• ANE LI FÈT: 1974

  • PEYI KOTE LI SOTI: MEKSIK

  • ANVAN: ADOLESAN KI VYOLAN, LI TE TOUJOU AP BATAY NAN LARI

VI MWEN T AP MENNEN:

Mwen fèt nan yon vil ki rele Ciudad Mante, yon bèl kote nan eta Tamolipas, nan peyi Meksik. An jeneral, moun nan vil sa a donan e yo montre yo gen bonte. Malerezman, akoz krim òganize, zòn nan te danjere anpil.

Mwen se dezyèm nan kat pitit gason paran m yo. Paran m te batize m nan Legliz Katolik, e pi devan mwen te patisipe nan koral legliz la. Mwen te vle fè Bondye plezi paske mwen te pè anpil pou l pa jije m e pou l pa voye m al boule nan lanfè pou toutan.

Lè m te gen senk an, papa m te abandone nou. Sa te fè m santi yon gwo lapenn epi mwen te santi yon vid nan kè m. Mwen pa t ka konprann poukisa li te abandone nou, alòske nou te renmen l anpil. Manman m te travay anpil èdtan deyò pou l pran swen nou toule kat.

Mwen te pwofite sitiyasyon an, epi m te konn kite lekòl la pou m te ka mache avèk lòt timoun ki te pi gran pase m. Yo te aprann mwen pou m di vye pawòl, pou m fimen, pou m vòlè e pou m batay e pou m tire kout pwen. Piske mwen te renmen domine sou lòt moun, mwen te aprann bòks, fè lit sovaj ak karate, anplis, mwen te aprann ki jan pou m itilize zam. Mwen te vin yon adolesan ki vyolan. Souvan, mwen te batay ak zam, e plizyè fwa mwen te fini nan batay la benyen an san e yo te konn panse m mouri nan lari a. Mwen te fè manman m soufri anpil lè l te jwenn mwen konsa, e li te oblije leve m pou l kouri lopital avè m!

Lè m te gen 16 an, yon zanmi mwen te konnen depi m te timoun ki rele Jorge te vin vizite lakay nou. Li te di n li se yon Temwen Jewova e li te vle pataje yon mesaj enpòtan ak nou. Li te kòmanse esplike nou kwayans li yo, epi li te sèvi ak Bib la pou l fè sa. Mwen pa t janm li Bib la, donk, mwen te kontan pou m aprann konnen non Bondye ak objektif li. Jorge te ofri nou pou l etidye Labib avèk nou. Nou te aksepte.

FASON LABIB CHANJE LAVI M:

Mwen te santi m soulaje anpil lè m te aprann laverite konsènan lanfè, lè m te aprann se pa yon ansèyman ki nan Bib la (Sòm 146:4; Eklezyas 9:5). Apre m te fin aprann sa a, mwen pa t santi m pè Bondye nan move sans m te pè l la ankò. Depreferans, mwen te kòmanse konsidere l kòm yon Papa ki plen lanmou e ki vle byen pou pitit li yo.

 Pandan m t ap pwogrese nan etid biblik la, m te rann mwen kont mwen te bezwen fè chanjman nan pèsonalite m. M te bezwen gen imilite epi m te dwe sispann chèche rezoud pwoblèm yo avèk vyolans. Konsèy nou jwenn nan 1 Korentyen 15:33 a te ede m. Li di: “Move frekantasyon fè moun pèdi bon abitid yo genyen”, oswa jan nòt la di a: “bon prensip yo genyen”. Mwen te rann mwen kont si m te vle chanje pèsonalite m, m te bezwen sispann frekante moun ki te gen yon move enfliyans sou mwen. Pou rezon sa a, mwen te kite ansyen zanmi mwen te genyen yo pou m te fè nouvo zanmi nan kongregasyon an, moun ki te konn rezoud pwoblèm yo avèk prensip ki nan Bib la, olye yo rezoud pwoblèm yo avèk batay oswa lòt fòm vyolans yo.

Lòt vèse ki te gen gwo efè sou mwen se Women 12:17-19. Vèse sa yo di: “Pa rann pèsonn mal pou mal. [...] Si posib, depi sa depann de nou, se pou nou anpè ak tout moun. Pa vanje tèt nou, [...] paske men sa ki ekri: ‘“Vanjans se pou mwen. Se mwen k ap fè yo peye pou sa yo fè”, se sa Jewova di.’” Mwen te aksepte se Jewova ki pral regle tout enjistis fason l vle a epi lè l vle a. Tikras pa tikras, mwen te chanje, mwen te vin pa yon moun ki vyolan ankò.

Mwen pap janm bliye sa k te rive m yon jou swa pandan m te sou wout pou retounen lakay mwen. Te gen yon bann jèn ki te nan yon lòt gang ki te atake m. Moun ki te chèf gang lan te frape m nan do m, e li di m: “Defann tèt ou!” Nan moman sa a, mwen te fè yon priyè tout kout pou m mande Jewova ede m metrize m devan atak sa a. Menmsi mwen te santi m gen gwo anvi pou m rann mal pou mal, mwen te rive chape poul mwen pito. Nan demen, mwen te rankontre chèf gang lan poukont li. Mwen te santi yon gwo kòlè anndan m e mwen te vle rann li mal pou mal, mwen te sipliye Jewova ankò nan kè m pou l ede m kontwole tèt mwen. Mwen te sezi lè jèn sa a te vin pale dirèkteman avè m e l te di m: “Padon pou sa k te rive yè swa a. An verite, mwen vle vin menm jan avè w. Mwen vle etidye Bib la.” Se pa ti kontan mwen te kontan lefètke mwen te metrize kòlè m! Grasa ti konvèsasyon sa a, li te kòmanse etidye Bib la tou.

Malerezman, nan moman sa a, lòt moun nan fanmi m yo pa t kontinye etidye Bib la. Epoutan, mwen te pran desizyon fèm pou m kontinye etidye e mwen pa t kite ni okenn moun ni okenn bagay anpeche m pwogrese. Mwen te konnen si m te kontinye frekante pèp Bondye a regilyèman, mwen t ap sispann soufri nan domèn afektif, epi mwen t ap gen fanmi m te bezwen an. Mwen te kontinye pwogrese, epi an 1991, mwen te batize kòm Temwen Jewova.

BYENFÈ MWEN JWENN:

Mwen te egri nan kè m, mwen te konn domine sou lòt moun epi m te vyolan. Men, Pawòl Bondye a ede m chanje lavi m konplètman. Kounye a, m ap pataje mesaj lapè ki nan Bib la avèk tout moun ki vle tande l. Mwen gen privilèj pou m sèvi antanke sèvitè aplentan depi 23 an.

Te gen yon moman mwen te travay kòm volontè nan biwo filyal Temwen Jewova yo nan Meksik. Pandan mwen t ap travay la, mwen te rankontre yon jèn sè ki gen anpil enèji ki rele Claudia, epi nou te marye nan ane 1999. Se pa ti rekonesan mwen rekonesan anvè Jewova lefètke li beni m, li ban m yon madanm fidèl konsa!

Nou te sèvi ansanm nan yon kongregasyon lang siy meksiken, kote nou t ap ede moun soud aprann konnen Jewova. Pi devan, yo te mande nou deplase al viv nan Beliz pou n ka anseye moun k ap viv nan peyi sa a Labib. Byenke nou viv yon fason pi senp isit la, nou gen tout sa nou bezwen pou n viv ak kè kontan. Nou pap chanje vi sa a pou anyen.

Avèk letan, manman m te rekòmanse etid biblik la epi l te batize. Epitou, kounye a, ni gran frè m nan, ni madanm li, ni pitit li yo, yo tout se Temwen Jewova. Mwen te pataje mesaj Wayòm nan avèk kèk nan ansyen zanmi m yo, e kounye a, gen kèk nan yo k ap sèvi Jewova tou.

Malerezman, kèk manm nan fanmi m mouri paske yo pa t chanje tanperaman vyolan yo te genyen an. Si m te kontinye nan menm chemen an, petèt mwen t ap fini menm jan avè yo. Mwen rekonesan anvè Jewova paske li te rale m vin jwenn li pou m vin pami lòt moun k ap adore l yo. Avèk pasyans ak bonte, yo te aprann mwen ki jan pou m aplike prensip ki nan Bib la nan lavi m.