Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad ki gen atik etid yo  |  Out 2017

Kesyon lektè yo poze

Kesyon lektè yo poze

Poukisa istwa Matye rakonte sou kòmansman lavi Jezi a diferan ak istwa Lik rakonte a?

Istwa Matye rakonte konsènan sa k te pase lè Jezi te fèt ak nan kòmansman lavi Jezi yon jan diferan ak istwa Lik rakonte a paske mesye ki te ekri Evanjil yo rakonte evènman yo sou diferan ang.

Istwa Matye a konsantre sou evènman ki gen rapò ak Jozèf. Li rakonte premye reyaksyon Jozèf te genyen lè l te aprann Mari ansent, rèv li te fè kote yon zanj te esplike l sitiyasyon an ak fason l te suiv sa zanj lan te di l (Mat. 1:19-25). Matye pale tou konsènan rèv Jozèf te fè kote yon zanj te ankouraje l al ann Ejip, vwayaj li te fè ak fanmi l lè yo t aprale a, rèv li te fè kote yon zanj te di l retounen nan peyi Izrayèl, lè l t ap tounen, epi desizyon l te pran pou l al viv Nazarèt ak fanmi l (Mat. 2:13, 14, 19-23). Nan de premye chapit Evanjil Matye a, li site non Jozèf nèf fwa, alòske l site non Mari sis fwa sèlman.

Yon lòt bò, istwa Lik la plis konsantre sou Mari. Li gen ladan l istwa kote zanj Gabriyèl te vin vizite Mari, lè Mari t al vizite Elizabèt ki te fanmi l ak pawòl Mari te di pou l fè louwanj pou Jewova (Lik 1:26-56). Lik pale tou konsènan pawòl Simeyon te di Mari anrapò ak soufrans Jezi t ap gen pou l sibi yo. Menm nan istwa kote fanmi Mari t ap vizite tanp lan lè Jezi te gen 12 an, Lik site pawòl Mari te di yo, men l pa site pawòl Jozèf yo. Mete sou sa, Lik fè konnen tout evènman sa yo te gen gwo efè sou Mari (Lik 2:19, 34, 35, 48, 51). Nan de premye chapit Evanjil Lik la, li site non Mari 14 fwa, alòske l site non Jozèf 3 fwa sèlman. Kidonk, Matye plis pale konsènan sa Jozèf te panse ak fason l te aji, alòske Lik bay plis detay sou wòl Mari te jwe ak eksperyans li te fè.

Menm jan an tou, lis zansèt de ekriven sa yo bay nan Evanjil yo te ekri yo diferan youn ak lòt. Matye pale de zansèt Jozèf yo e l montre Jezi, pitit adoptif Jozèf la, se eritye legal wayòm David la. Poukisa? Se paske Jozèf se yon desandan wa David ki soti nan fanmi Salomon, pitit gason David (Mat. 1:6, 16). Men, Lik li menm pale de zansèt Mari yo e l montre Jezi se eritye natirèl wayòm David la, “selon lachè”. (Wom. 1:3.) Poukisa? Se paske Mari se yon desandan wa David ki soti nan fanmi Natan, pitit gason David (Lik 3:31). Men, poukisa Lik pa di Mari se pitit fi Eli nan lis fanmi li bay la? Se paske, an jeneral, lis ki ofisyèl yo te konn baze sou gason yo. Donk, lè Lik te pale de Jozèf e l fè konnen l se pitit gason Eli, nou konprann li te vle di Jozèf se bofis Eli. — Lik 3:23.

Lis fanmi Matye ak Lik bay yo montre byen klè Jezi se Mesi yo te anonse a. Anfèt, moun yo te tèlman byen konnen liy fanmi kote Jezi soti a, menm Farizyen yo ak Sadiseyen yo pa t ka nye sa. Jodi a, istwa Matye ak Lik rakonte konsènan liy fanmi kote Jezi soti a se youn nan bagay enpòtan ki baz lafwa nou e se yon prèv ki montre pwomès Bondye yo ap reyalize san mank.