Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Poukisa nou dwe reyini ansanm pou n adore?

Poukisa nou dwe reyini ansanm pou n adore?

“Yo te kontinye pran tan [...] pou yo reyini ansanm.” — TRAVAY 2:42.

KANTIK: 20, 119

1-3. a) Ki fason kretyen yo montre yo chofe pou yo reyini ansanm? (Gade foto ki nan kòmansman atik la.) b) Sou ki sa n pral pale nan atik sa a?

LÈ Corinna te gen 17 an, yo te arete manman l e yo te voye manman l nan yon kan konsantrasyon ki byen lwen. Annapre, yo te pran Corinna tou e yo te voye l Siberi, yon zòn ki nan yon distans plizyè milye kilomèt parapò ak kote l rete a. Nan zòn sa a, li t ap travay nan yon fèm e yo te trete l tankou esklav. Pafwa, yo te konn fòse l travay deyò nan gwo fredi san l pa gen ase rad sou li ki pou chofe l. Aktout sa, Corinna ak yon lòt sè te deside pou yo fè tout sa yo kapab pou yo kite fèm nan pou y al nan reyinyon nan yon kongregasyon.

2 Men sa Corinna te di: “Nou te kite kote n t ap travay la nan aprèmidi e n te mache nan yon distans 25 kilomèt pou n al nan yon estasyon tren. Tren an te derape a dezè dimaten, nou te fè sizèdtan ap vwayaje nan tren an e n te mache dis kilomèt pou n rive kote yo t ap fè  reyinyon an.” Corinna te kontan anpil lefètke l te fè vwayaj sa a. Men sa l di: “Nan reyinyon an, nou te patisipe nan etid Toudegad la e n te chante kantik Wayòm yo. Se te yon eksperyans vrèman ankourajan e l te vrèman fòtifye lafwa nou.” De sè yo te retounen nan fèm nan twa jou annapre e fèmye a pa t menm wè si yo pa t la.

3 Pèp Jewova a te toujou ap chèche jwenn moman pou yo ansanm youn ak lòt. Pa egzanp, premye kretyen yo te toujou chofe pou yo rankontre ansanm pou yo adore Jewova e pou yo aprann konnen l (Travay 2:42). Nòmalman, nou menm tou nou toujou chofe pou n al nan reyinyon. Sepandan, menm jan ak tout frè ak sè n yo, ou ka twouve l difisil pou w asiste reyinyon yo regilyèman. Petèt ou dwe pase plizyè èdtan ap travay oswa w gen anpil bagay pou w fè oubyen w toujou santi w fatige. Nan ka sa a, ki sa k ap ede n fè tout sa n kapab pou n asiste reyinyon yo? [1] (Gade nòt la.) Ki jan n ka ankouraje etidyan Labib nou yo ansanm ak lòt moun pou yo asiste reyinyon yo regilyèman? Atik sa a pral esplike rezon ki fè lè n asiste reyinyon yo 1) sa bon pou nou, 2) sa ede lòt moun e 3) sa fè kè Jewova kontan. [2] — Gade nòt la.

REYINYON YO BON POU NOU

4. Ki jan lè n reyini ansanm, sa ede n aprann konnen Jewova?

4 Reyinyon yo ede n jwenn fòmasyon. Chak reyinyon ede n aprann plis bagay sou Jewova. Pa egzanp, pifò kongregasyon fèk sot etidye liv Annou pwoche bò kote Jewova a nan Etid biblik kongregasyon an. Ki jan w santi w lè n ap pale sou kalite Jewova yo e lè w tande frè yo k ap esplike santiman yo gen pou li? Sandout sa fè w vin gen plis lanmou pou Jewova. Anplis de sa, nan reyinyon yo, nou aprann plis bagay sou Bib la lè n byen suiv diskou yo ak demonstrasyon yo e lè n byen koute lè y ap fè lekti Labib (Neyemi 8:8). Epi, fè yon ti reflechi ak tout kantite bagay nou aprann chak semèn lè n ap prepare lekti Labib la e lè n tande sa lòt moun aprann nan lekti a.

5. Ki jan reyinyon yo ede w sèvi ak sa w aprann nan Bib la pou w amelyore fason w preche?

5 Reyinyon yo montre nou ki jan pou nou sèvi ak sa n aprann nan Bib la nan lavi nou (1 Tesalonisyen 4:9, 10). Pa egzanp, èske w te asiste yon etid Toudegad ki te pouse w anvi fè plis nan sèvis Jewova a, ki te pouse w amelyore kalite priyè w oswa padone yon frè oubyen yon sè? Reyinyon nou fè pandan semèn nan ka aprann nou fason pou n preche bon nouvèl la ak fason pou n ede lòt moun konprann verite ki nan Bib la. — Matye 28:19, 20.

6. Ki jan reyinyon yo ankouraje n epi ede n rete djanm?

6 Reyinyon yo ankouraje nou. Monn Satan an ap eseye kraze lafwa  nou e l ka fè n strese epi fè n dekouraje. Men, reyinyon nou yo ankouraje n e yo ban nou fòs pou n kontinye sèvi Jewova. (Li Travay 15:30-32.) Byen souvan, nou konn pale sou fason pwofesi ki nan Bib la reyalize. Sa ka ede n vin gen plis asirans pwomès Jewova fè pou lavni yo ap reyalize. Frè n ak sè n yo ankouraje n nonsèlman lè yo bay diskou, men tou, lè yo fè kòmantè e lè yo chante ak tout kè yo pou fè louwanj pou Jewova (1 Korentyen 14:26). Epi, lè n pale avèk yo anvan e apre reyinyon yo, nou santi nou ankouraje paske n gen anpil zanmi k ap pran ka nou toutbon. — 1 Korentyen 16:17, 18.

Reyinyon yo ankouraje nou e yo ban nou fòs pou n kontinye sèvi Jewova.

7. Ki rezon ki fè l enpòtan anpil pou n asiste reyinyon yo?

7 Nan reyinyon yo, nou jwenn èd lespri sen Bondye. Jezi ap sèvi ak lespri sen sa a pou l dirije kongregasyon yo. Anfèt, li fè konnen nou ta dwe “tande sa lespri a di kongregasyon yo”. (Revelasyon 2:7.) Lespri sen ka ede n reziste devan tantasyon e l ka ede n preche avèk kouraj. Li ka ede n pran bon desizyon tou. Se rezon sa a ki fè n dwe fè tout sa n kapab pou n la nan reyinyon yo e pou n resevwa èd lespri sen Bondye.

NOU EDE LÒT MOUN NAN REYINYON YO

8. Lè frè ak sè nou yo wè nou nan reyinyon yo e yo tande nou k ap fè kòmantè e k ap chante, ki jan sa ede yo? (Gade kare “ Li toujou santi l pi byen lè l sot nan Sal la” tou.)

8 Reyinyon yo ban nou posiblite pou n montre frè ak sè n yo nou renmen yo. Gen anpil moun nan kongregasyon nou yo k ap andire anpil gwo difikilte. Apot Pòl te ekri: “Annou gen sousi youn pou lòt.” (Ebre 10:24, 25; nòt). Nou ka montre nou gen sousi pou frè nou yo lè n reyini ansanm pou n ankouraje youn lòt. Lè n al nan reyinyon yo, nou montre frè nou yo nou vle ansanm ak yo, nou vle pale ak yo e n enterese nan sa yo santi. Nou ankouraje yo tou lè yo tande kòmantè nou fè ak tout kè n ak chante nou chante ak tout kè n. — Kolosyen 3:16.

9, 10. a) Esplike ki jan pawòl Jezi nou jwenn nan Jan 10:16 yo ede n wè enpòtans pou n reyini ak frè n yo. b) Lè n asiste reyinyon yo regilyèman, ki jan n ka rive ede yon moun fanmi l rejte?

 9 Lè n al nan reyinyon yo, nou ede kongregasyon an ret soude. (Li Jan 10:16.) Jezi te konpare tèt li ak yon bèje e l te konpare moun k ap suiv li yo ak yon twoupo mouton. Fè yon ti reflechi: Si de mouton sou tèt yon mòn, de lòt nan yon vale epi youn yon lòt kote, èske senk mouton sa yo se yon twoupo? Non, paske yon twoupo mouton dwe ret ansanm e yo dwe suiv bèje a. Menm jan an tou, nou pa dwe rete lwen frè nou yo lè n pa vin nan reyinyon yo. Nou bezwen rankontre ansanm pou n vin “yon sèl twoupo” k ap suiv “yon sèl bèje”.

10 Reyinyon nou yo ede n viv nan tèt ansanm antanke yon fanmi ki gen lanmou (Sòm 133:1). Gen kèk moun nan kongregasyon an, manm fanmi pwòch yo, tankou paran yo oswa frè ak sè yo, rejte yo. Men, Jezi te pwomèt l ap ba yo yon fanmi k ap renmen yo e k ap veye sou yo (Mak 10:29, 30). Si n asiste reyinyon yo regilyèman, nou ka vin tankou yon papa, yon manman, yon frè oswa yon sè pou yon moun nan kongregasyon an. Lè n reflechi ak sa, nou vle fè tout sa n kapab pou n la nan tout reyinyon yo.

N AP FÈ KÈ JEWOVA KONTAN

11. Ki jan lè n asiste reyinyon yo sa ede n bay Jewova sa ki pou li?

11 Nan reyinyon yo, nou bay Jewova sa ki pou li. Piske se Jewova ki kreye nou, nou dwe di l mèsi, nou dwe  onore l e n dwe fè louwanj pou li. (Li Revelasyon 7:12.) Nou ka fè sa nan reyinyon yo lè n priye Jewova, lè n chante pou li ak lè n pale de li. Ala yon bèl okazyon nou genyen chak semèn pou n adore Jewova!

Jewova rann li kont nou vle la nan reyinyon yo toutbon e l bay tout efò nou fè pou n asiste yo anpil valè.

12. Ki jan Jewova santi l lè n obeyi lòd li ban nou pou n asiste reyinyon yo?

12 Se Jewova ki kreye nou e n dwe obeyi l. Li ban nou lòd pou n kontinye reyini ansanm sitou n ap pwoche pi pre tan lafen an. Donk, lè n obeyi lòd sa a, sa fè kè Jewova kontan (1 Jan 3:22). Li rann li kont nou vle la nan reyinyon yo toutbon e l bay tout efò nou fè pou n asiste yo anpil valè. — Ebre 6:10.

13, 14. Ki jan reyinyon yo ede n pwoche kot Jewova ak Jezi?

13 Lè n al nan reyinyon, nou montre Jewova nou vle vin pi pwòch avè l ak Pitit gason l lan. Nan reyinyon yo, nou etidye Labib e Jewova aprann nou sa n dwe fè ak fason nou dwe viv (Ezayi 30:20, 21). Menm lè kèk moun ki pap sèvi Jewova vin nan reyinyon nou yo, yo rann yo kont Bondye ap dirije nou (1 Korentyen 14:23-25). Jewova ap dirije reyinyon nou yo grasa lespri sen l, e se nan men l sa n aprann nan reyinyon yo soti. Kidonk, lè n vin nan reyinyon yo, nou koute sa Jewova di, nou santi jis nan ki pwen li renmen nou e n vin pi pwòch avè l.

14 Men sa Jezi, Chèf kongregasyon an, te di: “Kote de ou twa moun reyini nan non mwen, mwen la nan mitan yo.” (Matye 18:20). Anplis de sa, Bib la fè konnen Jezi “ap mache nan mitan” kongregasyon yo (Revelasyon 1:20–2:1). Sa klè, Jewova ak Jezi ansanm avè n e yo ban nou fòs nan reyinyon yo. Ki jan w panse Jewova santi l lè l wè w fè tout sa w kapab pou w pwoche kote l ak Pitit Gason l lan?

15. Lè n asiste reyinyon yo, ki jan sa montre Bondye nou vle obeyi l?

15 Lè n al nan reyinyon, nou montre Jewova nou vle obeyi l. Jewova pa fòse nou fè sa l mande (Ezayi 43:23). Donk, lè n chwazi obeyi kòmandman l bay pou n asiste reyinyon yo nou montre l nou renmen l e n kwè li gen dwa pou l di n sa pou n fè (Women 6:17). Pa egzanp, ki sa n ap fè si patwon nou atann pou n tèlman ap travay nou pa ka asiste reyinyon nou yo regilyèman? Petèt gouvènman an fè konnen nenpòt moun ki reyini pou l adore Jewova, l ap peye amann, li pral nan prizon oswa l ap jwenn yon pinisyon ki menm pi di pase sa. Oubyen, pafwa, nou ka tou senpleman pito fè yon lòt bagay olye n al nan reyinyon yo. Nan chak sitiyasyon sa yo, se nou ki pou deside sa n ap fè  (Travay 5:29). Sepandan, chak fwa nou chwazi obeyi Jewova, nou fè kè l kontan. — Pwovèb 27:11.

KONTINYE REYINI AK FRÈ W YO

16, 17. a) Ki jan n fè konnen, nan premye syèk la, kretyen yo te bay reyinyon yo anpil enpòtans? b) Ki jan frè George Gangas te santi l lè l al nan reyinyon kretyen yo?

16 Apre kretyen yo te fin reyini ansanm nan Pannkòt ane 33 a, yo te kontinye reyini regilyèman pou yo adore Jewova. Yo te “kontinye pran tan pou yo koute ansèyman apot yo [e] pou yo reyini ansanm”. (Travay 2:42.) E yo pa t sispann reyini ansanm menm lè gouvènman Women an ak chèf relijye Juif yo t ap pèsekite yo. Aktout sa pa t fasil pou yo, yo te fè tout sa yo kapab pou yo kontinye reyini ansanm.

17 Jodi a tou, sèvitè Jewova yo santi yo vrèman rekonesan pou reyinyon yo e yo renmen al ladan yo. Men sa George Gangas, ki te fè plis pase 22 an kòm manm Kolèj santral la, te di: “Pou mwen menm, reyini ak frè yo se youn nan pi gwo plezi m te ka genyen e l se yon sous ankourajman. Mwen renmen lè m pami premye moun ki rive nan Sal Wayòm nan e m pami dènye moun ki kite l depi sa posib. Lè m ansanm ak pèp Bondye a, m santi m gen anpil lajwa. Lè m pami yo, mwen santi m lakay mwen ak fanmi m nan yon paradi espirityèl.” Men sa l te ajoute: “Tout panse ak dezi ki nan kè m se asiste reyinyon yo.”

18. Ki santiman w genyen konsènan reyinyon yo e ki sa w detèmine pou w fè?

18 Èske ou menm tou ou santi w menm jan an nan adorasyon w ap bay Jewova a? Si se wi, kontinye fè tout sa w kapab pou w ansanm ak frè w yo nan reyinyon yo menmsi sa difisil. Montre Jewova ou vrèman santi w menm jan ak wa David ki te di: “Jewova, mwen renmen kay kote w rete a.” — Sòm 26:8.

^ [1] (paragraf 3) Gen kèk nan frè ak sè nou yo ki pa ka al nan reyinyon regilyèman akoz kèk sikonstans yo pa gen kontwòl sou yo. Pa egzanp, yo ka malad anpil. Men, yo kapab gen asirans Jewova konprann sitiyasyon yo e l vrèman apresye tout efò y ap fè pou yo adore l. Ansyen yo ka ede moun sa yo suiv reyinyon yo, petèt, yo ka ede yo fè sa pa telefòn oswa lè yo anrejistre reyinyon yo pou yo.

^ [2] (paragraf 3) Gade kare “ Rezon ki fè n dwe asiste reyinyon yo”.