Gail se youn nan moun nou te mansyone nan kòmansman seri atik sa yo. Petèt ou sonje li te panse li pa t ap janm rive reprann li apre lanmò mari l. Men, avèk enpasyans, l ap tann moman kote li pral rewè Robert, mari l la, nan monn nouvo Bondye pwomèt la. Men sa l di: “Vèsè m pi renmen se Revelasyon 21:3, 4.” Men sa nou li nan vèsè sa a: “Bondye li menm ap avèk yo. L ap siye tout dlo nan je yo, pap gen lanmò ankò, e moun pap nan lapenn ankò akoz moun pa yo ki mouri. Pap gen ni rèl, ni doulè ankò. Ansyen bagay yo disparèt.”

Men sa Gail di: “Pwomès sa a se espwa nou pou lavni. Mwen santi sa fè m mal toutbon lè m wè moun ki gen moun pa yo ki mouri, men ki pa konnen esperans sa a nou genyen pou n rewè moun pa nou yo ki mouri.” Gail aji ann amoni ak kwayans li, li sèvi kòm volontè nan travay predikasyon an aplentan, konsa, li fè pwochen l yo konnen pwomès Bondye fè pou lavni an: “Pap gen lanmò ankò.”

Jòb te gen konfyans li t ap tounen viv ankò.

Petèt ou ka di: ‘M pa ka kwè yon bagay konsa!’ Men, ann egzamine egzanp yon moun yo te rele Jòb. Li te malad grav (Jòb 2:7). Byenke Jòb te mande lanmò, li te toujou gen lafwa nan pouvwa Bondye genyen pou l resisite l pou l vin viv sou tè a ankò. Avèk konfyans, li te di: “O! Pito w ta sere m nan Tonm [...] W ap rele m, e m ap reponn ou. Se pa ti anvi w ap anvi wè travay ou fè ak men w!” ​(Jòb 14:13, 15). Jòb te gen konfyans Bondye t ap sonje l e li t ap gen gwo anvi pou l reba l lavi ankò.

Talè konsa, Bondye pral fè sa ni pou Jòb, ni pou yon kantite lòt moun nou pa ka konte, lè l fè tè sa a tounen yon paradi (Lik 23:42, 43). Men sa Labib fè nou konnen nan Travay 24:15: “Pral gen yon rezirèksyon.” Men asirans Jezi ban nou: “Nou pa bezwen sezi pou sa, paske lè a ap rive kote tout moun ki nan tonm yo pral tande vwa l, e y ap soti.” ​(Jan 5:28, 29). Jòb pral wè pwomès sa a reyalize. Li pral gen posiblite pou l “gen menm fòs li te genyen lè l te jèn nan” e pou kò l “pi fre pase lè l te jèn” pou tout tan (Jòb 33:24, 25). Se menm bagay la ki pral rive pou tout moun ki te montre yo apresye dispozisyon Bondye ki gen mizèrikòd la pran pou l resisite moun pou yo vin viv sou tè a.

Si w ap soufri paske w pèdi yon moun ki chè pou ou, enfòmasyon nou sot egzamine yo gendwa pa retire lapenn ou genyen an nèt. Men, si w medite sou pwomès Bondye yo ki nan Bib la, w ap gen yon esperans ki reyèl e w ap jwenn fòs pou w kontinye viv. — 1 Tesalonisyen 4:13.

Èske w ta renmen aprann plis bagay sou fason pou w fè fas ak lapenn ou genyen? Oubyen èske gen kesyon w konn poze ki gen rapò ak sijè sa a, tankou “Poukisa Bondye pèmèt mechanste ak soufrans?” Tanpri, ale sou sit Entènèt nou an, jw.org, pou w ka jwenn repons ki pratik e k ap ba w fòs.