tankou Golyat yo? b) Ki jan ansyen yo ka ede lòt moun rejwenn lajwa ak fòs yo te genyen an? Bay yon egzanp.

14 Etandone nou se pèp Jewova, n ap akonpli travay predikasyon an sou tout kò tè a malgre tout obstak Satan ak patizan l yo mete sou wout nou. Gen kèk nan nou k ap fè fas ak yon seri pwoblèm ki tankou gwo jeyan, men, piske nou mete tout konfyans nou nan Jewova, nou kanpe devan swadizan Golyat sa yo e nou kraze yo rapyetè. Sepandan, lefètke se toutan n ap goumen kont presyon ki gen nan monn sa a, sa konn fè n santi n fatige e sa konn fè n dekouraje pafwa. Lè nou nan moman feblès sa yo, li vin pi fasil pou ènmi nou yo atake nou. Menm pwoblèm nou gendwa te konn goumen avèk yo anvan sa kapab mete nou an danje e nan yon sans yo gendwa menm touye nou. Nan moman sa yo, jan anpil moun ki te deja fè eksperyans sa a konn sa, ti tan yon ansyen ban nou pou l ede nou kapab fè nou rejwenn lajwa ak fòs nou te genyen. Men sa yon sè ki pyonye e ki gen anviwon 65 an te di: “Sa gen kèk tan, mwen pa t santi m byen ditou e travay predikasyon an t ap fatige m anpil. Gen yon ansyen ki te wè jan m te fatige e l te vin fè yon ti pale avè m. Nou te gen yon konvèsasyon ankourajan ki te baze sou yon vèsè nan Bib la. Mwen te aplike sijesyon l te ban m yo e m te jwenn anpil byenfè.” Men sa sè a te ajoute: “Lefètke ansyen sa a te remake jan m te vin fèb e l te aji pou l ede m, sa montre li vrèman gen lanmou!” Wi, se pa ti kontan nou kontan lefètke nou konnen ansyen yo ap veye sou nou paske yo gen lanmou pou nou e menm jan ak Abichayi, ansyen sa yo toujou pare pou ‘vin pote n sekou’.

“KONNEN JAN MWEN RENMEN NOU”

15, 16. a) Ki sa k fè kretyen yo te renmen Pòl anpil? b) Ki sa k fè nou renmen ansyen yo k ap pran swen nou nan kongregasyon an?

15 Pou yon moun sèvi antanke bèje, sa mande pou l travay di. Pafwa, ansyen yo konn pase nuit blanch ap lapriyè pou twoupo Bondye a oswa pou ede kwayan parèy yo nan domèn espirityèl (2 Kor. 11:27, 28). Aktout sa, menm jan ak Pòl, ansyen yo kontan pou yo ranpli tout responsablite yo genyen. Men sa Pòl te ekri kretyen Korent yo: “M ap byen kontan bay tout bagay, e m ap byen kontan bay tèt mwen nèt pou nanm nou.” (2 Kor. 12:15). Kidonk, lefètke Pòl te renmen frè Korent yo, li te bay tout li menm pou l fòtifye yo. (Li 2 Korentyen 2:4; Fil. 2:17; 1 Tes. 2:8.) Sa pa etone nou dèske frè yo te renmen Pòl anpil! — Tra. 20:31-38.

16 Jodi a, antanke sèvitè Bondye, nou menm tou nou renmen ansyen nou yo k ap pran swen nou e nou di Jewova mèsi nan priyè nou dèske l ban nou ansyen sa yo. Lefètke yo montre yo enterese nan nou, sa fè nou vin gen plis lajwa. Vizit pastoral yo fè nou jwenn anpil fòs. Mete sou sa, se pa ti kontan nou kontan dèske ansyen yo pare pou vin pote n sekou nan moman kote nou santi pwoblèm ki gen nan monn sa a ap toupizi nou. Vrèmanvre, ansyen sa yo ki gen anpil sousi pou nou se bonjan “konpayon travay nou pou nou ka gen lajwa”.

^ § 5 Yo te mande menm gwoup frè ak sè sa yo: “Ki kalite yo plis apresye lakay yon ansyen?” Pifò nan yo te reponn: “Nou renmen lè yo abòdab.” Nou gen pou n pale sou kalite sa a, ki enpòtan anpil, nan yon atik Toudegad ki gen pou vini.