Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 SIJÈ KI SOU PAJ KOUVÈTI A | KI PI BÈL KADO OU TE RESEVWA?

Fason w ka konnen ki pi bon kado pou w bay

Fason w ka konnen ki pi bon kado pou w bay

Li pa toujou fasil pou w konn ki pi bon kado pou w bay yon moun. Anfèt, w ap rive konnen si yon kado se pi bon kado a selon jan moun ki resevwa l la reyaji. Pi bon kado pou yon moun gendwa pa pi bon kado pou yon lòt.

Pa egzanp, pou yon adolesan, pi bon kado a gendwa se yon aparèy elektwonik. Alòske pou yon moun ki pi gran, pi bon kado a se gendwa yon kado ki la lontan e ki pase nan men plizyè moun nan fanmi an pandan plizyè jenerasyon. Nan kèk kilti, pi bon kado yon jèn oswa yon granmoun ta renmen jwenn se lajan paske yo ka chwazi fè sa yo vle avè l.

Malgre sa pa fasil, anpil moun kontinye ap chèche konnen ki pi bon kado yo ka bay yon moun ki espesyal pou yo. Byenke sa pa toujou fasil pou yon moun jwenn yon kado konsa, toujou sonje gen bagay ki kapab ede. Annou konsidere kat bagay ki ka fè yon moun apresye yon kado li resevwa.

Anvi moun k ap resevwa l la. Gen yon mesye nan vil Bèlfas, ann Ilann dinò, ki di pi bèl kado li te resevwa lè li te gen 10 oswa 11 an se te yon bekàn. Poukisa? Li di: “Paske se sa mwen te vrèman anvi.” Sa montre sa yon moun anvi gen gwo efè sou si l ap bay yon kado enpòtans oswa si li pap ba l enpòtans. Donk byen reflechi ak moun ou vle bay kado a. Eseye reflechi sou sa moun sa a bay anpil valè, paske byen souvan, sa yon moun bay anpil valè konn gen enfliyans sou sa l anvi. Pa egzanp, gran paran yo renmen pase tan ak fanmi yo. Yo ka toujou anvi wè pitit yo ak pitit pitit yo. Lè fanmi yo pral an vakans e yo mennen yo, se kapab pi bèl kado yo ka ba yo.

Yon fason ou ka konnen sa yon moun vrèman anvi se lè w pran tan pou koute moun sa a. Labib fè konnen ‘nou dwe dispoze koute, nou pa dwe prese pale’. (Jak 1:19.) Nan konvèsasyon w genyen ak zanmi w oswa fanmi w chak jou, koute yo avèk anpil atansyon pou w rive wè sa yo renmen  ak sa yo pa renmen. Lè sa a l ap pi fasil pou w chwazi yon kado k ap vrèman fè yo plezi.

Sa moun k ap resevwa kado a bezwen. Yon moun ka vrèman apresye menm kado ki pi senp lan si kado sa a vrèman itil li. Men, kòman w ka konnen sa yon moun bezwen vre?

Li ta ka sanble pi fasil pou w annik mande moun nan sa l bezwen oswa sa l vle. Men, gen anpil moun ki pa fin twò renmen fè sa, paske yo t ap pi kontan fè moun nan sipriz lè yo ba l egzakteman kado l te swete jwenn nan. Anplis de sa, se vre gen moun ki pa gen pwoblèm pou yo di sa yo renmen ak sa yo pa renmen, souvan yo prefere pa di sa yo bezwen.

Kidonk, se pou w byen suiv moun nan pou w ka konn sa pou w ba l. Pa egzanp, èske l jèn, granmoun, selibatè, marye, divòse, mari l oswa madanm li mouri, l ap travay oswa li pran retrèt? Reflechi ak kado yon moun ki nan yon sitiyasyon konsa ta ka bezwen.

Pou w rive konnen sa moun w ap bay kado a bezwen, pale ak moun ki te nan menm sitiyasyon avè l. Yo ka di w kèk bagay espesyal an jeneral moun pa wè. Konsa, w ap ka rive bay yon kado moun te ka pa panse avè l, men ki itil moun ou bay li a.

Moman an. Bib la di: “Lè yon moun di yon pawòl nan moman l dwe di l la, se pa ti bon sa bon!” (Pwovèb 15:23). Vèsè sa a montre jan sa enpòtan pou n veye moman n ap di yon pawòl. Se menm bagay la pou aksyon nou. Menm jan pawòl nou di nan bon moman ka yon bon bagay pou moun k ap koute l la, se konsa tou yon kado nou bay nan bon moman ka fè moun ki resevwa l la kontan anpil.

Petèt, se yon zanmi ki pral marye. Oubyen se gendwa yon jèn ki pa lwen gradye, yon koup marye ki pral gen yon tibebe. Se kèk nan okazyon byen souvan yo bay kado. Gen kèk moun ki wè li bon pou yo note lè evènman espesyal sa yo ap rive. Konsa, yo ka gentan wè ki kado k ap pi bon pou chak okazyon *.

Nòmalman, ou pa dwe tann se nan okazyon espesyal sèlman pou bay kado. Nou ka jwenn lajwa ki genyen nan bay nenpòt lè. Men, gen yon prekosyon nou bezwen pran. Pa egzanp, si yon gason bay yon fi yon kado san pa gen okenn rezon pou sa, fi a ka panse gason an ba l kado a paske l ap chèche renmen avè l. Se vre se gendwa bon moman e w gen bon entansyon, men kado w bay la ta ka fè yo mal konprann entansyon w oswa l ta ka lakòz pwoblèm. Sa montre enpòtans pou n veye yon lòt bagay ki vrèman enpòtan: Rezon ki pouse nou bay.

Rezon ki pouse nou bay. Jan egzanp ki vin anvan an montre sa, li bon pou nou veye pou moun n ap bay kado a pa mal konprann entansyon nou. Yon lòt bò, moun k ap bay kado a dwe egzamine entansyon li genyen. Se vre pifò moun k ap bay kado di yo gen bon entansyon, men, anpil nan kado yo bay nan yon epòk nan ane a montre moun ki bay kado sa yo santi se oblije yo oblije fè sa. Gen lòt menm ki bay kado nan espwa pou yo jwenn yon bagay an retou oswa pou yo trete yo yon fason espesyal.

Ki jan w ka asire w kado w bay la montre ou gen bon entansyon? Men sa Bib la di: “Tout sa n ap fè, se pou nou fè l ak lanmou.” (1 Korentyen 16:14). Si se bonjan lanmou ak sousi nou gen pou moun ki pouse nou ba yo kado, kado nou bay la ap fè moun ki resevwa l la gen kè kontan, e w ap jwenn pi gwo kè kontan ki ta ka genyen nan bay. Mete sou sa, lè nou bay ak tout kè nou, sa ap fè Papa nou ki nan syèl la kontan. Apot Pòl te felisite kretyen nan premye syèk la ki t ap viv nan vil Korent paske yo te kontan bay kretyen ki nan Jide yo èd ak sipò yo te bezwen: “Bondye renmen moun ki bay ak kè kontan.” — 2 Korentyen 9:7.

 Lè nou suiv sa nou sot egzamine la yo, sa ka vrèman ede nou bay kado ki fè lòt moun kontan. Annou gade kòman bagay sa yo ak lòt ankò parèt nan dispozisyon Bondye te pran pou l bay lèzòm pi bèl kado ki te ka genyen an. Nou ankouraje w li atik ki vin apre a pou w ka wè bèl kado sa a.

^ § 13 Gen anpil moun ki bay kado pou anivèsè nesans oswa lòt fèt. Men, byen souvan, nan evènman sa yo, gen bagay ki depaman ak sa Bib la anseye. Gade atik “Lektè nou yo ta renmen konnen: Èske kretyen dwe fete Nwèl?” ki nan peryodik sa a.