Don ak Margaret * kontan pase yon bon ti moman ak pitit fi yo a ak fanmi l ki vin vizite yo. Margaret te fò anpil nan kesyon fè manje paske se sa l te aprann, men, li te pran retrèt li. Pou okazyon an, li te chwazi fè makawoni ak fwomaj paske se sa de pitit pitit li yo te pi renmen.

Pandan tout moun chita, Margaret pote bòl la e li depoze l nan mitan tab la. Lè l leve kouvèti a, se pa ti sezi l sezi wè se fwomaj sèlman ki nan bòl la! Li te bliye mete sa k pi enpòtan an, anpalan de makawoni *!

Tout moun fè erè, kèlkeswa laj yo oswa eksperyans yo genyen. Se gendwa yon pawòl yo te di san reflechi oswa yon move aksyon oubyen tou nou pa bay yon bagay twòp enpòtans oubyen nou te jis bliye l. Poukisa nou fè erè? Ki jan nou wè yo? Èske nou ka evite fè erè? Lè nou byen analize erè nou fè yo sa ap ede n reponn kesyon sa yo.

FASON NOU WÈ ERÈ AK FASON BONDYE WÈ ERÈ

Lè nou fè yon bon bagay, nou byen kontan aksepte yo fè lwanj pou nou e nou byen kontan tou lè moun vin konnen se nou ki fè travay la paske nou santi nou merite sa. Men, lè nou fè yon erè, menmsi nou pa t swete sa oubyen lòt moun pa wè sa, èske nou pa ta dwe admèt nou te fè yon bagay ki mal? Pou nou fè sa, sa mande pou n gen imilite.

Si se tèt nou nou wè sèlman, nou gendwa panse sa nou te fè a pa t twò grav, nou gendwa eseye akize lòt moun oubyen tou nou menm gendwa pa vle aksepte nou antò. Lè nou aji konsa, sa toujou bay move rezilta. Pwoblèm nan gendwa pa janm rezoud e sa k pi mal la nou gendwa rann lòt moun responsab. Se vre, nou gendwa rive jwenn yon fason pou n pa sibi konsekans erè nou yo fwa sa a, men nou bezwen sonje pi devan, “nou chak pral rann Bondye kont pou tèt nou”. — Women 14:12.

Bondye wè erè moun fè yon fason ki ekilibre. Nan liv Sòm nan, yo montre Bondye “gen mizèrikòd ak konpasyon, li pa fè kòlè fasil, li gen anpil lanmou ki fidèl. Li pap sonje defo nou yo pou toutan, ni li pap kontinye gen rankin pou toutan”. Li konnen lèzòm pa pafè, li konnen nou gen anpil mankman, e “li sonje se pousyè nou ye”. — Sòm 103:8, 9, 14.

Anplis de sa, etandone Bondye tankou yon papa ki gen anpil mizèrikòd, li vle pou nou menm pitit li yo nou imite l lè nou konsidere erè moun fè menm jan li menm li konsidere yo (Sòm 130:3). Labib, Pawòl Bondye a, ban nou anpil konsèy k ap ede nou lè nou fè erè ak lè lòt moun fè erè.

FASON NOU KA REYAJI LÈ NOU FÈ ERÈ

Lè yon moun fè erè, byen souvan, li pase anpil tan ap panse e li pèdi anpil enèji nan akize lòt moun oubyen nan eseye konvenk tèt li li te gen rezon di oswa fè sa l te fè a. Men, ou menm, lè w fè yon erè, mande eskiz, korije sa w te fè ki pa t bon an, kontinye kenbe bèl amitye ou te genyen ak lòt moun. Èske w te fè yon bagay ki mal epi sa  lage ou menm oswa lòt moun nan pwoblèm? Olye pou w ap chèche bay tèt ou rezon oswa akize lòt moun, annik fè tout sa w kapab pou w ranje sitiyasyon an. Si w kontinye ap di tèt ou se lòt moun ki antò, yon bagay ki prèske sèten sa fè pwoblèm nan fè plis tan e sa ap konplike sitiyasyon an pi plis toujou. Olye de sa, aprann nan erè w fè, remèt bagay yo annòd epi kontinye avanse.

Sepandan, lè se yon lòt moun ki fè yon erè, li vrèman fasil pou n montre nou pa dakò ak sa l fè. Se pa ti bon sa ap bon pou n suiv konsèy Jezi Kris te bay ki di: “Se sa k fè, tout sa nou ta renmen moun fè pou nou, nou menm tou, nou dwe fè l pou yo.” (Matye 7:12). Lè w fè yon erè, menmsi se ta yon erè ki tou piti, se sèten ou t ap renmen pou lòt moun montre yo konprann ou oubyen menm bliye sa w fè a. Kidonk, poukisa w pa fè tout sa w kapab pou aji menm jan an anvè lòt moun? — Efezyen 4:32.

KÈK PRENSIP KI KA EDE N FÈ MWENS ERÈ

Gen yon diksyonè ki fè konnen: ‘Moun fè erè paske yo mal jije yon sitiyasyon, yo pa fin byen konprann li oswa yo pa t byen egzamine l.’ Nou bezwen admèt, yon moman oswa yon lòt, tout moun demontre youn nan aspè sa yo. Sepandan, n ap fè mwens erè si nou pran kèk prensip biblik an konsiderasyon.

Nou jwenn youn nan prensip yo nan Pwovèb 18:13. Men sa l di: “Yon moun ki kouri reponn anvan l tande sa yo di a, sa l fè a se bagay moun sòt, e se yon imilyasyon pou li.” Vrèmanvre, lè yon moun pran yon ti tan pou l byen koute sa y ap di l epi reflechi anvan l pale sa ap ede l pou l pa pale san reflechi oubyen aji san reflechi tou. Lè yon moun pran san l pou l byen koute se pa ti bon sa ap bon pou li paske sa ap ede l pou l konnen plis bagay sou yon sitiyasyon anvan l kouri jije l e sa ap ede l pou l pa fè yon erè tou.

Gen yon lòt prensip nou jwenn nan Bib la ki di: “Si posib, depi sa depann de nou, se pou nou anpè ak tout moun.” (Women 12:18). Fè tout sa w kapab pou w pèmèt gen lapè ak kolaborasyon. Lè w ap travay ak lòt moun, montre w gen sousi pou yo, trete yo avèk respè, fè efò pou w ankouraje yo epi felisite yo. Lè anbyans lan konsa, l ap fasil pou yon moun padone yon lòt ki di oswa fè yon bagay san reflechi, e si se ta yon fot ki pi grav y ap rezoud sa yon fason ki amikal.

Eseye wè sa w ka aprann nan erè a. Olye pou w ap chèche pwouve ou te gen rezon di oswa aji jan w te aji a, wè sitiyasyon an kòm yon opòtinite pou w devlope bèl kalite lakay ou. Petèt, ou bezwen gen plis pasyans, jantiyès ak metriz. Se gendwa tou lòt kalite tankou dousè, lapè ak lanmou (Galat 5:22, 23). Omwen, ou ka aprann fason pou w aji yon lòt fwa. Fè efò pou w pa twò konsantre w sou sa w santi toutpandan w montre w se yon moun ki responsab. Lè w chèche wè sa ki yon ti jan komik nan sitiyasyon an sa fè gen mwen strès.

BYENFÈ SA KA FÈ NOU JWENN

Lè nou wè erè nou fè yo yon fason ki ekilibre sa ap ede n byen reyaji. N ap anpè ak tèt nou e ak lòt moun tou. Si nou fè efò pou nou aprann nan erè nou yo n ap vin gen plis sajès e l ap pi fasil pou moun renmen nou. Nou pap kite sa kraze moral nou e nou pap kite sa fè n panse nou pa vo anyen. Lefètke nou konnen lòt moun fè erè tou, sa ap fè nou vin pi pwòch avè yo. Sa k pi enpòtan toujou, n ap aprann imite lanmou Bondye gen lakay li ak fason l dispoze padone moun san grate tèt. — Kolosyen 3:13.

Ou sonje Margaret, dam nou te pale de li okòmansman an? Èske w panse li te gate okazyon fanmi an te genyen pou yo ansanm nan? Non. Tout moun te wè sa k te rive a komik, sitou Margaret, e yo te kontan manje manje a san makawoni. Plizyè ane apre sa, de pitit pitit li yo te kontan rakonte pitit pa yo bèl ti moman sa a yo te pase yo pa t janm bliye, e sa fè yo sonje bèl ti moman yo te konn pase ak granparan yo. Dayè, se te jis yon erè!

^ § 2 Yo chanje non moun yo.

^ § 3 Makawoni ak fwomaj se yon pla makawoni ki gen anpil fwomaj sou li.