Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Èske sèvis ou tankou lawouze?

Èske sèvis ou tankou lawouze?

SÈVIS n ap bay Jewova a enpòtan anpil e l gen anpil valè. Men, se pa tout moun n ap preche yo ki konprann sa. Menmsi yo enterese nan sa Bib la di, yo pa toujou santi l nesesè pou yo etidye Pawòl Bondye a avèk nou.

Ann pran egzanp Gavin. Li te konn asiste reyinyon nan Sal Wayòm nan, men, li pa t vle fè yon etid Labib. Gavin te fè konnen se yon tikras bagay li konn sou Bib la e l pa t vle pèsonn konn sa. Li te pè pou yo pa mande l fè pati yon relijyon e l pa t vle pou moun twonpe l. Sa w panse? Èske l te posib pou yon moun ede Gavin? Fè yon ti reflechi sou jan ansèyman biblik yo ka gen yon bon efè sou moun. Men sa Jewova te di Izrayelit yo: “Pawòl mwen yo ap tankou lawouze, y ap tankou yon ti farinay lapli sou yon gazon.” (Detewonòm 31:19, 30; 32:2). Ann aprann kèk bagay sou lawouze, epi ann wè ki jan n ka konpare bagay sa yo ak sèvis nou an yon fason pou n ka vin pi maton nan ede “tout kalite moun”. — 1 Timote 2:3, 4.

 NAN KI SANS SÈVIS NOU AN TANKOU LAWOUZE?

Lawouze se yon bagay ki soup. Vin gen lawouze grasa imidite ki nan lè a ki vin tounen gout dlo e sa fèt tikras pa tikras. Nan ki sans pawòl Jewova yo te “tankou lawouze”? Li te konn pale ak pèp li a yon fason ki janti, ki soup e l te konn pran ka yo. Nou imite Jewova lè n respekte kwayans lòt moun. Nou ankouraje yo pou yo aprann rezone e pou yo pran pwòp desizyon yo. Lè n montre n enterese konsa nan lòt moun, moun yo ap pi dispoze aksepte sa n ap di yo e sèvis n ap bay Jewova a ap vin pi efikas.

Lawouze se yon bagay ki rafrechisan. Sèvis nou an ap rafrechi lòt moun lè n chèche jwenn plizyè fason pou n ede yo aprann plis bagay sou laverite. Chris, se premye frè ki te ofri Gavin yon etid Labib e l pa t eseye fè presyon sou Gavin pou l aksepte etid la. Olye de sa, li te eseye jwenn plizyè fason pou l fè Gavin santi l pi alèz lè y ap pale sou Bib la. Chris te di Gavin Bib la gen yon mesaj ki enpòtan anpil ladan l e lè l vin konn mesaj sa a sa ap ede l pi byen konprann reyinyon yo. Apre sa, Chris te fè l konnen pwofesi ki nan Bib la te konvenk li Bib la se laverite. Kòm rezilta, yo te vin gen anpil konvèsasyon sou fason pwofesi ki nan Bib la te reyalize. Konvèsasyon sa yo te rafrechisan pou Gavin, e finalman, li te aksepte yon etid Labib.

Lawouze prezève lavi. Ann Izrayèl, nan epòk kote l fè cho epi gen sechrès, lapli ka fè plizyè mwa san tonbe. Si pa t gen lawouze, plant yo t ap vin sèch e yo t ap mouri. Selon sa Jewova te predi, se kòmsi t ap gen yon sechrès nan epòk nou an, sa vle di, moun yo t ap swaf pou yo “tande pawòl Jewova” a (Amòs 8:11). Li te fè konnen moun li chwazi pou al nan syèl yo t ap “tankou lawouze Jewova fè tonbe” toutpandan yo t ap preche bon nouvèl Wayòm nan grasa èd “lòt mouton” yo (Miche 5:7; Jan 10:16). Mesaj n ap preche a fè pati dispozisyon Jewova pran pou l bay moun ki swaf laverite yo lavi. Èske w bay mesaj sa a valè?

Lawouze se yon benediksyon Jewova bay. (Detewonòm 33:13.) Sèvis nou an ka tounen yon benediksyon oswa yon kado pou moun ki byen reyaji yo. Yon etid Labib te yon benediksyon pou Gavin paske l te ede l jwenn repons pou tout kesyon l te genyen yo. Li te pwogrese byen vit, li te batize e kounye a, li pran plezi preche bon nouvèl Wayòm nan ansanm ak madanm li, Joyce.

Temwen Jewova yo preche bon nouvèl Wayòm nan sou tout tè a.

BAY SÈVIS OU VALÈ

Lè n konpare travay predikasyon nou an ak lawouze, sa ka ede n konprann jan efò nou chak ap fè nan travay predikasyon an gen anpil valè. Kòman sa? Yon ti gout dlo ka ede tè a toupiti, men, lè gen plizyè milyon gout dlo nan tè a, sa fè tè a vin imid anpil. Menm jan an tou, sa nou chak fè nan sèvis n ap bay Jewova a ka parèt piti anpil. Men, lè n mete tout efò plizyè milyon sèvitè Jewova yo ap fè yo ansanm, se yon temwayaj sa ye “pou tout nasyon”. (Matye 24:14.) Èske sèvis nou an ap vin yon benediksyon Jewova bay lòt moun? Wi, mesaj nou an ap menm jan ak lawouze, sa vle di l ap soup, l ap rafrechisan e l ap prezève lavi moun!