Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad  |  No 6 2017

Ki aparans Jezi te genyen toutbonvre?

Ki aparans Jezi te genyen toutbonvre?

Pèsonn pa t janm fè pòtre Jezi. Dayè, li pa t janm ret yon kote pou yo fè pòtre l. Epoutan, pandan plizyè syèk nou pa ka konte konbyen fwa atis yo fè yon seri pòtre pou reprezante Jezi.

Yon bagay ki sèten, atis sa yo pa t konn ki aparans Jezi te genyen toutbonvre. Byen souvan, sa k te konn enfliyanse yo se kilti ki nan gwo peyi, kwayans yo oubyen yo fè pòtre a jan moun ki mande l la ta renmen genyen l. Aktout sa, travay atis sa yo fè ka gen efè sou fason moun wè Jezi ak sou sa l te konn anseye oswa li ka menm fè moun gen move pwennvi ni sou Jezi ni sou sa l te konn anseye.

Gen anpil atis, lè y ap fè pòtre Jezi, yo montre Jezi frèl, cheve l byen long epi figi l tris. Nan kèk lòt imaj, yo montre li se yon zanj ki gen yon ti kouwòn sou tèt li oubyen li poukont li. Èske se konsa Jezi te ye vre? Ki jan n ka verifye sa? N ap kapab fè sa lè n egzamine kèk vèsè nan Bib la k ap ede n imajine ki jan petèt li te ye, e sa ap ede n gen yon bon pwennvi sou fason nou wè l tou.

“OU TE PREPARE YON KÒ POU MWEN”

Sanble, Jezi te di pawòl sa yo nan yon priyè jou l t ap batize a (Ebre 10:5; Matye 3:13-17). Ki kalite kò Jezi te genyen? Anviwon 30 an anvan sa, zanj Gabriyèl te fè Mari konnen ‘Mari ap vin ansent, l ap fè yon pitit gason, Pitit Bondye a’. (Lik 1:31, 35.) Kidonk, Jezi te yon moun pafè menm jan Adan te pafè okòmansman (Lik 3:38; 1 Korentyen 15:45). Jezi dwe te yon gason byen kanpe, e li pwobab pou l te sanble ak Mari, manman l ki te Juif.

Jezi te gen bab, paske kontrèman ak Women yo, Juif yo te konn gen bab. Bab sa yo te reprezante diyite ak respè, yo pa t long e Juif yo te konn byen pran swen yo. Pa gen dout Jezi te konn pran swen bab li ak cheve nan tèt li. Se sèlman Nazireyen yo, pa egzanp Samson, ki pa t konn koupe cheve yo. — Nonb 6:5; Jij 13:5.

Jezi te fè anviwon 30 an ap travay kòm bòs chapant e li pa t gen bonjan zouti elektrik nou gen jodi a (Mak 6:3). Donk, li dwe te kosto. Lè Jezi te fèk kòmanse travay predikasyon an, se poukont li, li te ‘mete moun ki t ap vann yo ak moun ki t ap chanje lajan yo deyò ansanm ak mouton yo ak bèf yo. Li te fè yo soti nan tanp lan, li gaye pyès monnen moun ki t ap chanje lajan yo e li chavire tab yo’. (Jan 2:14-17.) Si Jezi pa t gen gason sou li li pa t ap ka fè kalite aksyon sa a. Jezi te sèvi ak kò Bondye te prepare pou li a pou l akonpli misyon Bondye te ba li a. Men sa Jezi te di: “Mwen dwe al anonse bon nouvèl Wayòm Bondye a nan lòt vil yo tou, paske se pou sa Bondye te voye m.” (Lik 4:43). Yon moun te bezwen bonjan fòs ak enèji pou l pase anpil tan ap vwayaje apye toupatou nan peyi Palestin epi preche.

“VIN JWENN MWEN [...] E M AP BAN NOU FÒS”

Etandone Jezi te yon moun ki renmen moun e ki te konn byen boule ak moun, se pa ti kontan moun “ki bouke e ki gen chay [y] ap pote” yo dwe te kontan bèl envitasyon sa a (Matye 11:28-30). E piske l te yon moun ki amikal e ki te gen bonte lakay li sa te fè moun ki te dispoze suiv li yo te fè pwomès Jezi te fè yo pou l rekonfòte yo a plis konfyans toujou.  Menm timoun te vle vin jwenn Jezi paske Bib la fè konnen “li pran timoun yo nan bra l”. — Mak 10:13-16.

Menm lè Jezi te soufri anpil anvan l mouri, li pa t yon moun ki te tris. Pa egzanp, yon lè, pandan li te nan yon resepsyon maryaj ki t ap fèt Kana, li te fè dlo tounen diven pou l te ede moun yo (Jan 2:1-11). Nan kèk lòt okazyon, li te anseye yon seri leson moun yo pa t ap janm bliye. — Matye 9:9-13; Jan 12:1-8.

Sa k pi enpòtan an, mesaj Jezi t ap preche a te bay moun ki t ap koute l yo bèl posiblite pou yo viv pou toutan (Jan 11:25, 26; 17:3). Apre 70 disip Jezi te voye preche yo te retounen sot preche, yo te fè Jezi konnen eksperyans yo te fè. Lè Jezi tande sa li te “vin kontan anpil” e li te di: “Rejwi pito paske non nou ekri nan syèl la.” — Lik 10:20, 21.

“MEN NOU MENM, NOU PA DWE KONSA”

Chèf relijye ki t ap viv nan epòk Jezi a te rive jwenn fason pou yo fè moun wè yo epi montre yo gen otorite (Nonb 15:38-40; Matye 23:5-7). Men, kontrèman ak moun sa yo, Jezi te anseye apot li yo pou yo pa “domine” sou lòt moun (Lik 22:25, 26). Anfèt, men ki avètisman Jezi te bay: “Veye kò nou ak espè nan Lalwa yo ki renmen mache ak wòb long sou yo, ki renmen pou moun salye yo sou plas piblik.” — Mak 12:38.

Epoutan, Jezi pa t yon moun tout moun te konn wè, pafwa yo konn pa menm wè si l la (Jan 7:10, 11). Menm lè l te konn avèk 11 apot fidèl li yo li pa t twò parèt fizikman. Dayè, Jida ki te livre l bay Farizyen yo te oblije di l ap bay Jezi yon bo k ap sèvi kòm “yon siy” pou yo te ka idantifye l pami foul la. — Mak 14:44, 45.

Kidonk, byenke nou pa gen anpil detay sou fizik Jezi, yon bagay ki sèten li pa t sanble ak foto moun yo konn fè pou reprezante l yo. Sepandan, se pa aparans li te genyen toutbonvre ki ta dwe plis enterese n men pito se ki jan n konsidere l jodi a.

“NAN YON TIKRAS TAN, MONN NAN PAP WÈ M ANKÒ”

Nan menm jou Jezi te di pawòl sa yo li te mouri e yo te antere l (Jan 14:19). Li te bay lavi l “kòm ranson pou libere anpil moun”. (Matye 20:28.) Sou twazyèm jou a, Bondye resisite l “antanke espri” e li te “pèmèt li parèt devan” kèk nan disip li yo (1 Pyè 3:18; Travay 10:40). Ki aparans Jezi te genyen lè l te parèt devan disip li yo? Se sèten li te vrèman diferan ak fason l te ye anvan l te mouri piske menm disip li yo te pran tan pou yo wè se li. Mari moun Magdala te pran l pou yon moun k ap travay nan jaden, e gen de nan disip li yo ki t ap mache sou wout Emayis la ki te pran l pou yon etranje. — Lik 24:13-18; Jan 20:1, 14, 15.

Ki jan n ta dwe imajine Jezi jodi a? Plis pase 60 an apre lanmò Jezi, apot Jan, apot Jezi te renmen anpil la, te wè Jezi nan plizyè vizyon. Nan vizyon sa yo, Jan pa t wè figi yon moun ki t ap trepase sou yon kwa. Okontrè, li te wè “Wa tout wa, Seyè tout seyè” yo, Wa ki alatèt Wayòm Bondye a, ki pral elimine tout ènmi Bondye yo talè konsa, kit se demon kit se moun. Anplis de sa, li pral fè lèzòm jwenn benediksyon pou toutan! — Revelasyon 19:16; 21:3, 4.