Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad  |  No 6 2017

Kado Bondye ban nou k ap pèmèt nou jwenn lavi ki pap janm fini an se pi bèl kado yon moun te ka resevwa.

 SIJÈ KI SOU PAJ KOUVÈTI A | KI PI BÈL KADO OU TE RESEVWA?

Pi bèl kado a

Pi bèl kado a

“Tout bèl don ak tout kado pafè sot anwo, yo soti nan men Sila a ki Papa limyè yo ki nan syèl la.” (Jak 1:17). Pa gen dout nan sa, vèsè sa a pale de jan Jewova, Papa nou ki nan syèl la, renmen bay. Men nan tout kado Bondye bay lèzòm, gen youn ki pi bèl pase tout lòt yo. Ki kado sa a? Jezi te di yon pawòl anpil moun konnen nou jwenn nan Jan 3:16 ki di: “Bondye tèlman renmen monn nan, li bay sèl Pitit Gason li fè a pou li, dekwa pou nenpòt moun ki demontre l gen lafwa nan li pa detwi, men pou l gen lavi ki pap janm fini an.”

Pa gen dout nan sa, pi bèl kado nou te ka resevwa se sèl Pitit Gason Bondye fè a. Grasa kado sa a nou ka libere anba esklavaj peche, vyeyès ak lanmò (Sòm 51:5; Jan 8:34). Kèlkeswa efò nou ta ka fè, nou pa t ap janm ka libere tèt nou poukont nou anba esklavaj sa a. Sepandan, Bondye tèlman renmen nou, li pran tout dispozisyon ki nesesè pou l fè nou soti anba esklavaj sa a. Jewova bay moun ki obeyisan yo Jezi Kris, sèl Pitit Gason li fè a, kòm ranson, konsa yo gen posiblite pou yo viv pou toutan. Men, ki sa ranson an ye menm? Poukisa li enpòtan? E ki jan nou ka pwofite l?

Yon ranson se yon pri yon moun peye pou yon bagay ki te pèdi oswa pou libere yon bagay. Bib la fè konnen premye paran nou yo, anpalan de Adan ak Èv, te fèt san peche, e yo te gen posiblite viv pou toutan nan yon paradi sou tè a ansanm ak pitit yo t ap vin genyen apre sa (Jenèz 1:26-28). Malerezman, yo te pèdi tout bagay sa yo lè yo te fè espre yo dezobeyi Bondye e konsa yo te vin pechè. Ki konsekans sa te vin genyen? Men ki repons Bib la bay: “Akoz yon sèl moun peche antre nan monn nan, e akoz peche lanmò antre, e konsa lanmò blayi sou tout moun paske yo tout te peche.” (Women 5:12). Olye Adan te fè desandan l yo eritye lavi ki pap janm fini an, se peche li te fè yo eritye ak tout konsekans sa pote, anpalan de lanmò.

Lè gen yon ranson ki bay, pri yo bay la dwe koresponn ak bagay ki te pèdi a. Lè Adan te fè espre li dezobeyi Bondye, li te peche e kòm rezilta li te pèdi lavi pafè li te genyen an. Selon sa Labib fè konnen, sa vin lakòz desandan Adan yo tonbe anba esklavaj peche ak lanmò. Kidonk, yo te oblije jwenn yon lòt moun pafè, anpalan de Jezi, pou yo te bay kòm sakrifis pou libere nou anba esklavaj sa a (Women 5:19; Efezyen 1:7). Sèl rezon ki fè n rejwenn sa Adan ak Èv te pèdi a, anpalan de posiblite pou n viv pou toutan nan yon paradi sou tè a, se paske lanmou Bondye gen pou nou fè l peye ranson an. — Revelasyon 21:3-5.

Lè nou wè tout sa ranson an fè vin posib, nou kapab di kado Bondye ban nou k ap pèmèt nou jwenn lavi ki pap janm fini an, se pi bèl kado yon moun te ka resevwa. Pou n rive konprann jis nan ki pwen ‘kado sa a pafè’, ann wè ki jan nonsèlman li satisfè tout kondisyon k ap ede yon moun bay yon bèl kado, kondisyon nou te wè nan atik ki vin anvan, men tou, jan l ale pi lwen toujou pase sa.

Li pèmèt nou jwenn sa nou anvi. Lèzòm fèt ak anvi pou yo viv pou toutan (Eklezyas 3:11). Nou pap janm rive satisfè anvi sa a poukont nou san ranson an. Men sa Labib fè konnen: “Paske, sa yon moun jwenn pou peche l fè se lanmò, men kado Bondye bay se lavi ki pap janm fini an grasa Kris Jezi, Seyè nou an.” — Women 6:23.

 Li fè nou jwenn sa nou bezwen. Lèzòm pa t ap janm ka peye ranson an. Men sa Labib fè konnen: “Ranson pou yo ta bay pou lavi yo a tèlman gen anpil valè, yo pap janm ka bay li.” (Sòm 49:8). Se sa k fè, nou te vrèman bezwen pou Bondye ede nou soti anba esklavaj peche ak lanmò. Men, “grasa liberasyon ki fèt sou baz ranson Kris Jezi te peye a” Bondye fè nou jwenn egzakteman sa nou bezwen. — Women 3:23, 24.

Nan bon moman. Labib fè konnen “Kris mouri pou nou pandan nou te pechè toujou”. (Women 5:8.) Etandone Bondye te ban nou ranson an “pandan nou te pechè toujou”, ranson an ban nou asirans jan Bondye renmen nou menmsi nou pechè. E li ban nou anpil rezon pou n espere aktout nou oblije andire tout sa peche lakòz.

Yon bon rezon. Bib la montre nou sa ki te pouse Bondye bay Pitit Gason l lan kòm ranson. Men sa nou li: “Lanmou Bondye te parèt aklè nan ka pa nou, paske Bondye te voye sèl Pitit li fè a nan monn nan, pou nou ka jwenn lavi grasa li. Nan ka sa a, men sa lanmou an ye: se pa nou menm ki te renmen Bondye, men se li menm ki te renmen nou.” — 1 Jan 4:9, 10.

Ki jan w ka montre w gen rekonesans pou pi gwo kado sa a? Sonje pawòl Jezi te di nou jwenn nan Jan 3:16 yo montre se sèlman moun “ki demontre l gen lafwa” nan Jezi k ap sove. Bib la di lafwa se “tann yon moun ap tann sa li espere a avèk asirans”. (Ebre 11:1.) Pou nou gen kalite lafwa sa a, li vrèman enpòtan pou nou byen konnen sa Labib anseye. Se sa k fè, nou ankouraje nou pou n pran tan pou n aprann konnen Jewova, Li menm ki ban nou “kado pafè” sa a, e nou bezwen aprann konnen tou ki sa nou dwe fè pou n ka benefisye lavi ki pap janm fini n ap ka jwenn grasa sakrifis ranson an.

W ap kapab konn tout bagay sa yo lè w egzamine enfòmasyon nou jwenn nan Bib la ki disponib sou sit Entènèt www.jw.org la. Temwen Jewova yo ap kontan ede w. Nou pa gen okenn dout, tank w ap aprann konprann enpòtans bèl kado sa a genyen ak byenfè l ap fè w jwenn, w ap anvi di ak tout kè w: “Mèsi Bondye grasa Jezi Kris, Seyè nou an!” — Women 7:25.