“Se pou andirans lan fin fè travay li nèt, pou nou ka konplè, pou nou ka san defo nan tout domèn, san nou pa manke anyen.” — JAK 1:4.

KANTIK: 135, 139

1, 2. a) Ki sa n ka aprann nan egzanp andirans Jedeyon ak 300 mesye ki te avè l yo te bay la? (Gade foto ki nan kòmansman atik la.) b) Selon Lik 21:19, poukisa l enpòtan anpil pou n andire?

ESEYE imajine jan batay jij Jedeyon, ki te alatèt lame Izrayèl la, t ap fè kont ènmi l yo te yon batay ki difisil e ki fatigan. Jedeyon ansanm ak mesye ki te avè l yo te fè tout yon nuit ap kouri dèyè moun Madyan yo ak akolit yo sou yon distans 32 kilomèt! Men sa Bib la di ki te vin pase annapre: “Jedeyon rive bò Rivyè Jouden an epi li travèse l. Ni li menm, ni 300 gason ki te avèk li yo te fatige.” Men, yo potko genyen batay la e yo te dwe kontinye goumen kont 15,000 sòlda. Ènmi sa yo te fè plizyè ane ap toupizi yo, donk, pèp Izrayèl la pa t ka bay vag. Se sa k fè, Jedeyon ak mesye ki te avè l yo te kontinye kouri dèyè ènmi yo, e finalman, yo te pot laviktwa sou yo! — Jij 7:22; 8:4, 10, 28.

2 Nou menm tou nou nan yon batay ki difisil e ki fatigan. Pami ènmi nou yo, nou jwenn Satan, monn li an ansanm ak pwòp enpèfeksyon nou. Gen kèk nan nou ki gen plizyè  ane depi y ap konbat ènmi sa yo. Grasa èd Jewova, nou rive genyen anpil batay. Sepandan, nou poko fin ranpòte laviktwa. Pafwa, nou ka santi n fatige nan batay la, oubyen nou ka santi n bouke tann fen sistèm mechan sa a. Jezi te fè konnen nou t apral fè fas ak anpil eprèv ki difisil ak gwo pèsekisyon nan dènye jou yo. Men tou, li te di si n andire, nou ka genyen batay la. (Li Lik 21:19.) Ki sa andirans ye? Ki sa k ap ede nou andire? Ki sa n ka aprann nan egzanp moun ki te andire yo? E ki sa ekspresyon “se pou andirans lan fin fè travay li nèt” la vle di? — Jak 1:4.

KI SA ANDIRANS YE?

3. Ki sa andirans ye?

3 Nan Bib la, andirans vle di plis pase annik sipòte oswa tolere yon sitiyasyon difisil. Li gen ladan l fason nou panse ak fason nou santi n devan eprèv n ap sibi yo. Andirans ede n gen kouraj, li fè n ret fidèl e l fè n gen pasyans. Gen yon liv ki fè konnen andirans se kalite ki ede n gen bonjan espwa e ki ede n evite bay vag lè n nan eprèv. Li ede n rete djanm san n pa brannen menm devan eprèv ki pi difisil yo. Li pa kite eprèv yo gen laviktwa sou nou e l ede n ret konsantre sou objektif nou yo olye n ret konsantre sou sa ki fè n lapenn yo.

4. Ki sa k fè n ka di se lanmou ki pouse moun andire?

4 Lanmou pouse nou andire. (Li 1 Korentyen 13:4, 7.) Nan ki domèn? Lanmou nou gen pou Jewova pouse n andire nenpòt bagay li pèmèt (Lik 22:41, 42). Lanmou nou gen pou frè nou yo ede n andire enpèfeksyon yo genyen (1 Pyè 4:8). Lanmou nou gen pou moun nou marye avè l la ede n andire “tribilasyon” menm moun ki jwenn lajwa nan maryaj yo konn jwenn e l ede n fè maryaj nou vin pi solid. — 1 Korentyen 7:28.

KI SA K AP EDE W ANDIRE?

5. Poukisa se Jewova ki plis kapab ede n andire?

5 Mande Jewova fòs. Jewova se “Bondye ki bay andirans ak konsolasyon an”. (Women 15:5.) Li se sèl moun ki konprann sitiyasyon nou, santiman nou ak fason nou te leve. Donk, li konnen egzakteman ki sa n bezwen pou n andire. Bib la di: “Li bay moun ki gen lakrentif pou li yo sa yo vle, li tande lè y ap rele l pou yo mande l èd e li sove yo.” (Sòm 145:19). Men, ki fason Bondye reponn priyè nou fè pou n mande l fòs pou n andire?

Jewova, Sila ki byen konprann nou an, konnen egzakteman ki sa n bezwen pou n andire.

6. Jan sa parèt nan Bib la, ki fason Jewova “ouvri yon chemen” pou nou lè n ap fè fas ak eprèv?

6 Lè n mande Jewova pou l ede n andire, li pwomèt nou l ap “ouvri yon chemen” pou nou. (Li 1 Korentyen 10:13.) Ki fason l fè sa? Pafwa, li ka retire eprèv la. Men, nan pifò ka, l ap ban nou fòs yon fason pou n “andire nèt  e pou nou pran pasyans ak kè kontan”. (Kolosyen 1:11.) Epi, etandone Jewova konn limit fizik nou, limit moral nou ak emosyon nou trè byen, li pap janm kite yon sitiyasyon vin tèlman difisil pou sa ta anpeche n ret fidèl.

7. Bay yon egzanp ki montre poukisa n bezwen manje nan domèn espirityèl pou n andire.

7 Kite manje espirityèl l la fè lafwa w vin pi solid. Poukisa manje espirityèl la enpòtan? Ann pran yon egzanp pou n montre sa: Pou yon moun monte mòn Everest, li bezwen pran anviwon 6 000 kalori chak jou. Kantite sa a pi plis lontan pase kantite kalori yon moun bezwen an mwayèn. Pou yon moun k ap monte mòn Everest rive andire pou l atenn objektif li, li dwe manje plis manje ki gen anpil kalori. Menm jan an tou, nou bezwen byen manje nan domèn espirityèl pou n rive andire e pou n atenn objektif nou. Nou dwe pran detèminasyon pou n pase tan ap fè etid pèsonèl e pou n asiste reyinyon yo. Aktivite sa yo ap fè n jwenn sa n bezwen pou lafwa n ret solid. — Jan 6:27.

8, 9. a) Selon Jòb 2:4, 5, ki sa n riske pèdi lè n ap rankontre eprèv? b) Lè w jwenn eprèv, ki sèn ou ka imajine?

8 Sonje fidelite w anvè Bondye. Nou soufri lè n jwenn eprèv. Men, gen bagay ki pi enpòtan pase soufrans nou. Fidelite nou anvè Bondye pase anba eprèv. Fason nou reyaji devan yon eprèv montre si wi ou non nou konsidere Jewova kòm Moun ki gen dwa pou dirije linivè. Sa k fè n di sa? Satan, yon ènmi Jewova ki opoze ak dwa Jewova genyen pou l dirije a, te manke Jewova dega lè l di se sèlman pou rezon pèsonèl lèzòm ap sèvi Jewova. Men sa Satan te di: “Yon moun [...] ap bay tout sa l genyen pou l sove lavi l.” Annapre, men sa Satan te di konsènan Jòb: “Men, kounye a, fè yon chanjman, lonje men w, frape l jis nan zo, e san mank, l ap ret nan figi w li manke w dega.” (Jòb 2:4, 5). Èske Satan chanje depi lè l te fin di pawòl sa a? Non! Plizyè ane annapre, lè yo te mete l deyò nan syèl la, li te toujou ap akize sèvitè fidèl Bondye yo lajounen kou lannuit (Revelasyon 12:10). Jodi a, Satan toujou ap fè konnen lèzòm ap adore Bondye pou rezon egoyis. Li swaf pou l wè n rejte dwa Bondye genyen pou l dirije a e pou n sispann sèvi l.

9 Lè w ap soufri akoz yon eprèv, eseye imajine sèn sa a: Satan ak demon l yo kanpe yon bò. Y ap gade pou yo wè sa w pral fè, e y ap di w ap bay vag. Nan lòt bò a, gen Jewova, Jezi Kris, Wa nou an, kretyen Bondye chwazi ki deja resisite nan syèl la ak plizyè milye zanj. Yo menm tou yo wè jan w ap goumen, men, y ap ankouraje w! Yo kontan wè w rive andire e w ret fidèl ak Jewova. Epi, annapre, ou tande vwa Jewova k ap di w: “Pitit mwen, montre w saj e fè kè m kontan, pou m ka reponn moun k ap pwovoke m nan.” — Pwovèb 27:11.

Jezi te fikse je l sou rekonpans li t apral jwenn grasa andirans li.

10. Ki jan n ka imite Jezi lè n kite je n sou rekonpans n ap jwenn grasa andirans nou?

 10 Kite je w sou rekonpans lan. Imajine w nan yon vwayaj byen long. Sou wout la, ou dwe pase nan yon tinèl byen long. Tout kote w gade, ou wè l fènwa. Men, ou konnen si w kontinye vwayaj la jis ou rive nan bout tinèl la, w ap wè limyè solèy la ankò. Lavi a ka menm jan ak vwayaj sa a. Ou ka gen pou w fè fas ak sitiyasyon ki difisil anpil e pwoblèm ou yo ka fè w santi w dekouraje. Menm Jezi te santi l konsa. Lè yo t apral touye l sou yon poto soufrans, yo te imilye l e yo te fè l soufri anpil. Moman sa a dwe te moman ki te pi difisil nan lavi l! Ki sa k te ede l andire? Bib la fè konnen li te fikse je l sou “kè kontan ki te rezève pou li a”. (Ebre 12:2, 3.) Jezi te fikse je l sou rekonpans li t apral jwenn grasa andirans li, sitou lefètke l t apral jwe yon wòl nan pèmèt non Bondye vin sen epi soutni dwa Bondye genyen pou l dirije a. Li te konnen eprèv yo te la pou yon ti tan e rekonpans li t ap jwenn nan syèl la t ap la pou toutan. Jodi a, eprèv w ap rankontre yo ka fè w dekouraje e yo ka fè w soufri, men, pa bliye yo la sèlman pou yon ti tan.

“MOUN KI ANDIRE YO”

11. Poukisa n ta dwe konsidere eksperyans “moun ki andire yo”?

11 Se pa nou menm sèl k ap andire. Pou apot Pyè te ankouraje kretyen yo andire anba pakèt eprèv yo t ap jwenn nan men Satan yo, li te di yo: “Kenbe tèt ak li, rete fèm nan lafwa, piske nou konnen se menm kalite soufrans lan tout frè nou yo nan monn nan ap jwenn.” (1 Pyè 5:9). Eksperyans “moun ki andire yo” fè yo aprann nou fason pou n ret fidèl, li fè n gen asirans nou kapab reyisi e l fè n sonje n ap jwenn rekonpans pou fidelite nou (Jak 5:11). Ann konsidere kèk egzanp. [1] — Gade nòt la.

12. Ki sa n aprann nan egzanp cheriben Jewova te met fè pòs nan jaden Edenn nan?

12 Cheriben yo se yon seri zanj ki nan gwo pozisyon. Apre Adan ak Èv te fin peche, Jewova te bay kèk nan cheriben yo yon nouvo asiyasyon sou tè a. Se te yon asiyasyon ki te diferan ak sa yo te gen nan syèl la. Egzanp yo ka aprann nou fason pou n andire lè n jwenn yon asiyasyon ki difisil. Bib la di Jewova te “mete kèk cheriben fè pòs nan lès jaden Edenn nan e li mete yon epe ki klere kou dife k ap vire san rete pou bare wout ki mennen kot pyebwa  lavi a ye a”. [2] (Gade nòt la.) (Jenèz 3:24). Bib la pa di cheriben yo t ap plenyen oswa yo te santi yo twò enpòtan pou nouvo asiyasyon yo a. Yo pa t vin dekouraje ni yo pa t bay vag. Olye de sa, yo te rete nan asiyasyon yo a jiskaske yo te fin fè travay yo, petèt, nan moman delij la, sa vle di plis pase 1 600 an annapre!

13. Ki jan Jòb te rive andire eprèv li te jwenn yo?

13 Jòb, yon moun fidèl. Pafwa, ou ka santi yo blese santiman w paske yon zanmi oswa yon moun nan fanmi w di w yon bagay ki dekourajan. Oubyen, petèt ou malad anpil oswa w ap soufri paske yon moun ou renmen mouri. Sepandan, kèlkeswa sa k rive w la, ou ka jwenn rekonfò nan egzanp Jòb (Jòb 1:18, 19; 2:7, 9; 19:1-3). Jòb pa t konnen rezon ki fè bridsoukou, li te kòmanse jwenn pakèt eprèv sa yo, men, li pa t bay vag. Ki sa k te ede l andire? Toudabò, li te renmen Jewova e l pa t vle fè l lapenn (Jòb 1:1). Jòb te vle fè Bondye plezi nan bon moman kou nan move moman. Anplis de sa, Jewova te ede Jòb wè pisans li lè l te pale avè l sou kèk nan bèl bagay li te kreye yo. Sa te menm fè Jòb vin gen plis konviksyon Jewova t ap retire pwoblèm li yo nan bon moman an (Jòb 42:1, 2). E se sa k te rive. Bib la di: “Jewova te retire Jòb nan soufrans li te ye a e li te fè l vin rich ankò. Jewova te ba l de fwa lavalè sa l te gen deja yo.” Jòb te fè “yon pakèt tan ap byen viv”. — Jòb 42:10, 17.

14. Selon 2 Korentyen 1:6, ki jan Pòl te ede lòt moun grasa andirans li?

14 Apot Pòl. Èske w ap fè fas ak gwo opozisyon oswa menm pèsekisyon? Èske w se yon ansyen nan kongregasyon an oswa yon siveyan sikonskripsyon e w santi w dekouraje akoz pakèt responsablite w genyen yo? Si se wi,  egzanp Pòl ka ede w. Pòl te jwenn yon pakèt gwo pèsekisyon e l te toujou ap enkyete l pou frè yo nan kongregasyon an (2 Korentyen 11:23-29). Men, Pòl pa t janm bay vag e egzanp li te fòtifye lòt moun. (Li 2 Korentyen 1:6.) Menm jan an tou, lè w andire, ou ka ankouraje lòt moun pou yo andire.

ÈSKE ANDIRANS LAN AP “FIN FÈ TRAVAY LI NÈT” NAN OU?

15, 16. a) Ki “travay” andirans lan dwe fin fè nèt? b) Bay kèk egzanp sou fason nou kapab kite “andirans lan fin fè travay li nèt”.

15 Men sa Jewova te pouse disip Jak ekri: “Se pou andirans lan fin fè travay li nèt, pou nou ka konplè, pou nou ka san defo nan tout domèn, san nou pa manke anyen.” (Jak 1:4). Ki fason andirans ka fin fè “travay” li nèt nan nou? Lè n ap fè fas ak yon eprèv, nou ka rann nou kont nou bezwen gen plis pasyans, plis konsiderasyon e plis lanmou. Toutpandan n ap andire eprèv la, n ap vin aprann demontre kalite sa yo plis toujou e konsa, n ap vin yon pi bon moun antanke kretyen.

Lè n andire eprèv, n ap vin yon pi bon moun antanke kretyen. (Gade paragraf 15, 16.)

16 Etandone andirans ka fè n vin yon pi bon kretyen, nou pap vle vyole lwa Jewova yo pou n ka soti anba eprèv n ap rankontre yo. Pa egzanp, si w ap goumen kont panse imoral, pinga w tonbe nan tantasyon! Mande Jewova ede w rejte panse ki imoral yo. Èske w gen yon moun nan fanmi w ki opoze avè w? Pa bay vag! Pran detèminasyon pou w kontinye sèvi Jewova. Kòm rezilta, w ap vin gen plis konfyans nan Jewova. Pa bliye: Pou n jwenn favè Bondye, nou dwe andire. — Women 5:3-5; Jak 1:12.

17, 18. a) Bay yon egzanp ki montre jan l enpòtan pou n andire jiska lafen. b) Tank nou vin pi pre lafen an, ki konviksyon nou kapab genyen?

17 Nou dwe andire, pa sèlman pou yon ti tan, men jiska lafen. Imajine yon bato k ap koule. Pou moun ki nan bato a rive chape, yo dwe naje jis yo rive sou tè. Moun ki bay vag kou l kòmanse naje a ap nwaye. Menm jan an tou, moun ki bay vag yon ti tan anvan l rive sou tè a ap nwaye tou. Si nou vle viv nan monn nouvo a, nou bezwen kontinye andire. Ann montre nou gen menm detèminasyon ak apot Pòl ki te di: “Nou pap abandone.” — 2 Korentyen 4:1, 16.

18 Menm jan ak apot Pòl, nou vrèman gen konviksyon Jewova ap ede n andire jiska lafen. Men sa Pòl te ekri: “Nou pot yon viktwa total grasa Sila a ki renmen nou an. Paske, mwen gen konviksyon ni lanmò, ni lavi, ni zanj, ni gouvènman, ni bagay ki la kounye a, ni bagay ki gen pou vini, ni pisans, ni bagay ki wo, ni bagay ki ba, ni okenn lòt kreyasyon pap kapab separe nou ak lanmou Bondye ki nan Kris Jezi, Seyè nou an.” (Women 8:37-39). Se vre n ap gen pou n fatige pafwa. Men, ann imite Jedeyon ansanm ak mesye ki te avè l yo. Yo te fatige, men, yo pa t bay vag. “Yo te kontinye pousuiv lame a”! — Jij 8:4.

^ [1] (paragraf 11) W ap twouve l ankourajan tou pou w egzamine fason pèp Bondye a ap andire nan epòk nou an. Pa egzanp, gade Annuaire 1992, 1999 ak 2008 ki gen kèk rapò ankourajan konsènan frè nou yo nan Etyopi, Larisi ak Malawi.

^ [2] (paragraf 12) Bib la pa di konbyen cheriben Bondye te bay fè travay sa a.