Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 SIJÈ KI SOU PAJ KOUVÈTI A | ÈSKE W AP AKSEPTE PI GWO KADO BONDYE BAY LA?

Ki sa k fè kado Bondye bay la gen tout valè sa a?

Ki sa k fè kado Bondye bay la gen tout valè sa a?

Ki lè yon kado vrèman gen anpil valè pou ou? Anfèt, gen kat bagay ki ka fè sa: 1) moun ki ba w kado a, 2) rezon ki fè l ba ou l, 3) sakrifis li fè pou l ba w kado a, epi 4) kado a satisfè yon bezwen w te genyen toutbon. Si n reflechi sou bagay sa yo, sa ka ede n gen plis apresyasyon pou ranson an ki se pi gwo kado Bondye ban nou.

KIYÈS KI BAN NOU L?

Gen kèk kado ki gen anpil valè pou nou, paske se yon moun ki gen pouvwa oubyen yon moun nou bay anpil enpòtans ki te ban nou yo. Gen kèk lòt, se vre yo pa koute chè, men nou ba yo valè, paske se yon moun nan fanmi nou nou renmen anpil oswa yon zanmi nou fè konfyans ki te ban nou yo. Se menm bagay la pou kado Russell te bay Jordan nan, jan nou sot wè sa nan atik anvan an. Ki rapò sa genyen ak ranson an, kado Bondye ban nou an?

Premyèman, Labib di “Bondye te voye sèl Pitit li fè a nan monn nan, pou nou ka jwenn lavi grasa li”. (1 Jan 4:9.) Verite sa a fè kado sa a vrèman gen anpil valè. Pa gen pèsonn ki gen plis pouvwa pase Bondye. Men sa youn nan Ebre ki te ekri liv Sòm nan te di konsènan Bondye: “Ou menm, ki rele Jewova, ou se Sila a ki nan pi gwo pozisyon an e ki gen pouvwa sou tout tè a.” (Sòm 83:18). Nou pa ta ka resevwa yon kado nan men yon moun ki nan pi gwo pozisyon pase sa.

Dezyèmman, Bondye se “Papa nou”. (Ezayi 63:16.) Nan ki sans? Se li ki ban nou lavi. Mete sou sa, li pran swen nou fidèlman tankou yon papa ki fè tout sa l kapab pou l pran swen pitit li. Bondye t ap pale ak kèk moun nan pèp li a nan tan lontan, li te mande yo: “Èske Efrayim pa yon pitit gason ki gen anpil valè pou mwen? [...] Kè mwen fè m mal pou li e se sèten m ap gen pitye pou li.” (Jeremi 31:20). Bondye santi l menm jan an tou anvè moun k ap adore l yo jodi a. Se pa kreye li kreye nou sèlman, antanke yon Kreyatè toupisan, men li se Papa nou tou, yon Papa ki fidèl, e li se Zanmi nou. Èske sa pa fè kèlkeswa kado li ta bay la yon bagay ki vrèman gen anpil valè?

 POUKISA L BAN NOU L?

Gen kèk kado ki gen anpil valè, paske se pa fòse yo fòse moun bay yo, men se bonjan lanmou ki pouse yo fè sa. Yon moun ki bay yon kado ak tout kè l pa gen anyen l ap atann anretou pou bèl jès sa l fè a.

Bondye te bay Pitit li a pou nou paske l renmen nou. Men sa Bib la di: “Lanmou Bondye te parèt aklè nan ka pa nou, paske Bondye te voye sèl Pitit li fè a.” Poukisa Bondye te fè sa? “Pou nou ka jwenn lavi grasa li [Pitit li a].” (1 Jan 4:9). Èske Bondye te dwe nou sa? Ditou! “Ranson Kris Jezi te peye a” se youn nan fason Bondye te demontre “favè san parèy li” a. — Women 3:24.

Sa k fè kado sa a Bondye bay la se yon fason li demontre “favè san parèy” li a? Men sa Bib la esplike: “Men ki jan Bondye demontre lanmou li gen pou nou: Kris mouri pou nou pandan nou te pechè toujou.” (Women 5:8). Bonjan lanmou Bondye genyen an te pouse l aji pou lèzòm ki fèb, ki sanzespwa e ki se pechè. Nou pa t merite pou l renmen n konsa, ni nou pap ka janm remèt li sa. Kado san parèy li ban nou an se pi bèl fason li te ka montre lanmou li gen pou nou.

KI SAKRIFIS LI FÈ?

Gen kèk kado ki gen anpil valè, paske yo demontre gwo sakrifis moun ki bay yo a fè. Lè yon moun dispoze ban nou yon bagay ki gen anpil valè pou li, nou vrèman bay kado sa a anpil enpòtans poutèt sakrifis li fè pou sa.

Bondye “bay sèl Pitit Gason li fè a”. (Jan 3:16.) Pa gen okenn moun Bondye pi renmen li te ka bay pou nou. Pandan tout ane Bondye t ap kreye linivè, Jezi t ap travay avèk li e li te vin tounen sila a “ki te ba l plis kè kontan” an (Pwovèb 8:30). Jezi se ‘Pitit Gason Bondye renmen an’ e li se “pòtre Bondye envizib la”. (Kolosyen 1:13-15.) Pa janm gen de moun entèlijan ki pwòch youn ak lòt konsa!

Epoutan, Bondye “pa t menm epaye pwòp Pitit li a”. (Women 8:32.) Jewova te bay sa l te genyen ki pi bon an pou nou. Se kado l bay ki koute l pi chè!

YON KADO KI SATISFÈ YON GWO BEZWEN

Gen kèk kado ki gen anpil valè, paske yo satisfè yon bezwen nou genyen toutbon e menm yon bezwen nou gen tousuit. Pa egzanp, se pa ti rekonesans ou t ap genyen pou yon moun ki chwazi peye yon tretman pou ou pou l ka sove lavi w, alòske ou pa t ka peye tretman sa a! Kado sa a li fè w la t ap gen anpil anpil enpòtans pou ou, pa vre?

“Menm jan nan Adan tout moun mouri, se konsa tou nan Kris yo tout pral retounen jwenn lavi.” (1 Korentyen 15:22). Antanke desandan Adan, nou tout te “mouri”, nou pa t ka chape anba grif maladi ak lanmò, ni nou pa t ka rekonsilye tèt nou ak Bondye, epi pou n pa ta koupab devan l ankò. Antanke moun ki nan yon sitiyasyon ki dezespere, nou pa ka fè ni nou menm ni lòt moun jwenn “lavi”. Men sa Labib fè nou konnen: Pa gen yon moun “k ap janm kapab delivre yon frè l, oubyen ki kapab bay Bondye yon ranson pou li [...], yo pap janm ka bay li”. (Sòm 49:7, 8.) Se sèten, nou bezwen èd piske nou pa kapab peye ranson an. Si n pa t jwenn èd, nou t ap fini.

Piske Jewova renmen nou anpil, li te aksepte peye “tretman” nou te bezwen pou sove lavi nou an, konsa, pa mwayen Jezi, nou “tout pral retounen jwenn lavi”. Ki jan ranson an fè sa pou nou? “San Jezi, Pitit li a, pirifye nou anba tout peche.” Wi, lafwa nou gen nan san Jezi ki te koule pou nou an ban nou posiblite pou n jwenn padon pou peche nou yo e pou n  jwenn lavi ki pap janm fini an (1 Jan 1:7; 5:13). Men, ki sa ranson an pral fè pou moun pa nou yo ki mouri? Men sa Bib la di: “Etandone se yon moun ki fè gen lanmò, se yon moun tou [Jezi] ki fè gen rezirèksyon.” — 1 Korentyen 15:21 *.

Sakrifis Jezi a pa gen parèy paske moun ki bay li a se moun ki nan pi gwo pozisyon an e lanmou l demontre a pa gen parèy. Pa gen okenn moun ki te janm fè sakrifis konsa pou nou nan pwen Jewova Dye fè sa. Epi, pa gen yon sakrifis ki satisfè yon gwo bezwen pase sakrifis sa a ki libere nou anba peche ak lanmò. Wi, pa gen okenn kado nou ka konpare ak ranson an, ki gen yon valè ki san parèy!

 

^ § 19 Pou w jwenn plis enfòmasyon sou objektif Bondye genyen pou l resisite moun ki mouri yo, gade chapit 7 nan liv Ki sa Labib kapab anseye nou? an. Se Temwen Jewova ki pibliye liv sa a e li sou sit www.jw.org/ht a.