Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad ki gen atik etid yo  |  Desanm 2017

Jèn: “Kontinye travay pou pwòp delivrans nou”

Jèn: “Kontinye travay pou pwòp delivrans nou”

“Jan nou toujou obeyi [...], kontinye travay pou pwòp delivrans nou, avèk krent ak anpil respè.” — FLP. 2:12.

KANTIK: 133, 135

1. Poukisa batèm se yon etap ki enpòtan anpil? (Gade foto ki nan kòmansman atik la.)

CHAK ane, gen plizyè milye etidyan Labib ki batize. Anpil nan yo se jèn ki nan laj adolesans ak timoun ki prèske nan laj adolesans. Petèt yo leve nan laverite. Èske w se youn nan yo? Nan ka sa a, ou merite felisitasyon. Se yon obligasyon pou tout kretyen batize, e se yon etap ki esansyèl pou yo ka sove. — Mat. 28:19, 20; 1 Pyè 3:21.

2. Poukisa n pa dwe pè oswa evite vwe Bondye lavi n?

2 Byenke batèm ouvri pòt pou moun jwenn anpil benediksyon, li mache ak responsablite tou. Nan ki sans? Jou w te batize a, ou te reponn wi pou kesyon ki vin apre a: “Sou baz sakrifis Jezi Kris la, èske w repanti pou peche w, e èske w vwe tèt ou bay Jewova pou w fè volonte l?” Batèm ou senbolize ve w te fè a. Se yon pwomès enpòtan w fè Jewova pou w renmen l e pou w met volonte l anvan tout lòt bagay. Se yon angajman ki serye anpil. Èske w dwe regrèt ou te pran l? Non, ou  pa dwe janm regrèt. Lè w remèt Jewova lavi w, sa pa janm yon move desizyon. Reflechi sou lòt posiblite a! Yon moun k ap viv lwen Jewova se yon moun ki anba kontwòl Satan. Delivrans ou pa enterese Dyab la. Anfèt, li t ap kontan si w pèdi lavi ki pap janm fini an lè w met ansanm avè l pou rejte dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an.

3. Ki byenfè w ap jwenn lè w vwe Jewova lavi w?

3 Kontrèman ak moun ki pran pozisyon pou Satan yo, ann wè ki byenfè w ap jwenn antanke yon kretyen ki vwe Bondye lavi w e ki batize. Piske kounye a ou bay Jewova lavi w, ou ka gen plis konfyans toujou lè w ap di: “Jewova avè m, mwen pap pè. Ki sa lòm ka fè m?” (Sòm 118:6). Pa gen pi gwo privilèj ou ta ka gen nan lavi w pase privilèj ou genyen pou Bondye bò kote w e pou w gen apwobasyon l.

YON RESPONSABLITE PÈSONÈL

4, 5. a) Nan ki sans se yon responsablite pèsonèl sa ye pou n vwe Bondye lavi n? b) Ki difikilte se pa jèn sèlman ki konn rankontre yo?

4 Antanke yon kretyen ki batize, relasyon w gen ak Jewova pa menm jan ak yon ‘plan familyal’, tankou plan kèk moun konn fè pou telefòn selilè yo. Okontrè, kounye a, se ou menm ki responsab pwòp delivrans ou, menmsi w toujou ap viv lakay paran w. Ki sa k fè l enpòtan pou w sonje sa? Se paske w pa ka toujou prevwa ki difikilte w pral rankontre pi devan. Pa egzanp, si w batize anvan w antre nan adolesans ou, petèt w ap vin gen lòt santiman e w ap jwenn lòt presyon pandan adolesans ou. Men ki jan yon jèn fi ki adolesan esplike sa: “An jeneral, yon timoun pap fache dèske l se Temwen Jewova senpleman paske l pap jwenn yon moso gato nan yon anivèsè nesans y ap fete nan lekòl li. Men, nan kèk ane, lè anvi pou l gen relasyon seksyèl vin pi fò lakay li, l ap bezwen gen bonjan konviksyon obeyi lwa Jewova yo se toujou pi bon chwa a.”

5 Nòmalman, se pa jèn yo sèlman ki konn rankontre nouvo difikilte. Menm moun ki batize pandan yo granmoun konn fè fas ak anpil pwoblèm sanzatann ki konn pase lafwa yo anba eprèv. Yo ka jwenn eprèv sa yo nan maryaj yo, akoz pwoblèm sante oswa nan travay yo. Sa klè, tout moun, kèlkeswa laj yo, ap gen pou yo fè fas ak yon seri sitiyasyon ki mande pou yo ret fidèl ak Jewova. — Jak 1:12-14.

6. a) Nan ki sans lè w vwe Jewova lavi w se yon pwomès ki san kondisyon? b) Ki sa n ka aprann nan Filipyen 4:11-13?

6 Yon bagay k ap ede w ret fidèl nan kèlkeswa sitiyasyon an se lè w pa janm bliye pwomès ou te fè Jewova a se yon pwomès ki san kondisyon. Sa vle di ou te pwomèt Sila a ki gen dwa pou l dirije linivè antanke Souvren an w ap kontinye sèvi l menmsi zanmi w oswa paran w sispann fè sa (Sòm 27:10). Nan kèlkeswa sitiyasyon an, grasa èd Jewova, ou ka chèche vin gen fòs pou w viv ann amoni ak ve w te fè a. — Li Filipyen 4:11-13.

7. Ki sa sa vle di pou w travay pou pwòp delivrans ou “avèk krent ak anpil respè”?

7 Jewova vle pou w vin zanmi l. Men, sa ap mande efò pou w kenbe amitye sa a e pou w kontinye travay pou pwòp delivrans ou. Anfèt, Filipyen 2:12 di: “Kontinye travay pou pwòp delivrans nou, avèk krent ak anpil respè.” Pawòl sa yo montre ou bezwen egzamine fason w ap kenbe amitye w gen ak Jewova a e pou w ret fidèl avè l kèlkeswa difikilte w rankontre. Ou pa dwe vin gen twòp konfyans  nan tèt ou. Menm moun ki gen lontan depi y ap sèvi Bondye konn kite laverite. Kidonk, ki etap ou ka suiv pou w travay pou pwòp delivrans ou?

LI ENPÒTAN POU W ETIDYE LABIB

8. Ki sa etid pèsonèl gen ladan l, e poukisa l enpòtan?

8 Pou n vin zanmi Jewova sa mande pou n koute l e pou n pale avè l. Prensipal fason nou ka koute Jewova se lè n fè etid pèsonèl nan Bib la. Sa gen ladan l chèche gen konesans lè w li Pawòl Bondye a ansanm ak piblikasyon ki baze sou Bib la epi w medite sou yo. Pandan w ap fè sa, sonje etid ou fè nan Bib la pa tankou yon senp devwa lekòl. Ou pa dwe fè l kòmsi w ap chèche aprann kèk bagay pakè pou w al nan yon egzamen lekòl. Yon etid ki pwofitab tankou yon vwayaj kote w ka eksplore epi dekouvri nouvo aspè nan pèsonalite Jewova. Sa ap ede w pwoche bò kote Bondye, e konsa, l ap pwoche bò kote w. — Jak 4:8.

Èske w gen bon kominikasyon ak Jewova? (Gade paragraf 8-11.)

9. Ki zouti ki ede w nan etid pèsonèl ou?

9 Òganizasyon Jewova a gen yon pakèt zouti k ap ede w gen yon bon pwogram etid. Pa egzanp, seri “Ann fouye nan Bib la” ki nan seksyon “Jèn yo” sou sit jw.org la ka ede w aprann bonjan leson sou evènman Bib la rakonte yo. Mete sou sa, gid pou etid “Ki sa Labib anseye toutbonvre?” ki sou sit jw.org la ka ede w vin gen plis konviksyon nan sa w kwè yo. Gid pou etid sa yo ka ede w aprann ki jan w ka esplike lòt moun kwayans ou. Ou ka jwenn lòt ide sou fason pou w etidye nan atik “Les jeunes s’interrogent [...] Comment trouver du plaisir à lire la Bible?” ki te parèt nan Reveye n! avril 2009 (fransè). Etid ak meditasyon jwe yon wòl enpòtan nan travay pou pwòp delivrans ou. — Li Sòm 119:105.

LAPRIYÈ ENPÒTAN ANPIL

10. Poukisa lapriyè enpòtan anpil pou yon kretyen ki batize?

10 Lè n fè etid pèsonèl se youn nan fason nou koute Jewova, men lapriyè se yon fason nou pale avè l. Yon kretyen pa dwe konsidere lapriyè kòm yon abitid ki sanzenpòtans oswa kòm yon ‘bagay ki bay chans’ pou l ogmante posiblite l genyen pou l reyisi nan yon seri bagay. Okontrè, lapriyè se yon mwayen pou n kominike toutbon ak Kreyatè nou an.  Jewova vle tande nou. (Li Filipyen 4:6.) Kèlkeswa tètchaje ou genyen, avèk sajès, Bib la ba w konsèy pou w “lage chay ou sou Jewova”. (Sòm 55:22.) Èske w kwè sa toutbon? Gen plizyè milyon frè ak sè ki ka ba w asirans sa te ede yo. Sa ka ede n tou!

11. Poukisa w dwe toujou di Jewova mèsi?

11 Lapriyè ba w opòtinite pou w fè plis pase annik mande Jewova èd. Men sa Bib la di: “Montre nou gen rekonesans.” (Kol. 3:15). Pafwa, pwoblèm nou yo ka tèlman anvayi n sa fè n pa wè pakèt benediksyon n genyen yo. Poukisa w pa pran detèminasyon chak jou pou w reflechi ak omwen twa bagay ou kapab gen rekonesans pou yo? Apre sa, di Jewova mèsi nan lapriyè pou benediksyon sa yo. Men sa yon adolesan ki rele Abigail ki te batize lè l te gen 12 an fè konnen: “M panse Jewova merite pou n di l mèsi plis pase kèlkeswa moun nan linivè. Nou dwe pwofite tout ti okazyon pou n remèsye l pou kado l ban nou yo. Men yon bèl rapèl mwen te tande yon lè: Si n ta leve demen maten e n ta gen sèlman bagay nou te di Jewova mèsi pou yo nan jounen yè a, ki kantite bagay nou t ap genyen *?”

EKSPERYANS OU FÈ GEN ANPIL VALÈ

12, 13. Poukisa l enpòtan pou w reflechi sou fason w te goute e w te wè jan Jewova bon?

12 Men ki pawòl David, yon wa nan tan lontan ki te chape anba anpil sitiyasyon ki grav, te di nan yon chante: “Goute e n a wè jan Jewova bon. Byennere moun ki pran refij nan li.” (Sòm 34:8). Vèsè sa a montre eksperyans ou fè gen anpil valè. Lè w li Bib la ak piblikasyon yo e lè w al nan reyinyon, ou konn tande yon seri eksperyans ankourajan sou fason Bondye ede lòt moun rete fidèl. Men, tank relasyon w gen ak Jewova a ap vin pi sere, ou bezwen wè men Jewova nan lavi w. Ki jan ou menm ou te goute e w te wè jan Jewova bon?

13 Gen yon sèl fason tout kretyen yo goute e yo wè jan Jewova bon. Se lè yo jwenn envitasyon pou yo pwoche bò kote Bondye ak Pitit Gason l lan. Men sa Jezi te di: “Pèsonn pa ka vin jwenn mwen si Papa m ki voye m nan pa rale l vini.” (Jan 6:44). Èske w panse pawòl sa yo aplikab pou ou? Yon jèn ta gendwa di: ‘Jewova te rale paran m yo vini, epi mwen annik suiv yo.’ Men, lè w te vwe Jewova lavi w e w te batize, ou te montre ou te vin gen yon relasyon espesyal avè l. Kounye a, li vrèman konnen w. Men asirans Bib la ban nou: “Si yon moun renmen Bondye, Bondye konnen moun sa a.” (1 Kor. 8:3). Fè efò pou w toujou bay plas ou gen nan òganizasyon Jewova a anpil valè e pou w apresye l.

14, 15. Ki jan travay predikasyon an ka ede w vin gen plis lafwa?

14 Yon lòt fason ou ka goute pou w wè jan Jewova bon se lè w wè jan l soutni w pandan w ap pataje kwayans ou ak lòt moun. Ou ka fè sa ni nan travay predikasyon an ni nan lekòl ou. Gen kèk moun ki twouve l difisil pou yo preche kamarad lekòl yo. Petèt ou ka konprann rezon ki fè sa. Ou pa gen okenn ide sou jan yo pral reyaji. Li ka pi difisil lè w ap pale ak yon gwoup moun pase lè w ap pale ak yon sèl elèv nan klas la. Ki sa k ka ede w?

15 Reflechi toudabò sou rezon ki fè w gen konviksyon nan sa w kwè yo. Èske  gid pou etid ki sou sit jw.org la disponib nan lang ou pale a? Si w pa sèten, pran tan pou w chèche yo. Yo fè yo pou ede w reflechi sou sa w kwè yo, rezon ki fè w kwè ladan yo e ki jan w ka esplike lòt moun sa w kwè yo. Lè w gen yon konviksyon ki solid e w byen prepare, w ap santi w anvi bay temwayaj pou non Jewova. — Jer. 20:8, 9.

16. Ki sa k ta ka ede w pa pè fè lòt moun konn kwayans ou?

16 Sepandan, menm lè w prepare, ou ka pè fè lòt moun konn kwayans ou. Men sa yon sè ki gen 18 an e ki te batize lè l te gen 13 an fè konnen: “M konnen sa m kwè, men pafwa, m gen pwoblèm pou m di sa k nan panse m.” Ki jan l te rive venk obstak sa a? Men sa l di: “M jis eseye ret natirèl. Kamarad mwen yo alèz pou yo pale sou sa yo fè. M ta dwe santi m alèz pou m fè menm jan an. Se sa k fè, m konn pwofite di kèk bagay, tankou : ‘M t ap anseye Bib la lòt jou, e...’ Apre sa, m kontinye ak sa m t ap di a. Byenke sa m ap di a konn pa gen rapò ak Bib la dirèkteman, souvan gen moun ki konn anvi konn plis sou sa m fè lè m ap anseye Bib la. Pafwa yo konn poze kesyon sou sa. Plis m sèvi ak metòd sa a, se plis li vin pi fasil pou mwen. Apre sa, m toujou santi m byen!”

17. Ki jan fason w konsidere kwayans ou ede w pale ak lòt moun?

17 Tank ou respekte lòt moun e w montre w enterese nan yo, se tank yo ka reyaji menm jan an. Men sa Olivia ki gen 17 an e ki te batize anvan l te antre nan adolesans li te di: “M te toujou pè pale de Bib la nan konvèsasyon m gen ak lòt moun pou yo pa panse m se yon fanatik.” Annapre, li te kòmanse reflechi yon lòt jan. Olye Olivia te bay laperèz li te genyen yo twòp enpòtans, men rezònman l te fè: “Gen anpil jèn ki pa konn anyen sou Temwen Jewova yo. Nou se sèl Temwen Jewova yo konnen. Kidonk, se fason n aji k ap detèmine fason y ap reyaji. E si nou kapon oswa n timid oswa l difisil pou n pale sou kwayans nou? Oubyen, e si n jennen lè n ap pale? Lè sa a yo ka wè n kòm moun ki pa fyè de tèt yo. Yo ka menm mal reyaji akoz nou manke konfyans nan tèt nou. Men, si nou alèz e n gen asirans lè n ap pale konsènan sa nou kwè, nou fè sa vin yon bagay ki nòmal nan konvèsasyon nou, gen plis chans pou moun yo respekte n.”

KONTINYE TRAVAY POU PWÒP DELIVRANS NOU

18. Sa sa mande pou n travay pou pwòp delivrans nou?

18 Jan n te wè sa, se yon gwo responsablite pou n travay pou pwòp delivrans nou. Pami bagay nou dwe fè yo, nou bezwen li Pawòl Bondye a epi medite sou li, nou bezwen priye Jewova, e n bezwen reflechi sou divès fason Jewova beni nou pèsonèlman. Lè w fè efò nan domèn sa yo sa ap fè w vin gen plis asirans ou gen privilèj pou w zanmi Jewova. Yon lòt bò, sa ap pouse w pale ak lòt moun konsènan kwayans ou. — Li Sòm 73:28.

19. Poukisa sa vo lapenn pou w fè efò pou w jwenn delivrans?

19 Men sa Jezi te di: “Si yon moun vle suiv mwen, se pou l nye tèt li, se pou l pran poto soufrans li e se pou l kontinye suiv mwen.” (Mat. 16:24). Sa klè, travay fè disip la, san wete vwe Bondye lavi w epi fè w batize, se yon obligasyon pou ou antanke kretyen. Mete sou sa, li ouvri pòt pou w jwenn anpil benediksyon depi kounye a ak lavi ki pap janm fini an nan monn nouvo Bondye a. Kidonk, ou gen tout rezon w pou w kontinye travay pou pwòp delivrans ou!

^ § 11 Pou n jwenn plis enfòmasyon, gade “Bonjan repons pou kesyon jèn yo konn poze: Poukisa m ta dwe priye?” ansanm ak fich aktivite ki vin avè l la sou jw.org/ht.